Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bozanstvena komedija

Bozanstvena komedija

Ratings: (0)|Views: 940 |Likes:
Published by Mackara
Izvod najbitnijega.
Izvod najbitnijega.

More info:

Published by: Mackara on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
DANTEOVA
 BOŽANSTVENA KOMEDIJA
 Komedija
 je nastala
u doba Danteovog progonstva (Dante je prognan iz Firence 1302.),verovatno posle 1307. godine. Rad na njoj je potrajao do kraja pesnikovog života (1321.).((Razdoblje od 15 godina.)) Delo se širilo kao rukopis u manjim celinama.
 Pakao
i
Čistilište
su bili objavljeni do 1319., a ceo
 Raj
 je postao pristupačan čitaocima tek posle pesnikovesmrti.
FORMA?Genološko određenje
:-
ep
 
sa dramskim i lirskim elementima; de Sanktis: «nacionalna Biblija
»; sveukupnost.U
 Božanstvenoj komediji
ima
epske materije
a nije epopeja, ima
lirskih partija
a nijelirika, ima
dramski zaplet 
(želja za spasom, težnja prema apsolutnom i prepreke timciljevima) a nije drama. To je jedna od onih divovskih, iskonskih konstrukcija koje su prave enciklopedije – sadrži sve pesničke motive i oblike. (Spev se ne može nazvati nidramskim ni lirskim ni epskim. On nije ništa od toga ponaosob, pa ni samo jednasinteza. On je sasvim svojevrsna organska mešavina svih elemenata svih rodova.Apsolutno individualan, neuporediv sa ma čim drugim.)
-Alegorična
 poema
:
Dante je od srednjovekovne tradicije preuzeo formu alegorične poeme.
TOTALNOST EPSKE 
VIZIJE 
Prikazivanje totalnog sveta
 
 posredstvom ambijenta, prizora na koje putnik nailazi diktirali susavršen red i strogu ekonomičnost u stvaranju likova i u pripovedanju njihovih slučajeva.Širina totalnog sveta se otvara prema svim aspektima realnog sveta posredstvom obilne
upotrebeepskih poređenja
složenih pomoću različitih slika iz prirode i ljudskog iskustva uopšte!
Epskozbivanje
, fantastično, zagrobno zbivanje, dopunjava se prepoznatljivim, iskustvu svih ljudizajedničkim slikama...
 
 Književna genologija =
književni rodovi i vrste ≈ žanrovi
 
 
U Italiji je Dante dugo bio zaboravljen
. Prema Stendalu, Dantea su oko 1800. u Italiji prezirali. On je
«probuđen»
zahvaljujući risorđimentu (preporodu) – političkom, socijalnom i kulturnom pokretu u Italiji koji jedoveo do nacionalnog oslobođenja i ujedinjenja 1870. godine. Italijanske svečanosti u čast Dantea iz 1865.godine bile su preludiji nacionalnog ujedinjenja.
 
 Poema
:-termin koji se
u našem jeziku
koristi kao stilski ulepšan izraz za pesmu, pre svega obimniju pesmu ukojoj se prepliću elementi lirske poezije sa narativnim elementima-
u francuskoj književnosti 
poema je oznaka za filozofsku liriku-
u ruskoj literaturi 
, poema označava svako obimnije pesničko ostvarenje narativnog i misaonogsadržaja počev o epa-
kod Nemaca
se reč poema koristi za neku pesmu u devalvirajućem značenju.
 
Epska književnost ili EPIKA:
 prikazuje zbivanje u ljudskom društvu ili mitsko zbivanje važno za tuzajednicu; Kajzer: Epika je duže književno delo napisano po pevanjima ili po glavama u stihu (ep) ili u prozi(pripovetka ili roman); dakle, epika = epska poezija + proza.
Epske vrste
 
mogu biti u prozi ili stihu, manjeg ilivećeg obima: ep, epska pesma, legenda, bajka, mit, anegdota, basna, šaljiva priča, pripovetka, novela, roman.
1
 
 DRAMATIČNOST KAO DIMENZIJA KOMEDIJE 
Širina epskog sveta je intenzivirana dramskim elementima...
 Dramatični kontrasti 
, naročito u
 Paklu
, posledica su unutrašnje osobine
 Komedije
, koja se temelji na polarnosti dobra i zla... Bogatstvo dijaloga odaje
dramsku struktuiranost 
mnogih epizoda
 Komedije
...Ipak, ovo je samo važna komponenta temeljnog, epskom gradivu primerenog pripovedačkog plana...
Tercina
ili terca rima
je Danteova strofa (nije isto što i tercet = bilo koja strofa od tri stiha);on ju je stvorio za
 Komediju.
Sastavljena je od 3 stiha (simbolika broja 3!) jambskiintoniranih jedanaesteraca – endekasilaba. (
 Komedija
ima preko 14 hiljada stihova.) Podesna je za neprekinuto ((narativno)) izlaganje zato što su joj strofe povezane prekokarakterističnog rasporeda rima: svaka rima se javlja triput: rimuje se 1. i 3. stih, a 2. stih sevezuje za 1. stih sledeće strofe – aba bcb cdc... mnm…n.
 
Ova metrička forma povezuje princip beskonačno progresivnog ulančavanja sa principomneumitne strogosti.
 JEZIK I STIL JEZIK Komedije ima za osnovu
toskanski
, odnosno firentinski dijalekat. On je u potpunostiiskorišćen:
 Komedija
koristi i akademske izraze i narodni govor, žargon i arhaične oblike.
 Prisutni su i:
galicizmi, neologizmi (reči koje je Dante sam skovao), latinizmi (kada je tonkazivanja svečan ili učen ili kada se govori o plemenitim osobama ili važnim zbivanjima).
 Italijanski narodni jezik 
je
ušao u književnu upotrebu
tek koju deceniju ranije – pre Dantea je korišćen samo za ljubavnu liriku u stihovima Gvinicelija
i Kavalkantija (Sicilijanskaškola) i u nekim proznim delima.
*Dante je zaslužan i za ime treće poetske škole 13. veka (pored sicilijanske i toskanske) – 
dolce stil nuove – slatki novi stil,
koji pominje u
Čistilištu
kroz usta Bonađunte iz Luke i tako mu daje ime.Ovo je ime trebalo da označi rađanje «nove» italijanske poezije.
Osnovna tema
ovog stila jeslavljenje ljubavi prema plemenitoj ženi koja može da pruži blaženstvo muškarcu. U pitanju je produhovljena ljubav – ona je unutrašnja i isključuje spoljne događaje, a izražava se kroz uzvišen ielegantan
govor
. Ljubav se poistovećuje sa plemenitošću duše, pa se, prema tome, shvata kao izvor moralnog savršenstva i put ka Bogu uz pomoć žene-anđela. U osnovi ove ljubavno-refleksivne poezije nije osećanje, nego kontemplacija tog osećanja.
 Dante
se smatra ocem italijanskog jezika
 jer, iako nije prvi koristio narodni jezik za pisanje,on ga je osposobio da se na njemu može napisati bilo koje književno delo. Pojava
 Komedije
značila je pobedu toskanskog dijalekta koji postaje zajednički jezik svih Italijana. Ostali dotada korišćeni dijalekti ostaju samo lokalni.
 Komedija
je dovela do jezičke unifikacijesavremenog italijanskog jezika.De Sanktis: Danteova namera je bila da od vulgarnog jezika učini ono što je bio latinski: ne jezik «naroda», nego trajan i nepokvarljiv jezik učenih ljudi.
 
Toskana
 – 
 planinska oblast u srednjoj Italiji; glavni grad Firenca.
 
Gvido Gviniceli – 
 pesnik i profesor književnosti iz Bolonje.
 
 Dante – 
rođen u porodici plemenitog gradskog i gvelfskog porekla. U vreme njegovog rođenja porodica,istina, nema baš sjajan status. Njegovo pravo ime je Durante, a Dante je deminutiv tog imena. Upisan je u školuu franjevačkom manastiru Santa Kroče. Ovde se upoznao i sa Brunetom Latinijem i sa Gvidom Kavalkantijem.
2
 
 STILski vlada raznovrsnost:
Dante koristi veliku skalu stilova – od tragičnog do komičnog,od poniznog do svečanog, od grotesknog do narodnog.Danteova upotreba
stilskog kontrastriranja
 je novost u umetničkom epskom pesništvu. On promenom sredine i pesničkog tona (opisujući prelazak iz jednog u drugi deo onog sveta) beznajave ili postepenog prelaza sugestivno na čitaoca prenosi strahotu ili veličanstvenostvizije...
KOMPOZICIJA Komedija ima tri dela
u 100
 pevanja
. Sva tri dela imaju po 33 pesme, s tim što
 Pakao
ima iuvodnu pesmu, dakle 34 pesme.
 Načelo kompozicije
 predstavlja alegorijski simbolizam brojeva.
 BROJ 3:
Prema srednjovekovnoj simbolici struktura
 Komedije
se bazira na
svetom broju 3
da bi se izrazilo (simbolizovalo)
Sveto trojstvo kao životni princip sveta
. (Otuda sumnja da je XI pevanje kasnije umetnuto, te je stoga pokvarilo niz brojeva 3).-
Duše grešnika su razvrstane u tri grupe, kao i duše pokajnika i duše blaženih. (Ovaj broj, kadse pomnoži sam sa sobom, daje broj 9 – broj krugova u paklu, čistilištu i raju.)-Tri zveri se javljaju pesniku na početku puta.-Tri voda ga vode na njegovom putu.-Tercina kao oblik podrazumeva broj 3
 BROJ 10: Savršenstvo se odražava i u broju 10.
Primena «savršenog» broja kaokompozicionog principa se sreće
u Paklu
– Pakao ima 9 krugova i predvorje.
Čistilište
(kojeima 9 delova)
i zemaljski raj 
zajedno daju broj 10.
 Raj 
ima 9 neba + Empirej.
(U
 Paklu
Dante daje 10 «nasilnika protiv bližnjeg».)
 BROJ 100:
Ovaj broj (ukupan broj pevanja) je savršeni broj u mističnom tumačenju brojeva.
DANTEOVI IZVORI  Zamisao da se opiše drugi svet nije originalna:
-
narodna tradicija
:
 
legende, vizije
-
 Homer, Vergilije i Ciceron
 
(U
Scipionovom snu
Scipion biva prenesen na Mlečni puti onde od svog oca i dede dobija filozofsku pouku i predskazanje sopstvene sudbine.Tu je i devet krugova, ili bolje reći sfera, od kojih je sačinjen svemir. Susret unebeskim visinama sa pretkom koji svom potomku predskazuje buduću životnusudbinu, Danteu je dao podsticaj za epizodu sa Kačagvidom.)
-
 Hrišćanska tradicija
 
iv: možda ovo nije dobro zapaziti, pošto u Jarugama pominje i 10 đavola!
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
aliosiah liked this
Maja Pistolic liked this
anna_balen liked this
anna_balen liked this
anna_balen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->