Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ganapati Atharva-Sheersh (Sarth)

Ganapati Atharva-Sheersh (Sarth)

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by api-3699283

More info:

Published by: api-3699283 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

AA vFk x.kifr&vFkoZ\u201dkh\u2019kZe~
AA vFk x.kifr&vFkoZ\u201dkh\u2019kZe~
AA vFk x.kifr&vFkoZ\u201dkh\u2019kZe~
AA vFk x.kifr&vFkoZ\u201dkh\u2019kZe~A A
AA
AA
AA
`ueLrs x.kir;s
A Roeso iz
R;{ka r\u00d9oeflA Roeso dsoya drkZ
flA
Roeso dsoya /krkZ
flA Roeso dsoya grkZ
flA Roeso lo\u00b1 [kfYona cz
\u00e3kflA
Roa lk{kknkRekfl fuR;e~
A\u0192A
_ra ofPeA lR;a ofPeA\u201eA
vo Roa eke~
A vo oDrkje~
A vo Jksrkje~
A vo nkrkje~
A vo /kkrkje~
A
vokuw
pkueo f\u201dk\u2019;e~
A vo Ik\u201dpk\u00d9kkr~
A vo iqjLrkr~
A voks
\u00d9kjk\u00d9kkr~
A vo
nf{k.kk\u00d9kkr~
A vo pks
/okZ
\u00d9kkr~
A vok/kjk\u00d9kkr~
A loZrks eka ikfg ikfg
leUrkr~
A\u2026A
Roa ok\u00b3~
e;LRoa fpUe;%A RoekuUne;LRoa cz
\u00e3e;%A Roa
lfPpnkuUnkf}rh;ks
\u00b7flA Roa iz
R;{ka cz
\u00e3kflA Roa Kkue;ks
foKkue;ks
\u00b7flA\u2020A
lo\u00b1 txfnna Ro\u00d9kks tk;rs
A lo\u00b1 txfnna Ro\u00d9kfLr\u2019BfrA lo\u00b1 txfnna
Rof; y;es
\u2019;frA lo\u00b1 txfnna Rof; iz
R;s
frA Roa Hkw
fejkiks
\u00b7uyks
\u00b7fuyks
uHk%A Roa pRokfj okd~
inkfu A\u2021A
Roa xq
.k=;krhr%A Roa ns
g=;krhr%A Roa dky=;krhr%A Roa voLFkk
=;krhr%A Roa ew
yk/kkjfLFkrks
\u00b7fl fuR;e~
A Roa \u201ckfDr=;kRed%A
Roka ;ks
fxuks /;k;fUr fuR;e~
A Roa cz
\u00e3k Roa fo\u2019.kqLRoa
#nzLRofeUnzLRoefXuLRoa ok;qLRoa lw
;ZLRoa pa
nz
ekLRoa cz
\u00e3Hkw
HkZqo% Lojks
e~
A\u02c6A
x.kkfna iwoZ
eq
Ppk;Z o.kkZ
fna rnuUrje~
A vuqLokj% ijrj%A v/ks\u00b1nq
yflre~
A
rkjs
.k #)e~
A ,r\u00d9ko euqLo:ie~
A xdkj% iwoZ
:ie~
A vdkjks e/;e:ie~
A
vuqLokj\u00dcpkUR;:ie~
A fcUnq
#\u00d9kj:ie~
A ukn% LkU/kkue~
A la
fgrk lfU/k%A
lS
\u2019kk x.ks
\u201dkfo|kA x.kd _f\u2019k%A fup`
n~
xk;=h Na
n%A x.kifrnsZorkA` xa
x.kir;s ue%A\u2030A
,dnUrk; fon~
egs o\u00d8rq
.Mk; /khefgA r\u00e9ks nUrh iz
pks
n;kr~
A\u0160A
,dnUra prq
gZLra ik\u201dke\u00b3~
dq
\u201dk/kkfj.ke~
A jna p ojna gLrS
fcZ
Hkzk.ka
ew
\u2019kd/ote~
A j\u00e4a ya
cks
nja \u201ckw
iZ
d.kZ
da j\u00e4oklle~
A j\u00e4xa
/kkuq
fyIrk\u00b3~
xa
j\u00e4iq
\u2019iS
% lq
iw
ftre~
A Hk\u00e4kuq
da
fiua nsoa txRdkj.keP;qre~
A vkfoHkwZra p
l`
\u2019V\u00eeknkS iz
\u00d1rs
% iq
#\u2019kkr~ ije~
A ,oa /;k;fr ;ks fuR;a l ;ks
xh ;ks
fxuka
oj%A\u2039A
gs x.ks
\u201dkk] cz
\u00e3kfn nsox.kka
pk Lokeh v\u201dkk rq
yk ueLdkj vlks
- iz
R;{k
cz
\u00e3r\u00d9o dsoG rw
p vkgsl! fo\u00dcokpk fuekZrk \u00bcdrkZ
\u00bd raw
p vkgsl] ;k l`
\u2019Vhps
ikyudrkZ \u00bc/krkZ
\u00bd rwa
p vkgsl] raw
p l`
\u2019Vhpk la
gkjdrkZ \u00bcgrkZ
\u00bd vkgsl-
fo\u00dcoO;kid cz
\u00e3gh rwa
p vkgsl rls
p vfouk\u201dkh vls vkReLo:Ik rwa
p vkgsl---
----------\u0192
eh gs ljG&;FkkFkZ cks
yr vkgs
- lR; rs
p cks
yr vkgs
-------\u201e
gs x.ks
\u201dkk! rwa ek>s j{k.k dj- rq
yk Lro.kk\u00da;k oDR;kps j{k.k dj- rq
>s
efgeku ,s
d.kk\u00da;k Jks
R;kps j{k.k dj- rq
>s Kku ns
.kk\u00da;k nkR;kps j{k.k dj-
rs Kku /kkj.k dj.kk\u00da;kps j{k.k dj- os
nk/;;u ds
ys
Y;ka
ps j{k.k dj-
f\u201dk\u2019;ka
ps j{k.k dj- \u00bcrq
>h mikluk dj.kk\u00da;k ek>s
\u00bd if\u00dcpes
dMw
u j{k.k dj-
iwosZ
dMw
u ek>s j{k.k dj- m\u00d9kjs
dMw
u j{k.k dj- nf{k.ks
dMw
u j{k.k dj- \u00c5/oZ
fn\u201dks
dMw
u j{k.k dj- v/kj fn\u201dks
dMw
u j{k.k dj- loZ cktwa
uh ek>s j{k.k dj-
loZ vklearkrw
u ek>s j{k.k dj-------------\u2026
rwa ok.kh:Ik vkgsl- rwa pSrU;:Ik vkgsl- rw vkua
ne; vkgsl- rwa cz
\u00e3e;
vkgsl- rwa lfPPknkua
n:Ik vkgsl- rw iz
R;{k cz
\u00e3 \u00bclxq
.k\u00bd vkgsl- rw Kkue;
rls
p foKkue; vkgsl-------------\u2020
gs loZ tx rq
\u00d6;kiklw
u mRi\u00e9 gksrs- loZ tx rq
\u00d6;keq
Gs fLFkj jkgrs o gs
loZ tx rq
\u00d6;kBk;ha
p foyhu gksrs
- gs loZ tx rq
\u00d6;k Bk;ha
p iz
R;;kl ;srs
-
Hkw
eh]ty] ok;w
] rs
t o vkdk\u201dk gh ia
p eg\u00d9k\u00d9osa rw
p vkgsl rls
p
ijk]Ik\u201d;arh] e/;ek] o oS
[kjh gh ok.khph pkj LFkkus
gh rw
p vkgsl------------------\u2021
rwa f=xq
.kka
P;k \u00bcl\u00d9o]jt]re\u00bd iyhdMhy vkgsl- rw rhugh ns
gka
P;k \u00bcLfkw
y]
lw
{e o dkj.k\u00bd iyhdMhy vkgsl- rwa rhugh dkyka
P;k \u00bcHkwr] orZ
eku] Hkfo\u2019;\u00bd
iyhdMhy vkgsl- rwa rhugh voLFkka
P;k \u00bctkx`rh] LoIu] lq
\u2019kq
Irh\u00bd iyhdMhy
vkgsl- rw us
geh ew
yk/kkjp\u00d8kP;k fBdk.kha jkgrksl- rhugh \u201ckDrh \u00bc txkPkh
mRif\u00d9k] fLFkrh o y; dj.kk\u00da;k\u00bd gh rq
>hp :isa vkgsr- ;ks
xhtu lrr
rq
>s
p /;ku djrkr- rwa cz
\u00e3k \u00bcl`
f\u2019VdrkZ
\u00bd vkgsl- rwa fo\u2019.kq \u00bcl`
f\u2019Vikyd\u00bd
vkgsl- rwa \u201cka
dj \u00bcl`
f\u2019Vla
gkjd\u00bd vkgsl- rwa ba
nz \u00bcf=Hkqoukf/kirh\u00bd vkgsl- rw
ok;q \u00bcizk.knk;d\u00bd vkgsl- rwa lw
;Z \u00bcdk;Z
izsjd\u00bd vkgsl- rwa pa
nz \u00bcouLirha
pk
iks
\u2019kd\u00bd vkgsl rwa \u00bc\u201dkk\u201dor o vfouk\u201dkh vls
\u00bd cz
\u00e3 vkgsl- Ik`
Foh] varfj{k] LoxZ
vkf.k vksa
dkj loZ rwa
p vkgsl--------------\u02c6
x.k \u201ckCnkarhy x] o.kkZrhy v] rnuarj vuqLokj tks v/kZ
pa
nzk\u00d1rhusa ;q
Dr o
iz
.kkoklfgr vlkok- v\u201dkkiz
dkjs r;kj >kys
ys ^` x\u00a1 gs rq
\u00d6;k chtea=kps
Lo:Ik vkgs
- x~ dkj gs ;k ea=kpsa iwoZ
:Ik] vdkj gs e/;e:Ik o vuqLokj gs
va
R;:Ik vkgs R;kuarj fca
nw gs m\u00d9kj:Ik vkgs \u00bcv\u201dkkiz
dkjs fg ^` x\u00a1Wa gk ea=
fl) gksrks
\u00bd ;k pkj o.kkZa
pk ,dhdj.k dj.kkjk ukn vlkok- pkjgh o.kkZa
pk
la
/kh d:u R;kps ,dla
/k mPpkj.k djkosa
- v\u201dkkiz
dkjsa gh x.ks
\u201dkfo|k
\u00bcx.ks
\u201dkkpk izkfIrea=\u00bd vkgs
- ;k fo|s
pk x.kd gk _\u2019kh vkgs
] fup`
n~
xk;=h gk
Na
n vkgs vkf.k x.kirh gh nsork vkgs
- ^` x\u00a1^ ;k ea=:Ik x.kirhyk
ueLdkj vlks
-------------\u2030
vkEgh R;k ,dnar x.kirhyk tk.krks
- o\u00d8rq
M x.ks
\u201dkkps vkEgh /;ku djrks
-
Eg.kw
u rks narh \u00bcx.kirh\u00bd vkEgka
yk izsj.kk nsoks
--------------\u0160
Jhx.ks
\u201dkkyk ,dp mtok nkr vkgs
- R;kyk pkj gkr vlw
u R;ka
e/;sa ojhy
mtO;k gkrkar ik\u201dk o MkO;k gkrkar R;kusa va
dq
\u201dk /kkj.k ds
yk vkgs [kkyhy
MkO;k gkrkar g\u00d9khpk nkr vlw
u mtO;k gkrkph ojneq
nzk vkgs
- ma
nhj gs
R;kps fpUg&okgu vkgs
- Jhx.ks
\u201dk gk j\u00e4o.kZ vlw
u ya
cks
nj vkgs R;kpsa dku
lq
iklkj[ks fo\u201dkky vkgsr o R;kus yky ja
xkph o\u00f3s ifj/kku ds
yh vkgsr-
R;kP;k va
xkyk j\u00e4pa
nukph mVh ykoys
yh vlw
u j\u00e4iq
\u2019ika
uh R;kph m\u00d9ke
iw
tk ds
yh vkgs
- Jhx.ks
\u201dk gk HkDrka
uk vR;ar \u00d1ikGq vlk nso vlw
u rks loZ
txkpsa vkfndkj.k vkgs rks vfouk\u201dkh vlw
u l`
f\u2019VP;k vk/khp iz
dV >kyk
vkgs o rks iz
\u00d1rh vkf.k iq
#\u2019k ;ka
P;k iyhdMhy vkgs
- v\u201dkk x.kirhps tks
fuR; /;ku djrks rks loZ ;ks
X;ka
e/;sa Js
\u2019B ;ks
xh gks
;--------------\u2039

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->