Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CÁC DẠNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH unit 3

CÁC DẠNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH unit 3

Ratings: (0)|Views: 40 |Likes:
Published by dugntkaa

More info:

Published by: dugntkaa on Sep 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
H
H
Tr
ợ 
Quy
ế
t
Đị
nh
1/ 35
 
 Baøi 3. Caùc daïng heä hoã trôïra quyeát ñònh
Feb-2004
BÀI 3. CÁC D
NG H
TH
NG H
TR
Ợ 
QUY
T
ĐỊ
NH
N
I DUNG
 
H
h
tr
ợ 
quy
ế
t
đị
nh nhóm
 
H
h
tr
ợ 
quy
ế
t
đị
nh m
c xí nghi
p
III.1.
 
H
h
tr
ợ 
quy
ế
t
đị
nh nhóm
III.1.1.
 
Ra quy
ế
t
đị
nh nhóm, giao ti
ế
p và c
ng tác
-
 
Các
đặ
c
đ
i
m c
a công vi
c nhóm:+
 
M
t nhóm th
c hi
n m
t nhi
m v
, th
nh tho
ng ra quy
ế
t
đị
nh, th
nh tho
ngkhông ra quy
ế
t
đị
nh.+
 
Các thành viên trong nhóm có th
 
ở 
nh
ng n
ơ 
i khác nhau.+
 
Các thành viên trong nhóm có th
làm vi
c
ở 
nh
ng th
ờ 
i gian khác nhau.+
 
Các thành viên trong nhóm có th
làm vi
c cùng nhau ho
c
ở 
các t
ch
c khácnhau.+
 
Nhóm có th
v
 ĩ 
nh vi
n ho
c t
m th
ờ 
i.+
 
Nhóm có th
 
ở 
b
t k
m
c qu
n lý nào ho
c m
c th
ờ 
i gian nào.+
 
s
 
đ
i
u ph
i
(quá trình và nhi
m v
 
đạ
đượ 
c)
ho
c mâu thu
n trongnhóm.+
 
Có s
 
đạ
t
đượ 
c ho
c/và m
t mát n
ă
ng su
t trong t
ch
c.+
 
Nhi
m v
ph
i hoàn thành r
t nhanh.+
 
Không th
ho
c quá
đắ
t cho t
t c
các thành viên trong nhóm cùng h
ợ 
p
ở 
m
tn
ơ 
i.+
 
M
t s
d
li
u, thông tin, ho
c ki
ế
n th
c c
n thi
ế
t n
m
ở 
nhi
u n
ơ 
i, m
t s
 khác
ở 
ngoài t
ch
c.+
 
Chuyên môn c
a các thành viên không có trong nhóm là c
n thi
ế
t.-
 
Các ho
t
độ
ng và các quá trình miêu t
các cu
c h
p:+
 
Cu
c h
p là ho
t
độ
ng chung liên quan b
ở 
i m
t nhóm ng
ườ 
i
đị
a v
b
ngnhau ho
c g
n b
ng nhau.+
 
K
ế
t qu
c
a cu
c h
p ph
thu
c m
t ph
n vào ki
ế
n th
c, ý ki
ế
n, các
đ
ánh giác
a các thành viên.+
 
K
ế
t qu
c
a cu
c h
p c
ũ
ng ph
thu
c vào s
k
ế
t h
ợ 
p c
a nhóm và ph
thu
cvào quá trình ra quy
ế
t
đị
nh
đượ 
c s
d
ng b
ở 
i nhóm
đ
ó.+
 
Gi
i quy
ế
t các ý ki
ế
n khác nhau b
ở 
i ng
ườ 
i có quy
n h
n ho
c th
ươ 
ng l
ượ 
ngho
c phân x
.
III.1.2.
 
H
tr
ợ 
giao ti
ế
p
-
 
Giao ti
ế
p là thành ph
n quan tr
ng cho h
tr
ợ 
quy
ế
t
đị
nh. Không có giao ti
ế
p, thìkhông có c
ng tác. Nh
ng ng
ườ 
i ra quy
ế
t
đị
nh cá nhân ph
i giao ti
ế
p v
ớ 
i các
đồ
ng nghi
p, chuyên gia, c
ơ 
quan chính ph
, khách hàng,
đố
i tác kinh doanh, …H
c
ũ
ng c
n d
li
u và thông tin
(và ki
ế 
n th
ứ 
c)
t
nhi
u n
ơ 
i trên th
ế
gi
ớ 
i. Cácnhóm ra quy
ế
t
đị
nh ph
i giao ti
ế
p, c
ng tác, và th
ươ 
ng l
ượ 
ng trong công vi
c.H
u h
ế
t các t
ch
c s
nhanh tr
ở 
thành không có ch
c n
ă
ng, n
ế
u không có các h
 
 
H
H
Tr
ợ 
Quy
ế
t
Đị
nh
2/ 35
 
 Baøi 3. Caùc daïng heä hoã trôïra quyeát ñònh
Feb-2004
th
ng giao ti
ế
p. Th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
có th
hi
u qu
ch
qua các k
thu
t giao ti
ế
phi
n
đạ
i.-
 
Các k
thu
t thông tin hi
n
đạ
i cung c
p các ph
ươ 
ng ti
n h
tr
ợ 
giao ti
ế
p r
,nhanh, có kh
n
ă
ng, có th
tin c
y. N
n t
ng h
tr
ợ 
giao ti
ế
p là các h
th
ng máytính m
ng.+
 
B
t
đầ
u b
ng
đ
i
n báo,
đ
i
n tho
i, radio và ti vi.+
 
Trong 100 n
ă
m, chúng ta phát tri
n máy fax, th
ư
 
đ
i
n t
, ch
ươ 
ng trình chat,nhóm tin t
c, h
th
ng h
i ngh
truy
n hình. H
u h
ế
t các k
thu
t này
đề
uho
t
độ
ng trên internet.+
 
S
phát tri
n giao ti
ế
p sau cùng là h
th
ng h
p
đ
i
n t
, các d
ch v
h
 th
ng h
i ngh
 
đ
i
n t
, th
ườ 
ng s
d
ng internet
để
k
ế
t n
i các ng
ườ 
i ra quy
ế
t
đị
nh.-
 
Các thu
n l
ợ 
i áp d
ng các ph
ươ 
ng pháp giao ti
ế
p c
i ti
ế
n trong các t
ch
c:+
 
C
i ti
ế
n n
ă
ng su
t c
a nhân viên+
 
Liên quan
đế
n nhi
u ng
ườ 
i ra quy
ế
t
đị
nh chính+
 
Không quan tâm nhi
u
đế
n
đườ 
ng biên gi
ớ 
i
đị
a lý+
 
T
o n
n v
ă
n hóa h
ợ 
p tác nh
t quán+
 
C
i ti
ế
n ch
t l
ượ 
ng cu
c s
ng c
a nhân viên
III.1.3.
 
H
tr
ợ 
c
ng tác: Máy tính h
tr
ợ 
c
ng tác
-
 
Khung th
ờ 
i gian/n
ơ 
i ch
n:+
 
S
hi
u qu
c
a k
thu
t tính toán c
ng tác ph
thu
c vào v
trí c
a các thànhviên trong nhóm và ph
thu
c vào th
ờ 
i gian chia s
thông tin g
ở 
i và nh
n.+
 
Chia s
giao ti
ế
p thành b
n ô, và t
ch
c b
n ô d
c theo 2 chi
u th
ờ 
i gian vàn
ơ 
i ch
n.
 
Th
ờ 
i gian: Khi g
ở 
i và nh
n thông tin h
u nh
ư
 
đồ
ng th
ờ 
i, giao ti
ế
p là
đồ
ngth
ờ 
i.
Ví d 
:
 
Đ
i
n tho
i, ti vi, và các cu
c h
p g
p m
t nhau. Giao ti
ế
p b
t
đồ
ng b
x
y ra khi ng
ườ 
i nh
n nh
n thông tin
ở 
th
ờ 
i
đ
i
m khác th
ờ 
i
đ
i
mg
ở 
i thông tin
đ
ó.
 
N
ơ 
i ch
n: Ng
ườ 
i g
ở 
i và ng
ườ 
i nh
n có th
 
ở 
cùng phòng ho
c không.+
 
B
n ô là:
 
Cùng th
ờ 
i gian/cùng n
ơ 
i ch
n: Các thành viên g
p m
t nhau cùng m
t lúc,gi
ng nh
ư
phòng quy
ế
t
đị
nh ho
c g
p m
t truy
n th
ng.
 
Cùng th
ờ 
i gian/khác n
ơ 
i ch
n: Các thành viên
ở 
các n
ơ 
i khác nhau, nh
ư
nggiao ti
ế
p cùng nhau.
Ví d 
:
h
i ngh
truy
n hình
(videoconferencing)
.
 
Khác th
ờ 
i gian/cùng n
ơ 
i ch
n: Nhi
u ng
ườ 
i làm vi
c theo ca. Ca này
để
l
ithông tin cho ca khác.
 
Khác th
ờ 
i gian/khác n
ơ 
i ch
n: Các thành viên
ở 
các n
ơ 
i khác nhau. Cácthành viên này g
ở 
i và nh
n thông tin
ở 
nh
ng l
n khác nhau.
 
H
H
Tr
ợ 
Quy
ế
t
Đị
nh
3/ 35
 
 Baøi 3. Caùc daïng heä hoã trôïra quyeát ñònh
Feb-2004
Hình III.1.1: Khung giao ti
ế
p th
ờ 
i gian/n
ơ 
i ch
n và các k
thu
t h
tr
ợ 
tính toán c
ng tác
-
 
Groupware:+
 
Groupware th
ườ 
ng tham kh
o các s
n ph
m ph
n m
m, cung c
p h
tr
ợ 
c
ngtác cho nhóm. Groupware cung c
p m
t c
ơ 
ch
ế
 
độ
i
để
chia s
ý ki
ế
n, d
li
u,thông tin, ki
ế
n th
c, và các ngu
n tài nguyên khác. Các k
thu
t tính toánc
ng tác khác nhau h
tr
ợ 
làm vi
c nhóm theo các cách khác nhau, ph
thu
cvào lo
i th
ờ 
i gian/n
ơ 
i ch
n mà công vi
c x
y ra, m
c
đ
ích c
a nhóm, vànhi
m v
. Nh
ng công c
m
ớ 
i liên quan
đế
n vi
c h
tr
ợ 
các cu
c h
p
ở 
b
t c
 th
ờ 
i gian nào/b
t c
n
ơ 
i nào.+
 
Có hàng ngàn gói ph
n m
m ch
a m
t s
thành ph
n c
a groupware. M
t s
 ch
có các kh
n
ă
ng c
ng tác thô s
ơ 
 
(b
u c
ử 
 , voting)
, trong khi m
t s
kháccung c
p s
h
tr
ợ 
cho m
i khía c
nh c
ng tác (các cu
c h
p
đ
i
n t
 
đầ
y
đủ
 cùng v
ớ 
i h
i ngh
truy
n hình). H
u h
ế
t t
t c
 
đề
u t
n d
ng k
thu
t internetcho giao di
n ng
ườ 
i s
d
ng theo ki
u duy
t web nh
t quán và các protocolgiao ti
ế
p.+
 
Groupware th
ườ 
ng ch
a các kh
n
ă
ng cho ít nh
t m
t trong các thành ph
nsau:
 
Phát ki
ế
n
đ
i
n t
 
 
H
p ho
c h
i ngh
 
đ
i
n t
 
 
Đị
nh th
ờ 
i nhóm
 
Lên l
ch
 
Ho
ch
đị
nh
 
Gi
i quy
ế
t
đụ
ng
độ
 
 
Xây d
ng mô hình
 
H
i ngh
truy
n hình
 
Chia s
tài li
u
đ
i
n t
(
Ví d 
:
chia s
màn hình, b
ng tr
ng, liveboard)
 
B
u c
, …
 
Cùng th
ờ 
i gianKhác n
ơ 
i ch
nCùng n
ơ 
i ch
nKhác th
ờ 
i gian
 
GSS trong phòng quy
ế
t
đị
nh
 
GSS d
a trên web
 
H
th
ng trình bày
đ
a ph
ươ 
ng ti
n
 
B
ng tr
ng
 
Chia s
tài li
u
 
GSS d
a trên web
 
B
ng tr
ng
 
E-mail, V-mail
 
H
th
ng qu
n lý dòng làm vi
c
 
Chia s
tài li
u
 
H
i ngh
máy tính có nh
ớ 
 
 
GSS d
a trên web
 
B
ng tr
ng
 
Chia s
tài li
u
 
H
i ngh
truy
n hình
 
H
i ngh
máy tính
 
E-mail, V-mail
 
GSS trong phòng quy
ế
t
đị
nh
 
GSS d
a trên web
 
H
th
ng qu
n lý dòng làm vi
c
 
Chia s
tài li
u
 
E-mail, V-mail

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->