Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong 02 - Mo Hinh Kinh Doanh

Chuong 02 - Mo Hinh Kinh Doanh

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 945 |Likes:
Published by api-3699582

More info:

Published by: api-3699582 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
1
Ch
ươ
ng 2C¸c m« h×nh kinh doanh ®iÖn tö 
Tr 
n Hoài NamKhoa Th
ươ
ng m
i
đ
i
n t
E-mail: namdhtm@gmail.com
C¸c n
i dung chÝnh
1.Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh2.CÊu tróc cña m« h×nh kinh doanh3.C¸c m« h×nh kinh doanh chñ yÕu trongth
− 
¬ng m¹i ®iÖn tö 
Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh
Khái ni
m mô hình kinh doanh miêu t
m
t t
m r 
ngnh
ng mô hình (v
m
t hình th
c) do các doanhnghi
p xác
đị
nh dùng
để
 
đạ
i di
n các khía c
nhkhác nhau c
a doanh nghi
p, nh
ư
các quátrìnhho
t
độ
ng, các c
u trúc t
ch
c, vành
ng d
báotài chính…Thu
t ng
mô hình kinh doanh xu
t hi
n vào nh
ngn
ă
m 50 (th
ế
k
XX),
 Đạ
t
đượ
c v
tríph
bi
ế
n trong nh
ng n
ă
m 90 (th
ế
k
XX).
 
2
M
t mô hình kinh doanh liên quan t
i 4khía c
nh c
ơ
b
n c
a doanh nghi
p:
C
ơ
s
h
t
ng (Infrastructure -I)
Chào hàng (Offering -O)
Khách hàng (Customers -C)
Tài chính (Finances -F)
Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh
Các khía c
nh c
a mô hình kinh doanh bao g
m 9y
ế
u t
:
N
ă
ng l
c nòng c
t
M
ng l
ướ
i
đố
i tác
C
u hình giátr 
M
c tiêu giátr 
Khách hàng
đố
i t
ượ
ng
M
ng l
ướ
i phân ph
i
Quan h
khách hàng
C
u trúc chi phí
Mô hình doanh thu
Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanhGiíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh
 
3
nhi
u
đị
nh ngh
 ĩ 
a khác nhau v
hình kinh doanh:
Paul Timmers, 1999
Chesbrough vàRosenbloom, 2000
Hamel 2000
Linder vàCantrell, 2000
Weill vàVitale 2001
Gordijn 2002
Afuah vàTucci 2003
Osterwalder 2004
Fetscherin vàKnolmayer 2005
Efraim Turban, 2006
Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanhGiíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh
M« h×nh kinh doanh lµ g×?
Lµ mét ph
− 
¬ng ph¸p tiÕn hµnh kinh doanh qua ®ãDN cã ® 
− 
îc doanh thu, ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó tån t¹ivµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr 
− 
êng.
(Efraim Turban, 2006)
M« h×nh kinh doanh lµ c¸ch bè trÝ, s¾p xÕp c¸c s¶nphÈm, dÞch vô vµ c¸c dßng th«ng tin, bao gåm viÖcm« t¶ c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh kinh doanh vµ vai trßcña nã ®èi víi kinh doanh; ®ång thêi m« t¶ c¸cnguån doanh thu, kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn tõ mçi h×nh kinh doanh ®ã.
(Paul Timmers, 1999)
M
t mô hình kinh doanh:
M
t h
th
ng g
m nhi
u ph
n t
các quan h
c
a chúng; th
hi
nlý lu
n kinh doanh, quan
đ
i
m qu
n tr 
c
a m
t doanh nghi
pMô t
kh
n
ă
ng s
n xu
t-kinh doanh các lo
i s
n ph
m, d
ch v
c
am
t doanh nghi
p
đố
i v
i m
t ho
c nhi
u
đố
i t
ượ
ng khách hàngMô t
thu
t ki
ế
n trúc c
a doanh nghi
p, m
ng l
ướ
i
đố
i tác doanhnghi
p s
d
ng
để
t
o l
p, ti
ế
p th
phân ph
i các s
n ph
m, d
chv
nói trênMô t
các ngu
n l
c, các m
i quan h
, nh
m phát sinh các dòngdoanh thu cókh
n
ă
ng t
o l
i nhu
n tr 
ướ
c m
t vàlâu dài c
a doanhnghi
p.
(Ostenwalder, 2004)
Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nguyen_chi_25 liked this
Gaucon Phan liked this
Ngọc Kỳ Lân liked this
Ngọc Kỳ Lân liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->