Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ingrid Noll A patikusnő

Ingrid Noll A patikusnő

Ratings: (0)|Views: 134 |Likes:
Published by marcsi06
A patikusnő izgalmas pszichológiai, bűnügyi krimi. Főszereplője egy tehetős, de szeretet nélküli polgári környezetből származó fiatal gyógyszerésznő, aki különös, bizarr élethelyzetekbe sodródik. Akarva-akaratlan maga is bűnök, balesetek, szerencsétlenségek előidézője lesz, bűnrészes és egyúttal áldozat. Ítéljük el vagy inkább sajnáljuk őt? Mennyire felelős tetteiért a körülötte és a vele történtekért? Az írónő kitűnő pszichológiai érzékkel keresi a múltban gyökerező okokat… A regény stílusát iróniával fűszerezett hideg tárgyilagosság jellemzi – a dolgok mintha logikusan, természetesen következnének egymás után. Valójában rejtvénnyel állunk szemben, amit az írónő csak részben fejt meg.
A patikusnő izgalmas pszichológiai, bűnügyi krimi. Főszereplője egy tehetős, de szeretet nélküli polgári környezetből származó fiatal gyógyszerésznő, aki különös, bizarr élethelyzetekbe sodródik. Akarva-akaratlan maga is bűnök, balesetek, szerencsétlenségek előidézője lesz, bűnrészes és egyúttal áldozat. Ítéljük el vagy inkább sajnáljuk őt? Mennyire felelős tetteiért a körülötte és a vele történtekért? Az írónő kitűnő pszichológiai érzékkel keresi a múltban gyökerező okokat… A regény stílusát iróniával fűszerezett hideg tárgyilagosság jellemzi – a dolgok mintha logikusan, természetesen következnének egymás után. Valójában rejtvénnyel állunk szemben, amit az írónő csak részben fejt meg.

More info:

Published by: marcsi06 on Sep 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
Ingrid Noll
A patikusnőA patikusnőA patikusnőA patikusnő
Tandori Dezső fordítása
Geopen Könyvkiadó, 2000Geopen Könyvkiadó, 2000Geopen Könyvkiadó, 2000Geopen Könyvkiadó, 2000
 
„Pénzről nem beszélünk, pénzünk van", e csaPénzről nem beszélünk, pénzünk van", e csaPénzről nem beszélünk, pénzünk van", e csaPénzről nem beszélünk, pénzünk van", e családi mottónládi mottónládi mottónládi mottónés valami megmagyarázhatatlan gőgön kívül anyámés valami megmagyarázhatatlan gőgön kívül anyámés valami megmagyarázhatatlan gőgön kívül anyámés valami megmagyarázhatatlan gőgön kívül anyámsemmiféle javakat nem örösemmiféle javakat nem örösemmiféle javakat nem örösemmiféle javakat nem örökölt a klánjától. Apámmalkölt a klánjától. Apámmalkölt a klánjától. Apámmalkölt a klánjától. Apámmalszemben többnyire alázatoszemben többnyire alázatoszemben többnyire alázatoszemben többnyire alázatossssan viselkedett; távollétébenan viselkedett; távollétébenan viselkedett; távollétébenan viselkedett; távollétébenviszont tyrannoszauruszi méretekig nőtt olykor riadtviszont tyrannoszauruszi méretekig nőtt olykor riadtviszont tyrannoszauruszi méretekig nőtt olykor riadtviszont tyrannoszauruszi méretekig nőtt olykor riadtszemünkben. Nekünk, gyeszemünkben. Nekünk, gyeszemünkben. Nekünk, gyeszemünkben. Nekünk, gyerekeknek ez akkor vált csakrekeknek ez akkor vált csakrekeknek ez akkor vált csakrekeknek ez akkor vált csakvilágossá, mikor apánk egy nap, minden látható ok nélkülvilágossá, mikor apánk egy nap, minden látható ok nélkülvilágossá, mikor apánk egy nap, minden látható ok nélkülvilágossá, mikor apánk egy nap, minden látható ok nélkülolyannyira lemondott a hús minden gyönyöréről, hogyolyannyira lemondott a hús minden gyönyöréről, hogyolyannyira lemondott a hús minden gyönyöréről, hogyolyannyira lemondott a hús minden gyönyöréről, hogyvegetáriánussvegetáriánussvegetáriánussvegetáriánussá vedá vedá vedá vedlett, így irányította családját islett, így irányította családját islett, így irányította családját islett, így irányította családját ismegátalkodott missziomegátalkodott missziomegátalkodott missziomegátalkodott misszionáriusként. Nekünk, persze, már csaknáriusként. Nekünk, persze, már csaknáriusként. Nekünk, persze, már csaknáriusként. Nekünk, persze, már csaka cseperedés okán is, meg némi nagylelkűségből,a cseperedés okán is, meg némi nagylelkűségből,a cseperedés okán is, meg némi nagylelkűségből,a cseperedés okán is, meg némi nagylelkűségből,engedélyezett pár lyoni virslifélét, vasárnap egyengedélyezett pár lyoni virslifélét, vasárnap egyengedélyezett pár lyoni virslifélét, vasárnap egyengedélyezett pár lyoni virslifélét, vasárnap egy----egy tojást,egy tojást,egy tojást,egy tojást,netán némi fanetán némi fanetán némi fanetán némi fasírtmorzsákat paradicsomszósszalsírtmorzsákat paradicsomszósszalsírtmorzsákat paradicsomszósszalsírtmorzsákat paradicsomszósszal....Mikor más háziasszonyok délután négy óra tájt, rendMikor más háziasszonyok délután négy óra tájt, rendMikor más háziasszonyok délután négy óra tájt, rendMikor más háziasszonyok délután négy óra tájt, rend----szerint egyszerint egyszerint egyszerint egy----egy csésze kávét főznek, a mi kövérkés, tömegy csésze kávét főznek, a mi kövérkés, tömegy csésze kávét főznek, a mi kövérkés, tömegy csésze kávét főznek, a mi kövérkés, tömzsizsizsizsianyánk igazi húsorgiát rendezett, s nem csupán magának, deanyánk igazi húsorgiát rendezett, s nem csupán magának, deanyánk igazi húsorgiát rendezett, s nem csupán magának, deanyánk igazi húsorgiát rendezett, s nem csupán magának, denekem is, anekem is, anekem is, anekem is, a fivéremnek is. Ez volt a jópajfivéremnek is. Ez volt a jópajfivéremnek is. Ez volt a jópajfivéremnek is. Ez volt a jópajtásság egyetlentásság egyetlentásság egyetlentásság egyetlenmegnyilvánulási formája,megnyilvánulási formája,megnyilvánulási formája,megnyilvánulási formája, mellyel „vámellyel „vámellyel „vámellyel „vádolni" lehetett őt, ámdolni" lehetett őt, ámdolni" lehetett őt, ámdolni" lehetett őt, ámez önmagában is fertelmes nagy gyönyörűségünkre volt.ez önmagában is fertelmes nagy gyönyörűségünkre volt.ez önmagában is fertelmes nagy gyönyörűségünkre volt.ez önmagában is fertelmes nagy gyönyörűségünkre volt.Ahogy az hullák eltüntetésénél elengedhetetlen, ilyAhogy az hullák eltüntetésénél elengedhetetlen, ilyAhogy az hullák eltüntetésénél elengedhetetlen, ilyAhogy az hullák eltüntetésénél elengedhetetlen, ilyalkalmakkor is el kellett tüntetni minden maradékot, nyomalkalmakkor is el kellett tüntetni minden maradékot, nyomalkalmakkor is el kellett tüntetni minden maradékot, nyomalkalmakkor is el kellett tüntetni minden maradékot, nyomnem maradhatott hazatérő atyánknak. Csontnem maradhatott hazatérő atyánknak. Csontnem maradhatott hazatérő atyánknak. Csontnem maradhatott hazatérő atyánknak. Csontnak, pörcnek,nak, pörcnek,nak, pörcnek,nak, pörcnek,zzzzsírpacninak, mosatlan tányér mocskásírpacninak, mosatlan tányér mocskásírpacninak, mosatlan tányér mocskásírpacninak, mosatlan tányér mocskának nem volt szabadnak nem volt szabadnak nem volt szabadnak nem volt szabadtanúsítania titkos vétkünket. Fogmosás következett vadul,tanúsítania titkos vétkünket. Fogmosás következett vadul,tanúsítania titkos vétkünket. Fogmosás következett vadul,tanúsítania titkos vétkünket. Fogmosás következett vadul,szemétvödör kiürítése, a konyhában citromillatnak kellettszemétvödör kiürítése, a konyhában citromillatnak kellettszemétvödör kiürítése, a konyhában citromillatnak kellettszemétvödör kiürítése, a konyhában citromillatnak kellettterjengenie, minden módon az ártatlanság állapota voltterjengenie, minden módon az ártatlanság állapota voltterjengenie, minden módon az ártatlanság állapota voltterjengenie, minden módon az ártatlanság állapota voltelőállítandó.előállítandó.előállítandó.előállítandó.Hanem hát én voHanem hát én voHanem hát én voHanem hát én voltaképpen apja lánya lévén, szenvedltaképpen apja lánya lévén, szenvedltaképpen apja lánya lévén, szenvedltaképpen apja lánya lévén, szenvedtemtemtemtemhússal való vétkezéseinkért. Ha apám nagy forduhússal való vétkezéseinkért. Ha apám nagy forduhússal való vétkezéseinkért. Ha apám nagy forduhússal való vétkezéseinkért. Ha apám nagy fordulatára nemlatára nemlatára nemlatára nemgyermekkorom nagy traumája előtt egy évgyermekkorom nagy traumája előtt egy évgyermekkorom nagy traumája előtt egy évgyermekkorom nagy traumája előtt egy évvel került volnavel került volnavel került volnavel került volnasor, valószínűleg ezért is magamat hisor, valószínűleg ezért is magamat hisor, valószínűleg ezért is magamat hisor, valószínűleg ezért is magamat hibáztattam volna.báztattam volna.báztattam volna.báztattam volna.Apám is szerette a közmondásokat, ha pénzrőlApám is szerette a közmondásokat, ha pénzrőlApám is szerette a közmondásokat, ha pénzrőlApám is szerette a közmondásokat, ha pénzről volt szó.volt szó.volt szó.volt szó.Hamar megtanulhattuk, hogy nincs szaga, nem heHamar megtanulhattuk, hogy nincs szaga, nem heHamar megtanulhattuk, hogy nincs szaga, nem heHamar megtanulhattuk, hogy nincs szaga, nem hever azver azver azver azutcán, de hogy a világot kormányozza, viszont nemutcán, de hogy a világot kormányozza, viszont nemutcán, de hogy a világot kormányozza, viszont nemutcán, de hogy a világot kormányozza, viszont nemboldogít. Többnyire viszont így morgott a papa: „A pénzboldogít. Többnyire viszont így morgott a papa: „A pénzboldogít. Többnyire viszont így morgott a papa: „A pénzboldogít. Többnyire viszont így morgott a papa: „A pénznem téma." Kedvére szórta; hogy a fivérem tinem téma." Kedvére szórta; hogy a fivérem tinem téma." Kedvére szórta; hogy a fivérem tinem téma." Kedvére szórta; hogy a fivérem tizenegy évesenzenegy évesenzenegy évesenzenegy évesenzongorázni akart tanulni, vzongorázni akart tanulni, vzongorázni akart tanulni, vzongorázni akart tanulni, vásárolt kapásásárolt kapásásárolt kapásásárolt kapásból egyból egyból egyból egyhangversenyzongorát, még most is ott rabolja a helyet ahangversenyzongorát, még most is ott rabolja a helyet ahangversenyzongorát, még most is ott rabolja a helyet ahangversenyzongorát, még most is ott rabolja a helyet aszüleim nappalijában, holott mindössze nyolc hónapig esettszüleim nappalijában, holott mindössze nyolc hónapig esettszüleim nappalijában, holott mindössze nyolc hónapig esettszüleim nappalijában, holott mindössze nyolc hónapig esettrajta klimpírozás. Másrészt apánk ragaszrajta klimpírozás. Másrészt apánk ragaszrajta klimpírozás. Másrészt apánk ragaszrajta klimpírozás. Másrészt apánk ragaszkodott hozzá, hogykodott hozzá, hogykodott hozzá, hogykodott hozzá, hogyénénénén meg spéci vonalzókat, neontolmeg spéci vonalzókat, neontolmeg spéci vonalzókat, neontolmeg spéci vonalzókat, neontollakat, haj pántokat éslakat, haj pántokat éslakat, haj pántokat éslakat, haj pántokat ésteniteniteniteniszcipőket vásároljakszcipőket vásároljakszcipőket vásároljakszcipőket vásároljak ---- a zseba zseba zseba zsebpénzemen. Még anya sempénzemen. Még anya sempénzemen. Még anya sempénzemen. Még anya semtudta, mennyit keres a férjetudta, mennyit keres a férjetudta, mennyit keres a férjetudta, mennyit keres a férjeura, tény, hogy csúcsjövedelemreura, tény, hogy csúcsjövedelemreura, tény, hogy csúcsjövedelemreura, tény, hogy csúcsjövedelemregyanakodott. Mivel nálunk nem volt téma a pénz,gyanakodott. Mivel nálunk nem volt téma a pénz,gyanakodott. Mivel nálunk nem volt téma a pénz,gyanakodott. Mivel nálunk nem volt téma a pénz,anyámnak alkalmananyámnak alkalmananyámnak alkalmananyámnak alkalmanként mindenféle burkolt célzásként mindenféle burkolt célzásként mindenféle burkolt célzásként mindenféle burkolt célzás
 
formájában kellett előformájában kellett előformájában kellett előformájában kellett előjönnie az igényeivel. jönnie az igényeivel. jönnie az igényeivel. jönnie az igényeivel. ÉrettségimÉrettségimÉrettségimÉrettségimalkalmából apámtól egy kis autót kaptam, eredetileg aalkalmából apámtól egy kis autót kaptam, eredetileg aalkalmából apámtól egy kis autót kaptam, eredetileg aalkalmából apámtól egy kis autót kaptam, eredetileg afivérem szerette volna.fivérem szerette volna.fivérem szerette volna.fivérem szerette volna.Már korán megtanultam, hogy a szülői szeretetet a telMár korán megtanultam, hogy a szülői szeretetet a telMár korán megtanultam, hogy a szülői szeretetet a telMár korán megtanultam, hogy a szülői szeretetet a tel---- jesítménnyel kell megvásárolni. Szüleim büszkék vol jesítménnyel kell megvásárolni. Szüleim büszkék vol jesítménnyel kell megvásárolni. Szüleim büszkék vol jesítménnyel kell megvásárolni. Szüleim büszkék voltak a jótak a jótak a jótak a jóbizonyítványomra, a szorgalmamra és első hábizonyítványomra, a szorgalmamra és első hábizonyítványomra, a szorgalmamra és első hábizonyítványomra, a szorgalmamra és első háziasszoziasszoziasszoziasszonyinyinyinyisikereimre.sikereimre.sikereimre.sikereimre.Maradtak fényképek rólam, melyeken kis kertésznőMaradtak fényképek rólam, melyeken kis kertésznőMaradtak fényképek rólam, melyeken kis kertésznőMaradtak fényképek rólam, melyeken kis kertésznővagyok, fejecskémen szalmakalap, öntözőkanna a kevagyok, fejecskémen szalmakalap, öntözőkanna a kevagyok, fejecskémen szalmakalap, öntözőkanna a kevagyok, fejecskémen szalmakalap, öntözőkanna a kezemben.zemben.zemben.zemben.Apám szakácsnőként is lefotózott, amint nagy kockásApám szakácsnőként is lefotózott, amint nagy kockásApám szakácsnőként is lefotózott, amint nagy kockásApám szakácsnőként is lefotózott, amint nagy kockáskötényben mindenféle homoktortákat díszítgetkötényben mindenféle homoktortákat díszítgetkötényben mindenféle homoktortákat díszítgetkötényben mindenféle homoktortákat díszítget
temtemtemtem
fogkrémfogkrémfogkrémfogkrémgirlandokkal; s voltam,girlandokkal; s voltam,girlandokkal; s voltam,girlandokkal; s voltam, végül, de nem utolvégül, de nem utolvégül, de nem utolvégül, de nem utolsósorban,sósorban,sósorban,sósorban,betegápoló nővérke. Ott hevert az összes babetegápoló nővérke. Ott hevert az összes babetegápoló nővérke. Ott hevert az összes babetegápoló nővérke. Ott hevert az összes baba és az összesba és az összesba és az összesba és az összesmaci az ágyamon, törött tagjaikon óriámaci az ágyamon, törött tagjaikon óriámaci az ágyamon, törött tagjaikon óriámaci az ágyamon, törött tagjaikon óriási kötéseksi kötéseksi kötéseksi kötések ----vécépapírból. Volt, amelyikük kanyarós lett, nekik pirosvécépapírból. Volt, amelyikük kanyarós lett, nekik pirosvécépapírból. Volt, amelyikük kanyarós lett, nekik pirosvécépapírból. Volt, amelyikük kanyarós lett, nekik piroskrétávalkrétávalkrétávalkrétával pöttyentgettem foltokat az arpöttyentgettem foltokat az arpöttyentgettem foltokat az arpöttyentgettem foltokat az arcocskájukra.cocskájukra.cocskájukra.cocskájukra.EmlékszEmlékszEmlékszEmlékszem, egy alkalommal szülői vita okozója lett ez aem, egy alkalommal szülői vita okozója lett ez aem, egy alkalommal szülői vita okozója lett ez aem, egy alkalommal szülői vita okozója lett ez abetegápolói szenvedélyem: amikor egy jó ideje megdöglöttbetegápolói szenvedélyem: amikor egy jó ideje megdöglöttbetegápolói szenvedélyem: amikor egy jó ideje megdöglöttbetegápolói szenvedélyem: amikor egy jó ideje megdöglöttvakondokot akartam szájból szájba mesterséges légzésbenvakondokot akartam szájból szájba mesterséges légzésbenvakondokot akartam szájból szájba mesterséges légzésbenvakondokot akartam szájból szájba mesterséges légzésbenrészesíteni.részesíteni.részesíteni.részesíteni.Akkoriban még úgy képzeltem, családom kedvenceAkkoriban még úgy képzeltem, családom kedvenceAkkoriban még úgy képzeltem, családom kedvenceAkkoriban még úgy képzeltem, családom kedvencevagyok: szorgalmas, rendes kislányvagyok: szorgalmas, rendes kislányvagyok: szorgalmas, rendes kislányvagyok: szorgalmas, rendes kislány, aki készséges öröm, aki készséges öröm, aki készséges öröm, aki készséges örömmelmelmelmelhordja kis fejkendőit. Iskolába kerülve sem okozhordja kis fejkendőit. Iskolába kerülve sem okozhordja kis fejkendőit. Iskolába kerülve sem okozhordja kis fejkendőit. Iskolába kerülve sem okoztamtamtamtamsemmilyen szempontból csalódást; érdekelt minsemmilyen szempontból csalódást; érdekelt minsemmilyen szempontból csalódást; érdekelt minsemmilyen szempontból csalódást; érdekelt minden,den,den,den,legfőképp a természettudományos tárgyakban tündököltemlegfőképp a természettudományos tárgyakban tündököltemlegfőképp a természettudományos tárgyakban tündököltemlegfőképp a természettudományos tárgyakban tündököltemkésőbb. Már tízévesen növényeket gyűjkésőbb. Már tízévesen növényeket gyűjkésőbb. Már tízévesen növényeket gyűjkésőbb. Már tízévesen növényeket gyűjtöttem, mindettöttem, mindettöttem, mindettöttem, mindetlepréseltem, lett elepréseltem, lett elepréseltem, lett elepréseltem, lett egy kis herbáriumomgy kis herbáriumomgy kis herbáriumomgy kis herbáriumom ---- máig őrzöm. Becsesmáig őrzöm. Becsesmáig őrzöm. Becsesmáig őrzöm. Becses jómagamnak, de összes dolgom jómagamnak, de összes dolgom jómagamnak, de összes dolgom jómagamnak, de összes dolgomnak is mindig tökéletesnak is mindig tökéletesnak is mindig tökéletesnak is mindig tökéletesrendezettség és tisztaság volt a jellemzője; állandóanrendezettség és tisztaság volt a jellemzője; állandóanrendezettség és tisztaság volt a jellemzője; állandóanrendezettség és tisztaság volt a jellemzője; állandóantakarítottam a szobám, játszótárstakarítottam a szobám, játszótárstakarítottam a szobám, játszótárstakarítottam a szobám, játszótársnőimet is ennek anőimet is ennek anőimet is ennek anőimet is ennek atökéletességigénynek megfelelően vátökéletességigénynek megfelelően vátökéletességigénynek megfelelően vátökéletességigénynek megfelelően választottam ki; még alasztottam ki; még alasztottam ki; még alasztottam ki; még agilisztatenyészetemet is gondosan elszigeteltem agilisztatenyészetemet is gondosan elszigeteltem agilisztatenyészetemet is gondosan elszigeteltem agilisztatenyészetemet is gondosan elszigeteltem apincénkben az elvermelt almáktól.pincénkben az elvermelt almáktól.pincénkben az elvermelt almáktól.pincénkben az elvermelt almáktól.Felsőbb iskolába kerülvén ez a teljesítményközpontúFelsőbb iskolába kerülvén ez a teljesítményközpontúFelsőbb iskolába kerülvén ez a teljesítményközpontúFelsőbb iskolába kerülvén ez a teljesítményközpontúmagatartásom már korántsem találkozott mindig oszmagatartásom már korántsem találkozott mindig oszmagatartásom már korántsem találkozott mindig oszmagatartásom már korántsem találkozott mindig osz----tálytársaim rokonszenvével. Nevetségessé tették igyeketálytársaim rokonszenvével. Nevetségessé tették igyeketálytársaim rokonszenvével. Nevetségessé tették igyeketálytársaim rokonszenvével. Nevetségessé tették igyeke----zetemet, amellzetemet, amellzetemet, amellzetemet, amellyel a tankönyvek legfontosabbnak véltyel a tankönyvek legfontosabbnak véltyel a tankönyvek legfontosabbnak véltyel a tankönyvek legfontosabbnak véltmondatait kiemeltem magamnak: neontollal alámondatait kiemeltem magamnak: neontollal alámondatait kiemeltem magamnak: neontollal alámondatait kiemeltem magamnak: neontollal alá---- vagyvagyvagyvagyáthúzva. „Ez mindent elsárgít!" Hiába szerettem volnaáthúzva. „Ez mindent elsárgít!" Hiába szerettem volnaáthúzva. „Ez mindent elsárgít!" Hiába szerettem volnaáthúzva. „Ez mindent elsárgít!" Hiába szerettem volnabarátnőket magam körül. Helyzetemet tovább rontotta,barátnőket magam körül. Helyzetemet tovább rontotta,barátnőket magam körül. Helyzetemet tovább rontotta,barátnőket magam körül. Helyzetemet tovább rontotta,hogy tanáraim nyakrahogy tanáraim nyakrahogy tanáraim nyakrahogy tanáraim nyakra----főre dicsértek.főre dicsértek.főre dicsértek.főre dicsértek.Strébernek csúfoltak.Strébernek csúfoltak.Strébernek csúfoltak.Strébernek csúfoltak.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
babea liked this
Ancsa12 liked this
marcsi06 liked this
marcsi06 liked this
marcsi06 liked this
marcsi06 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->