Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tho Tinh Yeu Cuoc Song - Xuan Quynh

Tho Tinh Yeu Cuoc Song - Xuan Quynh

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,637|Likes:
Published by api-3701685

More info:

Published by: api-3701685 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 1
MUÅC LUÅC
THÚ TÒNH YÏU................................................................................................................3
 
Muâa hoa doi....................................................................................................................3
 
Soáng..................................................................................................................................5
 
 Anh...................................................................................................................................7
 
Thûúng vïìngaây trûúác..................................................................................................9
 
Chó coá soáng vaâ em.......................................................................................................11
 
Baân tay em...................................................................................................................12
 
Haát ru............................................................................................................................14
 
Thú viïët tùång anh........................................................................................................15
 
Thuyïìn vaâbiïín............................................................................................................17
 
Sên ga chiïìu em ài......................................................................................................19
 
Haát ru chöìng nhûäng àïm khoánguã..........................................................................21
 
Àïm cuöëi nùm..............................................................................................................23
 
Dêîu em biïët chùæc rùçng anh trúã laåi..........................................................................25
 
Thú tònh cuöëi muâa thu...............................................................................................26
 
Hoa coãmay...................................................................................................................28
 
Noái cuâng anh................................................................................................................29
 
Tûåhaát............................................................................................................................31
 
Hoa cuác..........................................................................................................................33
 
TÊM TÛ VAÂ SUY NGÊÎM..............................................................................................34
 
Chöìi biïëc........................................................................................................................34
 
Gûãi laåi thaânh phöë nùæng.............................................................................................36
 
Thú tònh töi viïët...........................................................................................................38
 
Thú viïët cho mònh vaânhûäng ngûúâi con gaái khaác.................................................40
 
Thú vui vïì phaái yïëu....................................................................................................45
 
 
 XUÊN QUYÂNH 2
Coámöåt thúâi nhû thïë....................................................................................................48
 
Thú tònh cho baån treã...................................................................................................50
 
Laåi bùæt àêìu...................................................................................................................52
 
Thúâi gian trùæng............................................................................................................55
 
Chuöìn chuöìn baáo baäo.................................................................................................57
 
NHÛÄNG BAÂI CA CUÖÅC SÖËNG...................................................................................59
 
Tiïëng gaâ trûa...............................................................................................................59
 
Nhûäng con àûúâng thaáng giïng.................................................................................62
 
Thaáng nùm...................................................................................................................64
 
Khöng àïì.......................................................................................................................66
 
Haát vúái con taâu............................................................................................................67
 
Cöë àö..............................................................................................................................69
 
Muâa haå..........................................................................................................................71
 
Hoa tûúâng vi.................................................................................................................72
 
Thaânh phöëquï anh.....................................................................................................73
 
Maái phöë.........................................................................................................................76
 
Meå cuãa anh...................................................................................................................78
 
Chõ..................................................................................................................................80
 
Nguãnaâo nguãngon.......................................................................................................82
 
Lúâi ru cuãa meå...............................................................................................................84
 
Con chaã biïët àûúåc àêu................................................................................................86
 
Meå vaâ con......................................................................................................................88
 
Con yïu meå...................................................................................................................90
 
Chuyïån cöítñch vïìloaâi ngûúâi.....................................................................................92
 
Lúâi ru trïn mùåt àêët.....................................................................................................95
 
Àïm trúã vïì....................................................................................................................97
 
Seä coá maäi cö beá mûúâi saáu tuöíi..................................................................................99
 
 
THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 3
THÚ TÒNH YÏU
MU A HOA DOI
Bêy giúâmuâa hoa doiTrùæng möåt vuâng Quaãng Baá  Soáng ven höìcûávöî   Anh möåt vuâng cêy treTa àïën röìi ta àiBao lêìn anh coánhúá  Dûoái voâm cêy lùång leä  Dûúái voâm cêy chúâmong Caánh buöìm tröi ngoaâi söng Boâtêåp caây trïn baäi Nêu möåt vuâng àêët múái Àúåi tay ngûúâi gieo tröìng...  Anh coáài cuâng emÀïën nhûäng miïìn àêët laå  Àïën nhûäng muâa haái quaã  Àïën nhûäng ngaây thûúng yïu

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
caocuongbk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->