Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sažeci Socijalnih Enciklika i Dokumenata

Sažeci Socijalnih Enciklika i Dokumenata

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,034 |Likes:
Published by api-3702491

More info:

Published by: api-3702491 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Sa\u017eeci socijalnih enciklika i dokumenata

LAV XIII. "Rerum novarum"
PIO XI."Qu ad r ag esi mo a nno"
PIO XII. Radio-poruka na Duhove
IVAN XXIII. "Mater et Magistra", "Pacem in terris"
II. VATIKANSKI SABOR "Gaudium et spes", "Dignitatis humanae"
PAVAO VI. "Populorum progressio", "Octogesima adveniens"
IVAN PAVAO II. "Laborem exercens", "Solicitudo rei socialis", "Centesimus annus"

Lav XIII.
enciklika
RERUM NOVARUM
15. svibnja 1891.

Prvi socijalni dokument po\u010dinje rije\u010dima: \u201cMe\u0111u narodima je pokrenuta te\u017enja za ne\u010dim
novim, koja ve\u0107 odavna dr\u017ei svijet u gibanju. Ta je \u017eelja za promjenama morala
naravnom dosljedno\u0161\u0107u s vremenom prije\u0107i s politi\u010dkog na srodno gospodarsko
podru\u010dje\u201d (RN, br. 1).

Razlog objavljivanja enciklike je stanje radnika, tj. radni\u010dko pitanje: \u201cDoista, ne\u010duveni
napredak industrije i znanosti, promjena odnosa izme\u0111u poslodavaca i radnika, bogatstvo
nagomilano u rukama nekolicine i siroma\u0161tvo velikog mno\u0161tva, porast samosvijesti u
radnika i potrebe me\u0111usobne povezanosti, osim toga pad\u0107udore\u0111a, prouzro\u010dili su provalu
sukoba\u201d (RN, br. 1). Radnici su \u201cprepu\u0161teni i ne\u010dovje\u010dnosti poslodavaca i neobuzdanoj
konkurenciji\u201d (RN, br. 2).

Ve\u0107 na samom po\u010detku Papa pi\u0161e da je socijalizam krivi lijek (usp. RN, br. 3-12).
U takvoj situaciji zahtijevaju se hitne mjere s tri strane: Crkve, (RN, br. 13-24), dr\u017eave
(RN, br. 25-25)i samih radnika (RN, br. 36-44).

Za\u0161to Crkve? Papa ima pred o\u010dima kr\u0161\u0107ansko dru\u0161tvo. Od Crkve se o\u010dekuje da
pripomogne naukom moralnih na\u010dela i socijalnim radom.

Veoma je va\u017eno \u0161to Lav XIII. nagla\u0161ava ulogu dr\u017eave protiv liberalisti\u010dkog na\u010dela
(Laisser faire \u2013 laisser passer) prema kojemu dr\u017eava treba braniti postoje\u0107i poredak i
privatno vlasni\u0161tvo a ne smije se uplitati u socijalno pitanje. Papa se zauzima za dr\u017eavne
socijalne mjere i socijalno zakonodavstvo u korist siroma\u0161nih radnika (usp. RN, br. 29).
Radnici imaju pravo na udru\u017eivanje (usp. RN, br. 36-44), ali pod nadzorom crkvene
vlasti.

Govori se o pravednoj pla\u0107i (usp. RN, br. 34 i 35) koja\u0107e omogu\u0107iti \u017eivot radniku i
njegovoj obitelji.

Pio XI.
enciklika
QUADRAGESIMO ANNO
15. svibnja 1931.

U dokumentu se odbacuju i socijalizam i liberalni kapitalizam. Prema nekima ideje
iznesene u \u201cQuadragesimo anno\u201d kao da otvaraju neki \u201ctre\u0107i put\u201d. Tu se misli prije svega
na \u201csolidarizam\u201d Heinricha Pescha (1854.-1926.), kao razli\u010dit od kapitalizma i
socijalizma. U enciklici se ne upotrebljava naziv solidarizam. Dodatna zabuna proizlazi
iz toga \u0161to se upotrebljava naziv posredna tijela (corpora intermedia) izme\u0111u pojedinca i
vrhovne gospodarske i politi\u010dke vlasti.

Va\u017eno je uo\u010diti slijede\u0107e pojmove:
- na\u010delo supsidijarnosti (usp. QA, br. 80-81) ovdje se prvi puta spominje i definira.
- socijalna dimenzija privatnog vlasni\u0161tva (usp. QA, br. 44-52) isti\u010de socijalnu hipoteku
privatnog vlasni\u0161tva.
- U odnosu 'kapital \u2013 rad' (usp. QA, br. 53-59) govori se o socijalnoj pravednosti (usp.
QA, br. 58-59).
- Pravedna pla\u0107a je obiteljska pla\u0107a (usp. posebno QA, br. 71-72).

Enciklika tra\u017ei obnovu struktura i mentaliteta. Osobito je za nas zanimljiv poziv na
\u0107udorednu obnovu (usp. QA, br. 127-129) i obnovu gospodarskog \u017eivota u kr\u0161\u0107anskom
duhu (usp. QA, br. 135).

Pio XII.
RADIO-PORUKA
\u0160TO JU JE PIO XII. UPUTIO NA BLAGDAN DUHOVA,
1. lipnja 1941.,
CIJELOM SVIJETU
PRIGODOM PEDESETE OBLJETNICE \u201cRERUM NOVARUM\u201d PAPE LAVA XIII.

U ovoj va\u017enoj poruci na 50-u obljetnicu Rerum novarum i 10-u obljetnicu Quadragesimo
anno, Pio XII. kratko donosi glavne ideje obiju enciklika.

Koja je nadle\u017enost Crkve u socijalnom pitanju? Zada\u0107a Crkve nije u odnosu na\u010disto
prakti\u010dnu, tehni\u010dku stranu dru\u0161tvenog poretka. Ona \u017eeli re\u0107i autoritativnu rije\u010d \u201cna onoj
strani dru\u0161tvenog poretka gdje on dodiruje i prelazi na\u0107udoredno podru\u010dje\u201d (str. 81).

Svjestan da se nalazi u ratu, Pio XII. svra\u0107a pozornost na tri osnovne vrednote socijalnog
i gospodarskog \u017eivota: upotrebu materijalnih dobara, rad i obitelj.
Nagla\u0161ava se pravo na privatno vlasni\u0161tvo koje je usmjereno na op\u0107e dobro, tj. promatra
se pod vidom op\u0107e namjene dobara.

Privatno vlasni\u0161tvo je potrebno obitelji zbog njezine neovisnosti. U pravilu \u201csamo ona
stabilnost koja se osniva na vlastitom posjedu\u010dini obitelj najsavr\u0161enijom i najplodnijom
\u017eivotnom stanicom dru\u0161tva, jer svojom pro\u0161irenom vezom sjajno spaja sada\u0161nje i budu\u0107e
generacije\u201d (str. 87).

Papa je u nadolaze\u0107em socijalizmu i u dru\u0161tvenom vlasni\u0161tvu gledao opasnost za
neovisnost obitelji.

Ivan XXIII.
enciklika
MATER ET MAGISTRA
15. svibnja 1961.

Enciklika se sastoji od\u010detiri dijela koji nose slijede\u0107e naslove:
1. Nauk enciklike \u201cRerum novarum\u201d i pravodoban razvoj u nau\u010davanju Pija XI. i Pija
XII.;
2. Obja\u0161njenja i daljnje razvijanje nauka \u201cRerum novarum\u201d;
3. Novi oblici socijalnog pitanja;
4. Obnova zajedni\u010dkog \u017eivota u istini, pravdi i ljubavi.

U prvom dijelu Papa analizira prija\u0161nje enciklike \u201cRerum novarum\u201d (kojoj je tada 70.

obljetnica) i \u201cQuadragesimo anno\u201d (30. obljetnica) i dokumente Pija XII. ne bi li, svjestan
velikih promjena nakon II. svjetskog rata, u novonastalim prilikama potvrdio i potanje
razlo\u017eio nauk svojih pred\u0161asnika, ali i odredio crkveno nau\u010davanje o novim va\u017enim
suvremenim pitanjima. Ivan XXIII. uo\u010dava promjene:
- na podru\u010dju znanosti, tehnike i gospodarstva (MM, br. 47)
- na dru\u0161tvenom podru\u010dju \u2013 socijalno osiguranje, napredak op\u0107eg obrazovanja, razlika u
napretku izme\u0111u razvijenih i manje razvijenih... (MM, br. 48)
- na politi\u010dkom podru\u010dju (MM, br. 49)

U drugom dijelu \u201cMater et Magistra\u201d isti\u010de se privatna inicijativa, ali i socijalna

komponenta gospodarstva i potreba dr\u017eavne intervencije u gospodarstvu. Posebno je
istaknuto da bi se dr\u017eava, pri vr\u0161enju svoje uloge (MM, br. 51-58), trebala osloniti na
na\u010delo supsidijarnosti (\u201cna\u010delo pripomo\u0107ne slu\u017ebe\u201d, QA, 81) koje je izlo\u017eeno u enciklici
\u201cQuadragesimo anno\u201d. K tomu je u Enciklici istaknuta \u201csocijalizacija \u017eivota\u201d, \u0161to je
novost jer socijalizacija ulazi u slu\u017ebeni govor Crkve (MM, br. 60-61). Govori se i o

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mario Keča liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->