Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Observator#2 2011

Observator#2 2011

Ratings: (0)|Views: 84|Likes:
Published by Observator
Temanummer Norge i utlandet
Temanummer Norge i utlandet

More info:

Published by: Observator on Sep 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2011

pdf

text

original

 
REDAKØRERMarianne Fielder Rørvik Rasmus Bøgh HolmenSoe Kjernli-WijnenHenriette BirkelundLiv Anna LindmanLAYOUKatia SaggioMaria Dahl NielsenMichael W. MadsenADMINISRASJONOscar HaavardsholmStine Hesstvedt
 Ansvarlig redaktør, økonomisjef  Ansvarlig redaktør, innhold  Ansvarlig redaktør, layout og websider  Medredaktør  Medredaktør  Layoutmedarbeider  Layoutmedarbeider Omslagsillustratør og korrekturleser HR-ansvarlig PR-ansvarlig 
SKRIBENSALLAlessandro FreitasMari HeglumMorten Haabeth GrindakerPaal WangsnessStine Evensen Sørbyeorkel Larsen FuglerudPer Anders orvik LangerødSigmund EllingsrudEmil Aas Stoltenberg Espen Bakke-Ass SteiroIngrid Johansen AuneJohan M.B. Hoem
Fast skribent Fast skribent Fast skribent Fast skribent Fast skribent Fast skribent Gjesteskribent Gjesteskribent Korrekturleser Korrekturleser Korrekturleser Korrekturleser 
Reiser du rundt i verden
, utenor allarvei,skal du ikke bli overrasket om menneskenedu møter ikke har hørt om vårt hjemland.Enkelte sportsentusiaster vil kanskje underelitt, ør de nikker anerkjennende til navnene“Andreas Torkildsen”, “Ole GunnarSolskjær” og “Magnus Karlsen”. Videre kandet hende at det rykker litt i danseoten tilenkelte, når du drar rem iPoden og setterpå “ake on Me”, som de bastant hevderer laget av et britisk band. De mer politiskeengasjerte vil kanskje erindre rygve Liesom FNs ørste generalsekretær eller GroHarlem Brundtland som orhenværendeleder av Brundtlandkommisjonen ogVerdens Helseorganisasjon. Kanskje sernoen undrende på deg når du påstår at LivUllmann ikke er amerikansk likevel. Skulledu tileldigvis benne deg på Costa del Sol, iPunjab eller i Minnesota, skal du ikke se borti ra at sidemann på holdeplassen gjenkjennerglosene dine, idet du skjemmes over at bussener orsinket. I andre tileller kan du værenokså ornøyd om de vet at Norge er et land iSkandinavia og ikke hovedstaden i Sverige.
Men den gang ei; denne gangen
viserresponsen seg å være heller mager. Noenspør om hvilken nordmann du tror ortsatt vil være kjent om 100 år. Du drar opp esset vårt, “Henrik Ibsen”, ra hatten. “He hasthis really nice play called ‘A Doll’s House’.”De smiler av stykkets tittel og din syngendeaksent. I den påølgende diskusjonen blirde mer ascinert over at vokalisten i “BarbieGirl”-sangen er norsk. Du prøver å å rem atNorge er mer enn middelmådig popmusikk ra 90-tallet: “We are really great in theWinter Olympics and used to breed theseamous polar explorers.” De blir overrasketover at det nnes ere OL enn “vanlig OL”og Parolympics, og spør deg om polarerneoppdaget noe annet enn is. I et desperatorsøk på å underbygge at vi nordmenn ogsåhar en kulturarv, henviser du til “Edvard-ene” ved å imitere “Skrik”, mens du lystig traller på“Morgenstemning” og “I Dovregubbens hall”.Deretter drister du deg til å brie med Norgesremste innovasjoner, men nner så ort utat ikke alle bruker ostehøvelen til å rasjonerepå osten, likevel. Bindersen vet or så vidt endel av dem hva er, men når du orteller demat dette er vår største oppnnelse, stikker detlitt, idet de trekker på smilebåndet. Mangel påanerkjennelse gjør at du omsider medgir at vihar isbjørner i gatene og at uesopp har værtast diett siden vikingtiden.
Det vil være en tilsnikelse å påstå
at Norgesrolle internasjonalt er mer enn beskjeden,men vårt land gjør seg likevel bemerket påenkelte områder. I dette temanummeret om“Norge i utlandet” vil vi ta en titt på et knippeav disse. Først og remst er Norge en betydeligaktør innenor energirelaterte og maritimenæringer. Nordens nest største nanskonsern,DnBNOR, er eksempel på dette. Menskonsernets generelle virke utenor Nord-Europa er begrenset, er det likevel en betydeliginternasjonal aktør innen energisektoren ogshipping. Videre er norsk næringslivs gigant,Statoil, verdens sekstiandre største selskapetter inntekt. Det norske industrilokomotivetinnehar engasjementer i 34 land verdenover, men utenlandssatsingen har likevel gåttlitt trått. Norge er verdens åttende største
 Et lite stykke Norge:
 
Sørorden i Hardanger.
Tekst og hovedoto:
 
Rasmus Bøgh Holmen
utsyn
Vårt lille land har også en rolle å spille
 
eksportør av olje og tredje største eksportørav naturgass. Om lag halvparten av Norges vareeksport stammer ra disse to næringene.I kra av å være den mest betydningsulle vestlige gassleverandøren til Europa og denstørste oljeeksportøren utenor OPEC etterRussland, remstår Norge som en sentralsamarbeidspartner i EUs energipolitikk.Videre gjør lagringsmulighetene or vannkraen at Norge i ny og ne omtalessom Europas batteri. Flere gassledninger ogbedrede overøringsmuligheter or elektrisitetgjør en slik betegnelse stadig mer gjeldende.radisjonelt sett har den rike energitilgangengitt Norge et konkurranseortrinn ienergikrevende næringer, som utvinningog bearbeidelse av metaller. I dag erNorsk Hydro verdens erde størstealuminiumsleverandør med aktiviteter i 40land, mens metaller utgjør nærmere 5 prosentav den norske eksporten.
Norge er verdensledende på teknologi
innenpetroleumsutvinning oshore og besitter en vesentlig produksjon av oljerafnerier ogmaritime artøyer. En slik kompetanse kanblant annet komme godt med i samarbeidetmed Russland i Nordområdene, hvorNorge, oruten norsk sokkel, inneharrådighet over Jan Mayen og Svalbardmed tilhørende havområder. Smelting avisen i Nordområdene åpner nye dører orskipsarten. I tillegg orventes en emtedelav verdens petroleumsressurser å ligge her.Du kan lese mer om Norges engasjement iNordområdene på side 36. Vårt hjemland erogså til stede i Sørområdene ved bilandeneBouvetøya, Peters ørstes øy, samt DronningMauds land på astlandet i Antarktis. Norsk hvalangst både i nord og sør er stadiggjenstand or kritikk ra internasjonaledyrevernere. Vi er imidlertid mer enn bareen hvalangstnasjon – skeriene står or vel5 prosent av Norges vareeksport. Norge ermed dette rangert som verdens tiende størsteskeprodusent, hvorpå oppdrettsnæringenstår or vel 20 prosent. Det blir dårlig medbacalao i Portugal uten klippsk ra Norge.Med tanke på eierskap av båter innehar Norge verdens sjette største handelsåte, dominertav gamle amilierederier. Like ullt seiler totredeler under andre nasjoners agg, deriblant verdens største tankrederi, Frontline. Norsk utenriks sjøart utgjør dessuten den størstetjenesteeksportnæringen.
Gassdrevne oljeplattormer bidrar til
 at Norge har relativt høye utslipp perinnbygger. Ut i ra kostnadseektivehensyn burde Norge konsentrere seg om ånansiere utslippsreduksjoner ute, remoror eksempel den planlagte elektriseringenav norske plattormer. Dette ordi man dainvesterer der utslippsreduksjonene perkrone er størst, samtidig som de utenlandskebedriene kompenseres or eventuelletap. Argumenter knyttet til dynamiskeinnovasjonshensyn og symboleekter bundettil opinion og orhandlingsstyrke bidrolikevel til at Stortinget ved klimaorliketi 2008 vedtok at totredeler av Norgesutslippsreduksjonene skulle tas hjemme.Det norske klimaengasjementet har lattseg merke ved utenor landets grenser, tiltross or at vi bare har verdens 117. størstebeolkning. Under FNs klimaorhandlingeri København i 2009 ble Norge, som et av 19land, invitert til president Barack Obamasbord i et orsøk på å oppnå konkrete mål.Særlig den norske regnskogssatsningen høstetstor oppmerksomhet. Regnskogsinvesteringerutgjør en viktig del av Norges bidrag tilå stabilisere klimaet og til å opprettholdebiologisk mangold; et engasjement du kanlese mer om på side 26-27.
I tropene har også den nordiske modellen
 – der økonomien er innrettet på en måtesom langt på vei ivaretar både verdiskapningog likhetsidealet – blitt en akademisk eksportvare. Vi skiller oss i denne henseendera våre nordiske naboer gjennom vårpetroleumsormue, samt orvaltningen avdenne, som både sikrer økonomisk stabilitetog at verdiene kommer ere generasjoner tilgode. Du kan lese mer om Brasils inspirasjonav den norske modellen på side 26-27.Fokuset er gjerne på naturressurser nårNorges økonomiske suksess skal orklares.Like ullt er trolig det høye utdanningsnivåeten vel så viktig orklaringsaktor og oeen orutsetning or at norske selskaperhar lyktes ute. Norges nest største selskap,telekommunikasjonsselskapet elenor, ståror den remste suksesshistorien. På 20 århar det Gamle eleverket i et orrykendetempo vokst seg til å bli verdens sjettestørste mobilleverandør med virke i 14land i Europa og Asia. Blant vesentligeeksportindustrier, som ikke baserer segdirekte på naturressurser, står kjemisk industri og møbelindustrien sterkt. Fleretradisjonelle onshore-næringer holder stand,skjønt utordringene i mange av dem har værtstore, som i skogbruket. Norske Skog har i desiste årene måttet kjempe mot lave papirpriserog høye aktorpriser, men er likevel verdensstørste produsent innen avis- og magasinpapirkombinert. Foruten Europa er selskapet endominerende aktør i Asia, Oseania og Sør-Amerika med abrikker i til sammen 14 land.
3
 
POSADRESSEObservatorPostboks 1095 Blindern0317 OSLONEINFORMASJONtidsskri.observator@gmail.comwww.observator.tk ANNONSEPRISERHalvside kr 1250,-Helside kr 2000,-Observator tilbyr utorming ABONNENPRISERKr 150,- or personerKr 200,- or institusjonerUGIS MED SØE FRAØkonomisk institutt vedUniversitetet i Oslo og Kulturstyret vedStudentskipnaden i OsloORGANISASJONSNUMMER996.548.22848. ÅRGANGREDAKSJON AVSLUE24.08.2011OPPLAG600RYKK07 Express
utsyn
 En oljenasjon:
 
Norge er en av verdens største eksportører og produsenter av olje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->