Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Colorectalcancer Vietnamese

Colorectalcancer Vietnamese

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Mimi Ho
Ung Thư Ruột Già
Ung Thư Ruột Già

More info:

Published by: Mimi Ho on Sep 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2011

pdf

text

original

 
 
Ung Th
ư
Ru
t Già (K
ế
t Tràng) Là Gì?
 
Ung th
ư
ru
t già th
ườ
ng
đượ
c g
i là ung th
ư
k
ế
ttràng.
Đ
ây là m
t tr 
ng
is
c kh
e thông th
ườ
ngtrong c
ng
đồ
ng chúng ta.
T
i n
ướ
c M
, b
nh n
y
đ
ã làm t
vong r 
t nhi
ung
ườ
i h
ơ
n b
t c
lo
i ung th
ư
nào khác ngo
itr 
b
nh ung th
ư
ph
i. M
i n
ă
m có kho
ng55,000 ng
ườ
i M
ch
ế
t vì b
nh ung th
ư
ru
t già.
May m
n là có nhi
u cách
để
ng
ă
n ng
ab
nh n
y
, nh
ư
 
ă
n các th
c
ă
n lành m
nh vàt
p th
d
c. Và, có nhi
u cách th
nghi
m
để
 tìm ra b
nh ung th
ư
ru
t già s
m giúp
đ
i
u tr 
ch
a lành b
nh n
y d
dàng h
ơ
n. R
t nhi
ung
ườ
i có th
s
ng lâu dài và lành m
nh sau khih
khám phá và tr 
b
nh n
y.Ung th
ư
ru
t già
nhh
ưở
ng “
đạ
i tràng (ru
tgià, k
ế
t tràng)” là m
tph
n thu
c b
tiêu hóac
a c
ơ
th
B
tiêu hóachuy
n hóa th
c
ă
n
để
 c
ơ
th
có th
x
d
nglàm sinh l
c và nuôis
ng c
ơ
th
.Th
c
ă
n
đượ
c tiêu hóa bên trong bao t
và sau
đ
ó
đượ
c
đư
a vào ru
t non. T
i n
ơ
i
đ
ây các ch
tb
c
a
đồ
 
ă
n
đượ
c chuy
n vào c
ơ
th
. Ch
t c
nbã còn l
i
đ
i vào ph
n
đầ
u c
a ru
t già t
i
đ
âych
t n
ướ
c
đượ
c rút
đ
i và ch
t c
n bã tr 
nênc
ng h
ơ
n. Sau
đ
ó ph
n c
n bã n
y
đ
i xu
ngph
n cu
i cùng c
a ru
t già
đượ
c g
i là ru
tcùng ho
c tr 
c tràng r 
i
đượ
c
đư
a ra ngoài c
ơ
 th
nh
ư
phân (còn g
i là ph
n).
Bên trong ru
t già:
Ph
n dài nh
t g
i là“ru
t k
ế
t”
Ph
n ru
t có hìnhgi
ng nh
ư
m
t ch
“S”g
i là “ru
t già xích-ma”
Ph
n ru
t sau cùng g
ilà ru
t cùng hay “tr 
ctràng”.
Ung th
ư
ru
t già là m
t tr 
ng
i c
a “các t
ế
 bào” bên trong
đạ
i tràng
. C
ơ
th
c
a chúng ta
đượ
c c
u t
o b
i hàng t
t
ế
bào nh
li ti. T
ế
 bào là
đơ
n v
c
ă
n b
n c
a s
s
ng. Các t
ế
bàolà nh
ng
đơ
n v
có kh
n
ă
ng
đơ
n gi
n nh
t c
anh
ng ch
c n
ă
ng c
ă
n b
n c
a s
s
ng. Theocách th
c riêng c
a chúng, các t
ế
bào
ă
n, bàiti
ế
t c
n b
và sanh sôi n
y n
. T
t c
các sinhv
t, g
m có bông hoa, thú và con ng
ườ
i,
đề
u
đượ
c c
u trúc b
ng các t
ế
bào. Các t
ế
bào r 
tb
n r 
n làm vi
c trong c
ơ
th
chúng ta; trongm
i phút chúng làm hàng ngàn công vi
c. Cáct
ế
bào c
a con ng
ườ
i r 
t nh
ph
i c
n kính hi
nvi m
i nhìn th
y
đượ
c chúng. Trên
đầ
u m
t kimg
ă
m có th
ch
a
đượ
c 10,000 t
ế
bào! Tuy nh
,nh
ư
ng bên trong t
ế
bào ch
a
đự
ng nh
ng c
utrúc r 
t ph
c t
p
để
 
đ
i
ukhi
n các ho
t
độ
ng c
achúng. Trong c
ơ
th
c
achúng ta có trên 200 lo
i t
ế
 bào khác nhau: Ví d
nh
ư
t
ế
 bào máu, t
ế
bào da và t
ế
 bào b
p th
t.Các t
ế
bào bình th
ườ
ng t
ă
ng tr 
ưở
ng và sinh rathêm các t
ế
bào khác khi c
n. Ti
ế
n trình n
ygiúp c
ơ
th
m
nh kh
e và làm vi
c chính xác.Th
ỉ 
nh tho
ng, s
vi
c b
tr 
c tr 
c (sai tr 
t) khi
ế
nsinh ra nhi
u t
ế
bào không c
n thi
ế
t. Nh
ng t
ế
 bào d
ư
th
a n
y có th
t
l
i làm thành “b
ướ
uu” ho
c “b
ướ
u th
t-políp”
Nh
ng ng
ườ
i trên 50 tu
i th
ườ
ng hay b
 b
ướ
u th
t (políp) trong ru
t già
.C
kho
ng 10 ng
ườ
i thì có 4 ng
ườ
i b
b
ướ
u th
tn
y. M
t vài b
ướ
u th
t (políp) là ung th
ư
.
 Đ
i
unày có ngh
 ĩ 
a là các b
ướ
u th
t n
y có th
xâml
n sang các b
ph
n khác c
a c
ơ
th
và có th
 tr 
nên nguy h
i và khó tr 
.
May m
n là h
u h
ế
t các b
ướ
u th
t (políp)không ph
i là ung th
ư
.
 Nh
ng t
ế
bào d
ư
th
a có th
l
n ra, nh
ư
ngchúng không lan sang các b
ph
n khác c
a c
ơ
 th
. N
ế
u không
đượ
c c
t b
s
m, m
t s
(t
5
đế
n 10 ph
n tr 
ă
m) b
ướ
u th
t políp s
tr 
thànhung. Nh
ư
ng các bác s
 ĩ 
không th
nào phân bi
ế
t
đượ
c b
ướ
u th
t nào s
tr 
thành ung th
ư
b
ướ
u th
t nào không tr 
thành ung th
ư
. Do
đ
ó
để
cho an toàn và ng
ă
n ng
a ung th
ư
ru
t già,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->