Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao an dien tu

Giao an dien tu

Ratings:

4.3

(1)
|Views: 90,225|Likes:
Published by api-3704526

More info:

Published by: api-3704526 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 Những trang web quan trọng:1. http://thuvienvatly.com2. http://vatlysupham.com3. www.quantrimang.com4.www.diendantinhoc.org
 
 T
lâu
đ
ã có nhi
u ng
ườ
i g
i b
n trình chi
ế
u b
ng powerpoint là giáo án
đ
i
n t
, th
c ra cách hi
u này là không
đ
úng.Giáo án theo lí thuy
ế
t d
y h
c là b
n thi
ế
t k
ế
bao g
m m
ctiêu, n
i dung, ph
ươ
ng pháp, ph
ươ
ng ti
n
để
th
c hi
n m
tbài h
c. B
n trình chi
ế
u b
ng power point ch
ỉ 
 
đ
óng vai tròph
ươ
ng ti
n và trong m
t s
ph
ươ
ng pháp d
y h
c thì nóc
ũ
ng ch
a
đự
ng n
i dung c
a bài h
c.- M
c tiêu : Xác
đị
nh d
a theo phân ph
i ch
ươ
ng trình, khungch
ươ
ng trình c
a tr
ườ
ng- Ph
ươ
ng pháp: là cách th
c ho
t
độ
ng c
a th
y c
a trò trongtoàn b
bài h
c- Ph
ươ
ng ti
n: là các thi
ế
t b
 
để
chuy
n t
i các n
i dung, c
ũ
ngcó th
ng
ườ
i h
c, ng
ườ
i d
y tác
độ
ng vào
đ
ó
để
l
 ĩ 
nh h
i ho
chình thành ki
ế
n th
c m
i
ng
ườ
i h
c.B
n trình chi
ế
u là m
t lo
i ph
ươ
ng ti
n hi
n
đạ
i có th
thayth
ế
cho lo
i ph
ươ
ng ti
n truy
n th
ng là ph
n b
ng. Trongph
ươ
ng pháp d
y h
c thuy
ế
t gi
ng thì n
i dung c
a toàn b
bài gi
ng có th
ch
a trong n
i dung trình chi
ế
u. Th
ế
nào là giáo án
đ
i
n t
: Hi
n t
i ch
ư
a có
đị
nh ngh
 ĩ 
a chínhxác do
đ
ó c
ũ
ng ch
ư
a có qui ch
ế
s
d
ng tuy nhiên có th
hi
ugiáo án
đ
i
n t
là giáo án
đượ
c so
n th
o b
ng máy tính vàcó th
in ra
để
thay th
ế
cho giáo án vi
ế
t tay. Trong giáo án
đ
i
n t
này có ch
a các n
i dung trình chi
ế
u, các mô ph
ng( hay
đượ
c g
i là thí nghi
m
o) c
ũ
ng nh
ư
hình
nh, âmthanh và các d
ng c
thí nghi
m th
t (
đươ
ng nhiên ch
ỉ 
có th
mô t
cách s
d
ng ).V
n
đề
hi
n
đ
ang
đ
au
đầ
u là có th
dùng giáo án
đ
ánh máy vitính này n
p cho h
i
đồ
ng ki
m tra hay không.
 
đ
ây nó liênquan
đế
n nhi
u v
n
đề
nh
ư
ng v
n
đề
then ch
t là s
t
ý th
cc
a ng
ườ
i th
y trong ho
t
độ
ng c
a mình.M
c
đ
ích c
a vi
c ki
m tra giáo án là nh
m bu
c ông th
yluôn không ng
ng tr
ă
n tr
v
bài gi
ng c
a mình, chu
n b
chu
đ
áo bài gi
ng c
a mình c
v
n
i dung c
ũ
ng nh
ư
ph
ươ
ngpháp.
 Đ
i
u này c
ũ
ng có m
t h
n ch
ế
nh
t
đị
nh
đ
ó là khi
ế
n giáo viêncó c
m giác mình luôn là "
đứ
a h
c trò nh
" thi
ế
u ý th
c t
 
giác. Tuy nhiên nó là truy
n th
ng c
a ngành r
i nên ai c
ũ
ngcho là m
t chuy
n bình th
ườ
ng. Nói m
t cách c
c
đ
oan thìvi
c ki
m tra giáo án ch
ng
đ
em l
i tác d
ng gì nhi
u, ch
ỉ 
cái c
 
để
lãnh
đạ
o phòng, s
 
đ
e n
t giáo viên. Vì n
ế
u ch
ỉ 
ki
mtra v
i m
c tiêu trên thì khá là vô ngh
 ĩ 
a vì v
i ng
ườ
i có ýth
c và tâm huy
ế
t v
i ngh
thì ch
ng ki
m tra h
c
ũ
ng so
n ,c
ũ
ng chu
n b
bài d
y chu
đ
áo. Còn v
i nh
ng ng
ườ
i amatuerthì h
so
n mang tính ch
t
đố
i phó ( th
m chí là nh
ng
ườ
ikhác chép h
giáo án n
ă
m tr
ướ
c r
i thay cái m
c ngày thángn
ă
m).-------Theo t
i h
, GIÁO ÁN
 Đ
I
N T
LÀ M
 T BÀI GI
NG D
 YC
A NG
ƯỜ
I GIÁO VIÊN
 ĐƯỢ
C THI
 T K 
TRÊN MÁY VI TÍNHB
NG NH
NG CÁCH TH
C KHÁC NHAU,
 ĐƯỢ
C TRÌNH CHI
ULÊN TRONG GI
H
CNH
M GIÚP CHO HO
 T
 ĐỘ
NG NH
N TH
C C
A H
C SINH THÊM SÂU S
C-------------B
n thân tôi c
ũ
ng ch
ư
a th
 
đư
a ra
đượ
c m
t
đị
nh ngh
 ĩ 
a v
giáo án
đ
i
n t
hoàn ch
ỉ 
nh, nh
ư
ng
đị
nh ngh
 ĩ 
a c
a b
n tôi th
ych
ư
a h
p lí: Th
nh
t, c
n ph
i xem l
i th
ế
nào là giáo án: Trong ti
ế
ngAnh ng
ườ
i ta dùng t
Lesson Plan (d
ch nôm na là K 
ế
ho
chgi
ng d
y). Còn
Vi
t nam tôi
đượ
c bi
ế
t Giáo án là m
t s
chu
n b
c
a giáo viên cho m
t ti
ế
t h
c (chu
n b
k
ch b
ncho m
t ti
ế
t lên l
p). K 
ch b
n
y là dành cho giáo viên (h
csinh
đ
i h
c không h
bi
ế
t gì v
thu
t ng
giáo án c
, chúngch
ỉ 
h
c theo ch
ỉ 
 
đạ
o c
a th
y và th
y thì d
y theo s
chu
n b
c
a mình - Giáo án). Th
hai, có nhi
u ng
ườ
i
đ
ã nói v
bài trình di
n Powerpointtrên l
p ch
ỉ 
là Bài gi
ng s
d
ng
đ
i
n t
- tôi th
y ngh
 ĩ 
a nàynó chính xác h
ơ
n Giáo án nh
ư
b
n nói. Bài gi
ng (cái trìnhbày) <> Giáo án (cái chu
n b
). M
t ph
ươ
ng di
n nào
đ
ó tôith
y cái Powerpoint nó nh
ư
m
t công c
, ph
ươ
ng ti
n ph
cv
gi
ng d
y trên l
p vì tính tr
c quan và kh
n
ă
ng mangthông tin r
t l
n

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
bebe1091 liked this
thinhsaomai liked this
Bogia Mi liked this
Bogia Mi liked this
thucbigzero liked this
chithanhtran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->