Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Podstawa programowa z komentarzami - tom 6

Podstawa programowa z komentarzami - tom 6

Ratings:
(0)
|Views: 449|Likes:
Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka
Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka

More info:

Published by: Biuro Informacji MEN on Sep 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2011

pdf

text

original

 
Podstawa programowa z komentarzami
Tom 6.Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceummatematyka, zaj
ę
cia techniczne, zaj
ę
cia komputerowe,informatyka
 
Szanowni Pa
ń
stwo,
Niniejszy tom jest cz
ęś
ci
ą
o
ś
miotomowej publikacji po
ś
wi
ę
conej nowej podstawie progra-mowej wychowania przedszkolnego oraz kszta
ł
cenia ogólnego w szko
ł
ach podstawowych,gimnazjach i liceach.Sposób wdra
ż
ania nowej podstawy programowej kszta
ł
cenia ogólnego w szko
ł
ach przygoto-wuj
ą
cych do zawodu b
ę
dzie tematem odr
ę
 bnej publikacji.Ka
ż
dy tom po
ś
wi
ę
cony jest odr
ę
 bnej grupie zaj
ęć
. Zawiera on wszystkie fragmenty postawyprogramowej dotycz
ą
ce tych zaj
ęć
oraz komentarze ekspertów, pozwalaj
ą
ce lepiej zrozumie
ć
 intencje twórców podstawy. Poniewa
ż
poszczególne tomy adresowane s
ą
do ró
ż
nych grup na-uczycieli, w ka
ż
dym tomie powtórzono cz
ęś
ci wst
ę
pne odpowiednich za
łą
czników podstawyprogramowej, skierowane do wszystkich nauczycieli.Wdra
ż
aniu w szko
ł
ach i przedszkolach nowej podstawy programowej towarzysz
ą
jeszczeinne zmiany w prawie o
ś
wiatowym. Tych zmian, porz
ą
dkuj
ą
cych edukacyjn
ą
rzeczywisto
ść
 od wrze
ś
nia 2009 r. jest sporo: to m.in. zmieniona ustawa o systemie o
ś
wiaty, nowe rozpo-rz
ą
dzenie o ramowych planach nauczania (obowi
ą
zuj
ą
ce w szko
ł
ach publicznych), nowe roz-porz
ą
dzenie o kwali
kacjach nauczycieli, nowe zadania dla nauczycieli, wynikaj
ą
ce ze zmianw Karcie Nauczyciela, a tak 
ż
e kolejne podwy
ż
ki p
ł
ac nauczycieli. Dlatego ka
ż
dy tom zawie-ra tak 
ż
e pewne informacje ogólne, zwi
ą
zane ze zmianami programowymi i organizacyjnymiwchodz
ą
cymi do polskich szkó
ł
, wynikaj
ą
cymi z tych nowelizacji. Wszystkie te zmiany maj
ą
 uczyni
ć
polsk 
ą
szko
łę
bardziej skuteczn
ą
, przyjazn
ą
i nowoczesn
ą
.Nowa podstawa programowa jest efektem zbiorowej re
eksji du
ż
ego zespo
ł
u uczonych, me-todyków, nauczycieli oraz pracowników systemu egzaminacyjnego. W swoich pracach zespó
ł
 ten korzysta
ł
z do
ś
wiadcze
ń
oraz dorobku twórców wcze
ś
niejszych podstaw, w tym z projektupodstawy, który powsta
ł
w Instytucie Spraw Publicznych w 2005 roku. W trwa j
ą
cych niemaltrzy miesi
ą
ce publicznych konsultacjach aktywnie uczestniczy
ł
y setki respondentów. Twórcypodstawy wspierali si
ę
przy jej doskonaleniu dziesi
ą
tkami zamówionych recenzji najznamie-nitszych gremiów i towarzystw naukowych.Szczególn
ą
rol
ę
w pracach zespo
ł
u odegrali uczeni, którzy podj
ę
li trud koordynowania pracnad poszczególnymi obszarami tematycznymi podstawy programowej:
prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczy
ń
ska –
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
prof. dr hab. S
ł
awomir Jacek 
Ż
urek –
j
ę
zyk polski i edukacja artystyczna,
dr Magdalena Szpotowicz –
 j
ę
zyki obce nowo
ż
ytne,
dr hab. Jolanta Choi
ń
ska-Mika –
edukacja historyczna i obywatelska,
prof. dr hab. Ewa Bartnik –
edukacja przyrodnicza,
prof. dr hab. Zbigniew Semadeni –
edukacja matematyczna i techniczna,
prof. dr hab. Wojciech Przybylski
– wychowanie
zyczne i edukacja dla bezpiecze
ń
stwa.Wszystkim uczestnikom tych prac sk 
ł
adam niniejszym serdeczne podzi
ę
 kowanie.Ka
ż
da szko
ł
a otrzyma co najmniej dwa wydrukowane komplety wszystkich tomów tej publi-kacji. Dalsze egzemplarze mo
ż
na pobra
ć
ze strony www.reformaprogramowa.men.gov.pl.Na tej stronie mo
ż
na te
ż
znale
źć
szereg informacji pomocnych przy organizowaniu zreformo-wanej szkolnej rzeczywisto
ś
ci, m.in. dotycz
ą
cych stosowania nowych ramowych planów na-uczania. Jest tam tak 
ż
e dost
ę
pny wykaz wszystkich podr
ę
czników dopuszczonych do u
ż
ytkuszkolnego, zgodnych z now
ą
podstaw
ą
programow
ą
. Licz
ę
,
ż
e wszystko to pomo
ż
e nam razemzmienia
ć
polsk 
ą
szko
łę
na lepsze.
Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->