Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23260, 22.9.2011]

Oslobođenje [broj 23260, 22.9.2011]

Ratings: (0)|Views: 253 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
 Slu~aj Turko vi}
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK
, 22. 9. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.260Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Evropska komisi ja dala BiH rok do petka za dogo vor
Ni no vih pro jeka ta ni doda vanja sredsta va
3. strana
 Samo sa SDP-om
u Vije}e ministara
Zasjedalo Predsjedni{tvo Stranke demokratske akci je
7. strana
NE VIDI SEIZLAZ IZPOS TOJE]EGSTANJA
Helsin{ka komisi ja Kongresa SAD-a osi tuaci ji u BiH
6-7. strana
SVJEDOCI ]E BI TI I DR@AVNI TU@IOCI
13. strana
Iz Beograda no va op tu`nica za 40 hrvatskih brani telja
VEKI]:CIJELA HRVAT SKA NA OP  TU@ENI^KOJ KLUPI
14. strana
Foto: Didier TORCHE
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 22. septembar 2011. godine
2
U @I@I
Kom{i} na zasjedanjuGeneralneskup{tine UN-a
VIJESTI
BiH nudi sves tranu pomo} Libi ji
U sklopu66. redo vnogzasjedanjaGene- ralneskup{tine UN-a u New Yorku, delega- ci ja BiH ko jupredvodipredsjeda va ju}i Predsjedni{tva BiH @eljkoKom{i}u~es- tvo vala je na sastanku na visokomni vou, po- sve}enomLibi ji, u organizaci jigeneralnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH. Kom{i} je istakaova`nostblago vremenos- tisastanka kao rezultata i nastakakoneren- ci jePri jateljaLibi je, odr`ane1. septembra u Parizu, za sljede}eva`nekorake u izgra- dnjidemokratskebudu}nostino veLibi je. Poredpodr{kelegitimnimzahtje vimali- bijskognaroda, ko ju je BiH izrazila kao nestalna~lanicaVi je}asigurnosti, te prizna- njemNacionalnogprelaznogvi je}a kao le- gitimnogpredsta vnikaLibi je, Kom{i} je, u ime BiH i uime Predsjedni{tva BiH, iznio i konkretnemogu}nostipomo}iko ju BiH mo`epru`itilibijskimvlastima i njenomna- rodu.Kako je na veo, BiH je spremna da pru`i podr{ku u li je~enju i rehabilitaci jiranje- nih i bolesnihlibijskihboraca i gra|ana u speci jalisti~kimbolnicama i ustano va- ma u BiH. Tako|er je izra`enaspremnostza slanje u Libi juproesionalnespeci ja- listi~kejedinice za uni{ta vanjeneek splo- diranihesplozi vnihsredsta va, kao i obukulokalnihstru~njaka za te rizi~ne akti vnosti. Na kra ju su, kao dio podr{ke  ja~anjusigurnosnihkapacitetaLibi je, ponu|enineophodantrening i obuka za pripadnikevojnih i policijskihsnaga. Kom{i}je u New Yorkuu~estvo vaoi na otvaranju i zasjedanjuClintono veGlobal- neinici jati ve, organizo vane za {eo vedr`ava, kao i u njenomdaljemplenarnomradu. Narodnaskup{tinaRepublike Srpskeju~er jerazmatralapri je- dlogodluke o da vanjusagla- snosti na odlukuVlade o proda-  jiakci jadr`a vnogkapitalaakci- onarskogdru{tvaNo viJel{in- grad- Fabrikaalatnihma{inaBa- njaLukametodomneposre- dnogodabirakupca. Obrazla`u}iposlanicimapri-  jedlog ove odluke, pomo}nica ministraindustri je, energetike i rudarstvaSla vicaBogdano vi} podsjetila je da je Vladakra jem pro{legodinekrozste~ajnipos- tupakkupilaimo vinuJel{ingra- da za 8,2 miliona KM.
Pismonamjere
Na velaje da je Vladapo~et- komaugusta ove godine na di je- lukupljeneimo vinekrozste~aj- nipostupakosno valaakcionar- skodru{tvoNo viJel{ingrad-Fa- brikaalatnihma{inaBanjaLuka. Premanjenimri je~ima, u no vo dru{tvoVlada RS-a je uni jela nov~aniulogko ji~ini dio kuplje- nenepokretne i sva pokretna imo vinavri jednosti{estmiliona i 316 hiljadaKM i nov~ani dio od300.000 KM.“Dio kupljenogzemlji{tapo-  vr{ine50.000 metarakvadra- tnih, kao i magistralnivrelo vod na trasi od Toplane do No vogJel{in- gradaostao je u vlasni{tvu RS-a, ko je je Vlada u ste~ajnompos- tupkuplatilablizu dva miliona KM”, naglasila je Bogdano vi}eva. GP Kra jinaBanjaLuka, na vo- di se u saop{tenjuVlade, 26. augustadosta vio je Vladipismo namjere sa ponudom za kupo-  vinuakci jaNo viJel{ingrad za 6,85 miliona KM. Ova kompani-  japonudila je in vestici ju od tri miliona KM za sanaci juobjeka- ta, re vitalizaci juopreme i inras- trukture u trogodi{njemperi- odu, najmanjemilionsvakego- dine, zapo{lja vanje u tri godine na neodre|enovri jemenajma- nje120 radnika, zadr`avanje prete`nedjelatnosti u okvirure- gistro vanedjelatnosti teuplatu nov~anogdepozita u iznosu od 100 hiljada KM, ko ji}e biti ura~unat u kupoprodajnuci jenu. Proda jaJel{ingradabila je po-  vod za jo{ jednuraspra vu na re- laci jivlast- opozici ja. Dok su po- slaniciSNSD-a oci jenilikako}e to biti“jo{ jednauspje{napri va- tizaci ja“, poslanik SDS-a Lazar Mirki}smatra da GP Kra jinato- komste~ajnogpostupkani jeku- pioJel{ingrad po ci jeni za ko ju ga  je kupilaVlada, jer bi se u tom slu~aju, kako je na veo, mogli po ja viti i drugikupci.
 Samo{te ta
PoslanikDemokratskeparti-  jeDragan^avi}rekao je da jeprotivpri vatizaci jametodom neposrednogodabirakupca dr`a vnogkapitala u RS-u,ko je su, premadosada{njimiskus- tvima, samonani jele{tetura- dnicima. Iako se NSRS tek ju~ertrebaoizjasniti o Vladinojodlu- ci o proda jiJel{ingrada, kapi ja za radnike te abrike od pone- djeljka je zatvorena. Bez pretho- dnogoba vje{tenja, radnike, ko ji su na posaodo{li19. sep- tembra, do~ekali su za{titari frme GP Kra jinako ji su im ka- zali da abrika ima no vogvla- snika, a da }e se o njiho vomda- ljemstatusuodlukadoni jeti naknadno. Toliko o vjerodostoj- nostipismanamjereno vog  vlasnika FAM Jel{ingrad.
G. KATANA
Prli}pono vona
~eluHT-aMos tar
FederalnaVlada}e na dana{njoj sjednici u Sara je vurazmatratida va- njeprethodnesaglasnostiNadzor- nomodboruHrvatskihtelekomu- nikaci jaMostar za smjenudvo je~la- no vasada{nje,i pri vremenoimeno-  vanjedvo jeno vih~lano vaupra ve tog preduze}a. Kako nam je pot-  vrdioministarprometa i komunika- ci jaEn verBi jedi}, za vr{iocadu`- nostipredsjednikaupra ve HT-a, umjestoVilimaPrimorca, bit}e predlo`enbiv {ipredsjednikupra-  ve te kompani jeStipePrli},i to na period do {estmjeseci.
Dva ~lana
Isto vremeno, Vlada bi trebala datisaglasnost NO-u za smjenu direktora za pokretnuteleoni ju ZoranaBakule. Umjestonjega, pri vremeno}e, na period do {est mjeseci, bitiimeno vanaSanjaSa- blji}. Ove odlukeVlade,na sjedni- cikra jemseptembra, trebao bi pot vrditi NO HT-a Mostar. U kuloarimaVladeFBiHju~er su se mogle~utidvi jeopre~nepri~e oovomimeno vanju. Dok su jedni tvrdilikako“posto jeodre|enapro- tiv ljenjau vezi s namjeromda se za  v.d. predsjednikaupra vepredlo`i Prli}“, drugi su na vodilikako je “problem u strankamaPlatorme ko jenikad do kra janisuusaglasi- lepitanjeizmjena u upra vi HT-a“. Ta ta~ka je, ipak, ostala nadne-  vnomredu.Rani je su iz resornogMinistar- stva, ko je u ime VladeFBiHuprav - lja51-postotnimdr`a vnimudje- lom u HT-u, tvrdilikako su s pred- sjednikomupra ve THT Zagreb IvicomMudrini}emut vrdili sve, pa i kadrov skepromjene u HT-u. Premava`e}emsporazumu o HT- u, potpisanompri jenekolikogo- dina, VladaFBiHimenu jepredsje- dnikaupra ve i jednog~lana, a preostala dva ~lanaupra ve40- postotnivlasnikTHTZagreb.
Dogo vor s THT-om
Realizira ju}idogo vorno veede- ralneVlade i predsjednikaupra ve THT-a o promjenama u HT-u, pri-  jenekolikomjeseciSkup{tinadi- oni~ara te kompani je je uz podr{ku predsta vnika THT-a smi jenilarani-  ji i imeno valano vi NO. Jedan od za- datakano vog NO-a je, kako se tvrdi- lo, bio i da realiziradrugi dio dogo-  vora, a to je smjena~etvero~lano-  vaupra ve HT-a na ~elu s Vilimom Primorcem. No, “Vlada}e iz vr{iti kadrov skepromjene na dva mjes- ta u upra viko ja joj sporazumompri- pada ju,ne mi je{a ju}i se u rje{enja ko ja}e ponuditi ili ne}eponuditi THT”, re~eno je u Vladi.Prethodni NO imeno vao je Vilima Primorca za predsjednikaupra ve HT-a, ignorira ju}ipritomsaglasnost pro{logsazi vaVladeFBiH da se na to mjestopono voposta vidotada{- nji~elnik HT-a StipePrli}. Stavno-  veederalneVlade je da Primorac ne mo`eostati na ~elu HT-a, “ne samo zbogna~ina na ko ji je imeno van, ne- go i zbogtoga{to je pri jedolaska na tu unkci juobna{aodu`nostza- mjenikaministravanjsketrgo vine u  Vi je}uministara BiH, te je u mo- mentuimeno vanja bio u sukobuin- teresa“.
 S.[EHER^EHAJI]
Nadne vnomredurazrje{enjePrimorca i Bakuleipri vremenoimeno vanjePrli}a i Sablji}a u upra vumostarskogtelekoma
[imunovi} u EP HZHB?
 Vlada bi danastrebaladati prethodnusaglasnost NO-u za imeno vanjepredsjednika i ~lano vaupra ve JP Elek tropri-  vredaHZHB. Mjestopredsje- dnikaupra ve je, premadogo-  vorustranakaPlatorme, pri- palo HSP-u, no ta stranka, ka- kosazna jemo, do popodne-  vnihsatiju~erni jedosta vila ime kandidata. Me|upri vre- menim~lano vimaupra veEP- HZHBtrebao bi se na}i i Zden-ko[imuno vi}, ko ji je doneda-  vnoobaljaodu`nosthrvat-skog~lanaFederalneregula- tornekomisi je za elek tri~nu energi ju.
StipePrli}: Povra ak na du`nost
Uo~idana{njesjedniceVladeFBiH
Prodaj, pa tra`isaglasnost
Narodnaskup{tinaRS-a o privatizaci ji
Iako se NSRS tek ju~ertrebaoizjasniti o Vladinoj odluci o proda ji Jel{ingrada, kapi ja za radnike te fabrike odponedjeljka je zatvorena
NSRS: Proda aJel{ingradapovod za jo{ jednuraspravu
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 22. septembar 2011. godine
3
U @I@I
VladaTuzlanskogkan tona  [piri} u New YorkuParlament BiH
 VladaTuzlanskogkantonaju~er je doni-  jelarje{enje po ko jem}e poslo vepolicijskog komesara MUP-a TK-a do okon~anjasu- spenzi jeNedimaMutap~i}aobav ljatigla-  vniinspektorFadil[lji vi}, neda vnoimeno-  van na pozici juna~elnikauniormisanepo- lici je MUP-a TK-a.Naime, nakonsuspenzi jeNedimaMu- tap~i}a, zbogupra`njenepozici jena~elnika uniormisanepolici je, poslo vepolicijskogko- mesara je preuzeoZahidSelimba{i}, na~el- niksektorakrim-polici je. Ipak, pro{lose- dmi~nimunapre|enjem[lji vi}a u ~in gla vnog inspektora, te imeno vanjem na ~elounior- misanepolici je, stekli su se uslo vi za ispunje- njezakonskeoba veze. Poredimeno vanja[lji-  vi}a na ~elo MUP-a TK-a, Vlada je ju~erodlu~ila da na pozici judisciplinskogtu`ioca u procesuprotivMutap~i}aimenu jeEdina Ni{i}a. Predsjednikdrugostepenekomisi je u tom procesubi}eEmirSo ti}. Podsje}amo da je komesarNedimMu- tap~i}suspendo vanpri jedvi jesedmicezbog po vredaradnihdu`nosti, te istrageko ja se protivnjegavodi u Tu`ila{tvu TK-a po op- tu`bama za uzimanjemita.
A.[e.
I BiH na udaruklimatskih promjena
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiHNikola [piri} u~estvovao je na 6. samitukreativnog liderstva u New Yorku, gdje je, uokviru panela o `ivotnoj sredini, upravljan- ju i djelovanju, ukazao da se BiH nalazi u po-dru~ju veoma osjetljivom na klimatskepromjene. Te promjene se, po njegovimrije~ima, maniestuju i jo{ vi{e }e se mani-estovati u porastu ljetnih i zimskih temper-atura, u promjenama re`ima padavina,poplavama i su{ama. [piri} je u obra}anjuporu~io da borba protiv negativnih posljed-ica nekontrolisanih emisija stakleni~kihplinova svima mora biti prioritetan cilj.
Posje ta delegaci je Moni toring komi te ta
^lano vikolegi jaPredsta vni~kog i Doma narodaParlamentaBiHDenisBe}iro vi}, OgnjenTadi} i Bo`oLjubi},te poslanica Bor janaKri{tosastali su se ju~er s delega- ci jomMonitoringkomiteta PS-aVi je}a Evrope, ko ju je predvodilaiz vjestilac za BiH KarinWoldseth. Osno vnatemarazgo vo- rabila je implementaci japresude u slu~aju Sejdi}-Finci, kao i drugeoba vezeko je BiH na osno vu~lanstva u VE. Tako|er je za- klju~eno da trebaiz vr{itidodatninaporka- ko bi BiH dobilapredsta vnike u Veneci jan- skojkomisi ji i drugimek spertskim i poli- ti~kimti jelima VE. Evropski komesar za pro{irenje Stean Fu- le oba vi jestio je ju~er pismom predsjeda va-  ju}eg Vi je}a ministara BiH Nikolu [piri}a da  je Evropska komisi ja doni jela odluku ko jom najkasni je do petka, odnosno kra ja ove sedmi- ce ostav lja vlastima BiH rok da se dogo vore o pro jektima IPA 2011. nami jenjenim Bosni i Hercego vini, dozna je Oslobo|enje. Iz Bruxellesa su ju~erpono vnoupozorilika- ko}e do}i do suspenzi jesvihpro jekatauko- liko do na vedenogroka iz BiH ne budedos- tav ljenoo~ito vanje da je postignutdogo vor svih u Bosni i Hercego vini(Vi je}aministara, FBiH i RS-a) oko pro jekata IPA za 2011.
Gubljenjevremena
Oslobo|enjedozna jekako je Bruxelles  vlastima BiH ponudio tri opci je- postizanje potpunesaglasnosti o re vidiranojlistipro je- katako ju je usvo jiloVi je}eministara BiH sa 14 pro jekata u iznosu od 88,08 milionaeura te osigura vanjedodatna8,2 milionaeurakroz pro jektekomponente II - prekograni~nasa- radnja sa dr`avamasusjednihzemalja. Kao drugorje{enjeEvropskakomisi japonudila je BiH da prihvatiprvobitnulistupro jekata u ukupnomiznosu od 96 milionaeuranami-  jenjenih za na{udr`avu ili kao alternati vno rje{enjere vidiranalistaVi je}aministraplus neki od pro jekata iz prvobitneko ji se odno- se na poljopri vredu, zapo{lja vanje, statistiku i pra vosu|e.Kako je RepublikaSrpskarani jeospori- laprvobitnulistupro jekata od 96 miliona euraupra vozbogpro jekatapoljopri vrede, zapo{lja vanja, statistike i pra vosu|avri je- dnih8,2 milionaeura, jasno je da su druga i tre}aopci jako je je ponudilaEvropskako- misi jagoto vonemogu}e. Osta je, dakle, kao mogu}erje{enjere vi- diranalistapro jekatako ju je usvo jiloVi je}e ministara BiH,s tim {to u ovomslu~ajuVla- daFederaci je BiH morapo vu}isvo jeza- klju~keusvo jene na posljednjojsjednicive- zano za IPA pro jekte2011. - Ostav ljen je rok do petka. Malo je vreme- na, a Evropskakomisi jatra`i da se moraosi- guratisporazumko ji}e podr`ati sve strane u BiH. StavBruxellesa je da nemano vihpro-  jekata, usmjera vanja ili preusmjera vanja ve} planiranihsredsta vanitidoda vanjano vih, ~ak  ni na pro jekteko ji su ve} usagla{eni. O~ito je da smo u posljednjemperiodusamobespo- trebnogubilivri jeme i ozbiljnodo veli u opa- snostpro jekteIPA za 2011. Dakle, sve drugo odonog{to nam je ponudilaEvropskakomi- si ja bi nas vratilo na po~etak i to je za njihne- prihvatlji vo, istakao je za Oslobo|enjeizvor blizakVi je}uministara BiH. Kao jedan od dodatnihrazlogaza{to je re-  vidiranalista, ko ju je usvo jiloVi je}eminis- tara BiH, najprihvatlji vi je i optimalnorje{e- njejeste i ~injenica da je u tom slu~aju Evropskukomisi jupotrebnosamoinormi- rati da su sve stranesaglasne za ponu|ene pro jekte u tom paketu, odnosno da Vlada FBiHpo vla~isvo jezaklju~ke. U svakomdrugomslu~aju, odnosno za ra- ni julistupro jekata od 96 milionaeura ili re-  vidiranu sa dodatkomnekih od ~etiripro-  jektako je je rani jeosporila RS, nu`na je sa- glasnostentiteta i no vasjednicaVi je}ami- nistara BiH.Ni jezgoregpodsjetiti da se predsjeda va-  ju}iVi je}aministara BiH Nikola[piri}na- lazi na putu u SAD-u, a da je slu`benood- sutna(do petka) i direktoricaDirekci je za evropskeintegraci jeNe venkaSa vi}, a upra-  vo je DEI, odnosno~elnik te dr`a vneinsti- tuci je kao dr`a vnikoordinatorjediniovla- {ten da Evropskojkomisi jidostav ljapro je- kteko ji se fnansira ju iz programaInstrume- natapretpristupnepomo}i (IPA).
Tihi}prihva tio, Lagumd`ijaodbio
 Visokizvani~nik SDA pot vrdio je za Oslo- bo|enjekako je predsjednikSNSD-a Milo- radDodik na posljednjemsastankulidera{est stranaka, odr`anom14. septembra u Sara je-  vu, “ponudiokompromisnorje{enje za spor- na8,2 milionaeura u okvirupro jekata IPA on- do va2011,ali pod uvjetom da to ne budena- mi jenjeno za prvobitnepro jekte(pri jere vi- diranelisteVi je}aministara) za poljopri vre- du, pra vosu|e, statistiku i zapo{lja vanje”. - PredsjednikSNSD-a je tra`io da se 8,2milionaeurausmjeri za nekepro jekteko-  ji}e ostati na dr`a vnojrazini, i tada je to pri- hvatiopredsjednik SDA SulejmanTihi}, a odbiopredsjednik SDP-a ZlatkoLa- gumd`ija. Kasni je je, vjero vatno, do{lo do nakihrazgo voraza ko jenismoznali, na vo- di na{ izvor.O pitanjurealizaci jepro jekata IPA 2011.  ju~er je rasprav ljalo i Predsjedni{tvo SDA. Zaklju~eno je da ta strankainsistira da se ondo vi IPA za ovu godinuiskoriste jer bi u suprotnom BiH izgubila340 milionaeura za 2011. i 2012. te da bi njenevropski put bioznatnousporen.- Ministri iz SDA u ederalnojVladizasad ne}epo vla~itisvo jusaglasnost na zaklju~ke  Vlade o re vidiranojlisti IPA 2011. pri jene- go{to budepoznatakona~naodlukaEvrop- skekomisi je u vezi sa sudbinom IPA 2011. za BiH, kazao je jedan od ~lano vaPredsje- dni{tva SDA za Oslobo|enje.Ina~e, dan rani je, u utorak i Kolegij SDA na sjednici u Fojnici dao je jo{ jednompo- tporure vidiranojlistipro jekata IPA 2011. ko-  ju je usvo jiloVi je}eministara BiH.
A. TERZI] - S.[EHER^EHAJI]
Evropska komisi ja dala BiH rok do petka za dogo vor
Ni no vihpro jeka ta ni doda vanjasredsta va
 
Bruxellesponudio tri opci je - postizanjesaglasnosti za re vidiranulistupro jekata, prihvatanjeprvobitneliste od 96 milionaeura ili pakizmi jenjenu,ali sa nekim od rani jihpro jekata
Evropskakomisi a: Nemanovihizmjena
BEZ IZMJENA Stav Bruxellesa je danema no vih pro jeka ta, usmjera vanja ili preusmjera vanja ve} planiranih sredsta va ni ti doda vanja no vih, ~ak ni na pro jekte ko ji su  ve} usagla{eni
Fadil [lji vi} na ~elu polici je

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jasna Bilać liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->