Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

183. C¬m canxi
289. TÈy vÕt h¾c Ýn
290. TÈy vÕt cá xanh
291. TÈy vÕt thuèc ®á
292. TÈy vÕt cån ièt
293. TÈy vÕt mì
294. TÈy vÕt thuèc tÝm
297. Chèng ¸o tr¾ng bÞ vµng
300. C¸c giÆt gi¶m bít vÕt nh¨n
301. C¸ch chèng ¸o len bÞ co
303. C¸ch giÆt c¸c lo¹i ¸o len sîi
305. C¸ch ®Ëp bôi ë ¸o len
307. C¸ch giÆt ¸o da
309. C¸ch giÆt kh¨n röa mÆt
310. C¸ch giÆt t· lãt trÎ em
311. C¸ch giÆt mµn
PhÇn 3 : c¸ch lµ quÇn ¸o
314. Mét sè c¸ch lµ quÇn ¸o
317. C¸ch lµ quÇn ¸o t¬ t»m thËt
318. C¸ch lµ quÇn ¸o da thuéc
319. C¸ch lµ ca v¸t
326. C¸ch dïng kh¨n quµng cæ
327. C¸ch lµm ®Ñp ¸o ph«ng
330. C¸ch sö dông b¨ng phiÕn
331. C¸ch c¾t v¶i t¬ t»m nhanh
338. Tù chÕ mãc quÇn ¸o
339. C¸ch ®i giµy da míi
340. C¸ch lau, ®¸nh giµy
408. C¸ch lau g-¬ng
441. C¸ch g¾n ®å gèm
442. C¸ch g¾n ®å sø
447. C¸ch g¾n ®å nhùa
448. C¸ch söa kÝnh ®eo
458. C¸ch h¬ diªm Èm
461. C¸ch sÊy than Èm
470. Tù lµm chæi l«ng
472. C¸ch röa hoa nhùa
478. C¸ch mµi kÐo
484. C¸ch më nót chai
PhÇn 1 : Sö dông vµ b¶o d-ìng ti vi
507. C¸ch lau bôi ë ti vi
512 C¶i tiÕn b¨ng nh¹c
PhÇn 2 : TÈy vÕt bÈn
PhÇn 4 : TÈy vÕt gØ
PhÇn 5: Khö mïi h«i
PhÇn 7 : Chèng Èm
629. C¸ch ch÷a s-ng, ®au häng
630. C¸ch tiªu ®êm, ch÷a ho
631. Ch÷a viªm häng m·n tÝnh b»ng m-íp
632. C¸ch lµm nhuËn häng
633. C¸ch ch÷a kh¶n giäng
634. C¸ch ch÷a nÊc
635. Dïng tiÕt l-¬n ch÷a mÐo måm (tróng giã)
636. Ch÷a hãc x-¬ng c¸
637. C¸ch xö lý khi nuèt ph¶i vËt cøng
638. Ch÷a ®au m¾t hét b»ng n-íc muèi
639. Hoµng liªn vµ lª ch÷a m¾t ®á
640. H¬i n-íc nãng b¶o vÖ m¾t
642. Gan cõu ch÷a qu¸ng gµ
643. C¸ch lµm s¹ch bôi trong m¾t
644. C¸ch th«ng mòi khi bÞ tÞt mòi
645. C¸ch xö lý khi bÞ ch¶y m¸u mòi
646. Ph-¬ng ph¸p xoa bãp ch÷a viªm xoang
647. C¸ch lÊy vËt bÞ nhÐt vµo mòi trÎ em
648. Gan lîn ch÷a viªm tai gi÷a
649. Ch÷a nhät trong tai
650. C¸ch ch÷a ï tai
651. C¸ch lÊy vËt (hoÆc con) chui vµo tai
PhÇn 3: C¸ch phßng ch÷a c¸c bÖnh ngoµi da
652. C¸ch ch÷a báng
654. C¸ch xö lý khi bÞ c¸c c«n trïng c¾n
655. C¸ch xö lý nhanh khi bÞ ong, bä c¹p ®èt
656. C¸ch xö lý nhanh khi bÞ rÕt c¾n
658. C¸ch ch÷a ngøa
660. C¸ch lµm vÕt th-¬ng hÕt bÞ s-ng
661. C¸ch ch÷a môn nhät, lë loÐt
662. C¸ch phßng ch÷a c-íc vµo mïa ®«ng
663. C¸ch ch÷a nÎ da
664. C¸ch ch÷a h«i n¸ch
665. C¸ch khö mïi h«i ch©n
668. Ph-¬ng ph¸p d·n x-¬ng cèt
669. Ch÷a ®au khíp x-¬ng
670. Ch÷a bÖnh trÜ
PhÇn 4 : Phßng ngõa c¸c bÖnh néi khoa
671. Ph-¬ng ph¸p míi ch÷a bÖnh ®au nöa ®Çu
673. Vá nh·n ch÷a ®-îc bÖnh chãng mÆt
674. C¸ch chèng say tµu xe
676. Ph-¬ng ph¸p ch÷a ®au d¹ dµy
677. Ph-¬ng ph¸p chèng vµ cÇm n«n
678. Ch÷a ®au bông
679. Ch÷a vµng da
680. Lôc thÇn hoµn ch÷a viªm gan B
681. R-îu nho ch÷a thiÕu m¸u
682. S÷a bß cã t¸c dông chèng sái gan
684. C¸ch ch÷a viªm phÕ qu¶n
685. C¸ch ch÷a viªm phÕ qu¶n
686. C¸ch diÖt r«m cho trÎ
687. C¸ch dïng kh¸c cña s÷a mÑ
688. Ch¸o lª ch÷a trÎ bÞ nhiÖt
689.C¸ch ch÷a trÎ ®¸i dÇm
690. N-íc t¾m thuèc cho trÎ
691. C¸ch ®Æt trÎ n»m
692. C¸ch lµm cho trÎ hÕt khãc
694. C¸ch lµm cho trÎ hÕt nÊc
695. C¸ch c¾t ®Çu ti gi¶
700. C¸ch c¾t tãc cho trÎ
702. C¸ch ch÷a mÊt ngñ
704. T¸c dông cña gèi b· chÌ
705. C¸ch gi· r-îu
706. C¸c lo¹i chÌ thuèc
707. C¸c lo¹i ch¸o thuèc
708. Gi¶i ®éc thøc ¨n
709. C¸ch gióp uèng thuèc dÔ
710. Thø tù khi uèng thuèc
711. Dïng muèi trî thuèc
713. C¸ch cÊt gi÷ thuèc
715. ¡n hoa qu¶ ®Ó gi¶i nhiÖt
716. C¸ch trÞ gµu
717. C¸ch lµm bãng tãc
720. H¹t b-ëi ch÷a rông tãc
724. Lµm ®Ñp b»ng c¬m
727. Lµm ®Ñp b»ng d-a chuét
731. Lµm ®Ñp b»ng cµ chua
732. Lµm ®Ñp b»ng vá quýt
734. Lµm ®Ñp b»ng s÷a bß
735. Glyxªrin lµm ®Ñp tay
737. §iÒu chó ý khi c¹o r©u
738. C¸ch ch÷a môn trøng c¸
740. Cµ tr¾ng ch÷a tµn nhang
743. Muèi tinh ch÷a mòi ®á
755. T¾m h¬i
758. Thæi s¸o
790. TrÞ cá d¹i
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cac_meo_vat_hay_3764

cac_meo_vat_hay_3764

Ratings:
(0)
|Views: 28|Likes:
Published by phamnhantutien123

More info:

Published by: phamnhantutien123 on Sep 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 50 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 54 to 118 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->