Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
วิธีใช้โปรแกรมProShow Gold

วิธีใช้โปรแกรมProShow Gold

Ratings: (0)|Views: 353 |Likes:
Published by Ohmm Zung

More info:

Published by: Ohmm Zung on Sep 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
username: mmmtelephone : 135790serial: : DBB3S99Z3GGS9
ตอบกลับโดย :
admin
IP ADDRESS : 203.172.182.72 , , 192.168.0.68
« Reply #2
เมื ่
 
20/04/2005 , 17:09:54 » 
ProShow Gold 2.0
 ProShow Gold 2.0
เป็นซอฟต์แวร์ าหรับสรางแผ
 VCD
จากรูปภาพตาง ๆ
 
ที ่ทางานไดรวดเร็ว
 
หลายคนคงจะมีไฟล์รูปภาพตาง ๆ เก็บสะสมไว
 
และเมื ่อตองการที ่จะนาเอาภาพเหลานั้น มาแปลงใหอยู ในรูปแบบของแผ
 VCD
ที ่สามารถนาเอาไปใช  เปิดกับ เครื ่องเล
 VCD
ทั ่วไปได
 
องมาลองดูซอฟต์แวร์ตัวนี ้ครับ
ProShow
เป็นซอฟต์แวร์ที ่สามารถนาเอาภาพ
 
มาทาเป็นแผ
 VCD
โดยที ่สามารถทาการแปลงไดอยางรวดเร็ว
 
และยังใส เส  ียงเพลงประกอบไดวย
 
โดยทั ่วไปแลว ซอฟต์แวร์  าหรับการทาแผ
 VCD
จากรูปภาพจะมีหลายตั
 
แตที ่แนะนา
ProShow
เนื ่องจากเหตุผลหลักคื
 
การใช  เวลาทาการแปลงที ่รวดเร็วมาก ปกติาเป็นซอฟต์แวร์ตัวอื ่
 
จะใช  เวลาหลายช  ั ่วโมง แตตั
ProShow
นี ้ใช  เวลาแปลง
 
ไมถึงช  ั ่วโมงก็เสร็จแลว ภาพที ่ไดก็จัดอยู ในคุณภาพดี
 
โดยขอเส  ียที ่พบในตัวโปรแกรมนี ้  คือคอนขางจะมีความยุ งยาก
 
ในขั้นตอนของการใช  งานบาง แตก็ไมมากมายอะไรนัก
 
การเตรียมข้อมูลของภาพและเพลงตาง ๆ กอนที ่จะเริ ่มติดต  งและใช   ้งาน
 
กอนอื ่น ก็ตองทาการหาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี ้มากอน โดยสามารถหาไจาก
 http://www.photodex.com
และหารหัส
 
 าหรับการลงทะเบียนจากเว็บไซต์ทั ่วไปกันเองครับ จากนั้
 
  ิ ่งตอไปที ่จะตองมีก็คื ไฟล์รูปภาพตาง ๆ ซ   ึ ่งอาจจะเป็นไฟล์.
 jpg
ก็ได
 
และไฟล์ของเพลงที ่จะนามาใส  ประกอบ  ึ ่งจะใช  เพลงแบบ
MP3
ทั ่วไปก็ไดครับ
 
สุดทายก็คือ เครื ่องเขียนซ   ีพีหรื
CD-R Writer
 าหรับใช  ในการเขียนแผ
VCD
ที ่จะไดเมื ่อเตรียมไฟล์ตาง ๆ พรอมแลว ก็เริ ่มต
 
ขั้นตอนการติดตั้งกันไดเลย
 
เริ ่มตนการติดตั้ง โดยการเรียกไฟล์  าหรับติดตั้
ProShow gold
กอน
 
 
 
ขั้นตอนการติดตั้ง จะไมมีอะไรยุ งยากมากนัก กดท ่ปุ 
Next
ไปเรื ่อย ๆ จนเสร็จไดเลยครับ
 
ตอบกลับโดย :
IP ADDRESS : 203.172.182.72 , , 192.168.0.68
 
Posts : 43Replies : 65
« Reply #3
เมื ่
 
20/04/2005 , 17:32:45 » 
หลังจากที ่ติดตั้งและกด
Next
ไปเรื ่อย ๆ จนจบ
 
เทานี ้ก็เสร็จขั้นตอนครับ
 
ตอไปเมื ่อเรียกใช   งานครั้งแรก
 
ก็ทาการลงทะเบียนซะกอน และเริ ่มตนการใช   งานไดทันที
 
เริ ่มตนการใช   งานโปรแกรม เพื ่อแปลงไฟล์จากภาพใหเป็นแผ
 VCD
ครับ
 
กอนอื ่น ตองมาทาความเขาใจหลักการใช   งานโปรแกรม
ProShow
นี ้กันกอน เพราะอยางที ่บอกไวแลววา ตัวโปรแกรมคอนขางจะ
 
มีความยุ งยากส   ักหนอยคือกรณีที ่องการทาใหเป็น
 VCD
ขึ ้นมาโดยมีหลาย ๆ
Album
จะตองทาการสรางไฟล์ขึ ้นมาเองทีละ
 Album
แลวนาไป
Save
ไวกอน
 
ทาแบบนี ้จนครบหมด จึงคอยนาเอาไฟล์ที ่ไดมาใช   สรางเป็นแผ
 VCD
อีกครั้งครับ (จะเห็นวา ถาเป็นโปรแกรม
PictureToTV
จะทา
 Album
หลาย ๆ
 
อันไดเลยไมองมาทาทีละ
 Album
แลวคอยเอามารวมกั แบบนี ้ครับ)
 
เริ ่มตนการใช   งาน โดยเรียกโปรแกรม
ProShow
ขึ ้นมาเมื ่อลงทะเบียนไปแลวก็จะพบกับหนาแรกตามภาพดานลาง
 
อันดับแรกตองรูจักหนาตาของโปรแกรมกอนวา ส  วนไหนเรียกวาอะไร
 
มีคุณสมบัติอยางไรบางเพื ่อสะดวกในกลาวถึงในลาดับตอไป ผมจะแบงเป็น
7
 วนเริ ่มจากบนลงลางตามรูปครับ (ใหดูรูปประกอบดวย )
 
เมนูบาร์
 1. Main Menu
เป็นตัวเมนูหลักส  าหรับควบคุมและทางานของโปรแกรมครับ
 
าเรายังไมรูวาจะเริ ่มตนอยางไร เริ ่มที ่นี ้ไดเลย
 
คลิกดูไปแตละเมนูวามีอะไรบาง
 2. Tool Bar
เหมือนโปรแกรมทั ่ว ๆ ไป เป็นที ่เก็บปุ มการทางานที ่ใช   บอย ๆ
 
เอาเมาส ์(ไมถึงกับตองใช   ปืน)

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->