Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chan Dung Bac Ho

Chan Dung Bac Ho

Ratings:

4.83

(1)
|Views: 2,576|Likes:
Published by api-3708586
chan dung bac Ho
chan dung bac Ho

More info:

Published by: api-3708586 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
Username:Password:Login
TD-DC-NQ cho VN
Tin T
ứ 
c
 
Bình Lu
n
 
Sinh Ho
t
 
Gi
i Trí 
 
Tham Kh
o
 
Tài Li
u L
ch S
 
Hình
nh L
ư
u Tr
 
Th
nh Nguy
n Th
ư
 
Đị
a Ch
C
n Bi
ế
t
 
English
 
Audio & Video
 
C
u Bình
 
Danh Sách Y
m Tr
 
Liên L
c
 
Website C
n Bi
ế
t
 
Email Print
Home
 
Liên L
c
 
Ban
Đ
i
u Hành
 
Giúp
Đỡ
 
Tin T
c Bình Lu
n Sinh Ho
t Gi
i Trí  Tham Kh
o Aud & Video
 
M
c
đ
ích c
a b
n th
nh nguy
n th
ư
g
i trong d
p Ð
c Giáo Hoàng ti
ế
p T
Th
T
ư
24 / 01 / 2007
Off Ti
ế
ng Vi
tTìm Ki
ế
m
Chân Dung "Bác H
"
Ki 
u Phong 
PH
N 1 Sau 10 n
ă
m qui
n, xu
ng núi phen này, Ki
u Phong quy
ế
t
đị
nh vi
ế
t chuy
n tình : m
i tìnhl
n nh
t c
a bác H
: Bác H
 
đ
ã say mê chính mình, mê nh
ư
 
đ
i
ế
u
đổ
.
Xin b
m vào
đ
ây
để
nghe c
u
Đạ
i tá
Đ
ào V
ă
n Ngh
, m
t nhân ch
ng s
ng, trình bày v
 H
Chí Minh và
đả
ng c
ng s
n
 PH
N 1Sau 10 n
ă
m qui
n, xu
ng núi phen này, Ki
u Phongquy
ế
t
đị
nh vi
ế
t chuy
n tình : m
i tình l
n nh
t c
a bácH
: Bác H
 
đ
ã say mê chính mình, mê nh
ư
 
đ
i
ế
u
đổ
.Nh
ư
m
t anh si tình kh
kh
o, bác H
làm nhi
u trò quái
đả
n
để
bi
u l
tình yêu. Chúng ta
đề
u bi
ế
t, mu
n tìm m
t
độ
i ng
ũ
v
ă
n nô m
nh, ph
i tìm
các n
ướ
c CS, mu
n th
ym
t l
c l
ượ
ng nâng bi kh
e nh
t, có nghi
p v
cao nh
tth
ế
gi
i, ph
i h
ướ
ng v
Hàn
i, th
 
đ
ô c
a
đỉ 
nh cao
đ
i
ế
u
đ
óm. Quanh bác H
, các chuyên viên th
i
ng
đ
u
đủ
 
đ
ông nh
ư
ki
ế
n, tên nào c
ũ
ng có nh
ng ngón ngh
ác li
t, th
ế
mà bác không hài lòng,không th
a mãn, bác
đ
ích thân c
m cúi
đ
i làm m
t công vi
c vô cùng
độ
c
đ
áo là ng
i vi
ế
t sách t
 ca t
ng, t
b
c th
ơ
m.D
ướ
i bút hi
u Tr
n Dân Tiên, bác vi
ế
t cu
n :“Nh
ng m
u chuy
n v
 
đờ
i ho
t
độ
ng c
a H
ch
 t
ch” (t
 
đ
ây s
 
đượ
c ghi ng
n là "Nh
ng m
u chuy
n... ").Sau
đ
ó, bác ch
ế
thêm bút hi
u Th. Lan,c
ũ
ng v
i m
c
đ
ích cao c
là vi
ế
t bài t
khen n
c n
.Trong cu
n sách này, Ki
u Phong ch
ỉ 
h
i th
ă
m s
c kh
e bác H
và c
Tr
n Dân Tiên. Các chúkhác nh
ư
Th. Lan t
m th
i
đượ
c b
qua, nh
ư
ng s
có ngày Ki
u Phong gom chung l
i d
n ra kho
đồ
ngh
, d
ng c
 
sau nhà, phát cho m
i chú m
t cán búa. Anh nào c
ũ
ng s
có ph
n c
,
đừ
ngs
t ru
t.M
t N
R
t
đề
u
đề
uBác H
là ng
ườ
i ham h
c, ham vi
ế
t. C
hai
đứ
c tính
y
đề
u t
t,
đề
u
đ
áng khuy
ế
n khích. Ch
ỉ 
k
tchút
đỉ 
nh là bác có t
t
ư
a táy máy. Khi
đọ
c, v
 
đượ
c câu v
ă
n l
i hay ý
đẹ
p, ng
ườ
i bèn m
t la màylét, nhìn tr
ướ
c ngó sau không th
y có ai canh ch
ng là ra tay chôm li
n. M
y
đứ
a
ă
n c
p xe h
ơ
imang "hàng" v
còn ch
u khó s
ơ
n ph
ế
t, c
o s
a cho m
t d
u tích. Bác H
c
a các
đồ
ng chí thìhành ngh
chôm danh ngôn m
t cách l
ườ
i bi
ế
ng h
ơ
n nhi
u. V
ă
n ch
ươ
ng, l
i nói c
a ng
ườ
i x
ư
a,bác không ch
u s
a
đổ
i, c
 
để
nguyên n
ướ
c s
ơ
n láng cóng trình làng, lái ch
y kh
ơ
i kh
ơ
i. Th
ế
nênng
ườ
i ta m
i b
t qu
tang nh
ng câu bác H
nói gi
ng h
t câu nói c
a các danh nhân, ho
c l
isáng tác m
i toanh nóng h
i c
a bác, xem l
i thì
đ
ã c
ũ
hàng th
ế
k
,
đ
ã
đượ
c c
Kh
ng cho chào
đờ
i t
x
ư
a r
i. Các
đồ
ng chí cháu bác H
có anh c
ũ
ng bi
ế
t ng
ượ
ng, b
n l
n gi
i thích m
t cách r
t"lô-gích" xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a r
ng : "
 Đ
ây ch
ỉ 
là tr
ườ
ng h
p chí l
n g
p nhau". Chí l
n c
a bác chúngtôi có h
n v
i chí l
n c
a c
Kh
ng. Ch
ng may bác b
k
t xe,
đế
n ch
h
n h
ơ
i tr
. Ng
ườ
i Vi
tNam mình v
n gi
cao su, tr
có ngàn n
ă
m nh
m nhò gì mà quí th
y di t
n c
c
ườ
i
để
u hoài.Nh
ư
ng
đ
ó là chuy
n s
 
đượ
c nói
cu
n sách khác, khi Ki
u Phong có thì gi
nhìn l
i toàn b
tácph
m l
n bé c
a bác H
.
 Đ
ây ch
ỉ 
s
ơ
s
ơ
vài
đườ
ng
để
 
đọ
c gi
làm quen v
i các thói h
ư
t
t x
u c
abác v
y thôi.Khi
đọ
c sách thì h
ơ
i có t
t x
u nh
ư
ng trong
đị
a h
t sáng tác, công b
ng mà nói, bác H
 
đư
a ra
đượ
c nh
ng sáng ki
ế
n
độ
c
đ
áo, m
i l
. N
ế
u không b
cái t
t chôm ch
 ĩ 
a nó h
i, ph
i t
túc t
 c
ườ
ng thì bác c
ũ
ng d
ng c
, gióng tr
ng d
ng lên
đượ
c m
t tr
ườ
ng phái không gi
ng ai : Tr
ườ
ngphái v
ă
n ch
ươ
ng m
c áo th
ng t
vái mình.Cu
n "Nh
ng m
u chuy
n..."
đượ
c in t
i, in lui cho toàn dân h
c t
p. M
i
đ
ây, Hàn
i m
i chínhth
c công b
Tr
n Dân Tiên, Th. Lan chính là bác H
. Th
t ra, ch
c
n Hàn
i chính th
c xác nh
n,ch
ỉ 
c
n
đọ
c vài trang, ng
ườ
i di t
n bu
n bi
ế
t ngay tên th
c c
a tác gi
.Xin m
i quí v
 
đọ
c trang
đầ
u cu
n "Nh
ng m
u chuy
n... " :Nhi
u nhà v
ă
n, nhà báo Vi
t Nam và ngo
i qu
c mu
n vi
ế
t ti
u s
c
a v
ch
t
ch N
ướ
c Vi
t Namdân ch
c
ng hòa, nh
ư
ng mãi
đế
n nay, ch
ư
a có ng
ườ
i nào thành công. Nguyên nhân r
t gi
n
đơ
n : Ch
t
ch HCM không mu
n nh
c t
i thân th
ế
c
a mình.Ngày 2.9.1945, l
n
đầ
u tiên tôi trông th
y H
Ch
t
ch.
 Đ
ó là m
t ngày l
ch s
. Ngày hôm
y,
đứ
ngtr
ướ
c r
t
đ
ông qu
n chúng hoan hô nhi
t li
t, H
Ch
t
ch trang nghiêm
đọ
c b
n Tuyên ngôn
độ
cl
p c
a N
ướ
c Vi
t Nam dân ch
c
ng hòa.Ngày th
hai tôi vi
ế
t th
ơ
xin phép
đượ
c g
p H
Ch
t
ch. NGAY CHI
U HÔM
Y, tôi r
t sungs
ướ
ng ti
ế
p
đượ
c th
ư
tr
l
i c
a H
Ch
t
ch vi
ế
t nh
ư
th
ế
này :"Ngày mai 7 gi
30 m
i chú
đế
n ký tên : H
Chí Minh".
Tham Kh
o > Tài Li
u L
ch S
 
Page 1 sur 4Phong Trào
Đấ
u Tranh T
Do-Dân Ch
-Nhân Quy
n cho Vi
PDF crea
 
ted with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
Th
ư
tr
l
i chóng, n
i dung th
ư
gi
n
đơ
n và gi
h
n g
p s
m khi
ế
n cho tôi r
t b
ă
n kho
ă
n..." (trang 5).M
i
đọ
c
đế
n
đ
ây, 19 hàng, ch
ư
a
đượ
c m
t trang, ta
đ
ã có t
i hai d
p bi
ế
t Tr
n Dân Tiên chính làbác,
đ
ã có ch
ng c
v
s
gi
d
i l
b
ch c
a bác,
đ
ã b
t qu
tang bác
đ
ang len lén
đ
eo m
t n
 ng
i h
h
i vi
ế
t v
ă
n b
c th
ơ
m chính mình.Ch
ng c
th
nh
t : câu m
 
đầ
u cu
n sách
đ
ã có hai ch
dùng không ch
ỉ 
nh. "Nhi
u nhà v
ă
n nhàbáo VN và ngo
i qu
c mu
n vi
ế
t... nh
ư
ng mãi
đế
n nay ch
ư
a có ng
ườ
i nào THÀNH CÔNG". Ch
 "thành công"
 
đ
ây m
ơ
h
. H
mu
n vi
ế
t nh
ư
ng ch
ư
a th
c hi
n
đượ
c, ch
ư
a làm
đượ
c hay
đ
ã vi
ế
tv
ti
u s
bác r
i, nh
ư
ng b
c bác ch
ư
a
đủ
th
ơ
m nên sách không thành công ?
 Đ
ó là m
t l
i nh
, không
đ
áng k
, nh
ư
ng khi nó
đượ
c vi
ế
t,
đượ
c in trong m
t N
ướ
c
đầ
y nhóc v
ă
nnô, thì nó t
cáo r
ng tác gi
 
cái v
th
ế
mà cóc anh v
ă
n nô nào dám phê bình, s
a ch
a. V
ă
n nôch
ỉ 
có cái t
i là d
n c
cu
c
đờ
i, chí h
ướ
ng, s
c l
c vào s
nghi
p nâng bi nên ng
ườ
i ng
m, v
ă
nch
ươ
ng lúc nào c
ũ
ng d
ơ
dáy, t
i tàn. Nh
ư
ng kh
n
ă
ng s
d
ng ch
Vi
t, kh
n
ă
ng vi
ế
t c
a h
 
đề
uthu
c lo
i khá c
, không m
y khi ph
m nh
ng l
i "ch
ư
a s
ch n
ướ
c c
n". Gi
th
Tr
n Dân Tiên
đ
úng là m
t v
ă
n nô tr
tu
i mà vi
ế
t lách nh
ư
th
ế
thì các v
ă
n nô
đ
àn anh s
ghè v
 
đầ
u ngay.
 Đ
ànanh T
H
u s
c m
y mà
để
cho m
t k
nâng bi tay m
ơ
, dùng ch
còn ch
ư
a v
ng nh
ư
Tr
n DânTiên gia nh
p
độ
i ng
ũ
.V
ă
n ch
ươ
ng Tr
n Dân Tiên dù l
ng qu
ng c
ũ
ng không b
chê b
i vì nó là v
ă
n bác.Nh
ư
ng v
ă
n tài ch
ư
a h
i bác ác li
t b
ng trí t
ưở
ng t
ượ
ng và trí nh
c
a bác.Ch
ng c
th
hai n
m trong m
t câu v
ă
n
đ
ã
độ
t ng
t làm r
t m
t n
Tr
n Dân Tiên, ph
ơ
i m
t bácra ánh sáng v
i nguyên c
râu ria :"Ngày th
hai tôi vi
ế
t th
ư
xin phép
đượ
c g
p H
ch
t
ch. NGAY CHI
U HÔM
Y, tôi r
t sungs
ướ
ng ti
ế
p
đượ
c th
ư
tr
l
i " (trang 5).
 
đ
ây, không có chuy
n g
i th
ư
tay vì chú Tr
n Dân Tiên không mô t
chuy
n
y. Ki
u Phong ng
 r
ng chú Tiên
đ
ã nh
b
ư
u
đ
i
n M
g
i th
ơ
cho Ch
t
ch thì m
i nhanh khi
ế
p th
ế
. Nh
ư
ng h
i l
igiám
đố
c b
ư
u
đ
i
n San Diego,
đượ
c tr
l
i : "H
th
ng b
ư
u
đ
i
n t
i tân c
a M
c
ũ
ng ch
ỉ 
có th
 giao th
ư
vào ngày hôm sau, ngh
 ĩ 
a là qua m
t
đ
êm m
i t
i tay ng
ườ
i nh
n".B
ư
u
đ
i
n M
n
ă
m 1988
đ
ã không làm vi
c nhanh b
ng b
ư
u
đ
i
n Nhà n
ướ
c xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a vàongày 3 tháng 9 n
ă
m 1945. Ngày
đ
ó, có chú Tr
n Dân Tiên g
i th
ư
cho H
ch
t
ch bu
i sáng, bu
ichi
u nh
n
đượ
c th
ư
tr
l
i ! Gi
th
r
ng b
ư
u
đ
i
n Nhà n
ướ
c ta ngày
y
đ
ã th
c hi
n
đượ
c phépl
thì cái s
chú Tiên nh
n
đượ
c th
ư
h
i âm, h
n g
p c
p k
ngay bu
i chi
u cùng ngày c
ũ
ng cónhi
u ch
t
c c
ườ
i. Coi b
bác không có vi
c gì làm,
đ
ang ng
i vêu ra nên v
a nh
n
đượ
c th
ư
c
am
t khách m
 
đ
i
u là v
l
y tr
l
i ngay, cho g
p mình ngay. N
ế
u có m
t s
ng
ườ
i h
ơ
i
đ
ông c
ũ
ngmu
n g
p bác, chú Tr
n Dân Tiên ch
c ph
i ch
lâu, ít nh
t lâu b
ng m
t b
nh nhân trong phòngm
ch bác s
 ĩ 
, ch
 
đ
âu
đượ
c bác ch
p gi
t v
v
p ác li
t c
 
đ
ó. C
nh bác H
v
chú Tiên làm Ki
uPhong liên t
ưở
ng t
i c
nh ch
em ta
đ
ang
ế
kh
a l
i th
y anh khách s
p Thúc Sinh tà tà
đế
n n
pm
ng.Dù sao, nh
ng bí
n
y c
ũ
ng có l
i gi
i thích
n th
a : l
i ch
ng ph
i
chú Tr
n Dân Tiên vi
ế
tnh
m, không ph
i vì b
ư
u
đ
i
n Nhà n
ướ
c ta n
ă
m 1945 làm phép l
, mà vì bác g
i th
ư
cho chínhmình nên th
ư
qua t
l
i c
nhanh nh
ư
ch
p. Ch
ư
a vi
ế
t
đượ
c m
t trang, bác
đ
ã
đ
ãng trí quên b
ngm
t r
ng mình
đ
ang gi
làm Tr
n Dân Tiên
để
nâng bi chính mình.C
ũ
ng ch
ư
a quá m
t trang, chú Tr
n Dân Tiên
đ
ã b
bác x
t
, b
quên thê th
m. Cái th
ư
c
a bác,
đượ
c chú in l
i t
ng ch
,
đ
óng ngo
c kép c
n th
n, l
i ch
ỉ 
v
n v
n có vài dòng : "Ngày mai 7 gi
 30 m
i chú
đế
n. Ký tên : H
Chí Minh". Ng
ườ
i g
i thì c
ch
đượ
c ghi rõ còn k
nh
n thì không
đượ
c bác nh
c t
i h
tên, dù ch
ỉ 
là cái tên tr
n xì nh
ư
"chú Tiên" ch
ng h
n. Bác Không Mu
n.Trên
đờ
i có k
không ch
u b
l
b
t c
c
ơ
h
i nào có th
t
khen. Bác H
h
ơ
n
đờ
i nhi
u, ch
ư
a cóc
ơ
h
i bác v
n t
khen
đượ
c. V
a xì ra m
t câu h
n : "Ngày mai m
i chú
đế
n", hoàn toàn t
mth
ườ
ng, không có gì ghê g
m, cao siêu, v
y mà bác
đ
ã b
t chú Tiên ph
i r
i rít b
c th
ơ
m r
ng :"Th
ư
tr
l
i chóng, n
i dung gi
n
đơ
n...". M
ki
ế
p, b
c ki
u
đ
ó thì trên th
ế
gi
i, m
i ngày có nhi
utri
u ng
ườ
i
đ
áng
đượ
c khen ch
ỉ 
vì h
c
ũ
ng vi
ế
t ra nh
ng cái gi
y h
n. Gi
y h
n c
a anh cha c
ă
ngchú ki
ế
t nào mà ch
ng "n
i dung gi
n
đơ
n...". Không nh
ng th
ế
, gi
y h
n c
a thiên h
còn
đầ
y
đủ
,l
ch s
h
ơ
n vì có ghi tên ng
ườ
i nh
n
đ
àng hoàng. Còn gi
y h
n c
a bác, xét k
l
i th
y thi
ế
u
đầ
uthi
ế
u
đ
uôi, l
nó r
t vào tay chú Giáp, chú
 Đồ
ng hay
đượ
c g
i l
n vào nhà chú Tr
ườ
ng Chinh thìcác chú
y c
ũ
ng s
nhào t
i trình di
n bác
đ
úng 7 gi
30 sáng mai cùng v
i chú Tiên ! Th
ư
h
nthi
ế
u sót, v
v
n
đế
n th
ế
mà v
a vi
ế
t xong bác
đ
ã buông bút,
đ
eo m
t n
Tr
n Dân Tiên vào r
i h
 hê thò tay xu
ng tìm... bi.Bác l
i t
ra thi
ế
u kiên nh
n, th
y l
i khen ng
i là ph
i v
ngay. Bác có th
chi
ế
n
đấ
u tr
ườ
ng k
, lìl
m n
ướ
ng hàng tri
u ng
ườ
i trong chi
ế
n tranh... không s
t ru
t. Nh
ư
ng có c
ơ
h
i
đượ
c khen thình
t
đị
nh bác ch
ng ch
u chê. Xin
đọ
c l
i câu v
ă
n c
a bác: "Ngày hôm
y,
đứ
ng tr
ướ
c r
t
đ
ôngqu
n chúng HOAN HÔ NHI
T LI
T, H
ch
t
ch trang nghiêm
đọ
c b
n Tuyên ngôn
độ
c l
p... ".Ng
ườ
i bình t
 ĩ 
nh, kiên nh
n s
vi
ế
t là : "...
đứ
ng tr
ướ
c qu
n chúng, H
Ch
t
ch
đọ
c b
n Tuyênngôn
độ
c l
p và
đượ
c hoan hô nhi
t li
t". Ch
chút xíu thôi, nào có lâu la gì,
đợ
i ch
t
ch
đọ
c xongng
ườ
i ta s
hoan hô nhi
t li
t cho nó
đ
úng th
t
th
i gian và
đỡ
 
n ào, l
n x
n. Nh
ư
ng bác H
c
 th
y "qu
n chúng" là c
m lòng không
đậ
u, g
p qu
n chúng là bác b
t h
hoan hô nhi
t li
t ngayt
c kh
c.Nh
ng s
ơ
sót
y
đ
ã t
cáo m
t s
b
n tính c
a bác. S
ơ
sót hãy t
m coi là nh
và t
t x
u ch
ư
atr
m tr
ng l
m. Nh
ư
ng c
ũ
ng ch
ỉ 
m
i vi
ế
t trang
đầ
u bác
đ
ã
để
l
cái tính x
o ke, Bác vi
ế
t : "Ch
t
chH
Chí Minh không mu
n nh
c l
i thân th
ế
mình".Không mu
n nh
c l
i thân th
ế
mà t
mình ng
i vi
ế
t c
m
t cu
n sách b
c th
ơ
m mình, b
a
đặ
t phétlác
để
nâng bi mình t
i
đ
a, "không mu
n" ki
u này h
ơ
i l
! Câu
y,
đ
áng l
ph
i
đượ
c vi
ế
t nh
ư
th
ế
 này : "Ch
t
ch H
Chí Minh không mu
n...
đứ
a khác vi
ế
t v
thân th
ế
c
a ng
ườ
i. Chính ng
ườ
i ph
it
vi
ế
t l
y, t
ca t
ng, t
th
i
ng
đ
u
đủ
, t
nâng bi thì ng
ườ
i m
i c
m th
y
đ
ã
đờ
i"!Bác
đẹ
p traiNào chúng ta ch
u khó
đọ
c ti
ế
p: "Sáng 4.9, 7 gi
25, tôi
đế
n dinh Ch
t
ch.
đ
úng 7 gi
30, m
tng
ườ
i thanh niên
đế
n phòng khách, l
phép nói v
i tôi : "H
ch
t
ch
đợ
i anh
phòng làm vi
c".
Page 2 sur 4Phong Trào
Đấ
u Tranh T
Do-Dân Ch
-Nhân Quy
n cho Vi
PDF crea
 
ted with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
Phòng làm vi
c c
a Ch
t
ch là m
t gian phòng r
t r
ng, m
t bên có nhi
u c
a s
l
n.Trong phòng có m
t cái bàn làm vi
c, m
t chi
ế
c gi
ườ
ng, m
t t
sách nh
kê sát vào t
ườ
ng, và haibàn nh
c
a hai th
ư
ký. Phía trên lò s
ưở
i, có m
t l
hoa.
 Đấ
y là t
t c
nh
ng
đồ
trong phòng làmvi
c, không có m
t th
trang trí gì khác.H
ch
t
ch TH
ƯỜ
NG M
C b
qu
n áo kaki,
đ
i gi
y v
i
đ
en" (trang 6).Chúng ta m
i
ph
n
đầ
u trang th
hai (trong sách là trang 6 vì 4 trang
đầ
u dành cho nhan sáchvà nh
ng th
t
c l
ỉ 
nh k
ỉ 
nh), ch
ư
a
đ
i xa
đế
n m
t trang r
ưở
i, ta
đ
ã b
t g
p bác
để
r
t m
t n
Tr
nDân Tiên l
n th
ba.Chú Tiên leo l
o k
r
ng l
n
đầ
u tiên chú th
y bác H
là ngày 2 tháng 9. Sáng 4 tháng 9 chú m
ig
p bác l
n th
hai v
y mà chú
đ
ã bi
ế
t "H
ch
t
ch TH
ƯỜ
NG M
C...". N
ế
u bác c
ph
a
đạ
i Tr
nDân Tiên là m
t th
lính c
n v
, chuyên lo
đ
i
ế
u
đ
óm cho bác thì
đỡ
l
t
y.
 Đằ
ng này bày
đặ
t "thânth
ế
" chú Tiên là ng
ườ
i xa l
, m
i g
p...
để
r
i chú
y phom phom k
bác th
ườ
ng m
c áo này,th
ườ
ng
đ
i gi
y kia, thông th
o c
nh
ư
... chính bác v
y. D
u ch
ư
a k
p d
u cái
đ
uôi
đ
ã thò ra ve v
ylo
n lên, trông không ra làm sao c
.Bây gi
 
đế
n kho
n bác t
dung nhan c
a chính mình. Bác vi
ế
t :"Tóc ng
ườ
i
đ
ã hoa râm, trán r
ng và cao,
đ
ôi m
t sáng ng
i, m
ũ
i th
ng... "G
m ! Bác th
y bác b
nh trai
đế
n th
ế
thì bác si mê bác là
đ
úng quá r
i. Khúc sau, ph
i t
t
i màuda, bác h
ơ
i k
t vì da bác "ng
ă
m ng
ă
m
đ
en...". Ph
a là nó tr
ng tr
o h
ng hào thì l
li
u quá, s
cáccháu c
ườ
i, bác
đ
ành ph
i nh
n là mình
đ
en. Nh
ư
ng l
i e nh
n nh
ư
th
ế
nó h
ơ
i xí giai
đ
i, bác v
i vãthêm :"Da ng
ă
m ng
ă
m
đ
en khi
ế
n ta ngh
 ĩ 
 
đế
n s
ươ
ng gió dãi d
u trong r
ng sâu và nh
ng n
i gian kh
 c
a chi
ế
n tranh du kích..." (trang 6).Nh
bác H
tí ! S
ươ
ng gió dãi d
u thì
đ
en nh
ư
ng "trong r
ng sâu" thì l
i ch
ỉ 
xanh m
ướ
t ho
c vàngra ch
 
đ
âu có
đ
en. Cái kho
n chi
ế
n tranh du kích l
i càng xa s
 
đ
en
đủ
i n
a vì
đ
ánh du kích làchuy
n c
a nh
ng k
theo bác, còn chính bác quanh qu
n chi
ế
n
đấ
u d
u dãi gió s
ươ
ng trongnh
ng cái hang ki
u nh
ư
hang P
c Bó v
y thôi. Không ai trách bác chuy
n
ru rú trong hang
để
 
đ
i
u khi
n cu
c chi
ế
n, nh
ư
ng
ch
an toàn nh
ư
th
ế
mà c
ũ
ng
đ
òi có màu da
đ
en rám n
ng c
acác chi
ế
n s
 ĩ 
gió s
ươ
ng thì tham lam quá.Cái ph
n "trán cao, m
ũ
i th
ng, m
t sáng ng
i" bác
đ
ã v
h
ế
t, xí h
ế
t, l
ũ
 
đ
àn em th
c s
làm du kíchcó tí da ng
ă
m ng
ă
m
đ
en phong tr
n
để
l
y le v
i
đ
ào, bác c
ũ
ng chôm luôn.
 Đ
ã tham lam, bác cònt
ra ích k
quá s
c. Khi t
mô t
mình b
nh trai nh
ư
th
ế
, bác cóc thèm ngh
 ĩ 
 
đế
n nh
ng c
ng s
 viên
đắ
c l
c, nh
ng chú em
đồ
ng chí h
ơ
i x
u trai : thí d
nh
ư
chú
 Đồ
ng v
u. Trong khi bác "m
ũ
ith
ng, m
t sáng" thì chú
y m
ũ
i v
o, môi d
y c
m c
m. Bác càng khoe mình
đẹ
p trai thì chú
 Đồ
ngv
u càng bu
n duyên t
i ph
n d
l
m. Con ng
ườ
i
đ
i làm cách m
ng
đ
âu có c
n b
ngoài hoa lácành nh
ư
m
y anh
đ
óng tu
ng c
i l
ươ
ng. Làm chi mà huênh hoang d
th
n v
y cho l
ũ
 
đ
àn em nóthêm
đ
au
đớ
n ph
n nghèo !Bác Khiêm T
n Nh
ườ
ng
ySau khi
để
m
t n
Tr
n Dân Tiên r
ơ
i l
p b
p m
y l
n, bác ch
t t
ỉ 
nh l
i và nh
ra trò ch
ơ
i phânthân c
a mình. Bác mô t
ti
ế
p : "Tôi b
ướ
c vào phòng kính c
n chào. Ch
t
ch
đứ
ng d
y b
t tay tôivà m
i ng
i tr
ướ
c bàn làm vi
c. Tr
ướ
c h
ế
t, ng
ườ
i h
i th
ă
m s
c kh
e c
a th
y m
tôi và sau m
inói : "Tôi có th
giúp chú vi
c gì nào ?". Tôi nói rõ m
c
đ
ích c
a tôi. Ch
t
ch chú ý nghe. Sau khitôi nói xong, ng
ườ
i c
ườ
i và
đ
áp :"Ti
u s
.
 Đấ
y là m
t ý ki
ế
n ha
Nh
ư
ng hi
n nay còn nhi
u vi
c c
n thi
ế
t h
ơ
n. R
t nhi
u
đồ
ng bào
đ
ang
đ
ói kh
. Sau tám m
ươ
i n
ă
m nô l
, n
ướ
c ta b
tàn phá, bây gi
chúng ta ph
i xây d
ng l
i.Chúng ta nên làm nh
ng công vi
c h
ế
t s
c c
n kíp
đ
i
đ
ã !" (trang 6).M
t n
Tr
n Dân Tiên l
i r
t cái k
ch. B
i vì trên
đờ
i này, n
ế
u có m
t tên Tr
n Dân Tiên th
t màtên
y m
i g
p bác l
n
đầ
u
đ
ã kh
kh
o ngu si
đế
n
độ
 
đ
òi vi
ế
t ti
u s
ca t
ng ng
ườ
i thì làm sao nócó th
s
ng sót ra kh
i dinh ch
t
ch. B
n v
ă
n nô chuyên nghi
p c
a bác s
b
a vây hàng hàng l
pl
p
đ
ón c
u Tr
n Dân Tiên
c
ng dinh mà b
ch cho c
u m
t tr
n t
ơ
i b
i hoa lá vì c
u c
gan tínhtranh "gióp" c
a chúng nó. Sau bao tháng ngày gian kh
 
đ
i theo bác chi
ế
n
đấ
u, chúng
đ
ã thànhv
ă
n nô
đượ
c biên ch
ế
, chúng
đ
ã
đượ
c
đả
ng c
p cho d
ng c
hành ngh
là nh
ng cái
ng
đ
u
đủ
 r
t to.
 Đứ
a nào c
ũ
ng ch
p ch
i mong ngóng có ngày
đượ
c vinh d
ng c
a mình vào r
n bácmà th
i, nay có th
ng tay m
ơ
 
 
đ
âu nhào t
i
đ
òi d
p nh
ng v
ă
n nô nhà ngh
, v
ă
n nô có ch
c s
c,
để
dành cái r
n c
a bác thì
đ
âu có th
 
để
cho nó s
ng sót
đượ
c.V
vi
c th
c hi
n cu
n ti
u s
, bác b
o : "
 Đồ
ng bào
đ
ang
đ
ói kh
, có nhi
u vi
c c
n kíp ph
i làmtr
ướ
c. Hãy gác cái ý vi
ế
t ti
u s
bác l
i, v.v..."V
a phán nh
ư
th
ế
xong, bác l
i nh
t cái m
t n
Tr
n Dân Tiên d
ướ
i
đấ
t lên,
đ
eo vào, nâng bi ti
ế
p :"M
t ng
ườ
i nh
ư
H
ch
t
ch c
a chúng ta, v
i
 ĐỨ
C KHIÊM T
N NH
ƯỜ
NG
Y và
đươ
ng lúc b
 b
n bao nhiêu công vi
c làm sao có th
k
l
i cho tôi nghe bình sinh c
a ng
ườ
i
đượ
c".N
ế
u bác bi
ế
t tôn tr
ng l
i bác nói thì cu
n sách "Nh
ng m
u chuy
n..." không bao gi
 
đượ
c vi
ế
t.B
i vì t
ngày 4.9.1945 cho t
i lúc các cháu khiêng bác ra qu
ng tr
ườ
ng Ba
 Đ
 ình, có lúc nào h
ế
tc
nh "r
t nhi
u
đồ
ng bào
đ
ang
đ
ói kh
" hay có khi nào bác h
ế
t "nh
ng công vi
c c
n kíp"
đ
âu.Kiên c
ườ
ng r
ướ
c cho
đượ
c ch
ngh
 ĩ 
a CS v
ch
p lên
đầ
u Dân t
c, hô hào m
t n
a N
ướ
c
đ
emsúng
ng
đ
i tàn sát ép n
a kia vào cu
c
đờ
i
đ
ói rách... nh
ng công trình
y
đ
âu có lúc nào chophép bác
đượ
c r
nh rang.
 Đ
ã b
b
n công vi
c l
i còn có "
đứ
c khiêm t
n nh
ườ
ng
y" ngh
 ĩ 
a là r
tth
n khi ph
i t
 
đề
cao mình... bác s
không ch
u k
ti
u s
cho ai, nói chi
đế
n vi
c t
vi
ế
t ra.May thay cho n
n v
ă
n ch
ươ
ng hài h
ướ
c, ti
ế
u lâm c
a Dân t
c, bác
đố
i x
v
i nh
ng l
i nói c
a
Page 3 sur 4Phong Trào
Đấ
u Tranh T
Do-Dân Ch
-Nhân Quy
n cho Vi
PDF crea
 
ted with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->