Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

Maden ruhsatlarının gruplandırılması
Madenlerin grubunun tespiti
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MADEN HAKKI, RUHSAT MÜRACAATLARI
Maden hakkı
Genel müracaat
Arama ruhsatı/sertifikası müracaatı ve değerlendirilmesi
Ruhsat/sertifika müracaat esasları
Müracaatların ruhsatlandırılması için gerekli belgeler
Arama ruhsatı veya sertifikası verilmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:ARAMA FAALİYETLERİ
Arama faaliyetleri
Arama faaliyet raporları
IV. Grup madenlerde arama ruhsat süre uzatımı
Arama ruhsatı döneminde üretim
BEŞİNCİ BÖLÜM: İşletme Faaliyetleri ve İşletme İzinleri
II. Grup, III. Grup ve IV. Grup işletme ruhsatı için müracaat
İşletme projesi eki olarak verilecek harita ve çizimler
Proje eksikliklerinin tamamlanması
Madenin işletmeye alınması
İşletme ruhsatı döneminde arama faaliyetleri
İşletme sertifikası
Ruhsatların üst üste verilmesi
ALTINCI BÖLÜM: İŞLETME DÖNEMİ İŞLEMLERİ
İşletme faaliyeti belgeleri
İşletme ruhsatı süresi ve uzatılması
İşletme sertifikası süresinin uzatılması
Mücbir sebeplerle geçici tatil
Ruhsat alanlarında değişiklikler
YEDİNCİ BÖLÜM:HARİTA VE ÇİZİMLER
Röper noktaları
İmalat haritaları
Kesitler
Sertifika ile yapılan üretim
SEKİZİNCİ BÖLÜM: MADEN SEVKIYATI
Maden sevkıyatı
Arama ruhsatı döneminde sevk fişi talebinin değerlendirilmesi
Cevher sevkıyatı
Sevk fişi olmadan sevkıyat
Üretim ve sevkıyatın bildirilmemesi
Ruhsat veya işletme izni olmadan üretim
Ruhsat sınırında yapılan üretim
Ticari amaç taşımayan üretim
Usulsüz sevkıyat
Sevk fişlerinin iade edilmesi
DOKUZUNCU BÖLÜM: KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ HAMMADDE İHTİYAÇLARININ
KARŞILANMASI
Bakanlığa müracaat edilmesi
Talebin değerlendirilmesi
Hammadde üretimi için talep edilen alanın tetkiki
Hammadde üretim izin belgesinin verilmesi ve uzatılması
Üretim izni verilen alandan başka bir kamu kurum ve kuruluşunun üretim yapması
Sevk fişi kullanılması
Kamu kuruluşunun vereceği belgeler
Hammadde üretim izin belgesi verilen alanların denetlenmesi
Faaliyetlerle ilgili hak ve sorumluluklar
Hammadde üretimi sırasında zaruri olarak üretilen madenler
Üretim izin süresinin sona ermesi
ONUNCU BÖLÜM:İRTİFAK, İNTİFA HAKKI VE KAMULAŞTIRMA
Kamulaştırma talebinde istenilen belgeler
Kamulaştırma taleplerinin arazi tetkiki
ONBİRİNCİ BÖLÜM : FAALİYETLERİN İNCELENMESİ VE DENETLENMESİ
İnceleme ve denetimin yapılması
Zenginleştirilen tüvenan cevherin denetimi
Görevlendirme giderlerinin karşılanması
ONİKİNCİ BÖLÜM : BULUCULUK HAKKI
Buluculuk hakkı
Buluculuk hakkının hesabı
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM : DEVİR, İNTİKAL VE TERK İŞLERİ
Devir
Ruhsatın hükümden düşmesi ve alınacak tedbirler
Devlete intikal
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM : SATIŞ BİLGİ FORMU VE DEVLET HAKKI ÖDEMELERİ
Satış bilgi formunun verilmesi
Devlet hakkı
Hazine, devlet ve orman alanlarındaki faaliyetlerde ödenecek devlet hakkı
Üretilen hammaddenin kendi tesisinde kullanılması
Devlet hakkının dağıtılması
Buluculuk hakkı ödenmesi
Belediye payı ödenmesi
ONBEŞİNCİ BÖLÜM:BEYAN, TEMİNAT İRATLARI VE HARÇLAR
Beyan usulü
Arama dönemi teminat iradı
Proje eksiklikleri teminat iradı
Faaliyet izinlerinde teminat iradı
İşletme faaliyeti teminat iradı
Teknik nezaretçi olmadan yapılan üretim
Pasa, bakiye yığını ve cürufların muhafazası
Geçici tatil ile ilgili teminat iradı
Teminat iratları ile ilgili genel hükümler
Harç ve teminat miktarları
ONALTINCI BÖLÜM:SİCİL KAYITLARI
Arama sicil kayıtları
İşletme sicil kayıtları
Sicilin incelenmesi
Rehin ile ilgili sicil kaydı
Sicil kayıtlarının yazılmasında hata yapılması
Buluculuk hakkının kayıtlarının tutulması
ONYEDİNCİ BÖLÜM:MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ARAMA
FAALİYETLERİ
Ruhsat sahibinin davalara katılımı
İKİNCİ KISIM:KAMU YATIRIMLARI İLE İLGİLİ KURUL OLUŞTURULMASI
BİRİNCİ BÖLÜM:KURULUN OLUŞTURULMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI
Kurulun oluşturulması
Kurulun toplanması ve karar alması
Müracaat ve değerlendirme
Kurul kararı
Ruhsat teminatları
Kamu yararı
ÜÇÜNCÜ KISIM:TEKNİK NEZARETÇİLİK
BİRİNCİ BÖLÜM: TEKNİK NEZARETÇİNİN GÖREVİ VE ATANMASI
Görev
Atanma
İKİNCİ BÖLÜM:TEKNİK VE DAİMİ NEZARET İÇİN RUHSAT SAYILARI, YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
Teknik nezaret görevi alınabilecek ruhsat sayısı
Yetki ve sorumluluk
Teknik nezaretçinin nitelikleri
Görevin sona ermesi
DÖRDÜNCÜ KISIM : MADEN İHALE İŞLEMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER
Usul
İhaleye müracaat
İhale şartnamesi
İKİNCİ BÖLÜM : İHALE VE İLAN İŞLEMLERİ
İhale komisyonu ve karar alınması
İhale işlem dosyasında bulunması gereken belgeler
Taban ihale bedelinin tespiti
İhale teminatı
İhale için müracaat yapılmayan sahalar
İhaleye tek kişinin katılması
İhalelerde kapalı tekliflerin değerlendirilmesi
Tekliflerin değerlendirilmesi
İhale işleminin sonuçlanması
Küçük alanların ihalesi
Çakışan işletme ruhsatları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Ceza ve sorumluluklar
İlan ve Tebligat
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Yürürlük
Yürütme
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Ratings: (0)|Views: 1,635 |Likes:
Published by Umut Vural

More info:

Published by: Umut Vural on Sep 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 46 are not shown in this preview.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kaya Yalçın liked this
Yusuf Osma liked this
Adem Koç liked this
Mehmet Kabas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->