Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5772, 23.9.2011]

Dnevni avaz [broj 5772, 23.9.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 883|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2011

pdf

text

original

 
[TAJEMOTIVSELIMOVI]ADA[TITENARKO
-
UBICE
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 23. 9. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5772
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Na licu m jes ta
 Hajriz Ali{an i Demir Me{i} iz Sarajeva preba~eni u Zenicu
(Foto: J. Had`i})
Otkriveni osumnji~eni za ubistvo Admira Veli~anina
Spektakularno hap{enje
Reprezentacija:Safet Su{i} za ’Avaz’
MORAMOBITI JO[BOLJI
Slu~aj ’Vize’:Ozbiljne prijetnje iz Belgije
PROTJERAT]EMO SVEAZILANTE IZ BiH
Istra`ujemo:Zakulisne igre u BiH
KO POKU[AVAPROFITIRATINA PALESTINI
Sarajevo:Nasilni{tvo u Op}oj bolnici
PI[TOLJEMNATJERAOLJEKARE DA MUPORODE @ENU
(Ne)o~ekivana veza izme|u tajkuna i kartela
OTKRIVAMO
K
ada je ratni profiter Hi-lmo Selimovi} prekosvog sina Mujice htiopostati medijski magnatkupuju}i niskotira`ne biltene, svisu s razlogom o~ekivali da }e muto biti {tit protiv poni{tenja ratneplja~ke i privatizacije „Pivare“,koju je uradio uz pomo} BakiraIzetbegovi}a i SDA.Niko nije o~ekivao da }e za{titaSelimovi}a prije}i na Turkovi}a inarko-ubice. „Avaz“ istra`uje {tasu motivi Selimovi}a da {tite Tur-kovi}evu mafija{ku grupu.
 2. str.
   1   0   i   1   1 .  s   t  r .   6   5 .  s   t  r  a  n  a   7 .  s   t  r  a  n  a   8   i   9 .  s   t  r .
Za{to niskotira`ni bilteni porodice Selimovi} u korist Turkovi}eve zlo~ina~ke organizacijehorski vr{e pritisak na pravosu|e i medije koji objektivno izvje{tavaju o zlodjelima
   2   0   i   2   1 .  s   t  r  a  n  a
 
Kada je ratni profiter Hi-lmo Selimovi} preko svog si-na Mujice htio postati medi-jski magnat kupuju}i nisko-tira`ne biltene, svi su s razlo-gom o~ekivali da }e mu to bi-ti {tit protiv poni{tenja ratneplja~ke i privatizacije „Sara-jevske pivare“, koju je uradiouz pomo} Bakira Izetbego-vi}a i SDA.
Boji se svjedoka
Niko, me|utim, nijeo~ekivao da }e za{tita MujeSelimovi}a prije}i na narko-ubice Zijada Turkovi}a i nje-govu organizaciju.Ve} danima Selimovi}evimediji vr{e pritisak na pravo-su|e i poku{avaju klasi~nognarko-ubicu, plja~ka{a novcas aerodroma i izvr{ioca drugihzlo~ina amnestirati od zatvo-rske kazne, pa se postavlja lo-gi~no pitanje gdje se krijemotiv za takvo Selimovi}evopona{anje. Jesu li ogromne koli~ineke{a od prodaje heroina kojimse truju na{a djeca eventualnooti{le za privatizaciju 120 bh.kompanija, jer otac i sin, mi-licioneri iz Kaljine, nisu ima-li za trik majice do rata?Selimovi}, ~iji je prvi mi-lion moralno obilje`en smr}uFerida Pa{ovi}a i misterio-znim smrtima njegovih fina-nsijskih stru~njaka, mo`dase boji instituta svjedoka po-kajnika.Sin i njegov otac, privati-zacijski monstrum koji je,dok je u Sarajevu liptala krvpod agresorskim granatama -iz sigurnog dezerterstva radios ratnim zlo~incem @eljkomRa`natovi}em Arkanom ({topotvr|uju sudski spisi u Ha-gu) te tada{njim ratnim Ka-rad`i}evim ministromMom~ilom Momom Ma-ndi}em - kupovinom dva-trisitna medija ne mogu posta-ti ni intelektualci ni moralneosobe, ve} }e ostati u blatu zakoje se mislilo da ima mnogoprljavog novca, ali ne i le{eva.
Protiv dr`ave
Zato je privatizacijska ma-fija, ~ija su personifikacijaHilmo i Mujo Selimovi}, ~ijiradnici gladuju, tako dire-ktno stala u za{titu narko-ma-fije i to je jedini logi~an odgo-vor.Otud je politi~ki stav SBBBiH i Fahrudina Radon~i}ada }e mafija u BiH mirno i la-godno `ivjeti sve do poni{te-nja ratne privatizacije, koja jekorijen gangsterske organiza-cije u BiH, i ovog puta dobiona politi~koj i moralnoj sna-zi. To tajkuna koji je ve}du`an tri milijarde KM doda-tno motivira da se bori protivpravne dr`ave i onoga {to ne-minovno slijedi i Ziki Turko-vi}u, ali i ratnim plja~ka{ima. Jer, zaista se postavlja lo-gi~no pitanje za{to bi nekomeu bilo kojoj zemlji svijeta kosebe `eli predstaviti kao indu-strijalca trebalo da bez velikihmotiva i poriva brani ni ma-nje ni vi{e nego narko-karteli vi{estrukog ubicu.
 Istra`iva~ki tim „Dnevnog avaza“ 
aktuelno
Kongresi
Milorad Dodiku Moskvi
Predsjednik SNSD-aMilorad Dodik otputo-vao je ju~er u Moskvu,gdje }e na poziv partije Jedinstvene Rusijeu~estvovati u internacio-nalnom dijelu kongresate partije, javila je Fena.On je ju~er u izjavi no-vinarima u Banjoj Luci na-javio je i potpisivanje spo-razuma o saradnji SNSD-ai Jedinstvene Rusije, stra-nke premijera VladimiraPutina.
Dubnica
Pudari}posjetio crkvu
Potpredsjednik FBiHSvetozar Pudari} posjetioje ju~er srpsku pravosla-vnu crkvu u Dubnici kodKalesije, gdje se povo-dom slave za{titnika Cr-kve svete Ane i Joakimaokupio ve}i broj vjernika,javila je Fena. U julu ovegodine, crkva u Dubnicibila je meta vandala i tomprilikom je ukradenoEvan|elje, saop}eno je izKabineta potpredsjedni-ka FBiH Pudari}a.
Okrugli sto
Reforma bh.bankarstva
Projekt Ameri~ke orga-nizacije za me|unarodnirazvoj (USAID) Partner-stvo za unapre|ivanje eko-nomskih reformi (PARE)i Udru`enje banaka BiHnajavili su okrugli sto koji}e pod nazivom „Reformebh. bankarstva na putu kaEvropskoj uniji“ bitiodr`an danas u Sarajevu,javila je Fena. Cilj skupa jeprezentacija uloge komer-cijalnih banaka u imple-mentaciji novog regulator-nog okvira za bankarskusuperviziju zasnovanog nariziku.
Promocija BiH
ZahvalnicaBajsaku
Ministar za ljudska pr-ava i izbjeglice BiH SafetHalilovi} primio je ju~eru posjetu po~asnog ko-nzula BiH u Turskoj i pr-edsjednika Federacijeudru`enja kulture BiH uTurskoj A. Kemala Ba-jsaka (Baysak), javila jeFena. Halilovi} je Bajsa-ku uru~io zahvalnicu zadugogodi{nju uspje{nusaradnju i nesebi~no an-ga`iranje u povezivanjubh. dijaspore i promovir-anju kulture na{e zemlje.
Ukratko
 Dodik: Potpisivanje ugovora
2
Dnevni avaz, petak,23. septembar/rujan 2011.
Sarajevski magazin„Bum“ u svom broju od 7.septembra objavio je znako-vitu pri~u da je vo|azlo~ina~ke organizacije Zi-jad Turkovi} kupio blindi-rani automobil prvog pre-dsjednika Predsjedni{tvaBiH rahmetli Alije Izetbe-govi}a!Prema navodima togmagazina, Turkovi}eviegzekutori su, {to je po-tvr|eno i tokom istrage, pr-ilikom pripreme zlo~ina,pa i pet monstruoznih ubi-stava, koristili upravo Ize-tbegovi}ev „audi“ s blindi-ranim staklima. Magazinpostavlja pitanje kako jeTurkovi} uop}e do{ao dopredsjedni~kog vozila.- Zvani~no, nikakvog te-ndera u Predsjedni{tvu BiHnije bilo oko prodaje ovogvozila. Bi}e zato jako inte-resantno kada Turkovi} pr-ogovori s kim je sura|ivaood ljudi iz vrha dr`ave i vo-de}ih stranaka u FBiH. A,zasigurno je imao „dilova“i s odre|enim ljudima kojisu danas na visokim fu-nkcijama. Za o~ekivati je da}e otkriti i tajnu ko mu je ikako prodao Alijinog bli-ndiranog „audija“, jer gazasigurno nije dobio naosnovu ratnih zasluga u Pr-voj dortmundskoj brigadiArmije BiH - pi{e „Bum“.
OTKRIVAMO
Ne pada snijeg da pokrije brijeg...
[tite li Selimovi}i ~ov-jeka koji ve} u optu`niciima pet dokazanih le{eva ivi{e plja~ki i trgovinu dro-gom zbog toga {to su eve-ntualno koristili uslugenjegove organizacije ili,pak, staju u za{titu pojedi-nih visokih funkcineraSDA koji su Turkovi}uomogu}ili kontakte, odno-sno dobivanje pojedinihlokacija, ostaje da se vidi.Tek znaju}i Selimovi}ei njihov interesni rukopis,ovakvo, u biti maloumnostajanje iza velike zlo~ina~keorganizacije i rastjerivanjeono malo ~italaca njihovihmedija, koji se gnu{aju nadkvazinovinarstvom, sigurnoima debele razloge.
SDA i Zuki}
Selimovi}i ispred mafije: Dio brojnih tekstova objavljenih ovih dana Faksimil teksta iz magazina „Bum“: Turkovi} imao veze i uvrhu dr`ave Hilmo Selimovi}: Pionir ratne plja~ke Mujo Selimovi}: U odbrani  monstruma Bakir Izetbegovi}: StvorioSelimovi}eTurkovi}: Dobio podr{ku privatizacijske mafije
Turkovi} koristio blindirani„audi“ Alije Izetbegovi}a!
[ta je motivSelimovi}ada {tite
narko-ubice
Za{to niskotira`ni bilteni porodice Selimovi} u korist Turkovi}evezlo~ina~ke organizacije horski vr{e pritisak na pravosu|e i medijekoji objektivno izvje{tavaju o zlodjelima
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,23. septembar/rujan 2011.
3
 Pi{e: Ru`dija AD@OVI](ruzdija
 avaz.ba)
D`ombi}evasamoobmana
Privatizacija neuspje{na, tajkuni sveopusto{ili, radnici prepu{teni ulici
Komentar dana
Premijer RS Aleksa-ndar D`ombi} pona{a sekao glavni akter pou~nepri~e „Carevo novo ruho“.Uprkos te{koj ekonomskoji socijalnoj situaciji u ma-njem bh. entitetu, naime,D`ombi} je u~esnike Inve-sticione konferencije u Ba-njoj Luci poku{ao ubijedi-ti da u RS teku med i mli-jeko i da je taj dio BiH Bo-gom dan za investiranje.D`ombi} se usudioustvrditi da je RS uspjelapostati „dinami~niji i sta-bilniji dio bh. ekonomi-je“. On ne obmanjuje samosebe nego i investitore, ko-ji, ruku na srce, ne}e povje-rovati u njegovu pri~u, jersu ~injenice neumoljive.Nije li prva jesenja sje-dnica Narodne skup{tineRS rezultirala usvajanjemodluke Vlade RS o novomzadu`ivanju koje iznosivi{e od 620 miliona eura?Nije li ministar finansijaRS Zoran Tegeltija najavioda }e RS brisati limit za za-du`ivanje, {to zna~i otvar-anje prostora i za nova za-du`enja?Uostalom, ~injenicu daje car go potrudila se obje-lodaniti opozicija. O~igle-dno je u pravu poslanikSDP-a u Narodnoj skup{ti-ni RS Slobodan Popovi}kada ka`e da Vlada RS(~itaj: D`ombi}) ne znaplanirati ni na rok od desetdana.Ako D`ombi} zaistavjeruje u ono {to je kazaoinvestitorima, istina o ma-njem bh. entitetu vratit }emu se kao bumerang - `es-toko, bespo{tedno i po nje-govu karijeru kobno. Jer,dok on hvali svog konja, fi-tilj nezadovoljstva gra|anau RS sve je kra}i.D`ombi}ev tim sada`eli novim zadu`enjimakrpiti sve ve}e rupe ubud`etu, a sutra }e, po{to jenajavljeno brisanje limitaza uzimanje tu|ih para,zagaziti u nova zadu`enjakako bi vra}ao stara. I takoukrug, iz ~ega je te{ko iza}i.Privreda na koljenima,nezaposlenost ogromna, pr-ivatizacija neuspje{na, ta-jkuni sve opusto{ili, radniciprepu{teni ulici. To su nepo-bitne ~injenice koje dema-ntiraju D`ombi}evu „his-torijsku“ da je RS „uspjelapostati dinami~niji i stabilni-ji dio bh. ekonomije“.No, {to imamo od isti-ne kada }e gra|ani cijeleBiH, dakle i FBiH, posre-dno ili neposredno, platitiobmane Vlade RS i premi-jera D`ombi}a, cara u no-vom ruhu.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
 Pitanje:
 Podr`avate li najavljene proteste rudara iz FBiH i njihov zahtjev za bolji status u okviru koncerna „Elektroprivrede BiH“?
A) DA78,26%B) NE13,04%C) Ne znam8,70%
ABC
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati  svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“  zabilje`io 231.142 posjetioca.
www.dnevniavaz.ba
Rudari opravdanotra`e bolji status u„Elektroprivredi BiH“
@ELJEZNICE FBiH
Ministar tra`i promjenu menad`erskog ugovora
Ni Bijedi} ne zna kolikaje Osmanagi}eva pla}a
U slu~aju razrje{enja, direktor ne}e mo}i narednih {est ili 12 mjeseciprimati pla}u kao do sada
Federalni ministar pro-meta i komunikacija EnverBijedi} potvrdio je ju~er za„Dnevni avaz“ da je dao sa-glasnost na izmjene me-nad`erskog ugovora koji jenapravljen jo{ u mandatubiv{eg saziva Vlade FBiH, akojim je osim visoke pla}egeneralnom direktoru „@el-jeznica FBiH“ (@FBiH)Ned`adu Osmanagi}u dat iniz drugih beneficija.
Slu~aj „Ba{i}“
- Instrukciju o promjena-ma menad`erskog ugovoraposlali smo u @FBiH s pri-mjedbama na njegov dosa-da{nji tekst. U ~lanu koji jeprecizirao da generalni dire-ktor u slu~aju raskida ugovo-ra i pod uvjetom da nema za-snovan novi radni odnos,ima pravo na direktorskuneto pla}u jo{ {est mjeseci, aako ima 30 godina sta`a, i 12mjeseci po prestanku rada namjestu generalnog direktora.Tu odredbu smo promijeni-li i rekli da na tu naknadu ge-neralni direktor nema pravoako bude razrije{en funkcije- izjavio je Bijedi}. On jepotvrdio da je ovo u~injenoupravo kako bi se predupri-jedili budu}i slu~ajevi eve-ntualnih tu`bi kakvu je ne-davno podnio biv{i direktor„BH Po{ta“ Mensud Ba{i}.Kao {to je na{ list pisao,Ba{i} je Vladu natjerao na su-dsku nagodbu kojom }e mubiti priznata mnoga prava, odisplate razlike pla}a do dava-nja savjetni~ke pozicije prikabinetu novog prvog ~ovje-ka „BH Po{te“.
Brojne beneficije
Ba{i} je, tako|er, imaomenad`erski ugovor koji muje garantirao brojne benefi-cije u slu~aju odlaska sdu`nosti, tako da je Vladamorala pristati na nagodbukako ne bi do{la u situacijuda joj sud nalo`i da Ba{i}avrati za direktora.Bijedi} ju~er nije imaoinformaciju o tome kolika jeOsmanagi}eva pla}a, ali odr-anije se u javnosti spominja-la cifra od oko 5.000 KM.Osmanagi} je, pak, nedavnoustvrdio da „Uprava @FBiHima sramotno niske pla}e, uprosjeku od oko 4.000KM“!?
 M. KUKAN 
Kako doznajemo, feder-alni premijer Nermin Nik{i},koji je ranije najavljivao da }eukinuti sve menad`erskeugovore u javnim predu-ze}ima Federacije, jo{ nijedobio podatke od dr`avnihkompanija o tome ko od di-rektora i kakve ugovore ima.Isto je i s Nik{i}evom inici-jativom koja je prije desetakdana preto~ena u odlukuVlade, a kojom je od svih ja-vnih preduze}a i ustanovazatra`eno da dostave infor-maciju o zapo{ljavanjimakadrova, odnosno prijemuuposlenika u radni odnosbez objavljivanja javnog ko-nkursa.
Nik{i} jo{ ~eka podatke
Okon~ano su|enje u Sarajevu
Borci ogor~eni zbog procesa
Odluka }e biti izre~ena u roku od osam dana
Na Op}inskom sudu uSarajevu pred sutkinjom Ja-sminom Aliba{i} ju~er jeokon~ano su|enje za neredena pro{logodi{njim bora~kimprotestima ispred zgrade Vla-de Federacije BiH.Ro~i{tu su prisustvovalitada{nji predsjednici teme-ljnih bora~kih organizacijaMunir Kari}, D`evad Ra|o,Huso Tucak i Izet Gani} sadvokatima Asimom Crna-li}em i Adilom Lozom.
Prava boraca
Sudski postupak je pokr-enut nakon aprilskih prote-sta i izazvao je ogor~enjekompletne bora~ke popula-cije u FBiH koja je demo-nstracijama `eljela ukazati nasvoj te`ak polo`aj.U zavr{nim rije~imaRa|o, Gani}, Tucak i Kari}jo{ jednom su ponovili kakose ne osje}aju krivim za ono{to im se stavlja na teret.- Cilj je ustvari bio da seotupi o{trica nevladinog se-ktora koji predstavlja bo-ra~ku populaciju i time ih ba-ci na jo{ ve}u marginude{avanja. Posljednje godineprakti~no se ni{ta ne de{avau tom sektoru. Na`alost, oninas i kroz Ustav tretirajukao socijalnu kategoriju i naovaj na~in su uspjeli dodatnooslabiti rad i borbu za osno-vna prava boraca - kazaonam je Ra|o po izlasku iz su-dnice.
Korektna sutkinja
Presuda }e biti izre~ena uroku od osam dana i ona }ebiti dostavljena braniocimate optu`enima na njihoveku}ne adrese. Kada je procespo~eo, borci su bili ogor~eni.- Sada sam vi{e nego zado-voljan vo|enjem postupkajer se radi o sutkinji koja je bi-la korektna i uva`avala je sa-mo ~injenice i zakon. O~eku-jem da }e pravosu|e donije-ti pravednu presudu kojom}emo biti oslobo|eni - istakaoje Ra|o.
 E. Ha.
- Ovo ro~i{te je bilo na-jlak{e do sada jer se sve, ko-na~no, zavr{ilo. Trinaestiput dolazim na su|enje.Cijeli ovaj period za meneje bio jedno veliko po-ni`enje. O~ekujem kore-ktnu presudu i ne osje}amse krivim - ka`e Munir Ka-ri}.
Veliko poni`enje
Tucak, Gani}, Rad`o i Kari} s advokatima
(Foto: I.[ebalj)
 Bijedi}: Poslao instrukcijuOsmanagi}: Visoka primanja

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->