Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
home_ofis

home_ofis

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by sencer110
home ofis hakkında yazılmış güzel bir yazı. "sadece1lira"
home ofis hakkında yazılmış güzel bir yazı. "sadece1lira"

More info:

Published by: sencer110 on Sep 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2011

pdf

text

original

 
GELECE
Ğİ
N ÇALI
Ş
MA ORTAMI:“HOME OF
İ
SLER”
Ö
ğ
r. Gör. Emel SEL
İ
MO
Ğ
LU
İ
nsanlar 
ı
n bir arada ya
ş
ayabilmeleri, çe
ş
itli faaliyetlerde bulunabilmeleri, amaçlar 
ı
n
ı
 gerçekle
ş
tirebilmeleri için bir disiplin içerisinde olabilmeleri gerekir. Çal
ı
ş
malar 
ı
nyap
ı
labilmesi, belirlenen hedeflere ula
ş
ı
labilmesi ancak kontrollü ve koordineli bir biçimdeçal
ı
ş
ı
lmas
ı
ile mümkündür. Yönetim bu kontrol ve disiplinin sa
ğ
lanabilmesinde önemli bir faktördür. O halde yönetim; i
ş
letme amaçlar 
ı
n
ı
etkili ve verimli bir 
ş
ekildegerçekle
ş
tirebilmek için planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrolfonksiyonlar 
ı
n
ı
n sistemli ve bilinçli bir 
ş
ekilde uygulanmas
ı
d
ı
r. (Akyar, Uygur, 2005: 21).
İş
letmelerde belirlenen amaç ve hedeflere en sa
ğ
l
ı
kl
ı
, verimli bir 
ş
ekilde ula
ş
abilmek  bürolar 
ı
n iyi yönetilmesi ile mümkündür. Geçmi
ş
ten günümüze organizasyon yap
ı
lar 
ı
ndakide
ğ
i
ş
im yönetim anlay
ı
ş
ı
n
ı
da de
ğ
i
ş
tirmi
ş
tir. Yönetim anlay
ı
ş
ı
ndaki de
ğ
i
ş
im faaliyetlerinyürütüldü
ğ
ü büro yönetimini de etkilemi
ş
ve bürolar 
ı
n her geçen gün faaliyet alanlar 
ı
na göretekrar gözden geçirilerek düzenlenmesine çal
ı
ş
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.Kamu veya özel sektörde büro faaliyetlerinin gerçekle
ş
tirilmesinde bürolar önemlifaktörlerdir. Faaliyetlerin büyük ço
ğ
unlu
ğ
u bürolarda gerçekle
ş
tirilmektedir. Büro i
ş
lerininsa
ğ
l
ı
kl
ı
, h
ı
zl
ı
, ekonomik yürütülebilmesi bürolar 
ı
n ergonomik yap
ı
lar 
ı
ile ilgilidir. Büroyap
ı
lar 
ı
i
ş
levlerine göre geleneksel biçimden ça
ğ
da
ş
yap
ı
ya do
ğ
ru de
ğ
i
ş
ime u
ğ
ram
ı
ş
t
ı
r. Fizikialana sahip bürolardan bilgi teknolojilerinin geli
ş
imi ile bilgisayar ekran
ı
içerisinegirebilecek bürolara kadar uzanan bir de
ğ
i
ş
im ya
ş
anm
ı
ş
t
ı
r. Bugün fiziki alana sahip bürolar,sanal bürolar, home ofisler her geçen gün kendi kategorisindeki büro çe
ş
itleri ile rekabetederek geli
ş
mekte ve de
ğ
i
ş
ime u
ğ
ramaktad
ı
r.Geleneksel i
ş
letme yönetimi kapsam
ı
nda gelece
ğ
e ili
ş
kin al
ı
nan stratejik kararlar 
ı
n veuygulanmas
ı
kararla
ş
t
ı
ı
lan politikalar 
ı
n gerçekle
ş
tirilebilmesi büro yönetimi ile mümkündür.Bu nedenle ça
ğ
da
ş
organizasyon yap
ı
lar 
ı
n
ı
n kurulmas
ı
büro yönetiminde de köklüde
ğ
i
ş
iklikleri zorunlu k 
ı
lm
ı
ş
, faaliyetlerin gerçekle
ş
tirilmesi için ortam aranmaks
ı
z
ı
n sanalofisler ile sanal i
ş
yapma yöntemleri geli
ş
tirilmi
ş
tir.Bürolara d
ı
ş
ar 
ı
dan gelen veya d
ı
ş
ar 
ı
ya gönderilen belgelerin organizasyonununsa
ğ
l
ı
kl
ı
bir 
ş
ekilde yürütülebilmesi, kay
ı
tlar 
ı
n
ı
n tutulmas
ı
, bilgilerin analiz edilmesi, planlanmas
ı
, örgütün ç
ı
karlar 
ı
n
ı
n korunabilmesi aktif büro faaliyetleri ile mümkündür. Büroçal
ı
ş
anlar 
ı
n
ı
n huzur ve rahat ortamlarda çal
ı
ş
abilmeleri yap
ı
lacak olan faaliyetlerin verimlili
ğ
i
ı
s
ı
ndan önemlidir. Büro çal
ı
ş
anlar 
ı
n
ı
n verimini artt
ı
rmak, huzurlu, rahat, ortamlarda i
ş
 üretebilmelerini sa
ğ
lamak için de
ğ
i
ş
im kaç
ı
n
ı
lmaz olmu
ş
tur. Bu nedenle geçmi
ş
ten günümüzekadar büro ortamlar 
ı
sürekli iyile
ş
tirme ile bu günün büro anlay
ı
ş
ı
na ula
ş
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Büroteriminin ortaya at
ı
ld
ı
ğ
ı
zamanlarda masa ve sandalyeden olu
ş
an metrekare olarak küçük alanlardan bugün geni
ş
ferah her türlü teknolojik donan
ı
m
ı
n yerle
ş
tirildi
ğ
i ergonomin dikkateal
ı
nd
ı
ğ
ı
ortamlara ula
ş
ı
ld
ı
ğ
ı
gibi, evimizin herhangi bir kö
ş
esine kurulabilen yada her ortamarahatl
ı
kla ta
ş
ı
nabilen dinamik bürolara geçi
ş
ya
ş
anm
ı
ş
t
ı
r.20. yüzy
ı
l
ı
n son çeyre
ğ
inden itibaren büro çal
ı
ş
anlar 
ı
n
ı
n verimlili
ğ
ini artt
ı
rmak için%70-80 oran
ı
nda büro tasar 
ı
m
ı
na harcamalar yap
ı
lmaktad
ı
r. Harcamalar 
ı
n boyutunun buderece yüksek olmas
ı
nedeni çal
ı
ş
anlardan yüksek oranda verim elde edebilmenin ergonomik 
 
yap
ı
ya önem vererek artabilece
ğ
i inanc
ı
n
ı
n güçlü olmas
ı
ndan kaynaklanmaktad
ı
r(Babal
ı
k,C., Fatih, 2005: 337).Büronun alan
ı
ve hacmi, masa-sandalyenin ergonomik yap
ı
s
ı
, büro koltuklar 
ı
, bilgisayar masa ve sandalye yap
ı
lar 
ı
bu alanda çok uzun süre çal
ı
ş
mak zorunda olan vesay
ı
lar 
ı
her geçen gün h
ı
zla artan büro çal
ı
ş
anlar 
ı
n
ı
y
ı
 pratmakta ve baz
ı
sa
ğ
l
ı
k problemlerininortaya ç
ı
kmas
ı
na neden olmaktad
ı
r. Sa
ğ
l
ı
ğ
ı
m
ı
z
ı
her aç
ı
dan olumsuz etkileyen çevre faktörleride dikkate al
ı
nd
ı
ğ
ı
nda çal
ı
ş
mak insan hayat
ı
n
ı
olumsuz yönde etkilemektedir. Birde büroortam
ı
n
ı
n olumsuzluklar 
ı
eklendi
ğ
inde çal
ı
ş
mak kabus haline gelmektedir. Çal
ı
ş
ma ortam
ı
n
ı
nko
ş
ullar 
ı
na dikkat edildi
ğ
i zaman dinlenerek çal
ı
ş
ma gerçekle
ş
tirilmekte ve çal
ı
ş
mako
ş
ullar 
ı
ndan çal
ı
ş
anlar bu derece olumsuz etkilenmemektedir. Bu nedenle insan
ı
n anatomik yap
ı
s
ı
dikkate al
ı
narak yeni dizayn edilen büro araç ve gereçleri “önce insan” stratejisinitercih eden sektörler için maliyetleri bir o kadar daha artt
ı
rmas
ı
na ra
ğ
men önemli bir önceliktir.Bürolarda kullan
ı
lan araç ve gereçlerdeki h
ı
zl
ı
de
ğ
i
ş
im büro mobilyalar 
ı
n
ı
, bürodaçal
ı
ş
ma yöntemlerini h
ı
zla de
ğ
i
ş
tirmekte ve k 
ı
sa zaman aral
ı
klar 
ı
içerisinde büro tasar 
ı
m
ı
n
ı
ngözden geçirilmesi gereklili
ğ
ini ortaya ç
ı
karmaktad
ı
r. Yenilikçilik sadece mobilya tasar 
ı
m
ı
n
ı
 etkilemekle kalmamakta i
ş
ya
ş
am
ı
n
ı
n kurgusu ve i
ş
ya
ş
am
ı
n
ı
n örgütlenmesine deyans
ı
maktad
ı
r.Büro faaliyetlerinde en temel amaç belirlenen süre içerisinde planlanan aktivitelerinsorunsuz bir 
ş
ekilde gerçekle
ş
tirilmesidir. Fakat sadece sabit mekanlarda çözümlenecek olanfaaliyetlerin teknolojik geli
ş
melerle birlikte mekan önemini kaybetmesine i
ş
lerin her ortamdan rahatl
ı
kla yap
ı
labilir a
ş
amas
ı
na kadar getirebilmi
ş
tir.Bilgisayar teknolojisi veinternet alan
ı
ndaki geli
ş
meler zaman kavram
ı
n
ı
ortadan kald
ı
rd
ı
ğ
ı
gibi mekan problemlerininde ortadan kalkmas
ı
na neden olmu
ş
tur. Faaliyetlerin sorunsuz bir 
ş
ekilde gerçekle
ş
tirilmesisanal ofislerin, home ofislerin ortaya ç
ı
kmas
ı
na neden olmu
ş
tur.Zaman tuzaklar 
ı
n
ı
n her an çevremizde mevcut oldu
ğ
u, bilgi gereksinimlerinin her geçen gün inan
ı
lmaz boyutlarda artt
ı
ğ
ı
, büyük 
ş
ehirlerin bütün olumsuzluklar 
ı
n
ı
n özellikleçal
ı
ş
anlar taraf 
ı
ndan yo
ğ
un bir 
ş
ekilde hissedildi
ğ
i ortamlarda ev ofisler, sanal ofisler etkinçal
ı
ş
ma hayat
ı
nda kurtar 
ı
c
ı
görevlerini üstlenmi
ş
tir. Ve geli
ş
erek bu güne gelen çal
ı
ş
maortamlar 
ı
elektronik ofis a
ş
amas
ı
na kadar gelmi
ş
tir. Elektronik ofislerde yo
ğ
un bir 
ş
ekilde büro otomasyonundan yararlan
ı
lmaktad
ı
r. Büro otomasyonu, bir büroda yap
ı
lan rutini
ş
lemleri ve i
ş
levleri otomatik hale getirmek amac
ı
yla bilgisayar teknolojisininkullan
ı
lmas
ı
d
ı
r(Uygur, Akyar, 2005: 132). Bilgisayar teknolojisinin kullan
ı
lmas
ı
i
ş
lerin basitle
ş
tirilmesi, çal
ı
ş
anlar 
ı
n verimliliklerinin artt
ı
ı
lmas
ı
, zaman
ı
n etkin kullan
ı
lmas
ı
 amac
ı
yla bili
ş
im teknolojilerinin büro i
ş
lemlerine uygulanmas
ı
d
ı
r. Dolay
ı
s
ı
yla her geçen güninsan faktörünün kaç
ı
n
ı
lmaz oldu
ğ
u ve insan
ı
n gerçekle
ş
tirmesi gerekti
ğ
i zorunlu i
ş
lemlerde
ı
smen veya bütünüyle makinelerden yararlan
ı
lmaktad
ı
r. Bu i
ş
ak 
ı
ş
ı
n
ı
n düzenlenmesindede
ğ
i
ş
im zorunlu olmu
ş
tur. Sadece i
ş
lerin i
ş
leyi
ş
inde de
ğ
il mekanlar 
ı
n dizayn
ı
nda da de
ğ
i
ş
imfarkl
ı
boyutlara ta
ş
ı
nm
ı
ş
t
ı
r. Ve zamanla büro otomasyonu ile ka
ğ
ı
ts
ı
z bürolar faaliyetleriniyürütecek ve belge yönetiminde, ar 
ş
ivlenmesinde izlenecek yol için düzenlenecek yasaldüzenlemelerin de gerçekle
ş
tirilmesi gerekecektir.Bugün büro faaliyetlerinde aktif bir 
ş
ekilde son teknoloji kullan
ı
lmaktad
ı
r. Gelenekselçal
ı
ş
ma ortam
ı
nda belgelerin, formlar 
ı
n birimler aras
ı
nda geçi
ş
i, imzalanmas
ı
gibi olu
ş
turulani
ş
ak 
ı
ş
ı
her ofiste çal
ı
ş
anlar 
ı
n zamanlar 
ı
n
ı
almaktad
ı
r. Fakat yine de yasal i
ş
lemler evrak  baz
ı
nda takip edilmektedir. Faks ile çözümlenebilen bir belge sürecinin arkas
ı
ndan gerek 
 
 posta ile gerekse bu amaçla istihdam edilen bir personel ile elden belirli süre sonunda as
ı
l belgenin gönderilmesi zorunlulu
ğ
u ortaya ç
ı
kmaktad
ı
r. Bu nedenle büro otomasyonu tamanlam
ı
yla kullan
ı
lamamaktad
ı
r. Yasal düzenlemelerin sonucunda daha aktif daha verimli veteknolojiden tam anlam
ı
yla yararlan
ı
lan çal
ı
ş
malar gerçekle
ş
tirilecektir. Büyük oranlarda
ı
rtasiyeye ili
ş
kin i
ş
yüklerinde azalma meydana gelecek ve veriler dosya dolaplar 
ı
nda de
ğ
ilelektronik ortamlarda daha az yer kaplayacak 
ş
ekilde saklanacakt
ı
r. Verilere ula
ş
mak da zor olmayacakt
ı
r. Büro otomasyonunun en temel amac
ı
en az zamanda en az maliyetle çok i
ş
 yapmakt
ı
r. Böylelikle çal
ı
ş
ma hayat
ı
ndaki aktivite kaliteyi art
ı
racak ve çal
ı
ş
anlar 
ı
nmutlulu
ğ
u doruk noktas
ı
na ç
ı
karak i
ş
motivasyonu artacakt
ı
r. Art
ı
k çal
ı
ş
anlar 
ı
n sabitortamlarda çal
ı
ş
malar 
ı
zorunlulu
ğ
u ortadan kalkacak, i
ş
yeti
ş
tirme stresleri azalacak, çal
ı
ş
maortamlar 
ı
nda birlikte çal
ı
ş
maktan do
ğ
an olumsuzluklar, dedikodu, k 
ı
skançl
ı
k, bencillik gibidavran
ı
ş
bozukluklar 
ı
olanlar 
ı
n zorunlu olarak belirli sürede bir arada olmalar 
ı
ve birbirlerini olumsuz etkilemeleri mümkün olamayaca
ğ
ı
için verimli çal
ı
ş
malar yap
ı
lacakt
ı
r.Büyük oranda çal
ı
ş
ma ortam
ı
ndaki büro otomasyonunda yap
ı
lan de
ğ
i
ş
im üretkenli
ğ
iart
ı
racak, çal
ı
ş
anlarla olumsuz ileti
ş
imi ikinci plana alarak verimli çal
ı
ş
malar gerçekle
ş
ecektir.Büro yönetiminde teknolojik geli
ş
im içerisinde bilgisayar ekran
ı
kar 
ş
ı
s
ı
ndaolu
ş
turulan sanal ofisler ve home ofisler çal
ı
ş
ma hayat
ı
na yeni bir renk getirmi
ş
tir. Çünküart
ı
k bilgisayar ve internet sayesinde ula
ş
ı
lamayacak uzakl
ı
k yoktur. Dünya o kadar küçülmü
ş
tür ki klavyeden bir t
ı
klama kadar bize yak 
ı
nd
ı
r.
İ
nsanlara ula
ş
mak, i
ş
yürütmek, i
ş
  ba
ğ
lant
ı
lar 
ı
sa
ğ
lamak, mal
ı
n
ı
pazarlamak, yeni pazarlar bulmak art
ı
k lüks dö
ş
enmi
ş
ofislerigerektirmedi
ğ
i için evinizde çay
ı
n
ı
z
ı
yudumlarken, rahat k 
ı
yafetleriniz ile de çal
ı
ş
malar 
ı
n
ı
z
ı
 rahatl
ı
kla yapabilir ve yöneticilerinizi yapt
ı
ğ
ı
n
ı
z faaliyetlerden an
ı
nda haberdar edebilirsiniz.Belki bu çal
ı
ş
malar inan
ı
lmayacak kadar keyifli verimli ve stressiz ortamlar 
ı
n ortayaç
ı
kmas
ı
na neden olacakt
ı
r. Ayn
ı
zamanda yeni çal
ı
ş
malar, projeler ve ciddi ba
ğ
lant
ı
lar huzurlu geçen çal
ı
ş
ma ortam
ı
n
ı
n sonucunda elde etti
ğ
iniz kazanc
ı
n
ı
z olacakt
ı
r.Ald
ı
ğ
ı
n
ı
z sipari
ş
lerin an
ı
nda i
ş
letme çal
ı
ş
anlar 
ı
na bildirilmesi, di
ğ
er i
ş
letmelerleyap
ı
lacak ba
ğ
lant
ı
lar 
ı
n sorunsuz gerçekle
ş
tirilmesi, çal
ı
ş
ma saatlerinin rahat olmas
ı
, ki
ş
iselal
ı
ş
kanl
ı
klar 
ı
n di
ğ
er büro çal
ı
ş
anlar 
ı
n
ı
olumsuz etkilememesinin vermi
ş
oldu
ğ
u rahatl
ı
çal
ı
ş
ma ortam
ı
n
ı
bir o kadar çekici k 
ı
lmaktad
ı
r. Yeni ça
ğ
ı
n yeni i
ş
ortam
ı
tüm cazibesi ileçal
ı
ş
anlar 
ı
etkilemekte büyük bir kesim bu ortamda çal
ı
ş
maktan çok büyük keyif almakta veverimli olmaktad
ı
r.
İş
e gitmek için harcad
ı
ğ
ı
zaman
ı
iyi geçirebilmekte, istedi
ğ
i saatlerdeçal
ı
ş
aca
ğ
ı
ş
üncesinin vermi
ş
oldu
ğ
u rahatl
ı
k home ofislerin cazibesini her geçen günart
ı
rmaktad
ı
r.
İş
hayat
ı
ndan bunalan, zaman
ı
n
ı
n büyük ço
ğ
unlu
ğ
unu trafik ile bo
ğ
u
ş
arak geçiren, i
ş
e zaman
ı
nda yeti
ş
ememenin stresini ya
ş
ayan, özgür çal
ı
ş
maktan zevk alanlar yeniça
ğ
ı
n ofis kavram
ı
ndan ciddi anlamda etkilenmektedir. Birden fazla i
ş
i ayn
ı
anda takipedebilmek, fiziki ortama ihtiyac
ı
n olmamas
ı
ndan dolay
ı
maliyetlerin azalmas
ı
, fiziki alanlar 
ı
nrutin giderlerinin (elektrik,su,do
ğ
algaz v.b) ortadan kalkmas
ı
i
ş
verenlere de cazipgelmektedir. Bunun yan
ı
nda s
ı
n
ı
rs
ı
z ileti
ş
im olana
ğ
ı
elektronik posta ile haberle
ş
me, vekelime i
ş
lem gibi ileti
ş
im temelli uygulamalar, elektronik tablolama ve istatistiki programlamadan olu
ş
an veri ve bilgi analizi, elektronik takvim ve borç alacaklar 
ı
nizlenmesine olanak sa
ğ
layan düzenleme araçlar 
ı
n
ı
n mümkün olabilecek her ortamdangerçekle
ş
tirilebilmesi çal
ı
ş
anlar 
ı
home ofislere do
ğ
ru özendirmektedir. (Bensghir, TürkselKaya, 1996:53).Kendinizi çok halsiz hissetti
ğ
iniz yataktan kalkmakta zorland
ı
ğ
ı
n
ı
z bir zamanda ba
ş
 ucunuza getirdi
ğ
iniz kablosuz internet a
ğ
ı
ile donat
ı
lm
ı
ş
bir teknolojik aletin o anda size vekurumunuza sa
ğ
layaca
ğ
ı
faydan
ı
n ölçüsünü dü
ş
ünemezsiniz.
İş
lerinizi bulundu
ğ
unuz yerden

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->