Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tac Hai Cua Cac Chat Gay o Nhiem

Tac Hai Cua Cac Chat Gay o Nhiem

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 4,419|Likes:
Published by api-3710194
Bai TCH nhom 3
Bai TCH nhom 3

More info:

Published by: api-3710194 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
5
Ch
ươ
ng 1
 
TÁC H
I C
ACÁC CHT Ô NHI
MTRONG KHÍ X
ĐỘ
 NG C
Ơ
 
ĐỐ
T TRONG
 
1.1. Gi
ớ 
i thi
u
Quá trình cháy lí t
ưở 
ng c
a h
n h
ợ 
 p hydrocarbure v
ớ 
i không khí ch
sinh ra CO
2
,H
2
O và N
2
. Tuy nhiên, do s
không
đồ
ng nh
t c
a h
n h
ợ 
 p m
t cách lí t
ưở 
ng c
ũ
ng nh
ư
dotính ch
t ph
c t
 p c
a các hi
n t
ượ 
ng lí hóa di
n ra trong quá trình cháy nên trong khí x
 
độ
ng c
ơ 
 
đố
t trong luôn có ch
a m
t hàm l
ượ 
ng
đ
áng k 
nh
ng ch
t
độ
c h
i nh
ư
oxydenit
ơ 
(NO, NO
2
, N
2
O, g
i chung là NO
x
), monoxyde carbon (CO), các hydrocarbure ch
ư
acháy (HC) và các h
t r 
n,
đặ
c bi
t là b
hóng. N
ng
độ
các ch
t ô nhi
m trong khí x
ph
 thu
c vào lo
i
độ
ng c
ơ 
và ch
ế
 
độ
v
n hành.
 
độ
ng c
ơ 
Diesel, n
ng
độ
CO r 
t bé, chi
ế
m t
 l
không
đ
áng k 
; n
ng
độ
HC ch
b
ng kho
ng 20% n
ng
độ
HC c
a
độ
ng c
ơ 
x
ă
ng cònn
ng
độ
NO
x
c
a hai lo
i
độ
ng c
ơ 
có giá tr 
t
ươ 
ng
đươ 
ng nhau. Trái l
i, b
hóng là ch
t ônhi
m quan tr 
ng trong khí x
 
độ
ng c
ơ 
Diesel, nh
ư
ng hàm l
ượ 
ng c
a nó không
đ
áng k 
 trong khí x
 
độ
ng c
ơ 
x
ă
ng. Nh
ng t
 p ch
t,
đặ
c bi
t là l
ư
uhu
nh, và các ch
t ph
gia trong nhiên li
uc
ũ
ng có
nh h
ưở 
ng
đế
n thành ph
n các ch
tô nhi
m trong s
n ph
m cháy. Thôngth
ườ 
ng x
ă
ng th
ươ 
ng m
i có ch
a kho
ng600ppm l
ư
u hu
nh. Thành ph
n l
ư
u hu
nhcó th
lên
đế
n 0,5%
đố
i v
ớ 
i d
u Diesel.Trong quá trình cháy, l
ư
u hu
nh b
oxy hoáthành SO
2
, sau
đ
ó m
t b
ph
n SO
2
b
oxyhoá ti
ế
 p thành SO
3
, ch
t có th
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
in
ướ 
c
để
t
o ra H
2
SO
4
. M
t khác,
để
t
ă
ngtính ch
ng kích n
c
a nhiên li
u, ng
ườ 
i ta pha thêm Thétraétyle chì Pb(C
2
H
5
)
4
vàox
ă
ng. Sau khi cháy, nh
ng h
t chì có
đườ 
ngkính c
c bé thoát ra theo khí x
, l
ơ 
l
ngtrong không khí và tr 
ở 
thành ch
t ô nhi
m
đố
i v
ớ 
i b
u khí quy
n, nh
t
ở 
khu v
cthành ph
có m
t
độ
giao thông cao.M
t trong nh
ng thông s
có tính t
ng quát
nh h
ưở 
ng
đế
n m
c
độ
phát sinh ônhi
m c
a
độ
ng c
ơ 
là h
s
d
ư
l
ượ 
ng không khí a. Hình 1.1 trình bày m
t cách
đị
nh tínhs
ph
thu
c c
a n
ng
độ
NO, CO và HC trong khí x
theo a.
Độ
ng c
ơ 
 
đ
ánh l
a c
ưỡ 
ng b
c th
ườ 
ng làm vi
c v
ớ 
i h
s
d
ư
l
ượ 
ng không khí a
1. Theo
đồ
th
này thì
độ
ng c
ơ 
làm
 
Hình 1.1: Bi 
ế
n thiên n
ng 
độ
các ch
ô nhi 
m theo h
s
ư 
ượ 
ng không khí 
10,81,2COHC NO
x
a
 
Ch
ươ 
ng 1: Tác h
i c 
ủ 
a các ch
t ô nhi 
m trong khí x 
 
độ
ng c 
ơ 
 
đố
t trong 
 
6vi
c v
ớ 
i h
n h
ợ 
 p nghèo có m
c
độ
phát sinh ô nhi
m th
 p h
ơ 
n. Tuy nhiên, n
ế
u h
n h
ợ 
 pquá nghèo thì t
c
độ
cháy th
 p,
đ
ôi lúc di
n ra tình tr 
ng b
l
a
đ
ó là nh
ng nguyênnhân làm gia t
ă
ng n
ng
độ
HC. Nhi
t
độ
c
c
đạ
i c
a quá trình cháy c
ũ
ng là m
t nhân t
quan tr 
ng
nh h
ưở 
ng
đế
nthành ph
n các ch
t ô nhi
m vì nó
nh h
ưở 
ng m
nh
đế
n
độ
ng h
c ph
n
ng,
đặ
c bi
t các ph
n
ng t
o NO
x
và b
hóng. Nói chung t
t c
nh
ng thông s
ế
t c
u hay v
n hành nào c
a
độ
ng c
ơ 
có tác
độ
ng
đế
n thành ph
n h
n h
ợ 
 p và nhi
t
độ
cháy
đề
u gây
nh h
ưở 
ng tr 
c ti
ế
 p hay gián ti
ế
 p
đế
n s
 hình thành các ch
t ô nhi
m trong khí x
.Trong th
c t
ế
cu
c s
ng, do hàm l
ượ 
ng các ch
t
độ
c h
i trong khí x
 
độ
ng c
ơ 
 
đố
ttrong bé nên ng
ườ 
i s
d
ng ít quan tâm t
ớ 
i s
nguy hi
m tr 
ướ 
c m
t do nó gây ra. Tuynhiên s
phân tích các d
li
u v
s
thay
đổ
i thành ph
n không khí trong nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây (b
ng 1.1)
đ
ã cho th
y s
gia t
ă
ng r 
t
đ
áng ng
i c
a các ch
t ô nhi
m. N
ế
u không cónh
ng bi
n pháp h
n ch
ế
s
gia t
ă
ng này m
t cách k 
 p th
ờ 
i, nh
ng th
ế
h
t
ươ 
ng lai s
ph
i
đươ 
ng
đầ
u v
ớ 
i m
t môi tr 
ườ 
ng s
ng r 
t kh
c nghi
t.B
o v
môi tr 
ườ 
ng không ph
i ch
là yêu c
u c
a t
ng n
ướ 
c, t
ng khu v
c mà nócó ý ngh
 ĩ 
a trên ph
m vi toàn c
u. Tùy theo
đ
i
u ki
n c
a m
i qu
c gia, lu
t l
c
ũ
ng nh
ư
 tiêu chu
n v
ô nhi
m môi tr 
ườ 
ng
đượ 
c áp d
ng
ở 
nh
ng th
ờ 
i
đ
i
m và v
ớ 
i m
c
độ
kh
tkhe khác nhau.Ô nhi
m môi tr 
ườ 
ng do
độ
ng c
ơ 
phát ra
đượ 
c các nhà khoa h
c quan tâm t
 
đầ
uth
ế
20 và nó b
t
đầ
u thành lu
t
ở 
m
t s
n
ướ 
c vào nh
ng n
ă
m 50.
n
ướ 
c ta, lu
t b
ov
môi tr 
ườ 
ng có hi
u l
c t
ngày 10-1-1994 và Chính ph
 
đ
ã ban hành Ngh
 
đị
nh s
 175/CP ngày 18-10-1994
để
h
ướ 
ng d
n vi
c thi hành Lu
t b
o v
môi tr 
ườ 
ng.
1.2.
 
Ô nhi
m không khí là gì?
 
Chúng ta có th
tham kh
o
đị
nh ngh
 ĩ 
a sau
đ
ây do C
ng
đồ
ng Châu Âu
đư
a ra vàon
ă
m 1967:
"Không khí g 
i là ô nhi
ễ 
m khi thành ph
n c
a nó b
thay
đổ 
i hay khi có s
ự 
hi
ndi
n c
a nh
ữ 
ng ch
ấ 
t l 
gây ra nh
ữ 
ng tác h
i mà khoa h
c ch
ứ 
ng minh
đượ 
c hay gây ra s
ự 
 khó ch
u
đố 
i v
ớ 
i con ng 
ườ 
i".
Theo
đị
nh ngh
 ĩ 
a
đ
ó thì:- Các ch
t gây ô nhi
m có th
gây nguy h
i
đế
n t
nhiên và con ng
ườ 
i mà khoa h
c
ở 
th
ờ 
i
đ
i
m
đ
ó nh
n bi
ế
t
đượ 
c hay ch
 
đơ 
n thu
n gây ra s
khó ch
u ch
ng h
n nh
ư
mùihôi, màu s
c...- Danh sách các ch
t ô nhi
m c
ũ
ng nh
ư
gi
ớ 
i h
n v
n
ng
độ
cho phép c
a chúngtrong các ngu
n phát th
i có th
thay
đổ
i theo th
ờ 
i gian.
 
Ch
ươ 
ng 1: Tác h
i c 
ủ 
a các ch
t ô nhi 
m trong khí x 
 
độ
ng c 
ơ 
 
đố
t trong 
 
7
Đế
n nay, ng
ườ 
i ta
đ
ã xác
đị
nh
đượ 
c các ch
t ô nhi
m trong không khí mà ph
n l
ớ 
nnh
ng ch
t
đ
ó có m
t trong khí x
c
a
độ
ng c
ơ 
 
đố
t trong. B
ng 1.1 d
ướ 
i
đ
ây cho th
y s
 gia t
ă
ng n
ng
độ
m
t cách
đ
áng ng
i c
a m
t s
ch
t ô nhi
m trong b
u khí quy
n:
B
ng 1.1 : S 
ự 
gia t 
ă
ng c 
ủ 
a các ch
t ô nhi 
m trong khí quy 
n
Ch
t ônhi
mTh
ờ 
i kì ti
ncông nghi
 p(ppm)Hi
n nay(ppm)T
c
độ
t
ă
ng(%/n
ă
m)CO
2
270 340 0,4 N
2
O 0,28 0,30 0,25CO 0,05 0,13 3SO
2
0,001 0,002 2Tùy theo chính sách n
ă
ng l
ượ 
ng c
a m
i n
ướ 
c, s
phân b
t
l
phát sinh ô nhi
mc
a các ngu
n khác nhau không
đ
òng nh
t. B
ng 1.2 và 1.3 gi
ớ 
i thi
u t
l
phát th
i CO,HC và NO
x
 
ở 
Nh
t và
ở 
M
 ĩ 
.
B
ng 1.2: T 
ỉ 
phát th
i các ch
t ô nhi 
m
ở 
Nh
t (tính theo %)
  Ngu
n phát ô nhi
m CO HC NO
x
 Ô 93,0 57,3 39S
n xu
t
đ
i
n n
ă
ng 0,1 0,1 21,5Quá trình cháy trongcông nghi
 p0,0 26,4 31,3Các quá trình cháykhác6,3 0,7 0,8Công nghi
 p d
u m
- 14,8 5,1Các ho
t
độ
ng khác 0,6 0,7 2,6
T
ng c
ng
100 100 100
B
ng 1.3: T 
ỉ 
phát th
i các ch
t ô nhi 
m
ở 
ĩ 
(tính theo %)
 Ngu
n phát ô nhi
m CO HC NO
x
 Ô 64,7 45,7 36,6Các ph
ươ 
ng ti
n giaothông khác9,0 7,2 10,5Quá trình cháy côngnghi
 p9,1 16,8 42,8

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Khánh Hưng liked this
Ho Vinh Duc liked this
Ngoc Le liked this
Son Hoang Dinh liked this
doantam89 liked this
huanlamdong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->