Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tac Hai Cua Cac Chat Gay o Nhiem

Tac Hai Cua Cac Chat Gay o Nhiem

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 4,419|Likes:
Published by api-3710194
Bai TCH nhom 3
Bai TCH nhom 3

More info:

Published by: api-3710194 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
5
Ch
ươ
ng 1
 
TÁC H
I C
ACÁC CHT Ô NHI
MTRONG KHÍ X
ĐỘ
 NG C
Ơ
 
ĐỐ
T TRONG
 
1.1. Gi
ớ 
i thi
u
Quá trình cháy lí t
ưở 
ng c
a h
n h
ợ 
 p hydrocarbure v
ớ 
i không khí ch
sinh ra CO
2
,H
2
O và N
2
. Tuy nhiên, do s
không
đồ
ng nh
t c
a h
n h
ợ 
 p m
t cách lí t
ưở 
ng c
ũ
ng nh
ư
dotính ch
t ph
c t
 p c
a các hi
n t
ượ 
ng lí hóa di
n ra trong quá trình cháy nên trong khí x
 
độ
ng c
ơ 
 
đố
t trong luôn có ch
a m
t hàm l
ượ 
ng
đ
áng k 
nh
ng ch
t
độ
c h
i nh
ư
oxydenit
ơ 
(NO, NO
2
, N
2
O, g
i chung là NO
x
), monoxyde carbon (CO), các hydrocarbure ch
ư
acháy (HC) và các h
t r 
n,
đặ
c bi
t là b
hóng. N
ng
độ
các ch
t ô nhi
m trong khí x
ph
 thu
c vào lo
i
độ
ng c
ơ 
và ch
ế
 
độ
v
n hành.
 
độ
ng c
ơ 
Diesel, n
ng
độ
CO r 
t bé, chi
ế
m t
 l
không
đ
áng k 
; n
ng
độ
HC ch
b
ng kho
ng 20% n
ng
độ
HC c
a
độ
ng c
ơ 
x
ă
ng cònn
ng
độ
NO
x
c
a hai lo
i
độ
ng c
ơ 
có giá tr 
t
ươ 
ng
đươ 
ng nhau. Trái l
i, b
hóng là ch
t ônhi
m quan tr 
ng trong khí x
 
độ
ng c
ơ 
Diesel, nh
ư
ng hàm l
ượ 
ng c
a nó không
đ
áng k 
 trong khí x
 
độ
ng c
ơ 
x
ă
ng. Nh
ng t
 p ch
t,
đặ
c bi
t là l
ư
uhu
nh, và các ch
t ph
gia trong nhiên li
uc
ũ
ng có
nh h
ưở 
ng
đế
n thành ph
n các ch
tô nhi
m trong s
n ph
m cháy. Thôngth
ườ 
ng x
ă
ng th
ươ 
ng m
i có ch
a kho
ng600ppm l
ư
u hu
nh. Thành ph
n l
ư
u hu
nhcó th
lên
đế
n 0,5%
đố
i v
ớ 
i d
u Diesel.Trong quá trình cháy, l
ư
u hu
nh b
oxy hoáthành SO
2
, sau
đ
ó m
t b
ph
n SO
2
b
oxyhoá ti
ế
 p thành SO
3
, ch
t có th
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
in
ướ 
c
để
t
o ra H
2
SO
4
. M
t khác,
để
t
ă
ngtính ch
ng kích n
c
a nhiên li
u, ng
ườ 
i ta pha thêm Thétraétyle chì Pb(C
2
H
5
)
4
vàox
ă
ng. Sau khi cháy, nh
ng h
t chì có
đườ 
ngkính c
c bé thoát ra theo khí x
, l
ơ 
l
ngtrong không khí và tr 
ở 
thành ch
t ô nhi
m
đố
i v
ớ 
i b
u khí quy
n, nh
t
ở 
khu v
cthành ph
có m
t
độ
giao thông cao.M
t trong nh
ng thông s
có tính t
ng quát
nh h
ưở 
ng
đế
n m
c
độ
phát sinh ônhi
m c
a
độ
ng c
ơ 
là h
s
d
ư
l
ượ 
ng không khí a. Hình 1.1 trình bày m
t cách
đị
nh tínhs
ph
thu
c c
a n
ng
độ
NO, CO và HC trong khí x
theo a.
Độ
ng c
ơ 
 
đ
ánh l
a c
ưỡ 
ng b
c th
ườ 
ng làm vi
c v
ớ 
i h
s
d
ư
l
ượ 
ng không khí a
1. Theo
đồ
th
này thì
độ
ng c
ơ 
làm
 
Hình 1.1: Bi 
ế
n thiên n
ng 
độ
các ch
ô nhi 
m theo h
s
ư 
ượ 
ng không khí 
10,81,2COHC NO
x
a
 
Ch
ươ 
ng 1: Tác h
i c 
ủ 
a các ch
t ô nhi 
m trong khí x 
 
độ
ng c 
ơ 
 
đố
t trong 
 
6vi
c v
ớ 
i h
n h
ợ 
 p nghèo có m
c
độ
phát sinh ô nhi
m th
 p h
ơ 
n. Tuy nhiên, n
ế
u h
n h
ợ 
 pquá nghèo thì t
c
độ
cháy th
 p,
đ
ôi lúc di
n ra tình tr 
ng b
l
a
đ
ó là nh
ng nguyênnhân làm gia t
ă
ng n
ng
độ
HC. Nhi
t
độ
c
c
đạ
i c
a quá trình cháy c
ũ
ng là m
t nhân t
quan tr 
ng
nh h
ưở 
ng
đế
nthành ph
n các ch
t ô nhi
m vì nó
nh h
ưở 
ng m
nh
đế
n
độ
ng h
c ph
n
ng,
đặ
c bi
t các ph
n
ng t
o NO
x
và b
hóng. Nói chung t
t c
nh
ng thông s
ế
t c
u hay v
n hành nào c
a
độ
ng c
ơ 
có tác
độ
ng
đế
n thành ph
n h
n h
ợ 
 p và nhi
t
độ
cháy
đề
u gây
nh h
ưở 
ng tr 
c ti
ế
 p hay gián ti
ế
 p
đế
n s
 hình thành các ch
t ô nhi
m trong khí x
.Trong th
c t
ế
cu
c s
ng, do hàm l
ượ 
ng các ch
t
độ
c h
i trong khí x
 
độ
ng c
ơ 
 
đố
ttrong bé nên ng
ườ 
i s
d
ng ít quan tâm t
ớ 
i s
nguy hi
m tr 
ướ 
c m
t do nó gây ra. Tuynhiên s
phân tích các d
li
u v
s
thay
đổ
i thành ph
n không khí trong nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây (b
ng 1.1)
đ
ã cho th
y s
gia t
ă
ng r 
t
đ
áng ng
i c
a các ch
t ô nhi
m. N
ế
u không cónh
ng bi
n pháp h
n ch
ế
s
gia t
ă
ng này m
t cách k 
 p th
ờ 
i, nh
ng th
ế
h
t
ươ 
ng lai s
ph
i
đươ 
ng
đầ
u v
ớ 
i m
t môi tr 
ườ 
ng s
ng r 
t kh
c nghi
t.B
o v
môi tr 
ườ 
ng không ph
i ch
là yêu c
u c
a t
ng n
ướ 
c, t
ng khu v
c mà nócó ý ngh
 ĩ 
a trên ph
m vi toàn c
u. Tùy theo
đ
i
u ki
n c
a m
i qu
c gia, lu
t l
c
ũ
ng nh
ư
 tiêu chu
n v
ô nhi
m môi tr 
ườ 
ng
đượ 
c áp d
ng
ở 
nh
ng th
ờ 
i
đ
i
m và v
ớ 
i m
c
độ
kh
tkhe khác nhau.Ô nhi
m môi tr 
ườ 
ng do
độ
ng c
ơ 
phát ra
đượ 
c các nhà khoa h
c quan tâm t
 
đầ
uth
ế
20 và nó b
t
đầ
u thành lu
t
ở 
m
t s
n
ướ 
c vào nh
ng n
ă
m 50.
n
ướ 
c ta, lu
t b
ov
môi tr 
ườ 
ng có hi
u l
c t
ngày 10-1-1994 và Chính ph
 
đ
ã ban hành Ngh
 
đị
nh s
 175/CP ngày 18-10-1994
để
h
ướ 
ng d
n vi
c thi hành Lu
t b
o v
môi tr 
ườ 
ng.
1.2.
 
Ô nhi
m không khí là gì?
 
Chúng ta có th
tham kh
o
đị
nh ngh
 ĩ 
a sau
đ
ây do C
ng
đồ
ng Châu Âu
đư
a ra vàon
ă
m 1967:
"Không khí g 
i là ô nhi
ễ 
m khi thành ph
n c
a nó b
thay
đổ 
i hay khi có s
ự 
hi
ndi
n c
a nh
ữ 
ng ch
ấ 
t l 
gây ra nh
ữ 
ng tác h
i mà khoa h
c ch
ứ 
ng minh
đượ 
c hay gây ra s
ự 
 khó ch
u
đố 
i v
ớ 
i con ng 
ườ 
i".
Theo
đị
nh ngh
 ĩ 
a
đ
ó thì:- Các ch
t gây ô nhi
m có th
gây nguy h
i
đế
n t
nhiên và con ng
ườ 
i mà khoa h
c
ở 
th
ờ 
i
đ
i
m
đ
ó nh
n bi
ế
t
đượ 
c hay ch
 
đơ 
n thu
n gây ra s
khó ch
u ch
ng h
n nh
ư
mùihôi, màu s
c...- Danh sách các ch
t ô nhi
m c
ũ
ng nh
ư
gi
ớ 
i h
n v
n
ng
độ
cho phép c
a chúngtrong các ngu
n phát th
i có th
thay
đổ
i theo th
ờ 
i gian.
 
Ch
ươ 
ng 1: Tác h
i c 
ủ 
a các ch
t ô nhi 
m trong khí x 
 
độ
ng c 
ơ 
 
đố
t trong 
 
7
Đế
n nay, ng
ườ 
i ta
đ
ã xác
đị
nh
đượ 
c các ch
t ô nhi
m trong không khí mà ph
n l
ớ 
nnh
ng ch
t
đ
ó có m
t trong khí x
c
a
độ
ng c
ơ 
 
đố
t trong. B
ng 1.1 d
ướ 
i
đ
ây cho th
y s
 gia t
ă
ng n
ng
độ
m
t cách
đ
áng ng
i c
a m
t s
ch
t ô nhi
m trong b
u khí quy
n:
B
ng 1.1 : S 
ự 
gia t 
ă
ng c 
ủ 
a các ch
t ô nhi 
m trong khí quy 
n
Ch
t ônhi
mTh
ờ 
i kì ti
ncông nghi
 p(ppm)Hi
n nay(ppm)T
c
độ
t
ă
ng(%/n
ă
m)CO
2
270 340 0,4 N
2
O 0,28 0,30 0,25CO 0,05 0,13 3SO
2
0,001 0,002 2Tùy theo chính sách n
ă
ng l
ượ 
ng c
a m
i n
ướ 
c, s
phân b
t
l
phát sinh ô nhi
mc
a các ngu
n khác nhau không
đ
òng nh
t. B
ng 1.2 và 1.3 gi
ớ 
i thi
u t
l
phát th
i CO,HC và NO
x
 
ở 
Nh
t và
ở 
M
 ĩ 
.
B
ng 1.2: T 
ỉ 
phát th
i các ch
t ô nhi 
m
ở 
Nh
t (tính theo %)
  Ngu
n phát ô nhi
m CO HC NO
x
 Ô 93,0 57,3 39S
n xu
t
đ
i
n n
ă
ng 0,1 0,1 21,5Quá trình cháy trongcông nghi
 p0,0 26,4 31,3Các quá trình cháykhác6,3 0,7 0,8Công nghi
 p d
u m
- 14,8 5,1Các ho
t
độ
ng khác 0,6 0,7 2,6
T
ng c
ng
100 100 100
B
ng 1.3: T 
ỉ 
phát th
i các ch
t ô nhi 
m
ở 
ĩ 
(tính theo %)
 Ngu
n phát ô nhi
m CO HC NO
x
 Ô 64,7 45,7 36,6Các ph
ươ 
ng ti
n giaothông khác9,0 7,2 10,5Quá trình cháy côngnghi
 p9,1 16,8 42,8

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Khánh Hưng liked this
Ho Vinh Duc liked this
Ngoc Le liked this
Son Hoang Dinh liked this
doantam89 liked this
Công Nguyễn Đăng liked this
Công Nguyễn Đăng liked this
huanlamdong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->