Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ulus - Temmuz 1935 III

Ulus - Temmuz 1935 III

Ratings:
(0)
|Views: 553|Likes:

More info:

Published by: gereklitarama.buray.net on Sep 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2011

 
£iinJeli',
nlRTEflBIR
Sonbirk<t.1t-
)I'll
iqiride.
genel
izmetlergoren
bir'fokblrakfgh
(imtiyazh)i~ler,
devlet
e!inge"i:-
ti.
Afyon-Kas,aba
demiryolru
a-
t'ln
ahodE.
Aydmdemiryoiuha~i-tand&nberi
devletmah
Dl&rak
iI~-
liYII:J1i'.
Istanbulveofzmjr
Tllhtunl.a.-
r1l
arbk
yi,t.batnci
kapitaUer
;liinen
kotii
bir
i~1etm.e
iii!
~ok
kazanc;::
getiren
birer
kaynak
degiMilr.Her
itci
.§ehirde,
lim6n
ve
nhbm
i;ieri
devlet
yonetimi
:dtrndayalDiz
rurk
ekoillomisinin
0%
a
'Lg.mmkul-
1.
I1IYoli'.
Rilli~JeriDdevletege~me-
den.
Ol1ceki
haUeY';ni
biliyoruz.Hi~hiriaide
iyi
kurulrru.;~,
gerei;n.d@I
letbir
haMe
degildi.
_ydmn
demiryoLu.
baAtana~agEiloarTlmakistiyordu.
Yol
ar
b8l.
kmllSlIz.
y
pilar
~ok
eski,tell:
ik
Ie
pasite
du,uktii.
8U1
halile
verim-
Ii
Ege'nin
e~~iz
uriinlet'ini
Basil
ta[yabilirdi.Ru:va
pekpahah
ohu:.ak,
Yilhud
la
baklmslZ:
bi..
ta-
,Imadandola.y;
uTiiniilll
degeriek-
silecekti.
Ege~evresindedolaanlarm
}'dmdemir)'oluiizerillde~ek-
Hder'
'birgunlukezilll~y(narc'"
unll1tulam
a.
Va!C"onlar
kohoeve
ba.stk~trenin
kaldlrdlgl
tozflrll-
nasli
h;.indenefes
alma.k
'bir
i~-
kenOE!.
Ka.sa.bademiryolundada
du.
rum
AydmlnkindeDpe:k
baiokEli.
degiJdi.Ekonomik
akl'
buralarda
da~okgu~lettirilmi~li..
Bizbunlardande-:vleldeiryoJ-
laJ"lnd
k'
~al"ll
t[
idemi
tik.
8"
ll1t.ek.
aye.
Y3.l'dl.
S~rnd,
dev'et,
Turiyo;;'
ni.,.
ba"a
yerleri.Dde
old:u.~gi.bibi.i:-
tun
Ege~e'!iITeslndede
iyi
bir
yol-
tuluguo,ekooornik
bir
t3.§rm
i~i-
nin
demi..
yo....
rle
olEic.
glnlya-
In-
daoslerecd';r.Izmi
Tlht
'DII1Hl
aCI
ltalii
he-
niiz
Il,mllltulmadll~tlrr.
Bunu
ileteD~
ler
T'i.irkiye'dedev\eti,
ali!
iUerde
hissesahibleEinialdataeak
biT~Dk
bilelere5i1pml~lardl-
Hijkiimel
vakHndei~eelk.oydu.
BunlarkotU
webulalk
hesablar.mn
i~indelJ'1
~Ikamllyaea.ldannl
anladllarr
ve
herfe.yazllstu
blraklp
gitmegi
gaze
ald.laT.
~stanhul
uhtlmmU1
hir
ilntll"'e'
poderdiya,rdl.Rlhbm!uzyerler..
den
nhtlmYiillulmak
idn
bir,"ok
paralaTallngu~ken
hi~bir~ef
ya.~
primanlI;.h.Bllnm50ranlar01
i.II~
IDI
lIuydl?
Ge.~
i
devi.-ler~n
aiitun
egri
yollarmdayuriiyerek
boyle
bir
50-
rununoniinu
kapamlflard[.
Biitun'bu
OI,IUI
anmaklabirye-re
ili,mek
mltiyoruz.
Gefien
lily
iiliindeIstanbultelefonsosyetesiy-
IeAnkara:d.i1.
lIZUnkonul2liDalar
oldu.
Devlet
te.lefonlarm
atm
al.
mak
i~'n
en
lyi~artlar
ileri
,urdu.
Iii!
hil'
sonuc.ava:rmad••8a.YlI'ld11'hk
Bakanlrg!
Isianbul
telefon'~a.rlD~
yakmdan
kontro\
dmege
ka..ali'
'Verdi.Bak:anl.k
i,yarlarlso~yde
i~ind,e
~al.I'lyol'[ar.
Kommsyon
ilk
if
alara'§'ebekenin
onanlma6.,u
LIe
fe.i,tdr"
Imuvdlendir,ilmelini
,
gerekli.bulmu!jiluir.
Bu.giisteriyor
kiBaymdIrbk
Ba.lranhglom
10-
yete
uz;l!..
illdek~
Ilkl
ilgi.sj"bir~un
b1rmilyona
ya..km
nufuslu
~ehrinF
lelefon51lz
kaJrnamas,1
;~indir
"Ie
o!yetellin
"g~di!j.i",de.
boylebmr
!eh
'I~c
yardrr.
Dem'ryollarmda,
nhhmlarda
a
Inan
oru:mli
tedbirlerin,
Is
a.
bur
lelefon
lU
icin
de
,dmmr,
oldu..
gunuv."rmekle,
hlitunmern1eket
!Ieni,Ibir
gU7e:nri!k
idmdedir.
Kema~ONAL
BA~BAKANIl\IIIZ
Trah
0
111
gi..
ti
Hopa
j
24(A"A.)~
Ba~,bakafll
1smet
(nonii
24
lremmuz
sabahm
Artvin'delll
hareketederek
K",arl-:shane
lIe
Margul
baku
mmtak-
larun
dola~lpHopa"yagelmh
vie
T
l'
a
bzon"a.hareketetm;~tir.
Ha)'
t;
tinkayam
iz.ni..
d
I·
tiidle
-i
lzmir,
24(A.A.)-
.sehr·l11~Z'
de
bululunakta
'DIan
BaYIM1drrl,k
Ba.kapi
8,.
Ali
tetill1kaya.
Ah,alll
cak'ta
Aydm
demiryollall'l.
is/tali-
yo,nunu.
aJilrepo
ve
cile:polanm
gezmi~lerd;r.Bakan,devlet
de-
miryoWlarmm
yedinci
ve
ekizine]
i,letme
i
pekterliklelfininbir~e.-
tirilmeswiizerindedeincelemelelli
yapmakladu"
Oru,yderimi'2.i
koru-
mak
i.:;inKasaha
h~~hndafetir;-
len~arihninbugun
}'ilrU
buhat~
til
da
a.ynen'yer~tilel;egi
hakkJndadiyevdebulunanB.
«;etinkaya,
la-
!filI~rdleka'lacakJarJbirhafta
it;1nde
1Ci.i~uk
ndereshavzasmda
b"-
laoan
CelJad
golUnun
kurutulma"
M
ve
Menderes
ya.ta8unnyegJ:"imi111eriyerindegOJ'e.r.eklerdiJ'.
J
poya
a
Roma.24
(A.A,,)-
1l1lgirutere.ninHabe1stana.
illih
gO'li1lderm~-
mesiyasaglHl
kaldlrmaya
karar
verdigiIhakkmdaLondra.IJaze-
telerinde
'~Ikan
haberlerbura.da
biiyuk
b~r
ku:g1flllhk
uy,aJtclwlim~ilU".
ha~yan
basrnr,bu
karar
dola-
l'
Is~~etnl~Hell"eye
~i
ddetle
!fat-·
maktadir.
Giornale
d'itaWya:
diyor
ki:
"Bukarall'
Ingilltel'ei-e
Habe~-
mstan
arasInda
51kl
bir
elbirligi
oldugununreddedilemez
hir
bel-
gesidiT.
halya.
bu
karan
Ingil'lere.
1111n
halyaya
ka1J'~1
a-;~kbim"
dru~.
manhkhareketiolarak
kar~dar.
1talyabunubugiini~mn,ohlJugugi-
Ibiilerisii~inde
go:zonul'1Ide
hulun.
duracaktrl'.
Londll'a'da
Buyiilk
Bri.
tanya'n.nancakuh
u~a.r
sosyetesi
9
nin
benli
gi
ve
dulf'l~
a
bilonl~
ve
Iii-
K(l,.ltij..ulff'~
lman
;r-
f,u:
,.anr··Ceu{:
';uvve/~,
tulh
hutoUk
kuruflrlJ!'
flU
I..
armlml~,
nmllu.·uu
:U1.jJft·lm~lh:·.
Kn-
lQfI'\-(I
if
1m
Iw
l
e"'en'e
lIitlerci..
'n
"erle
.
I"afntil:l
~r"
W
ullIn
'_'rnm._·lual'lr
o'mw_lur.
esistanas
-Ii
zesi
uirunda
harekeleUiginisO}"-
lemekte
UTai'
edilmesi
ilrtrkbOjtur.
Egel"
bo}~le
otsaydr
tin'in
Cenev-
r,edeki
prolest'oia:n
ayakalhnaab-
mil'japonorduhlrnun
tin';
sal-
Kma
ugratmlli!luu
kabuledebmr-
lin;
idi?h_alyan
uhll!!ou
ingilizle1l'in
ILIlushu
acuyete!!li
IIIUtskesw
aJtmd"
habetleri
ken,dinekarl]
silihlan-
dli-dI~mlve
italya'ulH
katlanmak
zOl1llllda.
tutu1duiu
srlnnbla.r
dal1a
agIr
olursa
Lunu
Ingihere'yebol"~-
luol,ac.agrrn'[
bUlgun
billl1lektediJ".
halyaIngilltere'ninbu
ka.relketilili
unutmlyacllktur.
B,ijyiiik
Britanya
der.5
V'eri)l101'
ve
itaLya
gunun
birin-
debu
dersten
fa.yda~anma!iml
hi_
Ieeekrir..,
J"ponyu,
IIfJb~.).
l'emll.
iUilr
~nfu'e.·i.
il"
Cenevre,
24(.A.)-Bir
La-
I!umjapcrn.a.janlarllluD
Habefi:l-t....
lila
ula~tn]'lmakuzere
Cibut,I'ye,
evgin
Olill'ilk
bool
miktal"da
.si1ih
ve
cephillile
yollamaktaohhdrlarl
bu-
rada
I:.a.ber
it'lnm
,tn",
••
gon
Italyan
hasmr,
Ingiltere
ve
japonya'ya.
durrnadan
canyor~Fransrzgazete-
leri(Illuslar
Sosyetesi
diirtistolmalrdrr)diyor....Habes
harbr
bir(somtirgeler
harbr
)ml
dogura,cak?
------~--------
...
~.,,~~----~---------
lttd)oun1m...
r
fit"'
U,.IFUI
,nlrnmn,
R,"","'"
7'i.fI
lA"-
I
t'~~
I'H151n1,Ingll1zdonailmasl
Itara
In·
dan~
skenderiyenin
bombardmman
edihne5~IlIiB
53
UP(;U
ymldonumti
dolaYlsi)'~euzun
ya:zlta,
yazmak.
tawe
MIAUI
ulu!al
partlsininiJ1g~-
IiIz
ahnmaslnl
prot-
ede.n
biMi-rigini
yaymaktadn"
l
lc....ine
:tirdi.
nevre'de)'apJJm[~,yeharbta
ya.ra-
Ianalarla
hasta~ara.
balnIQII'_'_~1
hakkmdaolan,arslluluul.mukae-
leyle
g~rdigin;Isvic;re
fedel'a~
kon-
seyine
lbi1dir-n1i~th"
I
11"
do]u
ia
ISIUa
ge~mi~olsun
Dun
at18
gtafh
near,aciy~e
a,l
mmliJtIF'.A.na·
doJu
A.janSfn,B
ge~mls
ohun.
m..:!ri7.
lel'~dei~leme:mi
till'.
Haber.,er-
Lei.
CeneVTe,
24(,A.)-Ha-
be
istaJlID
Parisorta
elt;isi,
mem
leketir.in21.7.929tarihinae
Ceo
B-iJ
etcilergeliYOl"
Genclerin
basarrlr
turnesi
..
Bu
.spO.l"{,UmakillB'SlrU
flLi
tltiyr;r
Biiklel
federa5yon\l,hijlgeler~
denazlrladlgll
tevikyar~,malal'l~
namemleketinen
iyi
bisi'klet~ileT'iolanAnkara
bisiklet~ileriDiD
de
~irmeler~n~
~agl~una.k
i~in
Anita-
'I'li!"dtm
bet
k&:~mk
hirtakmu
25
hazmran
SiII,b,du
leziye
~Uu.rm'll'-
'tIr.Bubisildet~ill!!!rbuy-un,ehri-mizedonmi.i~
olacaklsl'dlf.
(SODU
.5
incisaVllatl)
Tan:msalmaddelerimizinettidlerindenabnansonu-;lar
z].ar
SlIIla.nlllda
Ana-
dO]L!I
Aj
OS)
ku-
l"iII.
Illm
~attara..
srn
dOl
angm
Ik
UUlj..
1
heun::u
~tfa.iyeye
hahel
vet;lmi~tir.
hra-
iye
geldigi
za..
man~atI
kiri!
leri
alevler
i~in.deyanmakta
iell.
0sll'ada!J~ddel~ibil:'
Jfu~gal
estigindenyan-
gIn
aoem)"hirdurum
aJml,sl.
cia.
i~erd@'n
VI!
dl~arda.n
verilenbotsu
ile,.angm
yarllDli
saati~inde'
on-
dU'I'ulmu,tiir.
Yanguun
neden
c.;lk~
hgE
kein
olarak
benijzbilineme-melirtedir.
Yalmz
enfazlaa'e~
b.-
cae'tr.afmda.tophlndl!lima
gore
yanglnm
bwadan
bai]~a.d~gl
sand·maktadlr.
Maddibirzara.r
Joktur.
Yal-
n12,
elektr-ikenstala.syoDu
rdan-
rakbozuldugudanAia.ns
if
aria.
11
dUn
lJeee
mumla
~all§ml~1
·I'd.,.
Ajansmist-nbul·3,.
bash
rnakin~
istanJluldaLoza]
gunu
Istanburu,
24
(A.A.)I-lO2.all1
Elmd.la.
masmm
imza.lan[hg'l2
temmuz
guniiniikendilel"ine
bay-
l'am
.ran
hukuk~ular
bugun
sa.~at
15
teiini'lo'ersitekonfe:r-an
15;
a
10.-
nunda
b,r
top.antl
Vii:
~IDren
yap·
ml,lardlr.
Tmkhm
n'l:khm
do]tl
alan
s.alonda.rekUi,rB.
(:emil
Bi~5i!'1
ve
bir~ok
proFe.sorler
goriituy,ordu.Toreneerkinlikmarl,iyle'ba,lan..
dr.IlksoziialanB.Cernil
BUsel.
uzunID,lerinde.Lozan
andla...
mastnm,
kurtuh..~
,a\!'a~ln'J:n
heaefi
olan
tal1l
,egemetilm'igi
uhnumuza
kazandITdlg:r.dunyatar~h~ni'nengii:z:elbi..
!aYlfail
olanbusa\l'a~mikisafhamdanb.rininyurdu'kur-
lanna,
0.
ekinin,erkiinlil
e
ege-
rnenli':ikurma.
oidugullu
anla.k
tan50nra
Lazanbal'l~mdan
dol
"n
biiyuk
-terefin
At...
ij
k'eaido~gunu
1!1
oY'edi.
(S"n~
J
U.;l'di
S1fJ'jf,f;Adll'j
n
diinyamn
ne·
olaca....·
lla
Ildl
da
yijrz)'~narca
kahponufroil:
za.
manelibog-runde
lun,kan
oItah.1-
cr"da.measIn1n
silinecegi:ni,
yerine
hoI\I,e
Ife~i(m
iiriin~eT1ni
Kendi
elil-
d~istri_iyle··i§lenlDi~
madde
j,
ha-
line
sokanekoliiomik
ctiziilamlar
kUlru~ablleeeiini
an!atma.ktadlr.
Bueliidlerden
biri,
Ankarilmn
yan~ba.lulIda,
'Kal
dk'te,
~ok
za~
man.8Iu=,'1bulamadlsmdll'fll
'!rih'u-
yen
\ley,a
il,j'oOk
Pllh.;;!J~uilo&
lIIOatlhm
u:dim~er
L!f~.n
),ilp.Jml,br,
An'ka-ram,n
kornu.nda
sal,dad'ijl
byde-
ger'li
M!lI.ddenin
tath
,iraveya
til-'
ralr;naUnde
Ile'
giizell
bi..
a.t]~
mad-
dei
o~acagun
veiirebneninaim
lerini
lamdegeriylelea.r
mlaybile~
cegin;
aniatmasl
baklmmdan
1£1-
saca
ahyorlllz:
Kaledku:ziimleri
iizerind.e
ilk
eUiJdi~~ehaJkmmbil~'V1Il'ma.!ljyle
(SayilJVJ
r.efJJ·,iuizj
K.urulma;
i,
§i1~mrhCI
bir
h~:z.l
Her~ilyendevlelenduflitrisinioyam
ba.~Inda,
il,er!~.eknikl1Mr
tarIm
ya.ratmak
uiartlll'lU'l'II
gun
ge~mi-
yor
ki
Rliisbet
boor
OIllilll;:una
ka'Vu~-
maya!lm.
Talufciolarak
tanInan
orta.
Anadoludabir
glelii'kaynagl
olabaecekvarblk:lrdanfaydaala.
Hlp
>Dna
ka.mugasIya
yal'ar
bmr
h,a.le
getirmekidnyapda.n,pUn~.ettid-
ler,.bi.u:
ortaAn@do~lfi'lI'1l!Jn
iJj.1n'm.
 
...._-...,.-
"'r',!~~.;.':,'.'..
c
'L
.A.../"-.
J-J
oJ"4
II;
II--'.~.
__-};:-.--___I
4o'L!--"--
.1.·__
II'-.,,___:-,........",
SAYIFAZ
ULUS
01multur.
Ankara
Z;raal
direklQl'-liiiUnunBl'3.ciyleg~eD
J11
ikinci
le,nDde
yiikt.ekTa.rIm
ultitUMi
profetat
leriodenDoktorCem
veuillanlar.
K.a~Kiie
8it-
_itlerdlr.
K.!e.cilde4500
hektar
b
i"
vat·
.u·..e
95
1£0,,.
b•.
gc·drkla
upa!lu
n.doh.ul'8.
:aJ3:gIJ:
yukarlhek:t.r
'-tma
2500
kilo
dzWD
almmgm-na
raift!
il.[ede
idihn
_iiriinij
11milyon
'i!QygImlm.akbdrr.
B1II
heathen....fllamtl~irheH.bhr.Bilal'da.
prlan
eltid
veatd
n
bi.lge
10..
u.n
biT'
donfundenGOO-
son
Uo'lead;n
iiziim
elde
euilm
kie~
ir.
Kale:cigin
del1lizden
yiiklekligi
'50meludir.
8aglar~n
yfiksekHgi
alair
yuka.J'I,
650-1100'
metreBra-
Ilndll
de!i,irikHm
we'lopl'lIk
bag-
cdria~ok
elveri~lidir.
Pallatelcim~o~
[Ike
hfr
tilrma
)1'1),-
pt
mah:tad1r.
Ragb'l"Ku:dnmakdi'Si
neJl"r
boyunca
uaar,
P
T!ja.b...
lDl&
voUtanik
ta§hrrdan
g\izel
bat!:
veri!!"
OWulh!ll'.
G6r-t'y
b.iikntnndan
bUi
~C\lrc
C
iz:di'r
del1i.lrb:ilir.fkin.t]te~>t'in
ayln-
~I
biilt~arR:rt
Cornca}
lannrn
ISkilodl'lln
ad..
agHhkt:agc:hnesj
Uo:i.I:If:j
urUmiini..in
v~r:imde
oldugufill
anfatmaldad.u:
.Om
cinderi:
K.a.J!ec.ikii1§Csinde
§LI
ci.
UzUmlere
rasUanryor.A~S~yah~rrah.k.B-SiUn~
lfUrlLl,
II:..
V~rlibr,y,az
Siyah
~Irah.k
ell
'$okQ1antin~th".
BiitilniizUml.erioyl.1zde
8IiI
i
siya.hbr.Sungu.rlufil:l.nrnen~iYozgadclimI'.
Yerlibeyaz~ipl~rive
S<lIp~.a.f[
JC
iI,
ka-
Ucu
inc~
dm
nngindir.
V.umlerin
(a~3i:
f;ii-zei'iin
!l!Dstitudm
bit
"Refll"a.k~
lillllnelre:"
ilc:
,tMcUenkamp...
IIlh.tem.i'He
"'lamr:zi.vct'fbelitenya.rKa[r:igegoa-
d~ri]l11i§tiT.Yapll-an!iiQ,n-de~
Tnnci
lj.Jnlp
faluil!:1.1
iPa
K,aleci.!iI:
ii
o
Q;l'Iilirild:c
bu
~Ilru!u
m~tu·.",
tlg4.1ibakanhglfJJ
bod.
kno,m:.
JlOiI
di-
~kt.ijdiii'inil,
\I'~
pl'Df__
.fil
Imnalragevketm.i
tz.
Pro
ne~
dahl.
yapm_
'1'1:'
k-
UIHIlI
hep-I
linden
iyi
ola~gl
:mla!llml§tt:r.
U5e;Lna
iizlimde-n
)1:lpd"M
il,
,~'imlnn
I§ilre--
ei
~Il
'&VmJcu
VI:rmi1t~I',~
-
1.j
~~
'.'
~
........
l.~
1I:l:::tl
m.-
;:::
-.!
l-a
...'
IN
-,
!
.
~
,::,
:J
Ie
@
-
.
;:II
"
.
nc,
..
rJ:I
~
-
~
--
SlkLtti
ii.zaf;ye
0.'9994
0,9906
0.91)28
Etds.tlakt
b.il:"
.IHu-=de
:1.U.,
20..6
2.:1.g
'H"8idm
.alkol
Ui.O
]3.;6
n',s
$ebr
(I.•
U6
G.3B4
O'.5IHi
Bll
~i:ize
~UBU
MIi]a.tmakta.dJ
r:
~.al'apnomal'Glarakgeli~ktrdir.H~
li~
§a-
rapalkolc.azengind;r.Ke"i~ini.n
fUTrm-
II
tarabu
buyuk
e'kiM("ak;dertcesinin
y.a~
nmda
ytiz.dc:
16
,gibgl.
s-kbuyi'k
bir
<11-
ko~
det'~cui
gcstermtld-e
brn'budah:;JJ
§imdidenhOibh·1!adlvardn·..B
1.1,
~ra.·
bmfumantas),cnu
iUiimlerjnkt!ndiiJ!in.
debulunao
maya
He
I§lok
§olbuk
IDbuk
ViI:
iiljii:ndel
It;.(Ikaz
!iekc:t
mikd.al'mdananl~thhg-[
libi
ck
iksdi
olank
OlmU~-
nrr.$al'iLbUll.
brraklapog,asEda"8"
baf-
ta
sonr'fifeilHnd
biE'
aktarmava]ijzum
ka!ma.dan·ke-ndikendinc-
olmU,§h.l.:i'.
'Bij-
·~iinbun]iil!1'bl.1
redii
ma,~nm!iokgilzc']ve
ilcri
endLlstriel
ozp~ii1rcler
tagHhgr~
rnanJatmaktad[F.
iEm,iitU
bliJ.maya)!J
~'J:f
olar.a.kyeti§tirmeg,e\IelirIi.itiin
mcmkke-
te
}'aymaya
k.a.rar
verm.i;itir.
"ACINI"
H.4BRRl.ER:
'Ielc:..,ilmdo
yem
kanllkllhlar
Mekiko,2'4
(A.A..,)
=
Tam,a\.!lipa.~
b.i.ikumetinde
2U,OIJOlItiyl\i
ayakla
nm,I'f
ve
ilbaymlIIekilme:siniiMetDltir."Edldia..
gazcte-si!"le
ga'l"e.
miistah·
-
1:(
frdcto"m.r:tn
Hekorun'li!lda
2:6,5
Z6
22.1
2(1,0
Oldt'l~
d'!'nCielli
1l',S
t~4.5
98,5,
88,0
HilImlz.iyrt
6.2
7,3
.5,9
4,8
Luze:i!:
kob-
koku-
koku
koku..
lUi
]u
lu
15.u.r
(:tbede
gij~term.i§Hk
ki
ber
iki
hal"
dr
IlnlJk
n.i!:Umde.n
ifi
bir
lmlm~1
~a.-
r
p
eld~
erlilePilir
Iri
I'!:erek
fC!:kc-r
\'Ie
g~
;r~kbamrz:iyet
denc.el.i
~Gk
dvcri§lidir.
VJ:ilmlu
ko:kuludliir
ve
umuJJna.kt...dn
]Iii
modern
bir
i!iletmedebu
koku
ayIil~n
prap]al"da
dB
kala.bili:r.
Ke~Hi
!kCi:yu'ndc:n
1150kilo~ara,bk
te'Qf
;lyniyerdelil.400
kilo
'S~nguf]1..I
h.:-
J'u
'V.~
K.JUkk.ai~ninUli1§
kayiindien.5·25
kiloluahk
wiim
yuksektarunensti-
..Ii
§.a1"apbane&ine
getjrnmi~tir.
A.h-
nanso~u~bUmn
umudlann
iistiind~
olmupttlUr'.
onu[
I.
e
hildim:
Proh5011.''diii.dkriod·eiU
aoRIlU
"a.r..
mltt1t:
1-Xal-td
g
j,nyakrrund.a'bulu.
U:II.
iizi.imle:Tekirdagdandaha
~yuk
bir
JiII.fapfalntkastkUT'I..
ablUr.
Z-Sui.i.riiml.efi.nyiU:deRks~ni:
,1·
lah
ansidilr..
life
i~llId:
tudii
yuleriD~di.mk:ri·
.,'(ozni
~ok:
.mi.iilpetl5lin.u~lar
veTmit-
tiro
Bu!5Onu~agiire[Ie-1"iflt.ir
kmnl2'1
_1~
P
dd~
~di:lebi1if".
3-Kal~cikhi§
o]1iII;iP&a
iyj,
birlur-.,fa
rOl!p
vn~£.dl'
'lJ'iifi]
ftil
01.:0
bmr
itrii-
b.olcaiJ.rt::ti[diiCi
biryer
lo1ab1lir.
CoirAfik
dU1'\lIII.1II
uti"aetv-e.rijli.dir.
Tep
gm
'!o"~..
dl:iltt
dl.
dyer'
Ii
,Drill-
metedir..Kaledkt~bu.giinilkchir
Anda
ya.pllan
'70
bin
kil08unun
tama-men
ntdlIlr;,
O~!!lndan
yapl.l,aca.ll:
1"1-
np1mnIcoilay~a
sahlac.agl
a,n]q.drr.••
Profesi:i.J'
Gr(ls'Ui1
b~I!oOl'lu~lara
vu-
I.
iiurioe
~n;
iixiimenkrbumc~-
lit
ile
ya.ktndan
ilgilelillli~ler~,irve
'IJ
varlbnl§tIr:uapiirtimU
·iyitige
doiru.
gilt.
mEkt~dir
Vtl
ntmaktadrr.
Ya.lun
ZaID3n.-
u.al
TekirdllK~rap
f~brilrasr.
ihtiyacl
y3(~~Hltlan
ilk
kurulacaJ.r
i-
kiilyh'k
ilHlil'ilyr,
bi
ndenfuta
lI.oy1i.l
tara.·
l~mtdM.ka.tdmr§ur..8az
I
p,arJ.ame1'llt(l''i.,,~nle
ri.
T
a1c-asc:o
hiikiim-eti
nde
yaplldJ!1
Kibi,1"am.auli-
pas.
UbiayrllliD
dot
uiedt1.eagini
lannutk-
t:u'hrlar.
ArjanJinfle
bi,.
,LaInIlU
iildUrduk,.
B
ueno:s
Ayres,24(A.A.)-SeM-
da.
bjr
liriirilpneSJu.undii
iiyele.rdenB.Delcmtorc
ill
£inan!Su
t.llJ'"DlD
'bakan
o
larJ'Je
biro
de
ba~k.a
bit"
~)'-e
a.i'i3.
Indtl
4j]~
Ir;m
kavga&lRsmd-a.;
psenJudc~
in-(len
iliJk.mlan
birpo-lilkom:iscri,otu,-
dugllJ
~oc.adan
t.abanai]e
i!.tC~
etml!Ie
II..Bonia8ebuc'yi
ciWiirilp.
ra:rJMba-
kanlm
da
yarwam.r.
Dan=iile
Potoq,-.mlftrecim-e'J
duruJRu
Danzig,14(A.A.)-
Danzlgs~n<l'
510
Polonyakomiseri.ni!
Po]onya.nm
SOl!!.aldlgI
gij,Dilriik
'I;~dhirlc:r-i
hakkmda-
kjgiiI"ij~]uini
bi]dinD.
b-irl'Ieta
9~rmii'"
t:~..
ZoriuklannUri
m.c.m1e-kdHas.lm.d.a
yaprJae-u:konu§lDiIla:rb.ofta~ankaldr-rr].ac:ag!
iimidedilmekRdir.
"i
,Ill!
yeni8u.lG.Jmaforl
Sanghay.24(A.A..)"""'"Yangt5~
Sll-
yun'llim
Y'I.Ika.nIKilgesbJde
!!ou1.arrn
5C'lie~
~.i
SLil:'ettiC'
yi:bcJdiii
biD:d~nliiyor.•
ObUrfan.m.n~bo'mJn
1I'ILI]a.fI
lib
daha
yijbelimqtir.
TIl§3.D
g,oHilllu'o
&e¥ftsinde'kised.l(!r
fIIu~
Hhlikewn-
dedir.
lUydarda
OtuNn
.aalj,
b"il~ak-
tadll'.
r
i,'anuda
800
fIRe
hap.
if!
'andu
l..o
m.
24(A.A..-
RCy1'!:raj<l.l.1st
Viyanadan
Direniyor~
Yai'rI'I
Dolifu.&un
i:ildikii1du~unu.rt
Yll
doniimril
dotafl5ile
~t
35.1
ibtimali
0-
lan
karga
~kbr
F
nii.ine
g~riJ'enpolis.'!!a.krlltedbiri
olmak
iizerc
nazi
01·duklanbelli51:10
I-ti§:iy.i
haps.e
koymu§.
lu:r.
E
LE
BtRLE~JKDE\lLETLER'DE:
A.m
e
rihda
enipe
lI'e,.
~oiab)'oJ'
NeV)'or.k,24(A
,p..)-
l~il-cr
an-deriB.Mak::a
§d~r.SnaJana
i~indeTe['~
rehallte'dakigr~y"in.
yarlifll
bitcceii:in:i
bil-
din;n,htir,
Bu,
Ignv
yiizLiI1r]en,
iki
giin-
dy,;r,
i~ler
d'I!IFml.!lltlU:.
TerreH-a,IJ~'dan
bildirHdigill'll!
g,i&-
ee,f:Tev:iny~rllfi
'bitt'ccr:-i
duyuh.irdu-
yulm,az,balk~irM'II<I'yc
fa
rjkasmn~n
i:i--
nunde
bckleyel1
aSckct"ln
ii~~T.inelia~du.
nllj't',!'..
A&keli'lerlra:3]k:.
go:!!
~.a§artJcl
,g,il1:
1":lrnb~h'rilt
gujp~l!Oki,jrtrnclt
z~rUr1d.lka~ml~t'r.100kjsikadar
y
kalanrm
nr,
I.
II.T~';:RE"DE;
',n~ili%.
p.':Il:i
,\jal'~(IJun
A'nwJilltJ-
}'1.
ntl:'td
gorilyn,.l"I'?
Londra,
2-'1
(A..A.)-
1I'lq;~lli,.
e~k;;i
s.av<I§';l1arl
'B~i"lll'lde:llhu
sabah
Londra-ya
donmi.i!,;Ic:rclir.
I
KL1.rulunb<l.~kanlbinbil:jJ
Godley.F1:tb~;r5tongazetcsim
diye-wife
buhln;l-rak
demistir
ki:
"Gezimii!
ho~mldedici
oh1u.
\Ieikimemleketar;llsmd.aen
.iyi
anlayl:}l
kolay.
100sh.rac.aktJr.
PI.
Imamyadaki
cl'IJnr.m
In.
giHcl"edt:<"kigoriinu~ul1dcn
aynml1drr..
Giderken.
I!:rgemiz
yalmzilIlImall
1Il-51ci
sava:.l-"dar
birlikkl"iyli;
gori.i~mekti..Fa-kat
btl
blirHkle:-i
li1i.Jkumet
grloipmanl;J.
nndanayrrm:JkimkanslZdlT.ZiTi'~im..clikihiiKumctinbiiyi.ikbir
k:nml
t:$ki
savas,113:rdu...
B.G~~ney,Miinihhadh;~I~rini!"Jbu-
yy'!ti.i[mu:r
olclugun'IJ
bahrlatm"'~100:0:-
lerin:i
alm3l"1
If!:"
i
n.giI12.fs'kisa'l"a~~J
~IJ'
c1Jkl.anmnd'eii§i
'II~
almal1
~5k.i
1!3'1i..a~.
§:tlannm
LOl'1drayr
goretle-r;
h~k.kJndi)
temennide
~!lllunan,k
itjrm.i~till".Bi1krC'~,1~(A.A.)~Polis
111'ri
g.e.
l'en1c:rinden
AJbay
Ha1atoreko.dola
dlfled
k
'1'1:
dilj,,,,.zka-;ak~!hgru~laJrt
~'a'kal
anlTl!I~lr.
B.Kalat(ir;rl!!ko,
beJcikah
birendul!i-
ld
kU:I"lmIunun
RomanyadaJri
pa;raJa.rInI
dJ.
njo'<J
\"lkartmaSI
is-in,gcrdlc:ni~ini
\ll!..a::;.i;L]
bankadankopall"'makada.gll1.aka.",.tdtk.
Q
kwumd;m25.(100..000
le-y
<i~am-
01:1
.mr~olm.a.kja
ilJ!;lafld[vrlmaktadlr.
ITALY_"DA
r
en;
il.al),lUI
'"·U:VIJ~fl~,.i
Na.l'lo~i,2~(A..A..)-Praga
"o<IPLl.rll
70sLlbiil
'l'1!!!
<1123
::it!kerJe
cHin
Masavva·y.'l
gitm~1ti:l""
gore"
bi'l"
diktator1lik
yOf1etimialtmM-
k:j
ulke-dengelenhaerlrHi
ill!
onemli
h'U
ImaM..drdar.
Ayni
uti"vadigi
h
Lere
g·orc.
J:i!-
pot1lJya,gdecl2'k
i.kin<t~
k~flundd
Adis.a.ba-
bayabi!""tid
gfi"l1d~.tcekt;r.
I
JOJWnJ'~frl
lU1:11,,'"rJllli:d'f"t'
Jfi~;~,;m-
.1'0)'6
hi,.
pr,a/p.'.dn
l~l::n,.JI
\·e"...
;1pF"
Tokio.2:4(A.A.)-"Se~santo..
yani
JapDn\i.refn1c-ft~~m"p<!irti
j
ba§k,aDI
11,..
u-
'jida.
Ci.zii
na9yollalisl
birIikle:riinil'1
d~
yardluuIiL~.
B.
MusDliniye
birtdgraf
\I'C'kip
italyan
ordWlu.-,u.n
Habe§.lstaru
S~-
In~'Urm;;u;.rT'I~
prons'to
etmi'
\It'
hll
iii.lkc-
ye
kaqrgiitm.ll:ktc
ohh:l~lII
tli:ca",iiz
Iliya-
~.al!undJin...az·
gll,.m~s~lJIi
dilemi:§oth.
Japan
hi.ikiimeti:!linbuna.ore
led·
birlc-r
aimaJill
.i~in.,
b3'~bakania,
dZ!ji,
d~·
nil
Y<l."
i..i
ba.
anlarlnillhOIV\'Imlli'1ltl!!tur.
JapDn~vo
n.ruJyoftfJ.li::."u/p;,1
"~.fJrkU:YRIl"
Tokio,14(A.A..)-L~bcf<ll
['31Li
ily
eoll!'rl
fI
dll!!
fI
bidthva5.,
y
taT!
fl3
'!jul'1ln.
nl!Iayle!rli~rir:
"haJyan-
hab~~d
Vl]sr,
!lunyaYI
Il"
l
~.f
vedbi.lecej":i
i!iin,bb:~dl:
i1gil~mr"
t!l!~
i~.
Ayrupaikki
gU!;;1i.iklcrdcl"i
VU~
bu·
liU'ilk
ofl:1umuzllIn
l'i;-in(l~
tle
tli
r
nabYfl
nal"st
kil}1na~ma
c;'lkm:.
11111.111
l<orkHyn.
ITALYA..,_BABE'r,ISTAN
PI'Pft.IJI,S
Im.slln&
rdrllllt-DF
,o8yelel"llrn-
den
dii".ibtliikisdyor.
JP.a:dl;,
Zt
(A.A.).....
lBu
lIab~lriga-
zue]u,
lIJ~uslar
'GIosyet-eMnllll'l.geletc:k
rophmtuH
ile
u.gra~m.a]nad~rl<J1l'.
Mate",
diYDf
ki:
·"B'IIIgi.ilJ'l.ku
duuunagijre,
Cenc:vr~d~
italy,alfl
ve
ha.be'i
tnleri
arasrndabir
lIIa:fpl}lll&mn
i:lnunc
g(~ilme:si.
hi,~
miima
kiln
gtiriiruniiyol"..
Bunda:m
do]aYIen'
ki5-
tll
i.lnimalolarak15
jne~
mad,de[lln
ye-
ril!;Hmcsi
du§iinul:mektedir..
Bumacldeye
core,a.llla~may.an
t'araHililr.bundan
boy·
Ie
jstedi.klui
g~bihareketedehileeek-
knlir.
Elh.U'mn
da
nedernek
oldugu
a.~lk·
hr.
Radikal
SQsyali5t
Ongll7.ctesii1~
bii.tu.n
!Solve,a~:irlso]taufga.2'elteleri,U
in~1i
maddenia
Drtaya
atdm.asiylehir
ha;rbc::
kanulli~biT§eklJ
ve.ihnek
Iste-
nihnesinek:OU'1riiddetle
hi.raz
etrnektc-dirler.OVTdiyer~
i:
"Egoruluslar
!>oloyetl.;:~il
harb)ka-
nUHJg
biT~ekle
)<oymaga
yara}'iu:.akOiil,
bu
sosyet~yi
ottad:m
k:a1dlrmakr::laha
i-
yli
olu£.
Dutilndi.inya,
ulu:;.IaI"
r.g:;;yd~S~-
nindagumul"lu,
b1iylt'
<birsonnea
Uf{:r'l-
!Jill
Lliyc..
lkr'ljlamamlrjotH....
G~nel
i~'iii
koT'!Fr:dera'liij'oll1u
organ
r
~I;rnLe
Po
[}h:gazrl~si~I.mlan
yazrycr;
···Uhl.'ihr'5Io'!iy,nesi.
h.a:rbl
kanun1on~.hTtd!ak
i~in
kUr'u1mam1ttu..Bu.~eyt:..nca
maneVl'3Ii'i1D
geti§l!l1uini
gOl'ml!'kle~a~~k:.nhh
i,~ji'idey~z.",
Hi.ima.m~te.diy-or'ki:
"Ulusbr
R.osycte-sinifl
~imdikidiill!'u-
mUlUl\Ie
italyad
n
yana
davranmaga
~ah~ln<Lsmln,yarm,emp-e'rya1i:-m
has-tailgmaJ
tutulm'IJ~
se
rihl"m~iler'e
Q:rne.k
olmlyacagu'll!--timeinanulrabiJid:i!7"
~Iuu'
Iwooslndahl
iloharl
"
..
lCB
arrna
(:lIn
Londra.24
(A.A.)-Avam
kama-
r.asrrun
'bi.:r
toplanhslndabiE'lih!ral
say-
'i
HI'
iii::er-illde
isledik1erigibi
u~lTIalarfll'l;J
i~inv,er:ilipur:ihned:i
g
in;'
aormu§uu".
B.
Ed~fi.
u~mai:imhak:klndaki
is-
uk-Ienn.dip!omatikvona.
d...
ima
DiHl'fr
bi:i.lI:iimetilu!
bi.ldiftldigi:
cU"lIIbnu
ver·
miit.l'~
BUgUn
de,
lJu
ekildebarekcle
dey-am.edHmekteI,'eheri.stek
ayT'1
,ayr
ilDc::d~nIMkt
die.
.B,..Ru::u(I·elt,
tfa/n.!~
implu·'tIfOnUUIfl!
yddsniJmunii
kQtlsdl.
Va~.in.g1on.%4
CA.
A.)-
Cl.I"M'lJr
ba§.
kant
B..RUJ!'I1'clt,ha4c-~
imparatorull.a
Ilk
telgraf'i:ekip,
dO~ltm\lnlU'll
yrldofl.i.imnnii
kutlamI
ltu".
"Habet!lta,.b,f.
"if
6ij,mii,.~e'm·
I
orin
alab
iii,.
u"
Paris,
24
(A.A.)~
LcndrOldak"i
1,.1-
e-]~.i·si,
Elm
do
:Pariaytarm1i.,
habe~l:er.in.erginhklerifl!
koru.mak:
i.;in,en
sonferdlerinekadar
i:Hrnlilge
hao:H
01.1-
J
undu
kl.a
[I
msoy
J
emi~tI[.
El~i:.bndib;;Jlnmmagore.H..bL:~i5-
landa"I'kaeak
herha.ngibirhiirbmyerl"
~n~'~veyi
a§lp
b.t:-lkidr,
somiirgjg']er
1'1.31-
kl'nlnaV"C''lJpaJtlara
\t:aq:T
~yakbnm.alarr.
na}'cl
a~a-ca~JfI.l
ad"e
etmLilirr
'ki
l,'l'Upf1l'
(a'''p.~ll.
San
Fransisko.24
f
A.A..-
Arne·
:r:ikm
bandu.lll
Kalmar
v.aPUi'U,
San
FnnsiskClimllr.lon
mil
"C;lgmda;
japan
bandualr
KuyumaTU
V<lipu.ru
He
sarpl!,l·
t1il'Dl
bildirerck:yard[m
;st~i:tt;:r.
K."'I1-
.mar[n
hyfalarlkl.lrtaTmas:mdal1anml
.all
ta
'!"~
lm
I
"I
arch
r.
Bi~lrarakolgemisi,k:a.zayui:n-cgH:.
mektrdil.".K'IJ),Lfmiru
teniikcd~degn-
dir..
ruz.,.
R01R-fl
Roll""
Jlur,u:nnlu
~/Jk
Var~o",a,
l.iC
(A..
A..)-
Gazetcler0-
:ncmnframirg
yazlcrlarmmal"l
Rome"Ronald'm
SovyetRu.u,yad.itlti
gc;rJ&i,nd~n
dOrliu§teik~
g-olill
V'ari!fov;u:l,akal
cagnu
ya
~maktad
r.,
F
a"~flltndl1
i!Z<l"i
bUYNfrtU
Var~o""a.2,\
(A"A.)-
hcilerinSP,al·
Ia
top]a:nlHII
dUl1
toren'le
k<lp.ltllmt~tDt..
Y'abam:~meml~kct
iztih:ri
mcmlelrc·t·
h:
rine
dormU"gll!
hqIaml~Darl"hT..
C('lil
r
miii-Jpr
.fi,.
-iifii
lu('rn
Iw.ldzrrldt
!'
Berlin.
2.4
C
A.A.}-Havas~Erfurt'-
ra,
~elij('
migfll!rk:;i:l"ll
~o!ID7antI1an
yasa"k
edHdigi
g~bi
hu
ioIU1'i.tITUUI
unifoTI'Il.3"SJnI
giymelcvebeldf'giinita~ITfIi11rday-a:>akedi1mi~tir.RI!:eml.gbh-bi1dil'ikbtlka·ra.rl
grek
irl:l"I
~ebleri
aydm]atmak.
U
T.
"Bunda:"GtnT'l;!c;el1kmigfe
ooliim-
lerinin
devlct
!.it
Ila~yo"l"la'
sosyahsUiie
kar§ordurum
alml~
ghlllkbn"
yazJhdlr.
f'n.rn."i~:;-uim(Ul
fecint
u,rtIUJJ1'UHI'
Berlin,24
,(A.A.)-Fnms~z-
A]..maIl.heimel:ilgikri,
hakl!:lnda
hi~bit'
.anL3!j:m~
forD'lLllil
bulul"Imad1il'l1dan,
A].
man
deJcgdcTioin
Bulin
doniqun
cn
Dnra
kJuing'in
ol"taoankald.n\am:;t\Ikesin
gorunmekle.dU-.
FIUNSA'DA:
Bi..
sillJh..
'tf1.(tdrr,.'I"RI
ParilooZ4(A.A.)-
MateR
guete
oi.n
habn
'l!ud.ig~nt
giju~.
325
_nddt
i.
§;er:ismdebu]ulilanve
FnRsada.n
B~no,Aires'eg;onderilmilolan2S
bill'l
kilo;.
gJrhi
11
l1ulrgo.
M"nt.iiru,
Fransaya
gni
g6nduilmll}-
tir.
San(hld&I".
H.aV(
li.manmd.a
B!ijddlg-r
:oE3.Ina.lil
.'i!u~I1d'C:
tilila
kumdan
giljl'l"i'bir
~ry
1i:[~JlJlrr..
Silah!arm
Framad2mJ.
yo~
yabancl
i.m~elerdc:
ml
~alm~
drguH
po1i~
1I1'<'I§tl:nnaktadlf.
R(Jpi~
~,"I
.lftn.
yarla.·
Par:is
:i4
{A,A.)~Ctzil
ha
)'Ctl
ge'ieDClIma
(dI1ti
gO::oI!:C:TIJapan(;
hili·
kilm.et
i
YUD'U
8
gandcD
J
afa
War
ti.b·lil
h8lpil
~tlab.n.l1.2i~T'Pt.rlI"II,m
1\
AC,",RISTAN'DA~
j
lWJllrUf8n
Ele
IWY6nm
kluneli
Bl.ldapetl·,24
(A.A.)-IJap
a..
:111ft
I
azete"jolan
FuggtU
II
h~
f,.
I••
t
1
~1nlntayafUO
durum.unua},.Oattm.
Y'OI,cagl
ka:nag-atmda
bu.lllT'!ldutl:Jnu
'ioOyli-
yerekd-iyorkj:
11'Mllsolini
bill'Jnci
tC~fi[l...
onLlmll
kaa
dar
bayrak
al'tJlldJ
~;!I!?ln]a-c,a-k
iki
nti1yOI1l
ask-ericlll~bir~eydf:1\kOTkmryilcilL:"0
AVftip3barl§Jrt-amUht
enerjiiJeiht.i~
mamrdecelct.ir.B,ii:yiik
ihlyan
dC"l'leI
Avrupada
durumunuvc
etlccTligil'li
ko-
rum
)I'!
"'E
simiirgeme5C~dcr;
deirde
a
sini5.3ycbrmaslirlllbiJe(.cktir.•
f'EI.F.:J\IEK"DE:
Fe'eRu~nkfe
J'eni/in.rmml
l'odbirlet
La
Haye,
24
If
A.A.)-G~JIIe!
ttDypa..
lal'~
-:-.altilll
bOUD
proje5Jnin
gorih;illme:s.il'i~.
diio.
sena
du,a,m
ct.m:tir..Pu-
n
i:ind·l;!,rl&:dndrn
bif'!;otui
kabim
njn
POll"
rn
\lilt
CkODOmi
s.zyaSELSln.a
kar
to
bu!lun..
ClllItd
il.
'11"1:111
i]
di
1Imi'§1
eJ"d~
r•.
:,_.:~¥
LI.Hily~.
24
(A.A.),-
Re"oj-
mk
biJdil!"'ldifEne
gOI"t',
kabine,ekUme-
dikije.
hOkilU:lI:tin
Sly.s.lllimda!o1'C
h'le
pDr'a
r
·anlSmdab~!i;biir
de;
ildik
01..
m.ryaclkUr.
$,ayedgerc:kirs,..:.~i.iki:imc:t-
\H~mel'l
flDrfni
Icommaki~in
mrii.mld.in
(llth.l~n
IIrndar
('Irlu
tt!dbirlcr
.llat:..
k11r.
K".bhu·
",~~ki'.Jt~~k
m;!'
Ld
H)r1!',24(A.A.)-
Ba)l
ka.n,
ge·
nd
hurcal;ubJiklund.aklgorii~elC-;!'I
gui~'1.:
Lllraklimul5.lnldilif:mi~tir..
J{a.bine.
l,J...
'i'\1J
bl~in
u~oD"Liltl
iJit
It:Opl:antlY
gfl)l11J~tJr.
Ka:bin~nin~'a
liekitc-ugi
'\I"llUd
Id,
pat"lamef'itomm
d,~~JhlmasJnf;"r!Vf'I:t'{:i
samla}'or
...
JoplJ'n
bllAlnlRm.
Imlyaya
C--eVUbl
Tokio,.24
(A.A.,-
As.ahi-Chib-ou-
nU
gaze
!iii
ya!~yor
=
"Ita]
yall
bunu..
sistemati:k
~l'
~ekild~.
hillbi!~anli1~1'li'Daz-
h.gHlI
beyu
VII!
n:nkH
nklar
arasuu)atlirgene]anbrnazlLk
§eklinde-
g,i5stu-
me~e~a~I~~'klildU'.haLYII,kend.~!lil";.u-ka,oTlmllarlIiiinFrans.a
\Ie
tngiltcn.
I
)'1zDrlamldadu.,.
Genelolarak
jalPCln
cazeteleri
~aki
11"
I
L:iklerinimubafa.z.,
et.rnektedirle:r.
';iin.
Idol
dL1
bakaullgla,dwadiyevill;:
~~ulunan
~3'1:m
cia
!iicl~'ledi
gi
gibt,
japon.
~a2elelcr.i
ba.~I1'l1az;g-iir
lUkel
rr]cn
gelell.
habl:rlt'n:
---
-~.:--~
-
.
.
-
-
-_
-
.
_.......r
~__.--._____------____I
 
----
_.
,z::-.~-'\..'.
...
,
.
"
w".
f...
___~~~....I.&L______.........__
,.~J
hasarrrsa.,
,
Grtr;enki
yazlmlzda
8.
Laval'in
'deey;
ha.litletm~k
iizel'
yilpUgl
eJ"gey'oilaylatlp
onaylatanllya.
'"'mra,.a~urml~
veofiergenin,
RB!yllmr.:;a,
nasll
SGH1'I1~'arvere-
'Ueoe'gini
hi,.
batkayazwda
idiye-N'gimizi
80
ylemi~tik.Bugun
bu-
••yepahm.
(jnefged'e-
pe;'Imen
gidilen
rnsip,
klasikr,ir:
Frenst«ekono-
mi.sinin
biiliill
boliimle,.in;
h.JS/,.Icavur.an,
bayatig
veistihsalfiat-
'armr
dayamlmlyacak.
gibipaha-
'''af-lH'an
ddlasyorw.
~wf
as~oni!Ji(
degilde
genedeUa.syonrs.t
bu''yo
l.
an
J'rafilietmek
dLi~uni.iIiiYDr.
Or-
talama
ve
ba~tedbir
,olarak
da
tfe"'~tbiidr::esinin
a~"dBn
kapatr-
tr(J'K
de,v/etin
piya.saya'
olall
bai-
I
Irg.kald,(nl1yor.
Boyle
y,ap,lmakJa,b,irhere.
devtet
biJdc,esi
veIdusun
vergi
tab:iliyetrbundan
ba~ka
dadevtet6iidcesive
ozei
Jjnansfie
iize!eko-
'tlm;u,=uca
getirilmr§
olu}'or..
Dellasyol1
derJigim'iuulis«OJ1Qm;iiZf<lindeme-nlig
lesitler
ostermegeba,JladlmJ
gidilecek
i
klasikyoldanbiri,Fra'nsa'nrng;ttigidir.
$u
var
ki,dellasyolUJ
ortadan
kaldIl'mak
.iqrn"
lstetra-
hatve
dana
otomatikalanenllas-
yon
isler
biitiio
bellibB§lfik.rttle-
r;n
li'f'
bud'celass1Janrunindiril-mesiSe{ilsin.
ilk
yd
haurldc
ve
adaptasyonikinci
pI
kDlayl~lc.lar
veorahatlrkl:u
ii~ancu
yd
da
ye'Id
gij~luklcrinba§'gcstermesi_yle
ge~er.
Vt'bundan.sonl"aher
~€'y
geneesld
tageski
hamamdrr.
Me-
ger
hi
cihamn
gei;i-rmekte
oldugu
striihturel
Duh.ran
ta'vSB'ma
devu!-
·itre
girmi~ludlJnSUA.
Stl'Ukt.iirel
bul'll'tuun
halbukihiler,
heniJz
en
liddedJ
de....esin.
deyiz.
Hit;olmazsa.b;rnesil
boyu
iirecelcu/anbu.bU/Jranmbitrni§
o,dugu~imdilikileri
suriilemez..
.su
hafdeFr,ansa,ugilniste-
m~yf:."
istcmiyeonadlgriinansar
veehonamik
ter1bicleri
bW']dBa
iki
il~
y.11
sonra,
sebebler
degi~me-
diginden,
yeniden
a~mml~
olarak
finiinde
b111aca4lJC.
Fransantnn~den
en1Ja~YDnisr.
J'oldangirmedigimeselesine
ge-
Ijnce,
u(;uk
tasarruflac
mernJe/ce-
ti
almasl
'1lP'
biuiOkmemleketlere
aqtlgl
s,ya;salkn~dileri
aym
de-
ger
ii~ec;ndentahsHetmek
meG-
burjyerimlebuluumasl,bunuan-
ratmaga
yetel'.Br.md'an
ba'lkahal-
bllki
Frl1nsa.
neIngilterene
de
Am~rikagibi,kendiIstih.
31atmm
maliye
l;'Ih
iizerincle
egemen
de-
gildi,..
(:'iinku
bir~ok
ha'mmadde.'el'i
soh
rna
g
/lII
mecb
!.ud
U'.
Paras
W
dUfiurdiigu
gun
1Hz./"
e~yanrnistih-
saf
I'atlars
ill'byacak
'liehayar
pa-
fUilritgl
da./ga5fgene
hEr
t
edbi,.i
6rtup
k-afMtar:aktff.
Burhan:B;1>LGiE
~._.-H.~~_
t~
a~!)u]daLozan
i
,gUlU
(BiJ_~1I.
cisaYJ/ada)
B.
Ccmil
BilE!·J"dc:n
I>OnU,
B.~iikrii
.B8Ib,u"
Bay
n
Muzaff~rG
D'tcay.
Ea.
ali.1
Rifat
On.ltve
Bjjlend
E
11::1]
SOZ
i:iylemi~lervtc~okalkrr?lannuil.lhlrd~r.TCitc:nc!en
soma
hLlkuk~ul
rTal..
sitn
,[tnl
1M
birI;jden.k"'~ymu~laa:thL
Kay
okuUarmda
degl.§ilclikler
KiJltiitBakaniIB,.I
diier
Bakan-
dd~birel'tez'kere
yaza.rak
lt~).
okullulnda
~ocukIBr,~
oiretilmes;
li2
ungelenbilgi'lerhilkkmdado.'uDcelerini
lormu~tlll.r..
B.kaollk..
t
rDell'llblarlnt¥'e:rdilden
s.on"a
Kiirt;iir
Bakanllllil
liiir
okull«nJl'ogrmlarlluflaeashdeii.,iklik-mer,apacaktrr.
••
n
u
.~t·
111)111
B
sraz
I
I
ri
azrlarmda
diyorlar?
ne
Cumhurivel
I.e,LOl'l!HI.
turk
~an:hiltde
'yf'fII
bif
devrin
h·r~anl!1H:f(hr
yill'Js1:Ilda
A,
"'i~
din
Davrrdiyo!
ki:
"Lue
III
kaaananlar,
~ni:illlJ.
S
kar-
I
yay.,
Dum!uIJul'lal'lkuanaltt;arolmu~tur.T1.irluin
bugjjn
ve
dairna
hn~1ibir
~en:r
ve
:ihih,'\r'laklulul:ayae.agl
bu
hu.yuk
ve
I
unurelmaegiifldc
LOO:<!Hl
l'[<imglliilp
Lll;
Qnugarmiye'l~,
~~hiHerle
Loz
an
id~ilIlini
ger~....~lc~tircnlui
~ukrail
VI;
mirmetle
lJ
[Iii
I~i
fI
YaT.-
dlgr
yav(fa<
dd
BdY
Anm
Us
fUn/.1f]
de'tr~ktt"dJ·r.'
Loza"
t
kutJ",makhemulusal
s.aVi1i!joln
kahramanlarfua,hemde
Lazanbarl~l-
nil'di-p[oma.tl.1rlnilsevg;,,~
sa.n::J
I:hJiY·
guJnmizisurU'I1;lk
emektk8utih'i~
bi:r
evgive!>aygl
c
LJ
nurnuizim
1
in
bir
olfurd
od~vld'ir...
M
N
daDu,pl'1snr
kii'lj'iHr
gOl'm-
iltlL.~1J
ya...
d.l
!hm
hrJ,rrklr
\IE'
Z."irM!7
dlll-
"Tl\"akyamlZlmar'lcn
v-:
rtHl.dde-lenyiiks.eltmeyi
en
buyiik
vatan
bortu
hil-
digimiz
takd1rdedir
ki.
I'ani
ba~trruda-
Id
barl~lsm
h'c
eh~mmi]l'et
venne"
den
l'ah.-t
ahat
uyuy~biliriOl:,
Yoksaba-
2;1
ga:te-~el
rimi1.in
y..
ptl~1
Cihi
Bulg-
ristanl'l.fatlaekemmiyet\fC'rmiy~Hm-
de-digimiz
gi1n
Trakyamu:1en
bi.iyulr
u:hhkclere
maru.:z:blukaca.glnu2dat1",.:_;..
ia~iiph~tmi}'r1im."dtnih".,ektedir.
da
Bay~,
Es-
Ue,.'n,._r'ilR-
gm
dregerinikommak.
i~·ir1.,
b01~JlkJI
y:J-
zrslltda
dcniriytJr
lei:
;'P
alive.
p
n
halk
··s
"':!:L!"l'1n~
olduk~3
a~a
finan!!at
yuk
tahm!!
i!i.I~n
teu\';;irlerirt.
JTI'tmnuniyctlc
kdr
.r-
lanrrnyacagrtabiig
gorlilm.ektedicr.
Laval
hilide:
popiikrglmlyal1
bu
edbirlrialm<t.kla
bu)""iik
bir
l;eS.u
t
go!>tenni~tir.Ant-a.1ebllitiuzs
sleric-
van1.
vt:}'ahud.
onmesi,
.tI.lman
tl;dbile-
ri
II
fr
_t"I::>rz
finns.ll
hayatmdi:l
mcyda.n.a
gc:ti[;Ct;'gitcdbirh:reb<lglldrr.Eg
r
lKk-
l('nilen
1yi
nrticde;ri
mtl:ydani
g
Lid
r::.c:.~e-:liler!>usar,)i'ok~
Fr<l.fl:s.d,
Fin3n';i!1
krizde-n
duha
clerin,,~dan..~umullij
bir
~dz.
i
~Ikid,bird~vrlrnkars,csmd..k-
I
bihr.
---_
...
__
.......
_
BiryangJrndaha
Ge~engeel!:t'krlk~E'tar
ylilill.l-
~u.nda
Ham
ogi
g
Rih.t'm
ote'
D
ka.glfidalld
ka:ryola
onall"itla.evimie
pe.l1~ereden
Ilt.bm
bi..
slgara
)'U-
ziindenyangm~'I.kmJl~
II,
da.
id,iliy
.ydi
erek
ijqdiil"mu~tiir..
:".
¥
:to
DunAjanla.kiyall"lgm
Dncluk·
'ten
birmGdde'~
50nl'11
hfaiye
kih:.
VIJIz.
olomobml'linses;n.e
ben2.h,r'!:!l'II
b~rdiidi..iJlde,."ngmva'!",
za.lf'lnina.rid
~uk
Ie
ilfaiyeye
Lelefonettil:t:,Doyle
bir
~ey
olmad,gll'll.
ya.lf"I1:l:
ba::notomobiUerdebQ
se5~
vel'
n
kornalarolduClIlnu,Dgre1illdik.U:r)'
'Zall:nta.mmbyi,inonuneli:e.;:me
I.
n~dileri2.
Orman
gene]
direktorti~nunincelemeleri
BI..l
ay
wt;inde
Hriiksel'de
lop'
[l3.<caormanclld,kongresilie
hi-
ki.imelimi:z
nlllDiUa
kabhu.akolan
Tarim
8alkanlr'!:1
l'en@1
direklo.
ii
Ray
Fahri
bUl1Iidanf8.yda.~,all1.ii1Tillk
AVfllPa.dlll
ormanc
I
lkh
aktc:Jlllu:~j::l.
ilu::e
Ire
me
leT'diebuluDfnliik
ltl
ell.,
DiindiJkltt,ell1