Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
21Activity

Table Of Contents

1.1. PROFILI I PROPOZUESIT: ENEL
1.1.1. Veprimtaria Nderkombetare
1.2. PROCEDURA PER MARRJEN E LEJES MJEDISORE
1.3. QELLIMI DHE KRITERET E VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS
2. MOTIVIMI I PROJEKTIT TE PROPOZUAR
2.1. TREGU SHQIPTAR I ELECTRICITETIT
2.2. OBJEKTIVAT E PROJEKTIT TE PROPOZUAR
2.2.1. Varianti “Qymyrgur i Paster”
2.2.2. Akumulimi dhe vecimi i CO2
3.4. LIGJI SHQIPTAR PER VLERESIMIN E NDIKMIT NE MJEDIS
3.4.1. Kerkesat per VNM te Thelluara
3.5. DIREKTIVAT MJEDISORE TE BANKES BOTERORE PER VLERESIMIN MJEDISOR
3.6. LEGJISLACIONI EUROPIAN PER MBROJTJEN MJEDISORE
3.7. POLTIKA SHQIPTARE PER SEKTORIN E ENERGJISE
3.9. PLANI HAPESINOR DHE URBANISTIK I SHESHIT TE NDERTIMITT
4.2. ALTERNATIVAT
4.2.1. Vendndodhja
4.2.2. Lendet Djegese
4.3. IMPIANTI I ENERGJISE ME DJEGIE QYMYRGURI
4.3.1. Pershkrimi i Procesit Kryesor
4.3.1.1. Cikli Termal dhe i Djegies
4.3.1.2. Linja e Trajtimit te Gazit te Oxhakut
4.3.2. Sisteme Ndihmese
4.3.2.1. Trajtimi dhe Ruajtja e Qymyrgurit
4.3.2.2. Furnizimi me Uje dhe Trajtimi i Ujit
4.3.2.3. Sistemi i Grumbullimit dhe Trajtimit te Hirit
4.3.2.4. Guri gelqeror dhe Gipsi
4.3.2.5. Grumbullimi i Urese dhe Sistemi i Prodhimit te Amoniakut
4.3.2.6. Bolieri Ndihmes
4.3.2.7. Impianti per Grumbullimin e Karbonit pas Djegies
4.3.2.8. Sistemet Elektrike
4.3.3. Facilitete Shtese
4.4. RENDIMENTI TEKNIK DHE BALANCA E SASISE
4.4.1. Rendimenti Teknik
4.4.2. Bilanci i Sasise
4.5. SHFRYTEZIMI I BURIMEVE
4.5.1. Shfrytezimi i Tokes ne vendndodhje dhe ndertesat
4.5.2. Furnizimi me Uje
4.5.3. Lendet djegese
4.5.4. Lendet e para
4.6. INTERFERENCAT MJEDISORE
4.6.1. Emetimet ne Ajer
4.6.5. Mbetje te ngurta
4.7. FAZA E NDERTIMIT
4.7.1. Pergatitja e Kantierit
4.7.2. Ndertimi i Impiantit te Energjise
4.7.2.1. Planifikimi i Punimeve
4.7.3. Lendet e Para
4.7.4. Uji i Perdorur
4.7.5. Periudha Kohore
4.7.8. Masat Lehtesuese
4.8. DALJA JASHT FUNKSIONI
4.8.1. Cmontimi dhe rivendosja e Impiantit dhe Pajisjeve
4.8.2. Prishja e Ndertesave
4.9. ANALIZA NE RAST DESHTIMI
4.9.1. Metodologjia
4.9.2. Vleresimi i Riskut
4.9.3. Identifikimi i Rreziqeve
4.9.4. Vleresimi i Pasojave
4.9.5. Shpeshmeria e ndodhjes se ngjarjeve aksidentale
4.9.6. Matrica e Riskut
4.9.7. Risqet madhore te lidhura me impiantin e energjise
4.10. IDENTIFIKIMI PARAPRAK DHE VLERESIMI I NDIKIMEVE
4.10.3. Ujrat Siperfaqesore dhe Nentokesore
4.10.5. Bimesia, Flora, Fauna dhe Ekosistemet
4.10.7. Rrjeti Rrugor dhe Trafiku Detar
4.10.8. Rrezatimet Jonizuese dhe Jo-Jonizuese
4.10.9. Kuadri Social-Ekonomik
4.10.10. Shendeti Publik
5. LINJA BAZE MJEDISORE
5.1. ATMOSFERA DHE CILESIA E AJRIT
5.1.2. Cilesia e Ajrit
5.1.2.1. Legjislacioni
5.1.2.2. Cilesia e Ajrit ne Zonen e Studiuar
5.2.1. Kushtet Gjeologjike dhe Gjeomorfologjike
5.2.4. Perdorimi i Tokes
5.2.5. Cilesia e Tokes
5.3. UJRAT SIPERFAQESORE DHE NENTOKESORE
5.3.1. Vendosja e Zones
5.3.2. Cilesia e Ujrave Nentokesore
5.4. STUDIMI I TRUALLIT DHE I UJRAVE NENTOKESORE TE ZONES
5.4.1. Organizimi i Punes dhe Plani i Rilevimit
5.4.2. Gjeologjia
5.4.3. Hidrologjia
5.4.4. Cilesia e Dheut dhe Ujit Nentokesor
5.5.1. Pershkrimi i Pergjithshem i Zones
5.5.2. Kufizimet e Zhurmes
5.5.4. Rezultatet
5.6. BIMESIA, FLORA, FAUNA DHE EKOSISTEMET
5.6.1. Bimesia dhe Flora
5.6.1.1. Metodologjia
5.6.1.2. Bimesia e Mundshme
5.6.1.3. Bimesia e Zones
5.6.1.4. Perfundimi
5.6.2. Fauna dhe Ekosistemet
5.6.2.1. Metodologjia
5.6.2.2. Zonat e Mbrojtura dhe Pikat e Nxehta Mjedisore
5.6.2.3. Habitatet ne Zone
5.6.2.4. Fauna ne Zone
5.6.2.5. Perfundimi
5.6.3. Bibliografia
5.7.1. Metodologjia e Analizes
5.7.2. Veshtrim Historik
5.7.4. Elementet Aktuale te Peizazhit
5.7.4.1. Komponentet Morfologjike dhe Strukturale
5.7.4.2. Komponentet Pamore
5.7.4.3. Komponentet Simbolike
5.7.5. Perfundime
5.8. TRAFIKU DETAR DHE RRJETI RRUGOR
5.8.1. Rrjeti Rrugor Ekzistues
5.8.2. Trafiku Detar i Portit te Durresit
5.9. FUSHAT ELEKTROMAGNETIKE JO-JONIZUESE
5.10. KUADRI SOCIAL-EKONOMIK
5.10.1. Te Dhenat Demografike
5.10.2. KUadri Social-Ekonomik
5.11. SHENDETI PUBLIK
5.11.1. Gjendja Kombetare ne Shqiperi
5.11.2. Gjendja ne Porto Romano
5.11.3. Referenca
6. VLERESIMI I NDIKIMEVE
6.1.1. Faza e Ndertimit
6.1.1.1. Emetimi i Pluhurave
6.1.1.2. Ndikimi i Depozitimit te Pluhurit dhe Receptoret
6.1.2. Faza Funksionimit
6.1.2.1. Karakteristikat CALPUFF
6.1.2.2. Fusha Mbuluese e Modelimit
6.1.2.3. Te dhena Meteorologjike
6.1.2.4. Plani i Emetimeve
6.1.2.5. Ndikimet
6.1.3. Perfundime
6.2.1. Faza e Ndertimit
6.2.2. Faza Funksionimit
6.3. UJRAT SIPERFAQESORE DHE NENTOKESORE
6.3.1. Faza e Ndertimit
6.3.1.1. Ujrat nentokesore
6.3.1.2. Ujrat Siperfaqesore
6.3.2. Faza e Funksionimit
6.3.2.1. Ujrat Nentokesore
6.3.2.2. Ujrat Siperfaqesore
6.4.1. Faza e Ndertimit
6.4.1.1. Legjislacioni per Akustiken
6.4.1.2. Vleresimi i Ndikimeve te Zhurmes
6.4.1.3. Perfundime
6.4.2. Faza e Funksionimit
6.4.2.1. Modeli Matematikor
6.4.2.2. Metoda e Llogaritjes
6.4.2.3. Objektet e Studiuara
6.4.2.4. Rezultatet
6.4.2.5. Perfundime
6.5. BIMESIA, FLORA, FAUNA DHE EKOSISTEMET
6.5.1. Faza e Ndertimit
6.5.1.1. Largimi i Habitatit
6.5.1.2. Ndotja e Tokes dhe e Ujit
6.5.1.4. Rritja e Ndikimeve te Mjeteve te Transportit mbi Kafshet
6.5.1.5. Pushtimi nga Specie te Egra
6.5.2. Faza e Funksionimit
6.5.2.1. Ndotja e Ajrit
6.5.2.2. Shkarkimet e Ujrave
6.7.1.2. Faza Operacionale
6.7.2. Trafiku Detar
6.7.2.1. Faza e Ndertimit
6.7.2.2. Faza e Funksionimit
6.8. FUSHAT ELEKTROMAGNETIJE JO-JONIZUESE
6.9. KUADRI SOCIO-EKONOMIK
6.9.1. Faza e Ndertimit
6.9.2. Faza e Funksionimit
6.10. SHENDETI PUBLIK
6.10.1. Faza e Ndertimit
6.10.1.1. Ndotja Atmosferike
6.10.2. Faza e Funksionimit
6.10.2.1. Ndotja Atmosferike
7. MATRICA E VNM-SE
8. PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR
8.1. MASAT LEHTESUESE DHE KOMPENSIMI GJATE FAZES SE NDERTIMIT
8.1.1. Udhezime per Planet e Veprimit te Kontraktoreve
8.1.1.1. Menaxhimi i Mbetjeve, Derdhjeve dhe Trafikut
8.1.1.2. Plan ii Menaxhimit te Trafikut/Aksesit
8.1.1.3. Plani ne Rastin e Derdhjes se Ndotesve
8.1.1.4. Programi per Menaxhimin e Materialeve te Rrezikshme
8.1.1.5. Menaxhimi i Shendetit dhe Sigurise
8.2. MASAT LEHTESUESE DHE KOMPENSIMI GJATE FAZES OERACIONALE
8.2.1. Masat Lehtesuese Mjedisore dhe Kompensimet
8.2.2. Pergjigjia Emergjente dhe Plani i Gadishmerise
8.3. MONITORIMI MJEDISOR DHE RAPORTIMI
8.3.1. Faza e Ndertimit
8.3.1.1. Cilesia e Ajrit
8.3.2. Faza e Funksionimit
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SIA Thermal Power Plant. Versione Albanese

SIA Thermal Power Plant. Versione Albanese

Ratings:
(0)
|Views: 5,083|Likes:
Published by irena34

More info:

Published by: irena34 on Sep 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 56 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 62 to 126 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 132 to 174 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 180 to 228 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 234 to 255 are not shown in this preview.

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
noradora6413 liked this
Mariglen Kurti liked this
luani59 liked this
Mariglen Kurti liked this
Seimir Laqja liked this
Albion Bylykbashi liked this
Eri Islami liked this
Eri Islami liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->