Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
zakon o radu

zakon o radu

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Vladimir R Z Protic

More info:

Published by: Vladimir R Z Protic on Sep 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2011

pdf

text

original

 
ZAKON O RADU
I
. OSNOVNE ODREDBE1. Predmet
^lan 1.
Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno poosnovu rada, ure|uju se ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu saratifikovanim me|unarodnim konvencijama.Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa ure|uju se ikolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, a pravilnikom o radu, odnosnougovorom o radu - samo kada je to ovim zakonom odre|eno.
^lan 2.
Odredbe ovog zakona primewuju se na zaposlene koji rade nateritoriji Republike Srbije, kod doma}eg ili stranog pravnog, odnosnofizi~kog lica (u daqem tekstu: poslodavac), kao i na zaposlene koji suupu}eni na rad u inostranstvo od strane poslodavca ako zakonom nijedruk~ije odre|eno.Odredbe ovog zakona primewuju se i na zaposlene u dr`avnimorganima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnimslu`bama, ako zakonom nije druk~ije odre|eno.Odredbe ovog zakona primewuju se na zaposlene stranedr`avqane i lica bez dr`avqanstva koji rade kod poslodavca na teritorijiRepublike Srbije, ako zakonom nije druk~ije odre|eno.
^lan 3.
Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, u skladu sa zakonom,ure|uju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i me|usobniodnosi u~esnika kolektivnog ugovora.Pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu, u skladu sazakonom, ure|uju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa:1)
 
ako kod poslodavca nije osnovan sindikat ili nijedansindikat ne ispuwava uslove reprezentativnosti ili nije zakqu~en sporazumo udru`ivawu u skladu sa ovim zakonom;2)
 
ako nijedan u~esnik kolektivnog ugovora ne pokreneinicijativu za po~etak pregovora radi zakqu~ivawa kolektivnog ugovora;3)
 
ako u~esnici kolektivnog ugovora ne postignu saglasnost zazakqu~ivawe kolektivnog ugovora u roku od 60 dana od dana zapo~iwawapregovora;
 
- 2 -4)
 
ako sindikat, u roku od 15 dana od dana dostavqawa pozivaza po~etak pregovora za zakqu~ivawe kolektivnog ugovora, ne prihvatiinicijativu poslodavca.U slu~aju iz stava 2. ta~ka 3) ovog ~lana u~esnici kolektivnogugovora du`ni su da nastave pregovore u dobroj voqi.Pravilnik o radu donosi upravni odbor, a kod poslodavca kodkoga nije obrazovan upravni odbor - direktor, odnosno lice koje vodiposlove u pravnom licu u skladu sa zakonom (u daqem tekstu: direktor). Kodposlodavca koji nema svojstvo pravnog lica pravilnik o radu donosiposlodavac ili lice koje on ovlasti (u daqem tekstu: preduzetnik).Pravilnik o radu prestaje da va`i danom stupawa na snagukolektivnog ugovora iz stava 1. ovog ~lana.
^lan 4.
Op{ti i poseban kolektivni ugovor moraju biti u saglasnostisa zakonom.Kolektivni ugovor kod poslodavca, pravilnik o radu i ugovor oradu moraju biti u saglasnosti sa zakonom, a kod poslodavca iz ~l. 256. i257. ovog zakona - i sa op{tim i posebnim kolektivnim ugovorom.
2. Zna~ewe pojedinih pojmova
^lan 5.
Zaposleni, u smislu ovog zakona, jeste fizi~ko lice koje je uradnom odnosu kod poslodavca.Poslodavac, u smislu ovog zakona, jeste doma}e, odnosno stranopravno ili fizi~ko lice koje zapo{qava, odnosno radno anga`uje, jedno ilivi{e lica.
^lan 6.
Sindikatom, u smislu ovog zakona, smatra se samostalna,demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoqnoudru`uju radi zastupawa, predstavqawa, unapre|ewa i za{tite svojihprofesionalnih, radnih,
 
ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugihpojedina~nih i kolektivnih interesa.
^lan 7.
Udru`ewem poslodavaca, u smislu ovog zakona, smatra sesamostalna, demokratska i nezavisna organizacija u koju poslodavcidobrovoqno stupaju radi predstavqawa, unapre|ewa i za{tite svojihposlovnih interesa, u skladu sa zakonom.
 
- 3 -
3. Me|usobni odnos zakona, kolektivnog ugovora,pravilnika o radu i ugovora o radu
^lan 8.
Kolektivni ugovor i pravilnik o radu (u daqem tekstu: op{tiakt) i ugovor o radu ne mogu da sadr`e odredbe kojima se zaposlenom dajumawa prava ili utvr|uju nepovoqniji uslovi rada od prava i uslova koji suutvr|eni zakonom.Op{tim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde ve}a pravai povoqniji uslovi rada od prava i uslova utvr|enih zakonom, kao i drugaprava koja nisu utvr|ena zakonom, osim ako zakonom nije druk~ije odre|eno.
^lan 9.
Ako op{ti akt i pojedine wegove odredbe utvr|uju nepovoqnijeuslove rada od uslova utvr|enih zakonom, primewuju se odredbe zakona.Pojedine odredbe ugovora o radu kojima su utvr|eninepovoqniji uslovi rada od uslova utvr|enih zakonom i op{tim aktom,odnosno koje se zasnivaju na neta~nom obave{tewu od strane poslodavca opojedinim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog - ni{tave su.
^lan 10.
Posebnim kolektivnim ugovorom ne mogu se utvrditi mawaprava i nepovoqniji uslovi rada zaposlenom od prava i uslova utvr|enihop{tim kolektivnim ugovorom koji obavezuje poslodavce koji su ~lanoviudru`ewa poslodavaca koje zakqu~uje taj poseban kolektivni ugovor.Kolektivnim ugovorom kod poslodavca ne mogu se utvrditimawa prava i nepovoqniji uslovi rada zaposlenom od prava i uslovautvr|enih op{tim, odnosno posebnim kolektivnim ugovorom koji obavezuje togposlodavca.
^lan 11.
Ni{tavost odredaba ugovora o radu utvr|uje se pred nadle`nimsudom.Pravo da se zahteva utvr|ivawe ni{tavosti ne zastareva.
4. Osnovna prava i obaveze
1) Prava zaposlenih 
^lan 12.
Zaposleni ima pravo na odgovaraju}u zaradu, bezbednost iza{titu `ivota i zdravqa na radu, zdravstvenu za{titu, za{titu li~nogintegriteta i druga prava u slu~aju bolesti, smawewa ili gubitka radnesposobnosti i starosti, materijalno obezbe|ewe za vreme privremene

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->