Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ulus - 1935 Temmuz I

Ulus - 1935 Temmuz I

Ratings:
(0)
|Views: 691|Likes:

More info:

Published by: gereklitarama.buray.net on Sep 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2011

 
B
]TE
.IT'
'I
.-
'~fJIYo,
1)0
(A.Jf.)
-I·tlli."!.
h,ifY(Ibl...
U-
,..,,Ievlel
luni>!ll;~
uu
cw~rlld.:
;,,·(JfIUHiI
I,i,.~'"
P.
luttm
Il~
.~f~
iie
I.·i~i.l·i
ra'.:a'llnu.~
tl".
IZ
--
.
IIIUZ.
antill'UJ.Zdu
·d.
Z
eo,
Yeni
Kar~lhklar
KdavllZu,
ti.irk~
~el1in
tiirlu
sozyarCLtma
,oUarlU,a,
ba'§
YUr'dll.Eldeki502Jer~e
kolay-
Cia
!kar,'JIianamaz
samlan
bit'
laJlum
yabancl
dilsiri,zleri,
rHHmbin~im-diye
kadar
iU
klll.lI8.nllml~
soz
y&3
rilb~
erkleriyie
pekguzd
liirk~e~
Ie
tirilebildi.
Buyollardanbirid.edilimizde
ijnek
k'Unam~ma:u
ve
bunl.,da
-hele
lerimler
i~in-~ollc:.degerli
yeni
'iT
zengmHk
kaza.ndmasuhr.
vrupaJltIllbiThi,"la
kendinil
bem:iUikten
lKurtarannyti.'fl
&i
g-f.fl.
.buonelder
i~iDde-
biriolekini
tut-
maz.,i1ki
gali"ii~,
ort&)'a
atlDJ~b~.
1
eeeeee
TurkdiJli
V'e
onunbag'ho!-
duguUral-
Altaydilardasl,yal-mzIODeklerlesii:zyaratlr,
onek-
!.eri
yokmr.
Avrupa.
dillerininbag-~andl:illndo-
Oropeen
dil
ardasi
l
onek
zel1lsinliii
lie,budillerin
U!ll~
tune
!;Jkar.2-(Jrneilder.
iizullde
birlefiksiizledir.Hir
50?.,
ba~kahil"~okliozlerlDba.~tnakat.larakonlll.rdabir
Bnlam
degi,ikligiyapar.Buyolda
kUiUanr!i~ogaJlLInca.
oncege-
len
!lOZ
y~pranarak
tek
sozUigunii
kaybeder'
'Iebironek
Dlur.
Dugun
dUfunenbir
kafa,bu
iki
avr'l..pali
giirufu
yanyana
ko-
yunc.II,
bunlarmbiribirini
lutma-
d~gullkolayca
gOriil'.
Nedenmi?
SoralDD
lu
a,vrupah
bHlinler~:-OnekleT
S9.Z
birJe,melerinin
dogLlrdogu
birdil
ze.:il
i.n1i~..
ct'
'?
-Eyet!
~.50zbil'le!!meleri
yalt..
!
Indo-.Oro,peendediginiz
dilardasltun
ma'l!
mldu'?
-Hayu~
-Turkdi
i
soneklerle
IDz
ya-
ratbglJ
girbi.
au
birh.~,tif'lDeleriyledesozyaratm.azm[?-Evetf
~Oyle
~&e.lurkdiline
neijstiin..
lugupuz
kall'r?
-~I.II
Goriiliyor
ki.
oDeiderinbala.
getirilmii,
,iiz
klno.hlarl
oldulliu
ka.buledllinu
t
buplann
,.ahuzbir
dile,yahulI:birdil
ardasloR
o:z:el
oMugu
J"olunda.
'boburle'Dl'Illelerf!
yo)
kalmI.Y0I".
OJeaaha.
III
kahyorki
tLirk~e~
ooek
zengloligiainve'rdiiigeni,,,,Ukvekolayhki!r-iRde
lOl:
birle,tir"meleri
dab.aall.
kullaDm.ft01du-gundaJl.
,imdiye
ka.dar
bu.dan
do
i
D
onek,istemine
dea.z
onem
vermi"lil',
denilebilil'.
t,tekllavuz
limdiye
kadarya-
na\:lk
ola.nbu
impryl
birraz:daha
~mlltrr.
"~imdl,ye
kadar
yalr[
a-
~Iku
dedim.§ununi~iDki,diililkii
dilim'zdebile-1telki
frk[D
ya....
l.MI......
lzm-
oneklilozlel'kullanmr-
¥
.r
deiildik.Ornekolaro.k
"d'SD21'
lere
baklnlz:Ilerisitmek:t'bui!teilerigidi-
db
-ll
.u
yOI"
uz"
er.lllem"
unll
nge.-.
u
Din
b'~tr
alan··ileri"
ye
dogruyiiriiniilduguanlat1hna'Z.0
!,le
deierimdeo,
,ahut,
gerejill1il1en
ar-
bL:
davl"anddlil
aRIa.t1ilr.
Bu,de-
mektirkiileriye
eitmekve.•.•
clem
il.eri
gitmek
anlam.larm,dan
Dafkaolarak-'birle~ik
IOZ
kdlgU'ldahifilerigitmek
a.nhUDlI:
vardrr.lIerigel'enler::"buyurduni'le,.:rigelenlelri,.
demek,.
herhangib;ry,arl
Ia
ilk
gelen
ada.mlardemekdegildir.
0
yurduDen
gibe
~J"..
pan~
m
:50'ZU
ge~en
ad&mlande~
mektir.
Oem
ekki
biiyhse
gene
ba.t[!;nda
u.leri,tsozii
bulunan
hi..hirle,ik
IOZ
y;uatdmll!b,.
j
leri
SDZU
baa.
gelerek
y,apdan
loll
b~rle~~ksozler~o.galmcaileli'i
sOz.y
bunla~'m
lba~1Tl!da
b,riinek
degeria'm~§olur,
Onsoz.
onek..,.gibi
SDzlerde
0111:
Ba~kumandan,
ba~peMi\l'anj..gibi
soderde
ba~,
SDIlI50Z,
on·
giln.sonek..
gib.
sch:lerde
son
kelimelerjde-
bpkl
i~eri
gibi"bi-
rer
olilek
ob.ra.k.
ku.l1afulagelmek-
Itedir.
Gorf.ii!.iyor
ki
da';m~21de
~oz
bwr-
lestirrae
Hle
YiilJnlan50zlerin
birtaktmmdaballlgelen:sijztike-si
()k~
kuliandarak
omek
degeri-
nia
i
r,
Kl]avuz,
bir
takmi
La..r~
ka.r~llarkenbuoneksisteminibi..
a.
zd"fila.geni~lelt
i,
Avrupaokti1
tu-
runiinyaraUfgll
kar§'[hkh
ka,yrllm..
I;n~,
0
diUergibi,one\deanlatmak
YQIURU
a~b:.
Kdavuzda
kuUandanyeni,or-
nelderin
ha~hca~afluIlila.rdn':
t.-
Yat:
Fr,an!lolcada
(im,Ln
l
il,
iF)
g.bikd~klaralanonek.
ay.
nllk,
ya.ba.ncllrk~
yal~Jk
anlatn".~;;"
mil!.nllcada.
aralb~adan
"\Ullma
lOb,-
If'3.k
kullanlhm
h::,a,y-ri)
YEl
(adel..
I
soz[erini
bill,a
koyarak
bu(miami
giistfl'riyorduk.
Turkil,l;ede),abancr,
baika.,
.yrl
demekola.n
(ya.t)
50-
zu
debuoneklerilll
yerinitutabi-
lir.
BUlin
dahi(yad,el)gibibh
ku.IIIlIUh~1I
vardu.Boyleliklerran-
Ju',:cilda
yukardaytlaniineklerin
-y
_.I~'t-
~llli';u~n
iltizerin
Kar~lhgulI
kolayca'kura.-hiliyoruz.Nelekim
(gayri
mini)
sozune
kar~t
()"iltu.lusal)
t
(gayri-
ahl§.ki!immoral)
kar
Ihgln
da
(ya1tahliksaUdenilebilmektedir.2'.----
Yanb::
(yat)
ile
anlatdanya.banclhktamdahaUeri
olarllk
tenlik
gosl:eren
oil'
onektir'.T~rkleh9EIler;ndebu
SOZI
bu
anlama
olarak
bu.lu.nmn~.tur.Bununla
fran..
Ilzca(anti)
oneki._
aniatbCJI
dii-
1
uncekar"lanabilmektedir.Os·manlu:ada'blilnu
anCB.k
'batarafa(miiz.add'Dziigetirerekya.pdan
b,ir
bir]etl.irm.eHesoyliyebiliycn-duk.
Ancak
budayalun:hntizlld~
t~affi.in)
g,tbi
h,ir
iki
'erimde
yer'
buluyordu..
Fr'8.l'IIs'IIzcada(Antimi-
literisme,an'ti:semiti'sme)gibisoz-lerianc.a.k
anJ,atma
yoliyleditimi-
ze:
~YLebiliyorduk.
(Yantl)onekibunlarmyerini
tutabilecekgori.iniirr.Ntiekim(yanhsuel)
!OZU
dogrudandogru-ya
(a,ntimilitaire)
klU'~llrgl,
olur.3.-
Dlt=
Franll:E
dilinde(a)oneki'iteaI11a.~dapbitdegi~imCIa.lilavardu.Netekim
(immoral>
110-
Zy
(gayriahliki:
aldika
uymaz)
d,emekiken
1
(amoral)
!lOZU
(Iaah-
liki:aMikilebil'
ili~ii
ok)an·
l!ilm
ma
rei
i
.
I,te
bu
(II)
'Y
II
kart!.
tiiirk:t;ede
(df!)onekiJkunamlabi~
Ur.
Nitekhu(dlllj'ablaksans,ozil(a-moral)ye(dJlIRomal)8MU(BnQr~
m
i)
kar,§thg!olabihnektedir.
.4.--
Artl:Franr.lzc,a
(inter)
o:n~ldyie
ve
olmanl'fcaterimlerdearab~a60zleriqb.il.~lDa
(beYlIIeO
getirilmekyoliyleanla,1n~anortak-
:hkdii~i.ince:sini
gOlteri!'.B'II
9,(;2
turk~
(ar,EiSI)
Dm
lun.lmltnln·.
Nitekim(beYDelmilel:intern-lioftal)anlaml(,arluulual)
diye
lUrk.;eloylenebilmelrte:dir.Bunla.rvebunlall'ahenzer
on-
eklerledillmizin
aldlglkolByhk
vezengipljk,en~ok
terlmlet
tize..
rinde
~ab'll(rken
kendi1li.
gOlte"
recektir.
I.
Neellni
DILMF.N
ADANA'DA
"Ye
i
fU]}lwil.
alarr...
JIIIZ
ieine
Ii
.·11
11al-
,.I
ya
)Januk.istet-im."
Tarsus.
30(Ozel
aytal"l
m
1..
dan)-Bab:akalumlz[smet1no,.
nu
saar
011
be~teYeniee'yegelJ\
veMersin11baYE,
ll~ebay.
Mersil1veTarsussarbayb,n,C.H.P.i.le-
rigelenlerita.~afl-T1danto~e~lekar-
~r1and~.
8a~bakan,
kend~h!liini
gorme-ge
gdenleri
Adana'ya.ka.dar
ran-
larmilkabu1
etmi§lerdir.
Tarim
BankasInlD
~if~i
bOIr!itla·
nm
bolii.
lielrnaslhakkuldaolan
kanun
;~iD
;ift;i
admBa§hakal1l~
mlza.
te,ekkuredil
cli..
Ba,bakan,
cevab
D
3.
k,·ukanuau
~ok
seve-
r'l::k
t;lkarlttgnu
bUdird1,
ve~jy:eni
fa.brikalar
ic;in.50.000baly@pa·
riluk
isler-ill'll{
dedi.Sulamai!t1etineilgUelilerek
bU
i~
iizerinde50rular!ora.o
Ba.~ba'ka-
rnmlZ,
bu
hil1ll
herydiki
'mUyol1l
yerilmeksuretiyle,
Dolii
ileba,a.-
1I'.lmastimkin'll
oiup
elmadlgu
sonLu.
Yenibir
mujde
olarakciaboJgemi!:de
pet'l"o1
bulundugulllun
anla~~ldl[gmrbi~dircli,Havatehlikesihakkmda
IIILzun
Ibahi:slel"yap.!dr.!smet
Inihdi,
Ada-
na'da.n
imdiye
kadar
tophuUlU
70.000
BraYI
egil.
"TO.OOD
tanehava.
~eh'ike
ini
hilen
iiye
,a'll'
masuuann
eUigini
soylediJ
ve
~I'I
,!fs;n'le
T,fJrsul"-a
bu.yodva·
fH
l....
h~fI!I_..."dikkatle
sozdl!n
ge~irdi."..~
B~lbakanAd,ana.
lstasY0i'lulRil
vardlgl
'zarna'R
or-ada
toplananIbi:
~ercehalklo
«(yala~»
se~ler~}'1es.e·limlalllln.
f
asker,
ja.ndarDlIa.vepolistarafmdankendisine
nYCIUireni
yap.lml
,hr.
B..
~bak.mTI\'1IZ
Adanaduraillflldasaylavlar,C..
H.
P'.uyeleriQ'e
lhi.Hltumetilerjgelelll-
lui
tarafllOdan'ka.rM~anm'[§t[r.
Fran
IZ
parlameDto,~
sunda.
}relli
I)i)'"grup
P'ari!i,30(A.A.)-Parla1D~".-todalB.Franklen
Buronuoba,kanl.gI
1I1ttndayeni
bir
grup
!~'....
.1.
mu~tur.Bugrupun
efgesi.
ayr~§
partilere
a
iii
!!o8yla.vlan
bit
ar.:.
.I
.l
toplamak
"'I£:
Iya
ai,ekonomik
!lie
sosya.1
kalkmma
it;in
elbirliii
i1e
~all!~malar~nlJl
eldeetrnek1i:.,'.Yeni
grtlp
bun
dan
'ba~k8
10
ya·list-Komiinisl
cephe.sininprop;)'
~1!'J.m.daLar.;!e
siIlya.~lIDaki5teg'!ndt!
dir.
Tarim
bakam
B.
Katal,alie
I~.
diknl-
,sosyalist
partaerden
~az[
.saylavlal·yenigrupa
yazllnuflar.
dn".
Polonyadenizkuvvetini
arttnnakistiyor
Var,ovlI,
30(A.A.)'~Biitin
Polonya'dakutlananJ"llhkden
O_
ayranlI
dola,uiyle
OumurBat~~;1
OJ
radyo.da50ylediiibil'dLye\-deniz
InYJ:1I1
eld'e
bulundul"man'llR
Pohmya;~in
olan
btiyiik
,one-mini
aoml,'Ie
p
olon
yal11arIUlu~"n
nizdreki
kunet;lI"IIlI
aftlf:'mak
~~in
Yl!rdnna
~ag~rm~~ttr.
HUGu
2
inci'aYIfamlzda
okuyu1l'luz:
Pro[c
i-
SomblUeUI
yeoi
hiE
kitab~
B.
GOBELS
DiYORKi:
B.Gobelsulusalsosyalizmin
Almanyaya
nelerka-zandrrdtgrruanlatryor.Partidenolrnryanlarmterikidhakkr
yak
8erl~n,30
(A.A.)~
8er~~n
liievresi
UIUSBJ.,
sosyalist.
birlikle;.:
i
tot'eqiogleden
sonra.on
be~
bin
ki,inin
lop~andl:gl
.spor
NI'riilymda.
ba~IBRI'[~,l1r.
J~
cepi1esi
~eflLe}"
VII!
Berlinnazikuvvetlel"
iefi
F..._
JagovuD
yerdiic.leri
silylevlerden
sonra.
R.
Giibds
soz
alnu~tlt.
Yapmlan
h.:'I·
kidlere
"ari!'1
ILl-
lusal;sos.ya.liz"
misavga.ya.nB.
Gihe~
s,
progr....-
minba~atllnll=l
par~alannda.n
bahsederekde-mi,tir
ki:
_Olke
i~il1-
debirUkyaphk
I§siz
sayf~ml
8
millyond,aniki
B.
Cjbei.
nti~yonaindi,.dik.
onn~
dl~uu:la
oJ.
lusal
kf""ediyi
yerinegetirdik.
Ger-
<;;
ayll'layc.
herkesin
hayahnl
k~.tarmaki~i~
C;ahflyOTUZ.
Fakatbu.
gun
tint
'l.ryasa
mesel
leriher
qun·
kiiJdertlerimizi
unutbnuJ,ot.
H'jki.ime
i
korum"kidn
bir
orrlll1
dana
getirlll1ek
ttlu
AI.
'to.yaliz.
minplI"al!:ik
aland
4;al,~m;iJ,sl[
de-
mektir..,Bund,:ansonya
l'empelhDf
n.:'
neyrayerindenazibirUMel'ine
bail.yiiz
yirmi
'binki~i
buyiik
b;r
d··
gec;:itresmiyapml~lardlr.
MflllII.ev-
1'01
yeri.gilDllah:
h8!!-;
ta.;.ljan
yu.zlt:r-
cebavrakla
~Uslenmi,t;'
B.Gobels.bu.radada
bt..
10,.
icyvere
re'k
Herlin
:uyaaas
miDrafJ-ohgr
tanslktanba.h-etmi,¥e
demit-
t;1I"
ki~
,,_BerJin'i
a
rllulUlalh'tan
e
ar&lulusaJ
~abudilmkten
kurtnbk.
AJmanhukiimetmerkezin"
Gnu
zeo
hir1eyenkald.clm~i~ekler;nL~a
kurta...dJlk.
UIU~BJ.
sOIYl.lizm,
pat-
tOll'lliarm
'k.llsalarro't
koruyac.a.kt.r.1,~inin
hayatllU
diizellmekis-
liyoruz,
Runun
i~jn
5!ilgl'lk
prtl;_._.-nauygun
o,lmlyan
eV'leri
yIktlra...cak.eyerlel'ine
yenilerini
)l'llplil-
racaglz.
Ahncul
uh.1!!u,
bizi
dituizlik1e
s,ulfhyaH,
hjzmet~ikadlJllar
gibi
hermesele
u7il:,erinde
kavgaedenbillpapas'laua~lamaz.Biz.alma.
paIP6s1aruidancolc
dahdine
hat-
IrYIZ.
Ciinkii
!u.suzlan.
su
verdilt
t
i1'llarl
doyurdulr:,..Berl;n.30
(A.A.)-
Ulu»1IJsyalistpart.ain;n
Berlin
bilgeli
lP·oU
,~~8...
u'idil"..opagal1cia
Bollil
fl.CQbehpa.rtu:len
o]ml'2Ii1darUl
tenk
i
dI,errde
bll.llunilmIJ'lI.clllldarnu
\I'~
~rman
~usunLln
ahliJdi
egiti..
mh,i
,absililldaoruntayanputinindey.etten,deiisti.ino1dugunu
lOy..
lem.i,tlr.
DUNKO
SPOR
GONU
lun
durumda
iken
~lkB.n
bir
iraV'-
gavebu'kavgayah.lkJftda
k&.
fl§mlll.SII
yi.iziinden
ya.1'1I111
ka.lm'Ihr.
Idm,anCemiyelleribirliii
br--
flDdanter~i.edilmem;'t,,di.siplin
hU5L1s1alrl
saglanmamJf"
h,a.':cm::fI,apJ.i:al,(
bl:fmda.
V'@'
ceketi
Irtll'!.1a.iken
yoneU;gi
we
b6y~e
,a~"1I:
b~1E'
ala.nda
Yllpllan
R1a~lardan_bun
danda.ha
iyi
bi'r
:!IDnUf;
DeklenUE!·k
dedogruolmazch.I§ciddiyealmmadlk~aV'esr-r
kurallar:rna
uygunhareket
ed:~:ne-
dik~eyafl~lac.akbugibikar,.~~~.
malardanhi~
bir
r"
vd;l
olma.·~
~f
meyda.ndadlr.
(SOI1,U
5.
,inci.Je)
DiirlAni
aradalu
ma~lal:'
tatslz
oldu
Iii
rahl
·UOI7.J
)oyle
tI~llk
J)ul~IJal"l
a
a
\'3
t
hlik..
s"(:.)
I
II~
bir-ork
1-
urdda~!"Bn
Gelect!k
hafitB
Selinik
~ampl-
)'onlll
Aris
takrlllile
,elhrimizdefa..
Pillaeak
ma~
do~aYlai,ylil!
futbol
.d",-
n~dijzeltilmekleoldujundol.lAI.tinordQiie
Demir:porar8s1ml..
dun
yap.lmi'lll
lizLm
gelen
,ihl
::na·
~I
:Ieri
bml.kllmll~'trrr.
~dman'Cem~
y,etler~
b~rl;ginin
kUiragl
yanllind.a-
•kiekzer.sisa.la!ll,mdaAnkaraGil-
eu
He
Cankay8.~,nln
A,Bve
i.i~iJI.
elitainm1arldoat~abi.rer
Rla~
yap
ml§]arthr.
o,!;ltinditak.mlllrrmili[;-
lal"lnl
Anlcara
GueD
kazanml§v~B.
talumla"l
beraherekalml§lar-sadaAtak.mlarrarasmda
yilpm
Ian
maIY.
A~kllraCuciieksiktaln
mU~
rai;men,
hill'
DY~
farkhrle"'\
4._
..
'"
,t,IJ~
r;....
1
IDUZ
kamJ
racaklU-.·
..
se
ba~aracaksm'l'
\
e.
 
SAyrFA
2.
Profe:SOl"
Somba
tm
,yeni
b
II
ki
Blllgtini.il1
~iil'i.i.k
alml11
011D.1Dhu'·
~lnden
pro!..:
or
Sfll9.,rt
bu
,rl
!I-
eru(lmanw.yalizmi-
Dt'u\"he
oLlAliut).mf
t.a,lym
,eoi
bincr
Adlnblhra-01,
a1-
d-n
I.f,
,.kJR.
4IInBraI:mhnc.oI,iC'ni;i
biT
caniytt
H-
aG
j)
rr
i
di
r.
S
Ollj'.:l
1
i
zmi.
ItI'!!OIIOI1lliil:
bi,r
hit'
o~a'lT',d£
d~gil,
yuve
P'I
kn
ka-
:rld~anndanaYrIl
halk
l'IiI},atm1nenin-
damn
rna
ili;.ecek
librIId1d
ij...
ren
Somb
rt
j
e
ce:rininon
y
1
inu
181"11..
,clae
glgibi
OUlZ
Yll
IOnra
d.a
fa
1-
il
egjnilliUyliyo:r.
BuyiUdeng!Jn.dnlcll.
i,leriyllP
iliilii
yn!nur,
Ara,.
_Ira
onlaroiil
dokunduysa
bile',
me
Ie
yal1'uzdokurumkur.
Yoku.
a:yt;tmakdt~ildir.
Bu
Iw;t:tleproiciSr,e
c:rinin
uy,mdJlI"acagl
huhangi
bir
8J
s~lddikodunun
DnUilC
dir.
5
r,osy.aJizminalrrsan
I311·
anndn
t~m~neriniarlyor.
So
yaH
m,
uonomik
'bir
~ilgu1
y3VI'1.I
ddar.
Bu
~a.
m
ayu·I!:.1
vasil
~udW':
untQ
d'e:180
mllyonnufiJ!l1IJ
elan
Avrup3,Iras!fnra
210II'I'IILlYOhdaha
II
ttT.
II
iJ
d~-
hi
olmll!lI!'Ur[
Du
hadifiC-
nin
iI"~o
sonu'ibn
vaT~
Kay
yarllg1~
1'111'1
aglln.,uti
em~kcihazm
11
!liib:i1a
1uiu,esnaf
loncalarTnln
gev§flli!si,
!:'Il'
rkonombiIlinPozulmasI
Ire
bL.'lIlW1
sonu.,
ellot:!ak
bir
(kola,"
me5~1
~i)
nOn
~I-
III
I,
uyiik
htin
dogui1o.l
bir
mci
Yo.
rnan
bu
sonucl;uIn
ber
bjri..
cril"l-
1.1
rduku.nsonradClCt"u<lan
dogruya
Ollll
unu
du~unmtteb;Jlryor.Sos}'aliunmhi~tid
IiU'lb'Jh,~
",af
l'
llkin
bunlJnu=v.t'tnnl.riyor;
1)PEeD-
.Jharl'~11
an
&gl
gibi
ya~
bilf
nu~e..
,.1
clan
0
yaUzm.
III1
anla:mdah
pi.
miz
sOliyau:;,1:u
I
Z)
lnB3J'ihi
nhl~ksal
yuk
eli'nidii~unfnoByalizm.
BLl.
gilnk
i.i
na!lYil)J'l.il]
osyal'
nngi:irUg.1I
1-=-_-ll""5l'I-..J:>...
"b....
b.....
"0\;,(.,,,<1
G
L.ey'~ntikb]uini
~Ozdiylll""
Enur:;
T'I.,
"baummml_tle.r.inin
lioldi
il"
'ROo
rinin
~&hibf
Spengillt
de:bou
fikirdc-d
r.
)Dl:.1z
n
kayg1ll.il.lnu
ta~lYa.n
10
yr
m
10
milHdyrtik:JlldJnnak
f
i1hgi
kur
Jik
"t
f.
Cod~fajr
s.osyajizm
.Jl
anlai
r•
IanbthuT'.
Yazmill'l,
l,lu
C:ICneJ
aJ\Layl§~
Ifdan
IGn~
rami.isahhas1ruU3nTara
goe!ljiyor.Ga..
rel~ii.ilulc.
ya.zmanJjaTm,
IIlyilf,OJc,dafllDi
~zmdan
hinbi.r
'§e~id50syaliu:anUayr.
gormuyormuyuz:Alman
rkonomi..
tibunla.nnbir
liEiteSl1l1
a.p
J.rta
ve
N'lsmr
187
y~~
karmaktadu:
Yetii'd
IioD
yalizmi.
ekin:sosyaHzmi,feodal
608-
yali.un,
elet
l&O,ya.rzmi...
FakatblJ
f.iiLlklugun
i~inden
§Ikmak
irririnslz
de..
gildir.
Som&arl,
11'17
~f~ido
ya1izmi
"!umfa
aylrrnaH:t..dll":
t)
h.tttncn&Os·
yal
dilzeninmum.a
gore
SO
!>l'alu
III:
tam
eya
-:za1ig
dilzen
anaedil
bilir.
2)
t~nencemiyet
dUzii;nin·n
tt'm
H-
nmtkonomik\reyadinselohtJuna
go.
5005
li
m-
M~selaMaI'Kbve
huisti-yan
liD!:>
a1izmleri
gi1>i.
3}
t&toen1l!n
saS-
ya
duznI'I'1
fjlozo£i.:::ine
gores06iyahnn~Cemiyf'tgayesinl'
kahr.amanca
ml,
yok..
devri~csinemivarao!:a.ktn?
Mw;,5;ll·
lim'
j(ahram<!nC:<3usuliitutmu~
li-ir
'005·
yaJi
t
'S~Yllabllil",
halya
para!an
dan
1bh'
\lZ
rin~
yaz1h
obn
(ytizjHl
J{)U
kll-
ZLJ
ibi
ya~amutan
ise
bir
on
ku:rdgibi
ya
magi
oaha
iyi
gor
rum·
.'1~g-
lia
ul7
ciarno
[lJ"I
leanr
c:i1f'
C
nto
armi
WJ
peu:J)
SOl...
onuni~jnb'rprogra.m
~Driinii:yor.
Sl!)mban
ayn
bhboll.!d
Mar.lt'r
enkjd
ettikten50nra
kC!ndi
konll~Ynll
t'~lyn::
Alman
soyaliinni
ncdidHu·c
k
iljin
pro!
or,
el"l'~
~iziyor:Alman
Ii
Yli
i:lD-
fl1
.lan
ru::di?
Bun
crv.abl
i
kbkrau-iturlihlil1':1-A
1m.i'JnJa:r
tarahnd
SO"y
h7.me
alman
o!l.yaHzm~
tl1yoruz,
2Alman
nIh
ve~r
!
na
LlygUI'll
os)"Iiunr
almOIn
80\
a!izmi
Diy
uz;
3-UluIekonomianlamlfll
<3§lyal1
nalizm1m
n
50SY
i)!miiyo.
r",
omb
tt,
kendtlin
l
rilhnd
it
j
ilulen
IIlmanosy.ab:t:
nlln
bu
ll"5
~t:.
id
lrd;undnh
hlrine
knr
Ilikolmll
6
ihr.1
n
1
IJY~1Yor:Br
111mn'lHII1!ln1,c-
Ikildc
:alm<m
HosyaUzmia
husk
tJ
'~iI],
~nliiiy
,~r
o
kalde
t.konom·"ti
mun
kanomik
ylpmliil
liI]!;UltlnD
almasJ
gereolftir.
Pref
sirkjta'bmtn
btl
kllunnlda
,bir
u:ru
gihi,
Alm.anya.n
r
n
o~s:ij,-ilnU
1I!IJor:
A~ya.nmhi'r
£l£iedi,
bitru'hu.
~ir
de
1.,_-....
liHdi'lIa
var·chr.
Alman
tii!lira:f~.sl
'blli
Alman.y·
a
InO-:
1
tel"e
ee:s.edigO!U:l'i,yor.Almanb~]k
bHgl'l.1
fS,LI.
bll
eedinruhu(1\1anlauyee-Alma.,
iledeniz
oniirde9.-
it
il!JVgisi.
HI'jIYiilll.
k~yhi
ve
~'1"11rek
bir
'"J
ha.lktlf.Dtrin
dU§unl.ir.
Wagn
cr"llJl
r
8'.
Iigm_,....
giri~miyecek
man
olmak,
bJ'r
~ryi
ge.ne
OIlIlDdijt!g.iIUI
g6rey,3pmak
dcmeltr:ir:
Deutsch
se'iq
Landra,
30
(A.A.-
Bay
N@~
b..eisNt,pine
Sa,clll!'
nunibre«
S>8lbst
wil.
vii
Cem'berlayn,
vcrdii:i
'hir
'IOyle,,·.de,unla.r:J:
l!Ioylemi'
liT:
J~nun)
dl!'digi
gibi,§-eyci.dir"
dcril'l
U_
K:a).ser'in.
;n,m7.den;zci"
dLl~iimmeklc
ber.abc::r
bayalkur:mu.
§e-
liginin
istjj
hilU"-
meyd'an
OJt.u
£1
B(!1iIU.
F
.at
buIioevgisi
~eH
levmek-malt
il'illl
gemi
y
phrmaktiilki
If,
01.
ten
dC'~ildir,
~f~nortayaaUJgE
fil!:rin
n.
Almanr
,ile~
vg
Imzrn
l!!e1l3ebi
'V~
k.m.agabn
U.ygUR
olm.asmdandu".
,nlmu
fur.
Aim
n
onerge
1,
bu
me)·
Sombart
giizl!Z']v
byecanh
bir
Hsan
dan
okUYU,UI'HJm.
lekr
rlanma
sru
ill.'
alrnanI.IIlu
unLin
bu
Traianmanllatr.
k"hIkd
manSiZaeoymaIT."
yotvehepsini.
iiC;
kelimealtmda
topllll.
)'01':
DertndihlunmkJ
,.:yocil
elmak,
Ingilizteciminin
durumu
I
keudinegU...erunel>!,Bu
Ir::l]<tra
day,;U'lan
prQhBOr,a~man
so:;;yali>!ltIilllin
i~~~
~S.
yltlimti.
d~Ci].h
Ik
'li'f:
ki5J1di:r
sosya1iz-
mictduWul"Iu
izaha
~hyor:
A1man
SO!-
:yaJizmisos}'albirdu5ti.JFculuk-
Sozi
,ale
Norrm.ltismus·tur.
BudU..
turCUll!gLlR
buhmduguyndeferdl
titn
d3yr~nJ~r,
k61c1erini:
Slyasal'hir
orne
gin
varhglndaA
1.1
n
(lu:.tLlfla'l"
't.arafll1daru;izi].ru}tir
(Sf.
(0),
IujYllmf'lt!,~~~~~r:~~J=-·-
Bu
sO'Syalizmiwdih:gi,
t:l
dd
i1
IriJI
U
:t,Yi:3.
ve
gen]ik
de·
tcErmin
iistunde
daha
y'ilks.ek
dc~eII"-
leI'bUilundugunu
IlU~UneH
b~r!losyaJim'
te..
Iman!losyaluminin
Ira.s~.Bu0
yalu
J
farkssosyaiizminin
istedigi
gibi
monotonluld:an
uza.kUr.
Ti.irW
kul.
til]"
klsJrnlorLaraslnda
benzerlik
de-gil,
uyma
arar.
~ilnkii.
alman.
&OsyaH.zmi,
yapnatl
hayahprC'n~iJp
ve
mticerredl
li,k;'1'
ugrli.lna'feda
etm~Z'.Bir
de<fa~~~nkeilDU,§.b~'lmi§bit
iey
degildir.
GI!'''
'fekire
AlmanyillRlnguzelligi
lie:
iyili-
i;i
i~in
prn'ipi
f~di1
edcbilidz.Bu00-
kmtdan:
omlJi1l't
j(endi
Lomira,30
(A.A.)-
Haznenjn
!~J~
finiUlsnl
ylh
~~in
~Ikardlg~
istatlstlkle-
f'
gi:iregeU~le"1.197.1411i.l'ilbkbirart,
magellurmelnedir.
HardaI'
1.6EN.031
UrahktJif.
AStk
bUts
ninge~~fijl'll1marag,oster,digi
a~1
ktan
6,,496.890[ira
Gol-
ha!iok:tur.Ilk
1i4~
ayl
k1r:1kamlanll,
e
a
I
1spanyadu
suzlugakaIsava§
30(A.A.)~Gazets
d.e
SOVYETLER
B1KUCI'NDE:.
---
Sovyetaglr
endustrisinin
¢l§m,alan
endU!!tri,si
Uk:
alh
0'1)"
tl§inde
)'Ilhk
pla.
nm
yi.izde
49_5
.ni
baianra11
mHy,u
'(61milVonrub],elik
IUre'tim
yapml~tn.
'BIl
miktall'd;!l1934
y,UtnUl
ayni
dev:resl·!'Ie
nl'SbdJe
yii:zde25.3£u]ilIhkvardtl'.
'Fonti.iTC'timu,
ti
miloyn
,5
l::1il'l
tonl~e9:34yrlmmilk.fi1t~
a.y~~3
ni,sbnlcVllz-
d~Zl.b>,dcm;r'12mUyon'43\lintenHe
yii:z:d3S.
~el~II'Smi1yon
S5[]1
bintonil~
yibdt31Mii,lomiJr
,0
mi1yon
Hi!;
bin~on
i1yijzd~;'Ui
artmlbtJT.
Falahk
bakrr-
CIayuzcle
169,alU.rn'inyomda
yUz.de7.8
,idlilUWlr'ik
ytiza~
31.'.
komib<tnemaki..nll'lcrde
ytizd.e
'2S2.
yu\<
vago
'l'l.llIflnda
yu.zde
131,
k1limyo'l1da
yUzd
p
~O
v!
t'l'ak"
tnrd
viiz
if!
18.3dur.
SovY'etlerBir
i-on-
havacrhk~ab.
m,-1LI
".s,-:a;-
,-"'.)-Sovyetlcr
M...
1.o
~r
~i
nerkczyiirlltil:imkornltesj,-SOy¢'t1tt
birHgi
1.
mi.i.krrn:r
b.aLQl'Iunun
son
U;U,!JndOli
bk.IJ1n.Jn3JfakUi,OOO
mtU'f'.yeyU,ksdmckveini~!urasl1IIIda
'rjielci
n.mezlikve
'becltti1i1<gosternlll:-ksuretilc
bUki.imet
tarafmdamkE'ndllerin~
veri1elll
(idev]
balara.nZilIe:
Prilutski
\IeVeri.
zoyu
"Lenin"niJanlyla
u
'11)3.5
metre--
denpa..a§ildlti
atlantak,
deniz
i.i.i:erinr]i!;
..dama
Vii!
g-eceatl.am..
rek,oriannl
'1nr.J.1'l
y
dikadlnpara1ut~d(Niko1ave.Babuli·kina,
Vakovh=va.Bart~
"II'S,
Ma1il"uJv!l<
kaya,
'Olokina
lieOur
l)
ill!pUot
$m.i.t:
V~
Malamoll1ju
d<J('Inzll
yl1l:1Id
111~3l"!1tyla
"
Madrid,
i'i.
'ilhat
1/t
SQysa\
y,8ird~m
bOl·
k:JJlIhgu'IITl
utsm:.luga
kar~1e.~v!l~
ha'k·
lunda.lci
bU)'l.'ultU!WlU
lfLilymaktadu',
hpanYil.dartdeiyiya~tlyljaraCEO·
lalaktanmmayac.ak
Dian
uuu.duk
kal~
dllfJ1mJJtIr.
Efrcn,t:.a;thklara
tutllJl-
mu~clankiN'S"r
ya
oztlbi:rdo'ktor
f
.pJ.,..n.
'\Ie
tt
rsmig
hasUnelell'de
~yi
ed~lmeli:
IOru
A~I:k
bir
O"'i"YkUI
~I.I
g6s1~rc:nbi.l':.tabakmdan
~ek;ndi
gi
t
lnlirdl!:!
;tOT]a
bil!ohm~y!
'atm1a
ak
Bag~h1alCaldlr.
POLO
'DA:
Danai
gin
ekonomikdu-
rumuvePolonya
Var;ova,.to
(A.A..)-
Oa.z.et:l:Pols~
Ita
Danz:i~ini'iflatllw
fi'yasa1!li'i
tnke.ndi
.ill
r"'l
n
bak-m]mdanda~okkDti.i
oldu·gunu
y
;!:a.rakdiyor
ki;
"DOIin~iiin
baymdlrhgJ
ane
Po.
lQlIyanm(h'~rf.Flii
y~ptT~~
tecimtlda-
Y3ll11»ktadu'.
Halbuki,
dl:lv!.z1u,:
korru·
Iansan
baglar
IJIc1lcnya,11
tecime:r1erizorl1lDanz:igdenayrl'ac.akve
b;]~lHI
birIiman
3Jrataukhr.
HuIee
DaTIl!gin
tl!!..
elmine
urn
c:rcct'ktiir.
italyaya
gelen
go~men
italyanlar
Ro
](1
(."1.••
1..)......
pal
A!l.ya.
AbJ.kave
AmujkanlR
36Ulkesll'llde
bu..
lu.nanitalY'ln
dyl~Jc:riindenlS.
in
SOC\!-
bu.rayagc1meye
b~lJaml§IaTdu.
BU'I'llar
dl§LLrda
oturan
italY<lnlar
umiyc'In
n
paraslyle
birka~
tlat(;)
su
,ehirl~Tim::r1
kali'lcaklardH.
V3.§inblClln,30
(A.A.)-B,
Ru2I1~l·
tin
dileti
LJzetinc:
'·Unay~.a
'layne
Vu_r.
ken"
'ba~~anl
e"
Con
Levis.pal!'arte~i
giinil
V"'pl!lacak
grcvindurdurulma.s1n1
elll1I!tlIli~'l::iJf.
B.
Levis'in
kOmi.it
[,~iLc..
lin;
gnvc:len
V'azg~~irece'll
Olorriteye
'SM~hip
,o\maJtlas.ma
I'a
gm4f1,
ilt;lleil:in
bi!iJ'-
kanl!'!ldi~e~in;yer'in-=getireltoClch~riIa..
nllmaktadH-
B.
Lrvis';n
kabu~
Illuig;
blnkl~m<I
ecegc:.,diT.
!J1Llj
duru~mili§~i1eli.n,
ken·
di:lel'ine
komtirrndlistrisiiliin\dj~ijk
N.R.A.
y~
OLdayan
E.Ruzvelteo1<1n
gU'
vcnlerini
gi:i'item1etktedir.
Bay
!.~vii.s.
i~
-;i]crin
pi]t;oalaui~~n
degii
fakatE.
Ruzvelt
i~if.l
bHakl.~mayT
kabulettHde-
Tin.soy'h:mi§tlT.
I
minin
ortayaattlkla
l
bo~ideoloji]el'-
dir,
Almanso
yaliz:mt
CC'r'i:rkle~n'iek
i~in
bunlardan
kurtlmahdtr.
Somb3rt.
Ul~
Jlozo
1
'e~.Llyan•
m
ese·
rinin
sonbah~llidc
cl
vlet!!\
planh
~kr)-
nomj:r'e
go~ct
YJpmakllll
yi.il~ijmlii
DId".
gun<l
iljOart:tcd'
'(H
Bti.j;.i.KalmaekonomLlotinines.erin
ne
deger
blli':
,l"r?
E::;~~,dort
be)
<lY'
danbcri
almanLas,••,.,daepi
aytL
Ildr,
Bugtinkiislyasaltejim..
""ri.anla§lJ.dlgma.
ore,
iyt
gOlte
karr~lI..
ml;
degil.dir.
Bizl.!gore
Caiman
sO~j'.alizmi)
csri,hi.rt:iel'dllgin
5i1gr;.1
c:c.Hml~rini
fazla
siy[e,
sooku
egUml
dlli
bir
,<J'rIiBi
kan-dlrmJ~U'.
Niisfona]-
l].oS)'31izmin!::augiin.kij
hali,
ba~langll;t~.
Ilsyali5t
ycnc::ti.
mll.
g~ttjkiil:
zaY1£la
ma
iyle
ald[g]
§e.
kilSomb.:llrt"m
k:ilaiblndllki.
sosyaliz:me
y.abann
d.egHdirdent-bilir.
Estr~dev]e-
tin
ooln'§lnl.
.hidl!:'o
zi.yade
ki:iye,
en·
(!ustril1et:~dmde
toplomma
ve
tamiim·
]ilnma
Ur.Old!iS'l:llf'l'jnden
iZ1}'a.de
ol"ta
!fIU·
fae]veri§l:ibh
!Iya.
gLidiihneEOrn.f.
eke.
nomilrhi.)'ah
yuzde
)'iJz
dtvletl
1o
tir-
m~k
yuine
liinh
bit'
konomiye
~eki.
yor.Nasyo:nal.
osya1izmin
:;olcu
ego
l"mleri}'1bo.:
i
en
)2.
ar]ar.
§uphesiz
buc;agnyrkab
edtmi)'eceklerdir.
j
Netekim
(!
r
hakmd:1l
yapllan
tenki~"
krin
sogubu
baklmdan
~sC'ribirgui-
li,ks~ymaktadIr
Bir
otobtis
kazaSI
Kuaolank3,
30
(A.A)~RabatI•
Jar
bulunan
bir
otobUIon
alye
}'a8J11
mnda
dcvriLmi§
ve
i~indeKi.lerd!n
do.
l{uzuolmii,.
,n
Ii
YOlrillanmllu.
I
B".
...::
-d
.ugunJ'i.U
sa.,ylmIZ
a
ge~eD
kdavuzkelimeleri
An,;,
=
Va'Jta
A!ll~
=
MrJ!lfaat
BHlge
=
Mmtah
E&itL1'lI
=
Terbiy~
Finamal;;;::Malt
II!--
Cl:nu
OQ5,lcri
Te~ahur
Marcil
-=
iii
asr.2l£
KUl1tllk:
=
Tezat
.IIzr
=
Hafl'iyat
KlUey
=
Sima)
t~gm
=
Alakada:r
Om",
=
Ma'Kam
Tl:cim."",.
Tic:;net
Taren
=
Merinim
Tans~k
=
Hulka
Su~lamak
=
Ittiham
etmek
Son1>l~
=
Netic.:::
tlretim
=
1:.tih5albnurdeilik
=
Refakat
Noturr
=
Bitaraf
Onrim.
=
Istihsal
Yeritrnek
=
TatbikNmek
'Olut
=
Emri
vaki.
nri.iyo.
Marks'abtl
lP4Ittle
)'One.yaJan01,1.
manekonami
ti,
~ii,ph~!iz81mf
ka'VC<l-
Sli
du§um:esindrn
deuzaktu.Biraln,f
'V'aI'Soa
buuJu
1!!In
i,indedir.
"Butl.ht
~~i]er
bi'rJ.
inizI"
BoziiyleiIi,igim,Z'
yQJrtur.Y.eryuzilndeki
bUtii:n
l§~i
I~nl-
fDIU
goaonLine
aD.mayl1ilea.
dCl>tegimiz
del1]etohica.ktlr.
SClsyali;!!mLge['iekle~·
ti:l'ec.ek
luuf
degil,
dc::ylettir.
SombRrt.
burada
Fieht'del'l
beri
gelcn
Ollm~n
de",-
ldmiayl
I-
;ana
Inill
bagllk:Lhyor,Za.Ce-nknciside
kannlanru.'
i('htlf"a.~
nve
St
in'dt:n
lma.kta.dIF.
Profesir
(:sasl
n
anlattlktanson-
Ese:!"
bakkmda
y.apdacak
birtenkid
d:lhaziyadc
li.os,al
v
ilozofikIikir_
1rbaklmu:!3ileri.stiriilll:iiir.
Alman
IfaSTni:\
ili§en
saYJialaTm
birer~
yibi.i.k:\molmaktanziyilde
claha~Qk
a.lmanh·
glhakhol.araksevenbiralman
bilgi.
flinin
el'lfi.,isihiikLimleri
o1dugunu'5o)'li-
YI!'Hm.
B~r
franS[2,
bi.
turk
sosyologu
ria.
franslzlrlc
vellatiirkH.i!l:
hakkrnd:3
Iynl
hiikumleriiler...
urer.Hatta
50S'
ya]
demokratbiTalma
mutefekkiri.
meS
]a
",eE
p.rensipi"
ndenziy3.d;:de.
mokr3t>inin
.illm1'i"l
Irasn't3
e\veri~,lJ01-
dugunu
i'iu~t
II!dicbili'r.Netekim1911!;
den~932'yeo!kaoa,A1many.a)'l
idare~~dcniel:'
bun:;)lflanm!llilr'dr.SonrabUi
lia
131:
b1l.lgLJn
ilil"
hirer
v<llua
olsa
bile
a.C8I·
ba
bem
birUrlh
d~'II'restnin"Ita-dlgl.
bundan
dolaYIarihig
birer
Urilrli
olanva!uf1ardegil
ntidlr?
Nibay~
Somba.rl
Jj]
sosyaHzmamlay!§r,;n;:abiil<Is,]
SOllY'"
1izmi.ndavaslmInn
d~lm~ilI
blL'aki!ieak
kadar
ayn
b'i'r0.1:'t.l~tnuyor
mu?
Bunun4
laberabu1'0341
Jlh
i~jnde
~'azltn]l'ii
lant:ser"
bin
(1:"pit:aJizm
t~J:ae
scsyii
li.zmantituinin,veni
bh
~['Itezcle
top-
landlgml
du~i.iIlJ
ruyor
Bu~cntr:zi
Hegfl';n
.(uTdunda
""ok
ynllrgamam"..hdlT.Eser'in
bir
ll-l..kt~Lnrd!.o:acag~
dUY~L~-
I.[[r;,aK
deriT1.
I
~kin"Iroan
rroFe'l.on.tn-
deJ.c~!Jim
sevgisl,
)Turd
heyecIJmgozc
~arpryoT.Buevgiill!buht-yetan
gUo
ze~bir
i.i
lC1bla
biribi[ine
baglanulJ,
Eselnba§langlc~ndaki'
hrrfeYAI.
mauya
i~i(l:
AUesiiJrDeutslil:md,
so.
~lij
dil~i.ince
Hetopril.k
a:raslodaki:
Hifil·
f.indtlsiu'ru.dur.D\i~i.tncehayahh~U.
igreti
\Ie
takmaalan
Tihki)
e
i~ln
btl
diistUf.
buyUl<
hirdeliS
H:;!yna-
I
olma..
hdl'l".
Sonm(aIm;!n
54»
a1izmi)dog
\Ie
heleTurkiye
i~in
dersve:ricisaytfal
f
tasl),or.
SQmbart,
bUyUk
rndlistrinin.
a.s.t:tglLl!iUrlOlmd.1[11"ckOTlomik~,
InbUrIln
cemiyud'l!gerlel"in'll
ba~athgn'id..
'I
~ik!..
yet~!;liy{u.
BOL~atLik
doguda
hcnUz
at-
ta.ya
~Ikma.aI.
F;tk,,d
dogu
mtmlek
t
e.
rinin
kuru\L!~u,
buba~thga
do-
u
y
ra
ku~ii.k,
Ekinc:i
IQ'e
iI.i.§Uncu
derecedl!
meseJelrrr
doniiyor:
Ul\l9,
ni.lflLls.
n-k.
Illhbn,
dml!s.e1eleri.Bu
I!.O~
me&ele.
alman
lfasmrn
diyemidk
FiJJuf'1'.
alc'la
hemen
gelen
YIil'k:an
'lUnl£,011
ag,
'!i.mrf
lravTamJariyl
ilgiH
dE!'gildir.
§id.
tann
tanf
ndanulu
gon
elt'ilmistir.Bun<'l
bi'fprensjp~
iyman
cder
gth1
li'lanma-hyrz.ne~ngelen
bi.r
esas,
mcseh!halkm
ScS~
=
hakkrn
itsi,
genelyBnc.
tim,plebis.it
gibi
esa~l;Jrtlutada
degtr-!;b:dir.Alm2n
sosyalii2mikultiir
so:sya.
Htm
olm-lab-erabr:t.
gene
bir
icsya.
Jinndi:r.0haJdebit'
soayaldiiun
pe·,
§i
de
olma.
ldlr.
SomlJ:ut
bilduze1"1in
diJ
ilnU1dugi.inuvc
alman
!!'OSYLLlizminin
bu.dunni
InI£
:r
ara~mdakur.acagtnJ
goz
onUndetutuyo.
Yah'ltz
ekanomist,
&101£
keHme~indei!
k::t~JyoT'
giirrunmek-'tedlr.Onunyedne
~urk~ede
dal1a1!i},a..d.!'
(es.DClf)
'll't-ya(me
sId:)k~lim~]uiy.
Ie
ifa{]c
rdi1ebile~ek
(Stand)
ke1imsi·ni
tudh
ed~yor.
evld
sDsya]
alanda.
kime'Slleritamyatak,muhafazasma
,{all
aca;,c.,
erekirb'esits;zBkkuvv
lendiri1c~k.m~slk'lfe
esnaf
kurLLmla.
rlnayerYt'rileccktir.EF.;nafveme:[ek.
Icrin
yuniyu
unde
hurr;yH
!far.£ak"lt
bu
hiiniyd
t;lmrrSlt
llegi1dir.
DI!'iI'let
konlroJ
rdt'c.cktir.
Esnafmvemlesl
11-
lednurriy
t
£crc'IItsiis:;nde
3.T1IgJ.
na~ngel
101
n
uaz:Ifikir
h3
t
I
klannldev
l
ortdn
knldlrmah(
II".
uh
sia
1.kJ
r
[113.d
r
tlerleyidi.ii.inc~&i,
:Jitlik
ygu
1.1.
monolon
ve
her
yerdc
ayiU01
aJ1
I!:n
fi
kd.Jlk~kisjd
rook·
ral§
1I11
1
onunCl1U
flroleta:ry;:r$o"yalaZ'·
Klral
'Boris
VerdoFtorp"dosunda
Sofya,3D(A,A.)-
Krr;l'
B1,d...
i.le
.;;!Inns
Kidl
L1Lin
V:unaya
t~":'
"~
E
"ill<.
su:
Verdon
t:orrpido
uJ'lda
AmiralRili"c
tarafmd3il1
'Io'erilcT'1
O,g)e
~olenindcbu\u
mU
lardlr:
KJral
Boc-'srorpidodan
fra...,~
iSllI:
cWlur
La1kan
I
RLf',bronei:c;tem
bit'
l~lgra({ekm·~tir.
Torpidol~r
Sela;nlg,e:
gi:tm~k
Varn::td~[1,hilrc\(~t
e'mi~~ir.
rUror.Ac11
yenlhir
&a
'J
ITiirklyede
fl!e1i,mcgebalayan
lyH
f~rdd
lmpitalizlIli,alman
ckollomlsht'l'in
diBr:..
gi
oltl!1haJk
'lIt
kLi1ll.ir
sQS~·ahzllline
-.1:'-
",~rebiHrmi?Bu
u~gerli
kilab.turk
0.
kumo
larm.'!
2iL;ngin
clU~iince
u
£l.Iklan
all
ck.
Sombarl'm
Alman.yanm
C;e'5.C"
dine,
Tuhuna
ve
gay
:;.iJ'~
norrbi~tiglve
ollitU~
J
::a
"Ydli.i:
elllhinben.
'rer
uir
IbL
t:iri;;imini
onl.Hd
.;'Iycla..
,ac:aktLr.
:t-
FA
I
tR1
j
~r
'1nolJr
U
n;lZrl...
t('~~
tint.t'rl(
,It'Tinded
.-.~~_,~-~---._~~~~~~-.-.-_--~~___-_~_~~-_---T__~-_
"L.:~'.:
-...M-~...
~!!',
":1-,,.,.._;..'",,~,
_+~;::.,~.
'.r~...~.
"1I!!rr'...,'
1
..,-•j,.-.,'-:..,..
 
Bur-hanBELGE
t'l
J
Jlli3.
gOt"...
At·r~padllk.isl¥a:.;aldedlK'8lwlik:
11
K~
e-·.
Bu~ui~erpak.dal",ister
l'E'a
'II,jgo.yOlJ.W
i.s
Il'nen
mJJah..
d,eJel
yalllnd:111
J
f'HlU~~
h
(t.,j
-IoU
Y.llrutliu
dell'letinsi-
1
aS
b;tJm'mrdan
goGirij-q.
SI~J'l'Itf
.a..al
m8I'Wjtll'.
-ill
.sOD
i
~i
yll
iri'lltdeki
dJI
Slyau
OnJlhliJiJrl,
S.:l'v~tal1
91lceldlurk
yl'l.i'.I'l
qbUldsl"l'
Sl,.umu
tap.l'dl.TajI.rn-an
vakmd
gibi,
A.
i'tll.pa
dip1comas;,si,
s.8.nk!l'
bi,;
le-r~
'U€'f
alabilmekifinbel
,&n
her,
IJBmle
tmiemecburdur,
Boyle
old'ugu
la"Ide"
her
devJet.yonllmalrs,zltJ,
yd.
ID'
IZlli.macJ!U"J'nl
dde
etmete
~<111-
,_.,YOI'MC",
IIj,T
iJerJeyen
oil'
!;.:Ill,f..
JINl.
Son
;ilYil501i
el!nl,',ifliHHlil.
1.0'
a~af!.
AJman,ada:&.iir;:durumundegi~mesi
ol_
Mil
tur.Ver-<:ailles';
t8D1yan
hirrej!
I'liin
)'liI'iaJ""
t.:wcmay.m
btl'
rejim
alme,].
1.:,ikJidnle!Jerin
bURa
gore
t-edbir
el-
m.l.rl,
iki,11m
takvrmim-
bic
alay
ha.
d.
Jer'!!
doJdIll'maga
yetmi~tir.
VII!
g"ll~kten.
bir
baksma
grjJ;e.
uiL
tijnbu..
ib
y,in]'
,can/rhkJaJE1.
AlImUT-
Jra'flU1'
h'Ddinr
yeni
birimindt!'
to1lUtmasr
ileoukilerin
ana
MylEce
'tanrmJI.rrn-
dsn
ibn.f'l't:l.ir.SilJbytJpmag.M
i~ir"i
olmaY.1]b,,,
A
m'n,VII•
srlsh
yapanbirAlm'<I'nya
UJusJars.Dsyete~inegirdigirJe
sed..
liIenhir
Ahnany.iil..
UJuslar
s(Jjsy~'~,es:u.
dell'
kol/.lrnnl
s.ilJr!!lya
s",J1~
""kar.l
bit
AJmanYi1·
Bir~(ti
k&ntl'oUara
boJ'.jJ1'J
egenb~'r
A.I
!tara-
bun/ardstJhir;
brl'ill'r
isteme.
j'con
bi"
AlmilflY'"
H.emlEnd;be-m
de
ij,te-kiJeonin
eD-
rrf'l'ya/j~minjn
kurbamb'i,r
Almanya_
Yenil"etue
biremperya1izmi"
urp
-r.
BtCJ~
"'ll'li
g~firel'l
bil'
AlmanI'll.
Eski
Aimal'ly.a
ire
yt:lJi
Atmanya
!!II-
I'esuldaki
bu[;jrklar,."fO
m}JOl
JO:Oil.j]'Ja
•4vcupamn
t:ob~gini
lut....
6irm~mlelr.e'
''i;lJ
bile
0
kada'c
fok
degiij'kWr1~l'~
yoJ
'f""
2'dt,~jel'bl.liO
miilyonJu
.memle.
htor
ayni
z.amand.;zd'UlI'Y<ilDln
rn
iteri
telt-
".gjn;t!!linJ
I.Han
biE
memJt"hr
olma-
sa
id!'.
Alm8.ll!y.il,
AI...
rlJ.pa
dUn.IIDJIJU
I"'p
'_"11
r1~ii~t;rmi§dl.
Yalnlzhruliside,
"'il~-~r
wzyJluduymll)for
degUdir.KendisifJiuistekJeril.lebifsmJ"E
{;izecegl
gun,
'bu
ka,-"
t3.zyikde
durac.aktlr.
Te-ldib.
is_
tekJerill
vc
istr-klel'le
bt:tab~t
kafJ{
Mz·
Yl1un
artmasmdadsr.
Ger~i.
ldiyuk
saA
v.a-I11'J
bnai:trgl
yo.'l'gunlulda
.ko,rkLl,
,en
ktlvV'etJi
d.evler:Jel'in
dil'lomasisJl1i
&ae
§akarlllm...
z
j;3kmaJklara
fevrmiitir.
H;amefmrk:
k~biliycti