Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
பாசி வளர்ப்பு முறை

பாசி வளர்ப்பு முறை

Ratings: (0)|Views: 377 |Likes:
Published by S.Rengasamy
This article is written by Mr Saranyan, Development Worker in PAD's Rameswaram Unit
This article is written by Mr Saranyan, Development Worker in PAD's Rameswaram Unit

More info:

Published by: S.Rengasamy on Sep 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
ஜ.சபன
-
஧ச ய஭ர ற஫
-
 
PAD Document Series
 
1
கடல யழ உன஦ஙகள
 – 
஧த
,
ய஭ரத.
஫ லர
1.
 ஫ லர
,
 
2.
பய ஫ லர இ஭ லர
 
பகய
 
஬ ஫ லரப இ஬ ஫
,
பய
 
஫ லரப இ஬ ஫ளஅய ஫ லரன
,
இம
,
ந
,
சஙம
,
ஆர
,
யட
,
லர
,
பசஆ஬ல அங.஫ ஬ ஫ லரப இ஭ ல உ அல
1.
ப஫ லர ஫
2.
லர ஫ லர
.
ப ஫
 
லரப
,
஑஭கஞள
,
இர ஞள என அன ஫ர
 
பபன ஫ உப ஫வ மம. இன ஫ன
 
இய஫ அறலம. ற ஫ப
 
஭ணர ஫
 
உப மம. ஫பபலளர
 
஫ ல஬ய
 
஫ள பம இ஭ ல ஫ர பகமன.
 
லர ஫லர எம ஑ மபட இ
,
தகபட ஫ர ஫டலன஫ லரப. லர ஫ லர க
 
ப ஫ லன இ ஫உப஬ அகய. இன அ ஫
 
க. நன
,
உல ந ஫ ந ஫ர
 
லரகய. ஬ லர மள ஫ லலகன 
 
உ஬னஙரன
,
இம
,
ந
,
த஫யள
,
லர
,
 பச ஆ஬லம உபலர ஫ லர மரக ஬ல அகம.ஈ஭ ப஭ர ந஫ லக லறலப பசர பம ந஫ தபபயகஇ ப஬ உணவ, ஸபன பச஬ சம ஫ம஬. பசர ந஫கக கந஫ள பய. ந உணவக லடல, ந உ஬ க அன சய ஫தபடர ஬கவ உவம. இ஬஬க க பசர சப஬ப ல நய ஫ம
,
நலன உ஬஬ தற டப லரச஬ பசர லரகஆ஭பகம. பசள  ந஫ர அப லத஫ம
,
அபம அம தளரல஬ அலச஬.ஆன தபல பசள (
Algae
)
,
஑ரசக
 
தச஬ லய
 
ல஭ உ஬னஙள
.
இல ந
 
நயர ஈ஭ப஭ர ணபமன. தநஙய஫ பசள
,
எர஬
 
ல஭
 
லரக பட
,
சய பசள உ஬ ல஭ அ஫ப தபமகமன. சயபசள
 
அ஬
 
஫
 
஭டசல
 
ல உ஬னஙர பரதபமகமன. பசர பய லள உ. பசள
 
ஆள
,
ரஙள
,
ஏள
,
றஙள
 
஫
 
ய
 
லறக஬ல. நன லழபல உலந லற. அப உலந
 
லழபல நன லற.
இபநஸயப தயலக஧ற஧கஸ கடல ஧ச ய஭ர ற஫.
 
ஜ.சபன
஧டஙகள உதய: ய஦ அ஧கர
MSW
 
இ஭஫ஸல஭ ல உளர ய஭ ஫னல ஭஫ஙர
,
மப ஫னலதபள பச சப ஙள பறப஭஫க த
,
ச஫பய஫஫
,
பச சய
,
பச லரகவ ஆ஭பளரன.  ஐஆர அரல பச லர தற தசமன. மப சப,சங஫, ஒய, ஫ங, ல, அ஬ங ஫ ண஭஫ஙர ஭஫ பச லர தற தசமன. இ ல஭
,
 ஫ப லகக  ப஬ இ பச லர தற ஫வ
 
ஜ.சபன
-
஧ச ய஭ர ற஫
-
 
PAD Document Series
 
2
ப பச லரப பம ஫படகள உளரன. இ பச தபசநலன அமபபட
,
 பனட நலனஙர தச஬பர சபலர இபசலர சகபம. இ றக உய எம லகப.
 
஫ன லர ச஬க ஙல அமலகபட
,
யஇ஬஬க க பசரசப பய டபளலகபபட
,
பச சபதறய தச ல ஫னலதபர லழல஭ ளலகம஬ லம. அலகனக ஑஭ ஫ லற
,
 பசர சக களதசய஫ பப பச லரப.ப பச அ லப 
,
஫னலகபஙர லழக஬நபக஬ ளர
ப஭பய. இ பச லர தறயன
,
நய தச லலச஬பம. எப லலச஬ள நய ஏ
 
ட உ
,
ல ல
,
நபச
,
ய஬ம
,
அல தசமர அ பய பச லர பயநயரக த  லலச஬஫.
 
பசர பயலள உ. எய பசர லரதக உ஬஬தற டப லட
,
஑ சய பசர லரக தற டபச஬஫ளர. ப பச எ பச ல லரபன஬
,
இ஭஫ஸல஭ ப஬ இபச லலச஬ ப஭பய஫லம. இ பச஬ உள லசள ப பச எ தபச பச எமன. தபச நலன஫
,
லபச஬க த
,
அ லரகம஬ தசயகத
,
லர பச஬க தள தச
,
 தலரநக (஫யச஬, சங,
 
இனச஬) ஏ஫ தசல
,
 .இ பச஬ உள ஫கள தபச பச எ மன.ப பச஬ன  ஐஆக இனச஬ல இ தல஭பட எ ஫கள மன.ப பச஬ன  லலச஬தச஬ உ ல஭ ஆ.
 
 நஉளர  உர ஬தலரச த அதசயலய஫ லர ல஭.அன இ ல஭ இ஬஫னகக த த஬கய. இ பபஸ பச஬ய இ ஐபஅ஫ன தபடள஬கபல தசமள.மப உணவ, ரபன,அறசன, ய தபடள,஫, லசன ஭ல஬ஙள,பதப, தய ஫டபமலம சகப஭ச஬ன தபடள஬கபமன. இபச஬ய ஬கபப தபடக உயச஬ ல அத பம. ல஬ன அரவ உபஇய இபச஬ லய ம. இபச அம஫ன டஒ ய  பச பனத஭ பகக தள தச஬பட.ப ஒ ய  பச இப பகக தள
 
ஜ.சபன
-
஧ச ய஭ர ற஫
-
 
PAD Document Series
 
3
2.
பச லரபன ங பட(லய)
 
4.
அயறட ஜசன஧ ஧சகள
.
 
3.
லர பசள
 
கறப ஜக யப஧ ஧ச
 
஥ ய஭ரத ஧சகள
 
1.
஧ச ய஭ர஧தக஦ ஙகல ஧
 (
யற஬ இல஬நல)
 
Thanks.
 
http://mutramonline.blogspot.com/ 
2010/12/ 
digital-storytelling.html

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
venkatsrmv liked this
aeropraveen22 liked this
Rafi Sher liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->