Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
vertinimo sistema

vertinimo sistema

Ratings: (0)|Views: 105|Likes:
Published by jieznogimnazija

More info:

Published by: jieznogimnazija on Sep 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2011

pdf

text

original

 
 
PATVIRTINTAPrienų rajono savivaldybėsJiezno gimnazijos direktoriaus2011 m. kovo 10 d. įsakymu Nr.
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JIEZNO GIMNAZIJOSMOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMOTVARKOS APRAŠASI.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimotvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, kontrolinių darbų krūvį, tėvų informavimą apie mokinių mokymosi sėkmingumą. Aprašas parengtas vadovaujantisBendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta LietuvosRespublikos švietimo ir mokslo ministro 2004m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr.35-1150), pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais, Nuosekliojomokymosi pagal bendrojo lavinimo programą tvarkos aprašu.2. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimasugdymo procese ir baigus programą, tėvų informavimo tvarka.
II.VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3.
Vertinimo tikslas.
Padėti mokiniui mokytis, patirti sėkmę ir bręsti kaip asmenybei, pateikti informaciją apiemokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus spendimus.4.
Vertinimo uždaviniai:
4.1. Padėti mokiniui suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias galimybes, kelti tolimesniougdymosi tikslus.
4.2.
Pati mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, tinkamai parinkti ugdymo turinį ir metodus.
 
4.3.
Teikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti vaikų, tėvų (globėjų) ir mokyklos ryšius.
4.4.
Planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokiniams reikalingą pagalbą.
III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI5.Vertinimo nuostatos:
5.1. Vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais;5.2. Mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo pasiekimus ir pažangą;5.3. Pagrindinis vertinimo orientyras – mokinio išsilavinimas, atitinkantis bendrosioseugdymo programose aprašytą lygį;5.4.Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje.
6. Vertinimo principai:
6.1. Pozityvumas ir konstruktyvumas;6.2. Atvirumas ir skaidrumas;6.3. Objektyvumas ir veiksmingumas;6.4. Informatyvumas.
IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE
7. Mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų ir neformaliojo ugdymovertinimas.7.1. Pažymiu vertinami šių mokomųjų dalykų pasiekimai:lietuvių gimtoji kalba;užsienio kalbos (anglų, rusų, prancūzų kalbos);istorija;geografija;matematika;informacinės technologijos (privalomas ir pasirenkamasis dalykas); biologija;chemija;fizika;dailė;technologijos.7.2. Įskaita vertinami šių mokomųjų dalykų pasiekimai:dorinis ugdymas (etika, tikyba); pilietiškumo pagrindai;
 
ekonomika;menai (muzika, teatras, šokis);kūno kultūra (bendroji, parengiamosios grus, spec. medicininės fizinio pajėgumogrupės); pasirenkamieji dalykai (psichologija, braižyba ir kt.);žmogaus sauga; projektai.8. Mokomųjų dalykų moduliai vertinami vieną kartą I ir II pusmečių pabaigoje pažymiu, jį įrašant į atitinkamo dalyko vertinimo puslapį.9. Neformaliojo ugdymo veikla vertinama formuojamuoju vertinimu.10. Pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo pakopose naudojamas formalusis vertinimas, pagrįstas bendrosiomis programomis; brandos egzaminų programomis. Neformalusis vertinimas pagrįstas naujais vertinimo, informacijos kaupimo, jos analizės, fiksavimo ir informavimo būdais.11. Vertinimą ugdymo procese sudaro vienas kitą sąlygojantys apibendrinamieji,diagnostiniai ir formuojamieji vertinimo tipai.12. Apibendrinamasis vertinimas – tai vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškintimokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus dalyko programos temą, skyrių, programos dalį.13 . Diagnostinis vertinimas remiasi kontrolinių, laboratorinių, kūrybinių ir praktikosdarbų, apklausos žodžiu, sukauptos informacijos apie mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą rezultatais.14. Formuojamasis vertinimas – tai nuolatinis mokinio vertinimas stebint jo individualų,grupiir poromis darbą įvairiose situacijose, individualiai aptariant jo mokymosi sėkmingumą,daromą pažangą.15. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas mokiniams, tėvams(globėjams) aiškiais, suprantamais kriterijais.16. Mokytojai, remdamiesi bendrosiomis ugdymo programomis, iškeltais tikslais,vertinimą planuoja 1 ir/ar 2 mokslo metams. Mokomųdalykų ilgalaikiuose planuose, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programose pateikiama mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir  jos informavimo sistema; mokytojai vertinimą konkretizuoja trumpalaikiuose/detaliuosiuose planuose.17. Mokytojai per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį mokinius supažindina sudalyko, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programomis, mokinių mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir formas.18. Mokytojai, pradami nautemą, skyrių, su mokiniais aptaria atsiskaitymo ir vertinimo kriterijus.19. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimusvertinti tokiu dažnumu per pusmetį:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->