Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istota strategii innowacji

Istota strategii innowacji

Ratings:
(0)
|Views: 593|Likes:
Published by Michał Żebrowski

More info:

Published by: Michał Żebrowski on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2011

pdf

text

original

 
 
1
Ż
ebrowski M., Istota i rola strategii innowacji w przedsi
ę
biorstwie, II KrakowskaKonferencja Młodych Uczonych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wKrakowie, Kraków 2007, s. 519 – 524.
Michał
Ż
EBROWSKI
Politechnika Warszawska
Istota i rola strategii innowacji w przedsi
ę
biorstwie
Słowa kluczowe
 Działalno
 ść
innowacyjna – zarz
ą 
dzanie innowacjami – strategia innowacji – systeminnowacji
Streszczenie
 
Działalno
ść
innowacyjn
ą 
nale
ż
y uzna
ć
za jedn
ą 
z podstawowych funkcji współczesnegoprzedsi
ę
biorstwa. Aby działania zwi
ą 
zane z innowacjami nie pozostawały przypadkowe iokazjonalne potrzebne jest ich uwzgl
ę
dnienie w strategii organizacji. Problem postawionyw referacie brzmi: jaka jest istota i rola strategii innowacji w przedsi
ę
biorstwie. Autorprzedstawia podstawowe aspekty strategii innowacji w kontekstach zarz
ą 
dzaniainnowacjami, zarz
ą 
dzania strategicznego oraz strategii dla domeny technologicznej.Strategi
ę
przedsi
ę
biorstwa dla potrzeb zarz
ą 
dzania najlepiej jest traktowa
ć
i prezentowa
ć
wuj
ę
ciu systemowym oraz odpowiednio j
ą 
projektowa
ć
w postaci modelu systemustrategicznego. Na potrzeby modelowania w zakresie strategii autor wprowadza koncepcj
ę
 systemu innowacji przedsi
ę
biorstwa. Przy wykorzystaniu koncepcji systemu innowacjizaproponowany zostaje ogólny model elementów strategii innowacji.
1. Aspekty strategii innowacji
1.1. Strategia innowacji w zarz
ą 
dzaniu działalno
ś
ci
ą 
innowacyjn
ą 
 Istot
ą 
i jednym z głównych narz
ę
dzi przedsi
ę
biorczo
ś
ci jest innowacja [Drucker 1998],czyli wysiłek i ryzyko podejmowane w celu wprowadzenia u
ż
ytecznej zmiany zwi
ę
kszaj
ą 
cejpotencjał przedsi
ę
biorstwa i otwieraj
ą 
cej nowe mo
ż
liwo
ś
ci. Tym samym innowacja stwarzaokazje do osi
ą 
gania przewagi konkurencyjnej i w konsekwencji prowadzi do skuteczniejszegokonkurowania. Działalno
ść
innowacyjn
ą 
nale
ż
y uzna
ć
za jedn
ą 
z podstawowych funkcjiwspółczesnego przedsi
ę
biorstwa. Jak ka
ż
da sfera przedsi
ę
biorstwa, tak 
ż
e działalno
ść
 innowacyjna wymaga zarz
ą 
dzania a dodatkowo ma swój wyra
ź
ny wymiar strategiczny.Ogólny model koncepcyjnej struktury zarz
ą 
dzania działalno
ś
ci
ą 
innowacyjn
ą 
przedstawiono narys. 1.
 
Ż
ebrowski: Istota i rola strategii innowacji w przedsi
ę
biorstwie2
Rys. 1. Model struktury zarz
ą 
dzania działalno
ś
ci
ą 
innowacyjn
ą 
 
Ź
ródło: [Brzezi
ń
ski i in. 2001]
Strategia jako kategoria modelu zarz
ą 
dzania działalno
ś
ci
ą 
innowacyjn
ą 
obejmujenast
ę
puj
ą 
ce czynniki [Brzezi
ń
ski i in. 2001]:
 
Wybór innowacji, który polega na celowym wyborze obszaru techniki i technologii, wktóre nale
ż
y inwestowa
ć
, ustaleniu przedmiotowego obszaru działania, celudziałalno
ś
ci badawczo-rozwojowej, przeprowadzeniu analizy technicznych itechnologicznych alternatyw, weryfikacji wewn
ę
trznych mo
ż
liwo
ś
ci badawczo-rozwojowych i
ś
rodowiska technicznego.
 
Pozyskiwanie innowacji, czyli ustalenie, z jakich
ź
ródeł nale
ż
y pozyskiwa
ć
 innowacje, aby korzy
ś
ci z niej płyn
ą 
ce były najwi
ę
ksze; ustala si
ę
metody nabywaniainnowacji (co wytwarza
ć
, co kupowa
ć
), identyfikuje mo
ż
liwo
ść
pozyskania innowacjize
ź
ródeł zewn
ę
trznych, okre
ś
la si
ę
warunki nabywania oraz analizuje mo
ż
liwo
ś
ciintegracji przedsi
ę
biorstwa z otoczeniem zewn
ę
trznym.
 
Wykorzystanie innowacji obejmuj
ą 
ce wewn
ę
trzne u
ż
ytkowanie, usprawnianie,ewentualn
ą 
sprzeda
ż
innowacji innym, rozstrzyganie problemów zwi
ą 
zanych zpodziałem ról w
ś
ród uczestników procesu innowacji, wyborem metod współpracy,podziałem zada
ń
i ich grupowaniem w okre
ś
lonych komórkach organizacyjnych.
W aspekcie zarz
ą 
dzania innowacjami strategia innowacji pełni rol
ę
 długoterminowego planu przygotowanego dla zarz
ą 
dzania innowacjami.
 1.2. Strategia innowacji jako składowa strategii przedsi
ę
biorstwa
Cele(zadania)PracownicyZarz
ą 
dzaniedziałalno
ś
ci
ą 
innowacyjn
ą 
StrategiaStrukturaTechnologia
 
Krakowska Konferencja Młodych Uczonych 20073Zarz
ą 
dzanie innowacjami ma miejsce tam, gdzie tworzone s
ą 
systemowe warunki dlarealizacji innowacji [Penc 1999]. Aby jednak takie działania nie pozostawały przypadkowymi iokazjonalnymi potrzebne jest ich uwzgl
ę
dnienie w strategii organizacji. Sposób podej
ś
cia doinnowacji stanowi podstawowy czynnik ogólnej strategii firmy lub jeden ze sposobówosi
ą 
gania celów strategicznych (np. przywództwa technologicznego, okre
ś
lonego poziomuzysku, powi
ę
kszenia sprzeda
ż
y). Przedsi
ę
biorstwo mo
ż
e formułowa
ć
:
 
strategi
ę
ogóln
ą 
, która mo
ż
e mie
ć
charakter strategii eksploatacyjnej, a wi
ę
cporz
ą 
dkuj
ą 
cej działanie firmy,
 
strategi
ę
innowacyjn
ą 
, która uzupełni ogóln
ą 
strategi
ę
firmy b
ą 
d
ź
stanie si
ę
ogóln
ą 
 strategi
ą 
, je
ś
li firma postanawia generalnie przyj
ąć
strategi
ę
rozwojow
ą 
[Pomykalski2001].Wprowadzanie innowacji powinno by
ć
powi
ą 
zane z długofalowym rozwojemprzedsi
ę
biorstwa i stałym podwy
ż
szaniem jego zdolno
ś
ci strategicznej. Zdolno
ść
strategicznaujawnia si
ę
w mo
ż
liwo
ś
ciach osi
ą 
gania celów strategicznych i wykreowania sukcesu,uwzgl
ę
dniaj
ą 
c perspektywiczne zmiany rynku i otoczenia oraz przewidywane zmianywewn
ę
trzne. Strategia innowacji tworzy długofalowe ramy dla ró
ż
nych działa
ń
sprzyjaj
ą 
cychinnowacjom i koordynacji tych działa
ń
, inspirowaniu pomysłów i efektywnemu wykorzystaniuinformacji. Taka sytuacja oznacza stałe poszukiwanie szans rozwoju wynikaj
ą 
cego zopracowywania nowych technologii, produktów i sposobów organizowania.
Strategia innowacji odnosi si
ę
do procesów innowacyjnych zachodz
ą 
cych wprzedsi
ę
biorstwie oraz w jego otoczeniu. Pozwala na identyfikacj
ę
prawidłowo
ś
ci napłaszczy
ź
nie relacji firmy z jej otoczeniem gospodarczym oraz podejmowanie stosownychdziała
ń
maj
ą 
cych na celu realizacj
ę
strategii rozwoju firmy.
1.3. Strategia innowacji jako element domeny technologicznejInnowacje najcz
ęś
ciej wyst
ę
puj
ą 
ce w przedsi
ę
biorstwie dotycz
ą 
domeny technologicznejprzedsi
ę
biorstwa
1
. Technologia
2
w przedsi
ę
biorstwie mo
ż
e by
ć
postrzegana w w
ą 
skimznaczeniu jako zespół wszystkich dost
ę
pnych technik, za
ś
w szerszym znaczeniu jako zespółprocesów technologicznych razem z procesami organizacyjnymi [Gomułka 1998]. Istotastrategii technologicznej mo
ż
e by
ć
wyra
ż
ona poprzez nast
ę
puj
ą 
ce problemy [Janasz 1999]:
 
czy podmiot gospodaruj
ą 
cy powinien sam tworzy
ć
technologi
ę
?
 
czy powinien dokona
ć
zakupu technologii?
 
w jaki sposób dokona
ć
transformacji technologii w sposoby operacyjne tj.umiej
ę
tno
ś
ci produkowania (procedury i procesy produkcji) oraz produkty?
 
czy przedsi
ę
biorstwo mo
ż
e tworzy
ć
i sprzedawa
ć
technologi
ę
?
 
 jakie nast
ę
pstwa wywołuje przyj
ę
ta strategia technologiczna dla globalnej strategiidziałalno
ś
ci podmiotu?
1
Patrz [Berli
ń
ski 2004]: innowacje techniczno-technologiczne stanowi
ą 
25% innowacji,marketingowe –16,4 %, produkcyjne – 23,6 %.
2
Technologia (
technology
) to dziedzina techniki (wiedzy praktycznie stosowanej); techniki(
techniques
) to systematycznie stosowane sposoby osi
ą 
gania pewnych celów.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->