Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mạch chỉnh lưu

Mạch chỉnh lưu

Ratings: (0)|Views: 917 |Likes:
Published by Vu Phoenix

More info:

Published by: Vu Phoenix on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
Mạch chỉnh lưu
 
M
t
m
ch ch
nh l
ư
u
là m
t m
ch đi
n bao g
m các linh ki
n đi
n -
đi
n t
, dùng đ
bi
ế
n đ
i
u thành 
u.M
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u có th
 
đ
ượ
c s
d
ng trongcác b
ngu
n cung c
 p dòng đi
n m
t chi
u, ho
c trong các m
ch tách sóng tín hi
u vô tuy
ế
n
đi
n trong các thi
ế
t b
vô tuy
ế
n. Ph
n t
tích c
c trong m
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u có
th
là các 
n
,các đèn ch
ỉ 
nh l
ư
u th
y ngân ho
c các linh ki
n khác.
Khi chỉ dùng một điốt
đơn lẻ để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều, bằng cách khóa không cho phần dương hoặc phần âm của dạng sóng đi qua mạch điện, thì mạch chỉnh lưu được gọi là chỉnhlưu nửa chu kỳ hay chỉnh lưu nửa sóng. Trong các bộ nguồn mọt chiều người ta hay sử dụng cácmạch chỉnh lưu nhiều điốt (2 hoặc 4 điốt) với các cách sắp xếp khác nhau để có thể biến đổi từxoay chiều thành một chiều bằng phẳng hơn trường hợp sử dụng một điốt riêng lẻ. Trước khi cácđiốt bán dẫn phát triển, người ta còn dùng các mạch chỉnh lưu sử dụng đèn điện từ chân không,đèn chỉnh lưu thủy ngân, các dãy bán dẫn đa tinh thể 
Các máy thu thanh vô tuyến đầu tiên, người ta gọi là các máy tinh thể, dùng một sợi "râu mèo"hoặc một kim nhọn tiếp xúc nhẹ vào
 
một điểm trên một khối tinh thể galena (sunphát chì) để tạora một điốt tiếp điểm, hoặc một bộ tách sóng tinh thể. Trong hệ thống sấy đốt khí, các bộ pháthiện lửa có thể dùng. Hai điện cực trong một vỏ bọc kín có thể sản sinh ra dòng điện và có thểchỉnh
 
lưu được một dòng điện xoay chiều, nhưng chỉ khi chúng nhìn thấy ngọn lửa.
 
M
ch ch
nh l
ư 
u n
ử 
a sóng
M
t m
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u n
a sóng ch
ỉ 
m
t trong n
a chu kỳ d
ươ
ng ho
c âm có th
d
 
dàng đingang qua đi
t, trong khi n
a kia s
b
khóa, tùy thu
c vào chi
u l
 p đ
t c
a đi
t. Vì ch
ỉ 
m
t n
a chu kỳ đ
ượ
c ch
ỉ 
nh l
ư
u, nên
m
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u n
a sóng có hi
u su
t truy
n công su
tr
t th
p. M
ch h
ỉ 
nh l
ư
u n
a sóng có th
l
p b
ng ch
ỉ 
m
t đi
t bán d
n trong các m
ch ngu
nm
t pha.
Ch
nh l
ư 
u toàn sóng
M
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u toàn sóng bi
ế
n đ
i c
hai thành ph
n c
c tính c
a d
ng sóng đ
u vào thànhm
t chi
u. Do đó nó có hi
u su
t cao h
ơ
n. Tuy nhiên
trong m
ch đi
n không có đi
m gi
a c
abi
ế
n áp ng
ườ
i ta s
c
n đ
ế
n 4 đi
t thay vì m
t nh
ư
trong m
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u n
a sóng. Đi
u này
nghĩa là đ
u c
c c
a đi
n áp ra s
c
n đ
ế
n 2 đi
t đ
ch
ỉ 
nh l
ư
u, thí d
nh
ư
1 cho
tr
ườ
ngh
 p đi
m X d
ươ
ng, và 1 cho tr
ườ
ng h
 p đi
m X âm. Đ
u ra còn l
i cũng c
n chính xác nh
ư
 th
ế
, k 
ế
t qu
là ph
i c
n đ
ế
n 4 đi
t. Các đi
t dùng cho ki
u n
i này g
i là c
u ch
ỉ 
nh l
ư
u
.
 
 
Bộ chỉnh lưu toàn sóng biến đổi cả 2 nửa chu kỳ thành một điện áp đầu ra có một chiều duy nhất:dương (hoặc âm) vì nó chuyển hướng đi của dòng điện của nửa chu kỳ âm (hoặc dương)của dạngsóng xoay chiều. Nửa còn lại sẽ kết hợp với nửa kia thành một điện áp chỉnh lưu hoàn chỉnh.
 
Đối với nguồn xoay chiều một pha, nếu dùng biến áp có điểm giữa, chỉ cần 2 điốt nối đâu lưngvới nhau (nghĩa là anode
-
với
-
anode hoặc cathode
-
với
-
cathode)có thể thành một mạch chỉnh lưu
toàn sóng.M
t m
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u dùng
đèn chân không thông d
ng s
d
ng m
t đèn có 1 cathode và 2
anode trong cùng m
t v
b
c; Trong tr
ườ
ng h
 p này, 2 đi
t ch
ỉ 
c
n m
t bóng chân không. Các
đèn 5U4 và 5Y3 là nh
ng thí d
thông dung nh
t cho ki
u m
ch này.
Ch
ỉ 
nh l
ư
u toàn sóng dùng đèn chân
không 2 a - n
t.M
ch đi
n ba pha c
n đ
ế
n 6 đi
t. Thông th
ườ
ng c
n 3 c
p, nh
ư
ng không ph
i cùng lo
i v
i đi
t đôi s
 d
ng trong ch
ỉ 
nh l
ư
u m
t pha toàn sóng. Thay vào đó ng
ườ
i ta dùng c
p đi
t n
i ti
ế
p v
i nhau(cathode n
i v
i Anode. Th
ườ
ng thì các đi
t đô
i s
 
đ
ượ
c b
 
trí ra 4 chân, đ
có th
 
tùy { đ
u n
i chom
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u toàn sóng m
t pha, hay m
ch c
u m
t pha và ba pha.
 
Ch
ỉ 
nh l
ư
u ba pha c
u.H
u th
ế
t các thi
ế
t b
 
phát sinh ra dòng đi
n xoay chi
u (nh
ư
máy phát
đi
n xoay chi
u) đ
u phát ra
đi
n ba pha.
Máy phát đi
n trên xe ô tô có 6 đi
t l
p ki
u ch
ỉ 
nh l
ư
u c
u ba pha đ
ch
ỉ 
nh l
ư
u thành
dòng đi
n m
t chi
u, n
p đi
n cho bình
Th
t thoát đ
nh sóng.
Khuy
ế
t đi
m c
a các m
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u là th
t thoát t
 
đ
ỉ 
nh sóng đ
u vào đ
ế
n đ
ỉ 
nh sóng đ
u ra, gây rab
i đi
n áp ng
ưỡ
ng c
a đi
t. Đi
n áp này x
p x
ỉ 
 
0,7 vôn đ
i v
i đi
t th
ườ
ng, và 0,1 vôn đ
i v
i đi
tSchottky. Các m
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u n
a sóng, c
m
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u toàn sóng có 2 cu
n dây, s
có th
t thoát
đ
ỉ 
nh sóng b
ng đi
n áp r
ơ
i trên m
t đi
t. Các m
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u c
u s
 
có đi
n áp th
t thoát b
ng đi
náp r
ơ
i trên 2 đi
t. Đi
u này có th
th
y th
t thoát này s
 
đáng k
 
đ
i v
i nh
ng m
ch có đi
n áp cungc
p r
t bé. H
ơ
n n
a, vì các đi
t không th
d
n khi đi
n áp d
ướ
i đi
n áp này, m
ch ch
ỉ 
có th
cho dòng
đi
n đi qua trong m
t ph
n c
a n
a chu k
z
. Vì th
ế
s
có m
t ph
n nh
 
đi
n áp b
ng 0 xu
t hi
n xen k
 v
i các đo
n có đi
n áp.
San b
ng đi
n áp ra c
a m
ch ch
nh l
ư 
u
C
hai m
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u n
a
sóng và toàn sóng đ
u có nh
ượ
c đi
m là nó thay đ
i theo d
ng c
a
sóng đ
u vào, mà không cung c
 p đi
n áp không đ
i. Đ
t
o ra m
t d
ng đi
n áp m
t chi
u
đ
u đ
n t
ngõ ra c
a b
ch
ỉ 
nh l
ư
u, c
n ph
i có m
t m
ch "san b
ng", còn g
i là m
ch l
c.M
ch l
c đ
ơ
n
gi
n nh
t dùng m
t t
 
tích đi
n, hay t
l
c ho
c t
san b
ng đ
t vào đ
u ra c
am
ch ch
ỉ 
nh l
ư
u. M
ch này v
n còn l
ư
u l
i m
t ít thành ph
n đi
n áp xoay chi
u (g
n sóng) vì
đi
n áp không hoàn toàn b
ng ph
ng.
Kích thước của tụ điện thể hiện tính kinh tế.
 
Đối với một tải cho sẵn, tụ điện càng lớn càng làmgiảm độ gợn sóng, nhưng lại làm tăng giá thành, và làm tăng dòng điện đỉnh trên thứ cấp củacuộn dây thứ cấp 
và mạch cấp nguồn cho nó. Trong những trường hợp đặc biệt,nhiều bộ chỉnh lưu nối vào điểm phân phối nguồn, sẽ gây khó khăn cho sự bảo đảm dạng hìnhsin của điện áp.
 
Với một hệ số gợn sóng cho trước, độ lớn của tụ lọc sẽ tỷ lệ với dòng điện tải, tỷ lệ nghịch vớitần số chỉnh lưu, và số lượng các đỉnh của dạng sóng trong mỗi chu kỳ. Dòng điện tải và tần sốnguồn cấp thường ngoài tầm kiểm soát của người thiết kế mạch chỉnh lưu nhưng số lượng đỉnhtrong mỗi chu kỳ lại có thể điều khiển được bằng cách chọn sơ đồ chỉnh lưu thích hợp.
 

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Đức Phong liked this
Duy Dat liked this
Chí Nhân liked this
Vo Minh Tu liked this
Huyen Hoang liked this
Ngoc Doan liked this
Phan Thanh Van liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->