Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
116Activity
P. 1
Damh1 Mc Cdma

Damh1 Mc Cdma

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,358|Likes:
Published by api-3713543
Tim hieu He thong Thong tin di dong dung ky thuat MC CDMA
Tim hieu He thong Thong tin di dong dung ky thuat MC CDMA

More info:

Published by: api-3713543 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
L
I NÓI
 ĐẦ
U
Trong xã h
i hi
n
đạ
i ngày nay, nhu c
u trao
đổ
i thông tin là m
t nhu c
u thi
ế
ty
ế
u. Các h
th
ng thông tin di
độ
ng ra
đờ
i t
o cho con ng
ườ
i kh
n
ă
ng thông tin m
ilúc, m
i n
ơ
i. Nhu c
u này ngày càng l
n nên s
l
ượ
ng khách hàng s
d
ng thông tindi
độ
ng ngày càng t
ă
ng, các m
ng thông tin di
độ
ng vì th
ế
 
đượ
c m
ng ngày càngnhanh. Chính vì v
y, c
n ph
i có các bi
n pháp t
ă
ng dung l
ượ
ng cho các h
th
ngthông tin di
độ
ng hi
n có. H
th
ng CDMA ra
đờ
i và
đ
ã ch
ng t
 
đượ
c kh
n
ă
ng h
 tr 
nhi
u user h
ơ
n so v
i các h
th
ng tr 
ướ
c
đ
ó. H
ơ
n n
a, so v
i hai ph
ươ
ng pháp
đ
a truy nh
p truy
n th
ng là phân chia theo t
n s
FDMA và phân chia theo th
i gianTDMA thì ph
ươ
ng pháp truy nh
p phân chia theo mã CDMA có nh
ng
đặ
c
đ
i
m n
itr 
i: ch
ng nhi
u
đ
a
đườ
ng, có tính b
o m
t cao, h
tr 
truy
n d
li
u v
i t
c
độ
 khác nhau… Tuy nhiên, trong t
ươ
ng lai, nhu c
u v
các d
ch v
s
li
u s
ngày càngt
ă
ng, m
ng thông tin di
độ
ng không ch
ỉ 
 
đ
áp
ng nhu c
u v
a
đ
i v
a nói chuy
n màcòn ph
i cung c
p cho ng
ườ
i s
d
ng các d
ch v
 
đ
a d
ng khác nh
ư
truy
n d
li
u,hình
nh và video… Chính vì v
y, v
n
đề
dung l
ượ
ng và t
c
độ
c
n ph
i
đượ
c quantâm.Trong nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây, k
thu
t ghép kênh theo t
n s
tr 
c giao OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing), m
t k
thu
t
đ
i
u ch
ế
 
đ
a sóng mang,
đượ
c s
d
ng
ng rãi trong các
ng d
ng vô tuy
ế
n c
ũ
ng nh
ư
h
u tuy
ế
n.
Ư
u
đ
i
mc
a OFDM là kh
n
ă
ng truy
n d
li
u t
c
độ
cao qua kênh truy
n ch
n l
c t
n s
,ti
ế
t ki
m b
ă
ng thông, h
th
ng ít ph
c t
p do vi
c
đ
i
u ch
ế
và gi
i
đ
i
u ch
ế
 
đ
a sóngmang b
ng gi
i thu
t IFFT và FFT.
 Để
 
đ
áp
ng nhu c
u ngày càng cao c
a ng
ườ
i s
d
ng, ý t
ưở
ng v
k
thu
tMC-CDMA
đ
ã ra
đờ
i, d
a trên s
k
ế
t h
p c
a CDMA và OFDM. MC-CDMA k
ế
th
at
t c
nh
ng
ư
u
đ
i
m c
a CDMA và OFDM: t
c
độ
truy
n cao, tính b
n v
ng v
ifading ch
n l
c t
n s
, s
d
ng b
ă
ng thông hi
u qu
, tính b
o m
t cao và gi
m
độ
 ph
c t
p c
a h
th
ng. Chính vì v
y, MC-CDMA là m
t
ng c
viên sáng giá cho h
 th
ng thông tin di
độ
ng trong t
ươ
ng lai.Nhi
m v
c
a
đề
tài:Tìm hi
u m
ng thông tin di
độ
ng s
d
ng k
thu
t MC-CDMA (Multicarrier –Code Division Multiple Access).
 
Đ
 AMH 
Đ
n t 
ử 
- Vi 
n thông 1
ụ 
c l 
ụ 
 
Tìm hi 
u H 
th
ng TTD
Đ
dùng k 
ỹ 
thu 
t MC-CDMA
TÌM HI
U H
TH
NG THÔNG TIN DI
ĐỘ
NG DÙNGK
 Ỹ
THU
T MC – CDMA
L
i nói
đầ
uCh
ươ
ng 1: GI
I THI
U CHUNG 1
1.1 Khái quát v
H
th
ng di
độ
ng t
ế
bào 11.2 S
phát tri
n c
a H
th
ng thông tin di
độ
ng 3Th
ế
h
th
nh
t (1G) 3Th
ế
h
th
hai (2G) 4Th
ế
h
th
3 (3G) 4Con
đườ
ng
đ
i lên 3G c
a Vi
t Nam 41.3 Kênh truy
n vô tuy
ế
n và các hi
n t
ượ
ng
nh h
ưở
ng
đế
n ch
t l
ượ
ng kênh truy
n 51.3.1 Các hi
n t
ượ
ng
nh h
ưở
ng
đế
n ch
t l
ượ
ng kênh truy
n 5a. Hi
u
ng
đ
a
đườ
ng (Multipath) 5b. Hi
u
ng Dopler 6c. Hi
u
ng bóng râm (Shadowing) 61.3.2 Các d
ng kênh truy
n 6a. Kênh truy
n ch
n l
c t
n s
và Kênh truy
n Fading ph
ng 6b. Kênh truy
n ch
n l
c th
i gian và Kênh truy
n không ch
n l
c th
i gian 81.4 Các k
thu
t
đ
a truy nh
p 91.4.1 Gi
i thi
u chung 91.4.2 FDMA :
 Đ
a truy nh
p phân chia theo t
n s
101.4.3 TDMA :
 Đ
a truy nh
p phân chia theo th
i gian 111.4.4 CDMA :
 Đ
a truy nh
p phân chia theo 12
Ch
ươ
ng 2: K
 Ỹ
THU
T
Đ
A TRUY NH
P PHÂN CHIA THEO (CDMA) 13
2.1 Gi
i thi
u 132.2 K
thu
t tr 
i ph
132.2.1 Gi
i thi
u chung2.2.2 Chu
i nh
phân gi
ng
u nhiên (PRBS) 152.2.3 K
thu
t tr 
i ph
b
ng cách phân tán ph
tr 
c ti
ế
p (DS SS) 162.2.4 K
thu
t tr 
i ph
b
ng ph
ươ
ng pháp nh
y t
n s
(FH SS) 192.2.5 K
thu
t tr 
i ph
b
ng ph
ươ
ng pháp nh
y th
i gian (TH SS) 222.2.6 Các chu
i tr 
i ph
232.3 Nguyên CDMA 242.4 Máy thu RAKE 25
 
Đ
 AMH 
Đ
n t 
ử 
- Vi 
n thông 1
ụ 
c l 
ụ 
 
Tìm hi 
u H 
th
ng TTD
Đ
dùng k 
ỹ 
thu 
t MC-CDMA
2.5
 Đ
i
u khi
n công su
t 262.5.1 Hi
u
ng G
n Xa 262.5.2
 Đ
i
u khi
n công su
t 272.6 Chuy
n giao (Handoff) 272.6.1 Chuy
n giao m
m 282.6.2 Chuy
n giao c
ng 282.7 H
h
ng DS CDMA 292.8 W CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) 29
Ch
ươ
ng 3:
 
MC CDMA (Multi Carrier Code Division Multiplexing Access) 31
 3.1 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 313.1.1 Gi
i thi
u 313.1.2 Nguyên t
c c
ơ
b
n c
a OFDM 323.1.3 Tính tr 
c giao 333.1.4 H
th
ng OFDM 363.1.5 Ch
ng nhi
u liên ký hi
u (ISI) b
ng cách s
d
ng kho
ng b
o v
383.1.6
Ư
u, khuy
ế
t
đ
i
m c
a OFDM 403.1.7 K
ế
t lu
n 403.2 MC CDMA 413.2.1 Gi
i thi
u 413.2.2 Nguyên lý chung c
a k
thu
t MC CDMA 423.2.3 Máy phát máy thu MC CDMA theo hình 1 433.3
Ư
u, khuy
ế
t
đ
i
m c
a h
th
ng TTD
 Đ
dùng k
thu
t MC CDMA 453.3.1
Ư
u
đ
i
m 453.3.2 Khuy
ế
t
đ
i
m 453.4 S
khác nhau gi
a MC CDMA OFDMA 46
K
ế
t lu
n và h
ướ
ng phát tri
n
đề
tài 47Các ch
vi
ế
t t
t 48Tài li
u tham kh
o 50

Activity (116)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoài Hương liked this
Trần Mạnh liked this
loicuoi liked this
loicuoi liked this
hanlee890 liked this
Bụi Đời liked this
Nguoi Cuoipho liked this
Ngọc Tư liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->