Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
H[1]. R

H[1]. R

Ratings: (0)|Views: 358|Likes:
Published by api-3716182

More info:

Published by: api-3716182 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

maQauSaalaa
maQauSaalaa
maQauSaalaa
maQauSaalaa
maRdu BaavaaoM ko AM
gaU
raoM kI
Aaja banaa laayaa halaa\u00b8
ip`yatma\u00b8 Apnao hI haqaaoM sao
Aaja iplaa}\u00d0
gaa Pyaalaa\u00c2

phlao Baaoga lagaa la\u00d0U tuJakao
ifr p`saad jaga paegaa\u00c2
sabasao phlao tora svaagat

krtI maorI maQau
Saalaa..1..
Pyaasa tuJao tao\u00b8 ivaSva tpakar
pUNa- inakala\u00d0U
gaa halaa\u00b8
ek pa\u00d0
va sao saakI banakr
naaca\u00d0U
gaa lao

kr Pyaalaa\u00c2
jaIvana kI maQauta tao toro
}pr kba ka vaar cauka

Aaja inaCavar kr d\u00d0U
gaa maOM
tuJa pr jaga kI maQauSaalaa..2..

ip`yatma\u00b8 tU maorI halaa hO\u00b8
maOM tora Pyaasaa Pyaalaa\u00b8
Apnao kao mauJamaoM Barkr tU

banata hO pInao
vaalaa\u00c2
maOM tuJakao Ck Claka krta\u00b8
mast mauJao pI tU haota\u00c2
ek dU
saro kao hma daonaaoM
Aaja prspr maQauSaalaa..3..
Baavau
kta AM
gaU
r lata sao

KIMca klpnaa kI halaa\u00b8
kiva saakI banakr Aayaa hO
Barkr kivata ka Pyaalaa\u00c2

kBaI na kNa Bar KalaI hao
gaa\u00b8
laaK ipe\u00d0\u00b8 dao laaK ipe\u00d0 \u00d1
pazkgaNa hOM pInao
vaalao
pustk maorI maQauSaalaa..4..
maQaur BaavanaaAaoM kI saumaQaur
ina%ya banaata h\u00d0U halaa

Barta h\u00d0U [sa maQau sao Apnao
AMtr ka Pyaasaa Pyaalaa\u00c2
]za klpnaa ko haqaaoM sao

svayaM ]sao pI jaata h\u00d0U
\u00c2
Apnao hI maoM h\u00d0U maOM saakI\u00b8
pInaovalaa\u00b8 maQau
Saalaa..5..

maidralaya jaanao kao Gar sao
calata hO pInaovaalaa\u00b8
' iksa pqa sao jaa}\u00d0\u00c6 ' AsamaMjasa
maoM hO vah BaaolaaBaalaa\u00c2
Alaga-Alaga pqa batlaato saba
pr maOM yah batlaata h\u00d0U , , ,, ,
'rah pkD, tU ek calaa cala\u00b8
pa jaaegaa maQauSaalaa.'.6..

calanao hI calanao maoM iktnaa
jaIvana\u00b8 haya\u00b8 ibata D,alaa\u00d1
' dUr ABaI hO' \u00b8 pr\u00b8 khta hO
hr pqa batlaanao vaalaa\u00c2
ihmmat hO na baZ\u00d0U Aagao kao
saahsa hO na if$\u00d0 pICo

\u00c2
ikMkt-vyaivamaU
Z, mauJao kr
dUr KD,I hO maQauSaalaa..7..

mauK sao tU Aivart khta jaa
maQau\u00b8 maidra\u00b8 maadk halaa\u00b8
haqaaoM maoM AnauBava krta jaa
ek lailat kilpt Pyaalaa\u00b8

Qyaana ike jaa mana maoM saumaQau
r\u00b8
sauKkr\u00b8 saundr saakI ka\u00c2
AaOr baZ,a cala\u00b8 piqak\u00b8 na tuJakao
dUr lagaogaI maQau
Saalaa..8..

maidra pInao kI AiBalaaYaa
hI bana jaae jaba halaa\u00b8
AQaraoM kI Aaturta maoM hI
jaba Aavaaisat hao Pyaalaa\u00b8
banao Qyaana hI krto-krto
jaba saakI saakar\u00b8 saKo\u00b8
rho na halaa\u00b8 Pyaalaa\u00b8 saakI\u00b8

tuJao imalao
gaI maQauSaalaa..9..

sauna\u00b8 klakla\u00b8 ClaCla maQau-
GaT sao igartI PyaalaaoM maoM halaa\u00b8
sauna\u00b8 $naJauna $naJauna cala
ivatrNa krtI maQau saakIbaalaa\u00b8
basa Aa ph\u00d0ucao\u00b8 dUr nahIM kuC\u00b8
caar kdma Aba calanaa hO\u00c2

cahk rho\u00b8 sauna\u00b8 pInao
vaalao
\u00b8
mahk rhI\u00b8 lao\u00b8 maQau
Saalaa..10..
jalatrMga bajata\u00b8 jaba cauM
bana
krta Pyaalao kao Pyaalaa\u00b8
vaINaa JaM

kRt haotI\u00b8 calatI
jaba $naJauna saakIbaalaa\u00b8
Da\u00d0T-DpT maQau

iva\u00cbota kI
Qvainat pKavaja krtI hO
\u00c2
maQaurva sao maQau kI maadkta
AaOr baZ,atI maQau
Saalaa..11..
maohM
dI-rMijat maR
dula hqaolaI

pr maaiNak maQau ka Pyaalaa\u00b8
AMgaUrI AvagaMuzna Dalao
svaNa--

vaNa- saakIbaalaa\u00b8
pava baOMjanaI\u00b8 jaamaa naIlaa
DaT DTo pInao
vaalao
\u00c2
[nd`Qanau
Ya sao haoD, lagaatI
Aaja r\u00d0gaIlaI maQauSaalaa..12..

haqaaoM maoM Aanao sao phlao
naaja, idKaegaa Pyaalaa\u00b8
AQaraoM pr Aanao sao phlao
Ada idKaegaI halaa\u00b8
bahutoro [nkar krogaa

saakI Aanao sao phlao
\u00c2
piqak\u00b8 na Gabara jaanaa\u00b8 phlao
maana kro
gaI maQauSaalaa..13..
laala sau
ra kI Qaar lapT-saI

kh na [sao donaa jvaalaa\u00b8
foinala maidra hO\u00b8 mat [sakao
kh donaa ]r ka Calaa\u00b8
dd- naSaa hO [sa maidra ka

ivagat smaRityaa\u00d0 saakI hO
\u00c2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->