Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
b_ Sözlük A-D-

b_ Sözlük A-D-

Ratings:
(0)
|Views: 106|Likes:
Published by Victor Torres

More info:

Published by: Victor Torres on Sep 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2011

pdf

text

original

 
 
1
A
ABANT
İ
ZZET BAYSAL ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
YLE
İ
LG
İ
L
İ
HÜKÜMLER: A – Bütçesi:
10.12.2003 tarih ve 5018 say
ı
l
ı
Kanuna göre; bütçesi, özel bütçe kapsam
ı
içinde olup merkezî yönetim bütçesi içinde kanunladüzenlenmektedir.
B – Di
ğ
er Hükümler:
 
bk. Yüksekö
 ğ 
retim Kurumlar 
ı
 yla
 İ 
lgili Hükümler.
AB
İ
DELER:
bk. Kültür Varl 
ı
klar 
ı
.
 
(A) CETVEL
İ
:
bk. Merkezî Yönetim Bütçe Kanununa Ba
 ğ 
ı
Cetveller.
ACIBADEM ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
YLE
İ
LG
İ
L
İ
HÜKÜMLER: A – Bütçesi:
 Vak 
ı
f yüksekö
ğ
retim kurumu olup 10.12.2003 tarih ve 5018 say
ı
l
ı
 Kanun kapsam
ı
d
ı
ş
ı
ndad
ı
r ve bütçesi, ba
ğ
ı
ms
ı
z bütçedir.
B -
 
DevletYard
ı
m
ı
:
04.11.1981 tarih ve 2547 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleri içinbk.
 
Vak 
ı
 f Yüksekö
 ğ 
retim Kurumlar 
ı
na Devlet Yard 
ı
m
ı
.
 AC
İ
Z,-CZ
İ
:
Bir ki
ş
inin borçlar 
ı
n
ı
ödeyemeyecek durumda bulunmas
ı
.
AC
İ
Z VES
İ
KASI:
Haciz yoluyla takip edilen bir borçludan alaca
ğ
ı
n
ı
tamamenveya k 
ı
smen alamayan alacakl
ı
ya, ödenmeyen alacak için verilen belge.
AÇIK ARTIRMA:
Art
ı
rma ile ilgili ihalelerde, pey ve tekliflerin, herkesinkat
ı
labilece
ğ
i rakipler önünde, sözlü olarak verilmesi. Alenî müzayede.
ı
k eksiltme deyiminin z
ı
t anlaml
ı
s
ı
.
AÇIK 
İ
HALE USULÜ:
 
04.01.2002 tarih ve 4734 say
ı
ı
Kanunun ilgilihükümleri için bk. Kamu
 İ 
hale Kanunu Hükümleri.
AÇIKTAN ATANMADA AYLI
Ğ
A HAK KAZANMA:
14.07.1965 tarih ve657 say
ı
l
ı
Kanunun 2 say
ı
l
ı
Kanun Hükmünde Kararnameyle de
ğ
i
ş
ik 165’inci maddesine göre; bir göreve aç
ı
ktan aday veya as
ı
l memur olarak atananlar, göreve ba
ş
lad
ı
klar 
ı
günden itibaren ayl
ı
ğ
a hak kazan
ı
rlar. Busuretle göreve ba
ş
lamada ilk ayl
ı
k, gün hesabiyle ay sonunda ödenir.
AÇIK TEKL
İ
F USULÜ:
Art
ı
rma ihalelerinde; pey ve tekliflerin, herkesinkat
ı
labilece
ğ
i rakipler önünde, sözlü olarak verilmesiyle gerçekle
ş
tirilenDevlet ihale usullerinden biri.
08.09.1983 tarih ve 2886 say
ı
ı
Kanununilgili hükümleri için bk. Devlet 
 İ 
hale Kanunu Hükümleri.
 
ADALET BAKANLI
Ğ
I CEZA VE TEVK 
İ
FEVLER 
İ
GENELMÜDÜRLÜ
Ğ
ÜYLE
İ
LG
İ
L
İ
HÜKÜMLER: A - Terörle MücadeleKanunu Hükümleri:
12.04.1991 tarih ve 3713 say
ı
ı
Kanunun ilgilihükümleri için bk. Terörle Mücadele Kanunu Hükümleri.
B - Özürlü veEski Hükümlü Çal
ı
ş
t
ı
rma Zorunlulu
ğ
u:
22.05.2003 tarih ve 4857  say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
Özürlü ve Eski HükümlüÇal 
ı
 ş
ı
rma Zorunlulu
 ğ 
u.
ADALET BAKANLI
Ğ
IYLA
İ
LG
İ
L
İ
HÜKÜMLER: A – Bakanl
ı
ğ
ı
nBütçesi:
10.12.2003 tarih ve 5018 say
ı
l
ı
Kanuna göre; bütçesi, genel bütçe kapsam
ı
içinde olup merkezî yönetim bütçesi içinde kanunladüzenlenmektedir.
B - Hâkim ve Savc
ı
 
İ
htiyac
ı
n
ı
Kar
ş
ı
lamak 
İ
çinBurs Verilmesi:
29.03.1984 tarih ve 2992 say
ı
l
ı
Kanuna, 12.03.1988
 
 
2
tarih ve 3446 say
ı
l
ı
Kanunla eklenen ek 1’inci maddeye göre; AdaletBakanl
ı
ğ
ı
hesab
ı
na, hâkim ve savc
ı
ihtiyac
ı
n
ı
kar 
ş
ı
lamak üzere, bursverilmek suretiyle, yüksekö
ğ
renim yapt
ı
ı
labilir. Bu ö
ğ
rencilere,emsallerine ödenen bursun iki kat
ı
oran
ı
nda burs verilir. Burs alarak ö
ğ
renimlerini tamamlam
ı
ş
olanlar, staj için yaz
ı
l
ı
s
ı
nava tabi tutulmazlar.Adalet Bakanl
ı
ğ
ı
hesab
ı
na burs almak suretiyle yüksekö
ğ
renim yapm
ı
ş
 olanlar mecburî hizmetle yükümlüdürler. Bu hususta, Devlet Memurlar 
ı
 Kanunu hükümleri uygulan
ı
r. Mecburî hizmet süresi, hâkimlik vesavc
ı
l
ı
k görevine ba
ş
lama tarihinden itibaren hesap edilir. AdaletBakanl
ı
ğ
ı
, yüksekö
ğ
renim ö
ğ
renci yurtlar 
ı
ile üniversite yurtlar 
ı
nda kalan burslu ö
ğ
rencilerinin hâkimlik ve savc
ı
l
ı
k görevlerine haz
ı
rlanmalar 
ı
  bak 
ı
m
ı
ndan e
ğ
itimlerine, Yüksekö
ğ
renim Kredi ve Yurtlar Kurumu veüniversitelerle yapaca
ğ
ı
protokol esaslar 
ı
dâhilinde yard
ı
mc
ı
olur.
C -Emekli Sand
ı
ğ
ı
na Tabi Olan Personelle
İ
lgili Hükümler:
08.06.1949tarih ve 5434 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
 Emekli Sand 
ı
 ğ 
ı
naTabi Olan Personelle
 İ 
lgili Hükümler.
Ç - Ceza Davalar
ı
ndaHarc
ı
rah
ı
n Ödenmesi ve Mahsubu:
10.02.1954 tarih ve 6245 say
ı
ı
  Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
 Harc
ı
rah
ı
n Ödenmesi ve Mahsubu.
D -Adlî Yard
ı
m Bürosuna Devlet Katk 
ı
s
ı
:
 
19.03.1969 tarih ve 1136 say
ı
ı
  Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
 Adlî Yard 
ı
m Bürosuna Devlet Katk 
ı
 s
ı
.
E - Uyu
ş
mazl
ı
k Mahkemesiyle
İ
lgili Hükümler:
12.06.1979 tarih ve2247 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
Uyu
 ş
mazl 
ı
k Mahkemesiyle
 İ 
lgili Hükümler.
F - Adlî T
ı
p Kurumunu
İ
lgilendiren Hükümler:
14.04.1982 tarih ve 2659 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
 Adlî 
ı
 p Kurumuyla
 İ 
lgili Hükümler.
G - Hâkimler ve Savc
ı
lar KanunuHükümleri:
24.02.1983 tarih ve 2802 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleriiçin bk.
 
 Hâkimler ve Savc
ı
lar Kanunu Hükümleri.
H - AnayasaMahkemesiyle
İ
lgili Hükümler:
10.11.1983 tarih ve 2949 say
ı
ı
  Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
 Anayasa Mahkemesiyle
 İ 
lgili Hükümler.
İ
- Kadro
İ
hdas
ı
, Kullan
ı
m
ı
ve
İ
ptali:
190 say
ı
ı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri için bk.
 
 Kadro
 İ 
hdas
ı
 , Kullan
ı
m
ı
ve
 İ 
 ptali.
J - Yüksek Hâkimlik Tazminat
ı
:
270 say
ı
ı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri için bk.
 
Yüksek Hâkimlik Tazminat 
ı
.
K - Ek Ödeme Yap
ı
lmas
ı
:
375 say
ı
ı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri için bk. Ek Ödeme Yap
ı
lmas
ı
.
L - Adlî Personel ve Devlet Davalar
ı
n
ı
Takip Edenlere Ödenen Harc
ı
rah:
 
08.05.1991 tarih ve 3717 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
 Harc
ı
rahlar 
ı
n
ı
Di
 ğ 
er Kanun Hükümlerine Göre Alanlar.
M - Ceza
İ
nfazKurumlar
ı
ile Tutukevleri
İş
Yurtlar
ı
Kurumuyla
İ
lgili Hükümler:
06.08.1997 tarih ve 4301 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
Ceza
 İ 
nfaz Kurumlar 
ı
ile Tutukevleri
 İş
Yurtlar 
ı
Kurumuyla
 İ 
lgili Hükümler.
N- Ceza
İ
nfaz Kurumlar
ı
ve Tutukevleri
İ
zleme Kurullar
ı
na Ödeme:
14.06.2001 tarih ve 4681 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
Ceza
 İ 
nfaz Kurumlar 
ı
ve Tutukevleri
 İ 
 zleme Kurullar 
ı
na Ödemeler.
O - Kamu
 
 
3
İ
hale Kanununun Kapsam D
ı
ş
ı
nda Tuttu
ğ
u
İş
ler:
 
04.01.2002 tarih ve4734 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
 Kamu
 İ 
hale Kanunu Hükümleri.
P - Ceza
İ
nfaz Kurumlar
ı
ve Tutukevleri PersoneliE
ğ
itim Merkezlerinde Ders Ücreti:
29.07.2002 tarih ve 4769 say
ı
ı
  Kanunun ilgili hükümleri için bk. Ceza
 İ 
nfaz Kurumlar 
ı
ve Tutukevleri Personeli E 
 ğ 
itim Merkezlerinde Ders Ücreti.
R - Türkiye AdaletAkademisiyle
İ
lgili Hükümler:
 
23.07.2003 tarih ve 4954 say
ı
ı
  Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
Türkiye Adalet Akademisiyle
 İ 
lgili Hükümler.
S - Adlî Sicil ve Ar
ş
iv Kayd
ı
Ücretlerinin Gelir Kayd
ı
:
 
25.05.2005 tarih ve 5352 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
 Adlî Sicil ve Ar 
 ş
iv Kayd 
ı
Ücretlerinin Gelir Kayd 
ı
.
T - Denetimli Serbestlik ve Yard
ı
m ile Koruma Hizmetleriyle
İ
lgili Hükümler:
03.07.2005tarih ve 5402 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleri için bk.
 
 DenetimliSerbestlik ve Yard 
ı
m ile Koruma Hizmetleriyle
 İ 
lgili Hükümler.
U -Tan
ı
k Koruma Kanunu Hükümleri:
27.12.2007 tarih ve 5726 say
ı
ı
  Kanunun ilgili hükümleri için bk. Tan
ı
k Koruma Kanunu Hükümleri.
ADANA ELEKTR 
İ
İŞ
LETME MÜESSESES
İ
YLE
İ
LG
İ
L
İ
HÜKÜMLER:
Müessesenin tüzel ki
ş
ili
ğ
i olup 10.12.2003 tarih ve 5018 say
ı
l
ı
Kanunlamahallî idare bütçesi kapsam
ı
na al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r. Bu Müessese, 16.12.1942tarih ve 4325 say
ı
l
ı
Kanunla kurulmu
ş
tur. Mülga 110 say
ı
l
ı
KanunHükmünde Kararnamenin 25’inci maddesinde ve 15.07.1970 tarih ve1312 say
ı
l
ı
Mülga Kanunun 37’nci maddesinde, bu Kanunun mezkur Kanun Hükmünde Kararnameye ve Kanuna ayk 
ı
ı
hükümlerininyürürlükten kald
ı
ı
ld
ı
ğ
ı
hükme ba
ğ
lanm
ı
ş
t
ı
r. Bu nedenle, Müessesenini
ş
lerli
ğ
i kalmam
ı
ş
t
ı
r.
ADANA SU VE KANAL
İ
ZASYON
İ
DARES
İ
GENEL MÜDÜRLÜ
Ğ
ÜYLE
İ
LG
İ
L
İ
HÜKÜMLER: A – Bütçesi:
10.12.2003 tarih ve 5018 say
ı
l
ı
 Kanuna göre; bütçesi, mahallî idare bütçesi kapsam
ı
içindedir.
B – Di
ğ
erHükümler:
20.11.1981 tarih ve 2560 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleriiçin bk. Su ve Kanalizasyon
 İ 
daresi Genel Müdürlü
 ğ 
üyle
 İ 
lgili Hükümler.
ADAY:
 
04.01.2002 tarih ve 4734 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleri için bk. Kamu
 İ 
hale Kanunu Hükümleri.
ADAYLIKTAN VE AÇIKTAN ATANMADA AYLIK VE ÖDENE
Ğ
E HAK KAZANMA:
24.02.1983 tarih ve 2802 say
ı
ı
Kanunun ilgili hükümleriiçin bk. Hâkimler ve Savc
ı
lar Kanunu Hükümleri.
ADAY MEMURLARIN AYLIKLARI:
14.07.1965 tarih ve 657 say
ı
l
ı
 Kanunun 15.05.1975 tarih ve 1897 say
ı
l
ı
Kanunla de
ğ
i
ş
ik 158’incimaddesine göre; herhangi bir s
ı
n
ı
fta aday olarak göreve ba
ş
layanlar, buKanunun 54’üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe ayl
ı
ğ
ı
n
ı
al
ı
rlar. Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz. 657 say
ı
l
ı
Kanunun15.05.1975 tarih ve 1897 say
ı
l
ı
Kanunla de
ğ
i
ş
ik 159’uncu maddesinegöre; adayl
ı
k süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre as
ı
l memurlu
ğ
a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->