Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nhat Ky Rong Ran Cua Tuong Tran Do

Nhat Ky Rong Ran Cua Tuong Tran Do

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 946|Likes:
Published by api-3698680
Tu lieu PDF
Tu lieu PDF

More info:

Published by: api-3698680 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
1
Tài li
u Nh
t ký R
ng
 
n c
a
ư 
ng Tr 
n
 
 
ư 
c vi
 
t vào lúc ông
 
ang
 
m n
 
ng s
 
 pm
 
t. Tr 
ư 
c khi ông m
 
t vào n
ă 
m 2002, t 
 p nh
t ký 
 
ã b
công an VN t 
ch thu, nh
ư 
ng
 pb
n th
o
 
ã
ư 
c nh
 
ng nhà
 
i kháng k 
 p l
ư 
u tr 
 
và ph
 
bi
 
n.
 
ây là t 
 p nh
t ký lúc cu
 
i
 
i c
a ông Tr 
n
 
 , ng
ư 
i
 
ã
 
ng hy sinh c
cu
c
 
i cho

ng c
ng s
n,
 
i khi ông nhìn th
 
 y rõ nh
 
ng
i l
 
i mà

ng này
 
ã gây ra cho dân
c Vi
t Nam, ông nói lên ti
 
ng nói trung th
 
c thì li
 
n b
 

ng trù d 
 p b
o tàn. Mong các b
n tr 
hãy b
chút th
 
i gi
 
 

c t 
 p tài li
u 3 ph
n này
 
tìm hi
 
u thêm.toiyeuVN – www.thtndc.org
--------------------------------------------------------------------------------
Nh
t Ký R
ng R
n - Trung T
ư 
ng Tr
n

 
Ph
n M
t
“…Cu
c cách m
ng
 
Vi
t Nam
 
ã

 p tan và xoá b
 
ư 
c m
t chính quy
 
n th
 
c dân phong ki
 
n, m
t xã h
i nô l
 , m
 
t n
ư 
c,
 
ói nghèo, nh
c nhã. Nh
ư 
ng l
i xây d 
 
ng nên m
 xã h
i ch
ư 
a
 

 p, còn nhi
 
u b
 
t công, nhi
 
u
n
n, m
t chính quy
 
n ph
n dân ch
 ,chuyên ch
 
 , c
a m
t ch
 
 

 

c

ng và toàn tr 
 , nhi
 
u thói x
 
u gi
 
ng nh
ư 
h
ơ 
n trong ch
 
 

c
ũ
…”
  
 
ng các b
c lão thành và các c
 
u chi
 
n binh hai cu
c kháng chi
 
n, cùng các nhà trí th
 
c và t 
 
t c
nh
 
ng ai quan tâm
 
n ti
 
n

 
 
t n
ư 
c
 L
 
i

u
 B
n vi
 
t này
 
 
ng các b
c lão thành cách m
ng, các b
c trí gi
và các ng
ư 
i có tr 
ngtrách lãnh

o hi
n nay.
 
ây không ph
i là các lu
n v
ă 
n, và không ph
i các bài v
ă 
n ch
ươ 
ng.
 
ây là m
t t 
 
c lòng
 
 
ng ng
ư 
i
 
i và cu
c
 
i”.
 
ây là nh
 
ng ý ngh
ĩ 
nung n
 
u trong nh
 
ng tháng cu
 
i n
ă 
m R
ng và

u n
ă 
m R
 
n, vàc
ũ
ng là nh
 
ng ý ngh
ĩ 
nung n
 
u tr 
ư 
c
 
ó hàng ch
c n
ă 
m và s
 
còn nung n
 
u ti
 
 p
 
n c
 khi sang th
 
gi
 
i bên kia.
 
ây là n
 
i ni
 
m cay
 
ng c
a m
t cu
c cách m
ng, và c
a m
t ki
 
 p ng
ư 
i.
 
 
2
 
ây ch
 
là nh
 
ng ý ngh
ĩ 
 
ư 
c ghi l
i trong nh
 
ng ngày cu
 
i n
ă 
m Thìn và

u n
ă 
m T 
 
nên
ư 
c g
i là nh
t ký và nh
t ký R
ng R
 
n.
I. Hi
n nay, cái gì là quan tr
ng nh
t ?14.11.2000
Th
ngh
 ĩ 
v
tình hình

t n
ư 
c Vi
t Nam hi
n nay.Th
nêu m
t câu h
i ?
i
u gì là
i
u quan tr
ng nh
t cho

t n
ư 
c hi
n nay,
i
u gì là quan tr
ng c
t t
?
ó là tìm ra con
ư 
ng phát tri
n

t n
ư 
c cho mau chóng

thoát kh
i nghèo kh
, l
ch
u,

bù l
i 50 n
ă
m gian kh
và 30 n
ă
m chi
n tranh, g
i t
t là tìm
ư 
ng phát tri
n.Nay l
i có v
n

quan tr
ng h
ơ 
n, quan tr
ng nh
t, là: gi
i quy
t b
ng
ư 
c cái g
i là Ch
 ngh
 ĩ 
a xã h
i,

cao và gi
v
ng vai trò c
a

ng c
ng s
n ?Hãy nhìn l
i xem: t
n
ă
m 1975

n 1985, m
ư 
i n
ă
m xây d
ng xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a trong c
 n
ư 
c và n
ư 
c có tên là: “C
ng hoà xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a” thì

t n
ư 
c ra th
nào ? Có ph
i suýtch
t
ói, suýt r
ơ 
i xu
ng v
c th
m r
i không ? Th
ng l
 
i 1975, ta
ã thu l
i m
t n
a n
ư 
cno


y hàng hoá, th
mà ta
ã phát huy th
ng l
 
i
ó ra sao, mà

n nh
ng n
ă
m

uc
a th
p k
80, c
n
ư 
c
ói nghèo, ng
c ngo
i.
ó có ph
i là m
t s
th
t hi
n nhiên không ?

ng c
ng s
n chân chính thì coi vi
c “phát tri
n

t n
ư 
c” là quan tr
ng h
ơ 
n là c
gi
 v
ng và

cao vai trò c
a

ng.M
i t
ư
duy ph
i xu
t phát t
 
i
m này. H
Chí Minh c
ũ
ng luôn nói v
 

ng r
ng

ngkhông có l
 
i ích nào khác ngoài l
 
i ích c
a

t n
ư 
c và dân t
c. Th
là r
t
úng.
17.11.2000
N
u ch
l
y yêu c
u phát tri
n

t n
ư 
c là m
c tiêu quan tr
ng nh
t

xem xét, thì th
h
i:Có nh
t thi
t ch
có ch
ngh
 ĩ 
a Mác- Lênin, ch
có ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i, m
 
i làm cho

t n
ư 
cphát tri
n hay không ? N
u ch
c
n nêu cao vai trò c
a

ng, thì có ngh
 ĩ 
a là

t n
ư 
c pháttri
n hay không phát tri
n là không quan tr
ng.V
y hãy c
xem quanh ta:
ài Loan,

i Hàn, Singapore và thêm n
a, Thái Lan vàMalaysia, m
y n
ư 
c này có do ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin h
ư 
ng d
n không ? Nh
ng n
ư 
c
ycó c
n có m
t

ng c
ng s
n lãnh

o tuy
t

i theo ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i không ? Th
mà c
 5 n
ư 
c
y, khi b
t

u còn nghèo kh
, v
y mà ch
sau kho
ng 20-30 n
ă
m h
 
ã tr
 
thànhnh
ng n
ư 
c phát tri
n rõ ràng, nhân dân
a s
 
i s
ng khá phong l
ư
u.
 
 
3
H
không có m
t

ng c
ng s
n “tài tình”, “sáng su
t”, mà ch
có nh
ng chính khách, có
ư 
c chính sách kinh t
h
i thông minh và có hi
u qu
. Còn Vi
t Nam, k
t
khi toànth
ng trong cu
c chi
n tranh

n nay
ã h
ơ 
n 25 n
ă
m và s
p s
a có hoà bình 30 n
ă
m, dàib
ng th
 
i gian chi
n tranh r
i, mà v
n ch
ư
a thoát kh
i nghèo nàn l
c h
u. Ch
m hay nhanhkhông quan tr
ng, c
ph
i là xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a
ã. Th
t
i sao hi
n nay

t n
ư 
c l
i nh
ng m
t phát tri
n rõ r
t là nông nghi
p, th
ươ 
ng m
i. Là vì nông dân
ư 
c t
do làm
ă
n,ti
u th
ươ 
ng
ư 
c t
do buôn bán, là nh
 
sau

i h
i VI, hai m
t
ó
ư 
c m
 
ra. M
 
i ch
 th
thôi,

t n
ư 
c
ã chuy
n mình m
nh m
. Nh
ư
ng còn nhi
u ng
ư 
i, nhi
u cái không
ư 
c t
do, còn nhi
u tr
 
ng
i. Mu
n cho

t n
ư 
c phát tri
n nhanh thì c
n ph
i làm saocho m
i ng
ư 
i dân

u
ư 
c t
do làm
ă
n, nông dân, th
ươ 
ng nhân, nhà doanh nghi
p (nhàdoanh nghi
p s
kéo theo công nhân), các nhà khoa h
c, trí th
c v
ă
n ngh
s
 ĩ 
. T
t c
 

uph
i
ư 
c t
do.T
do là chìa khoá c
a phát tri
n.Tôi ngh
 ĩ 
th
này: n
ư 
c Vi
t Nam ta hi
n nay, sau bao nhiêu n
ă
m

u tranh và chi
n tranhgian kh
, c
n ph
i hoà bình phát tri
n và c
n ph
i phát tri
n nhanh,

l
i nh
ng th
 
igian
ã m
t, và

theo k
p các n
ư 
c chung quanh.
ó là m
c
ích và yêu c
u quan tr
ngnh
t c
a

t n
ư 
c. Nh
ng cái khác là ph
. Do
ó,

phát tri
n

t n
ư 
c thì rõ ràng ta ph
itìm
ư 
ng l
i nào, h
c thuy
t nào ph
c v
 
ư 
c yêu c
u
ó.N
u th
t s
coi phát tri
n

t n
ư 
c là quan tr
ng nh
t thì

i
oàn k
t dân t
c là quantr
ng h
ơ 
n

u tranh giai c
p; trí th
c quan tr
ng h
ơ 
n công nhân và nông dân; phát tri
n s
cs
n xu
t là quan tr
ng h
ơ 
n m
i th
;

dân làm ch
m
i l
 ĩ 
nh v
c quan tr
ng h
ơ 
n các tròchuyên chính
àn áp; nghe và thu th
p
ư 
c nhi
u ý ki
n khác nhau và trái ng
ư 
c nhau k
 c
v
 
ư 
ng l
i chính sách, quan tr
ng h
ơ 
n là b
t m
i ng
ư 
i ph
i tuân theo m
t quan
i
m,m
t ý ki
n.
22.11.2000
Th
t ra, không c
n ph
i tranh cãi lý lu
n nhi
u. C
nhìn m
t s
s
th
t hi
n nhiên th
này:- C
th
gi
 
i, c
cu
c
 
i c
v
n

ng và c
di
n bi
n, khó có th
d
li
u tr
ư 
c
ư 
c.- Trên th
gi
 
i có

n h
ơ 
n 100 n
ư 
c không c
n ch
ngh
 ĩ 
a Mác- Lênin và ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i,không c
n

ng c
ng s
n “tài tình” và “sáng su
t” mà c
phát tri
n

n trình

giàucó, v
ă
n minh cao. G
n 100 n
ư 
c khác còn
ang nghèo
ói c
c k
, nh
ư
ng h
c
ũ
ng khôngphát tri
n theo ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i.- Bây gi
 
ch
còn l
i có 4 n
ư 
c theo ch
ngh
 ĩ 
a Mác- Lênin và ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i. Trong
ón
ư 
c l
 
n nh
t và quan tr
ng nh
t thì mi
ng nói ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin, nh
ư
ng h
 
ư
a

tn
ư 
c ti
n lên theo ki
u “có màu s
c Trung Qu
c”. H
ph
i ch
ơ 
i v
 
i M
, xác

nh vai tròkinh t
t
do và vai trò kinh t
t
ư
nhân. Còn B
c Tri
u Tiên c
ũ
ng
ang bu
c ph
i m
 
c
a,ph
i hoà h
 
p v
 
i Nam Tri
u Tiên

thoát kh
i c
nh
ói nghèo và khó kh
ă
n.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
anhtuhu liked this
phamminhnghia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->