Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΦΥΣΙΚΗ, 5η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΦΥΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ, 5η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΦΥΤΑ

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Giorgis3erolas

More info:

Published by: Giorgis3erolas on Sep 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

 
ÖÕÔÁ
 
20
1. ÔÁ ÖÕÔÁ: ÐÏËÕÔÉÌÏÉ ÆÙÍÔÁÍÏÉ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ
Óôéò åýöïñåò ðåäéÜäåò, óôá áììïõäåñÜ áêñïãéÜëéá, óôá áðüêñçìíá âïõíÜ, áêüìç êáé óôéòìåãÜëåò ðüëåéò ç ÷ëùñßäá êÜíåé áéóèçôÞ ôçí ðáñïõóßá ôçò. Óå ìßá åêäñïìÞ óôçí åîï÷Þ,óå Ýíáí ðåñßðáôï óôï äÜóïò áêüìç êáé óå ìßá âüëôá óôïõò äñüìïõò ôçò ðüëçò, âëÝðåéòãýñù óïõ äåêÜäåò äéáöïñåôéêÜ åßäç öõôþí.Ôï óýíïëï ôùí öõôþí ìéáò ÷þñáò áðïôåëåß ôç ÷ëùñßäá ôçò. Ç ÷ëùñßäá ôçò ÅëëÜäáò åßíáéáðü ôéò ðëïõóéüôåñåò óôçí Åõñþðç. Ìðïñåß óôç ÷þñá ìáò íá ìçí õðÜñ÷ïõí ðïëëÜìåãÜëá äÜóç, ç ðïéêéëßá üìùò ôùí äéáöïñåôéêþí åéäþí ôçò åëëçíéêÞò ÷ëùñßäáò åßíáéåíôõðùóéáêÞ.
 
21
Ôá öõôÜ áíÜëïãá ìå ôç äéÜñêåéá ôçò æùÞò ôïõò, ôï ìÝãåèüò ôïõò êáé ôç ìïñöÞ ôïõ âëáóôïýôïõò ÷ùñßæïíôáé óå ðüåò, èÜìíïõò êáé äÝíôñá.Ïé ðüåò Ý÷ïõí ìéêñÞ äéÜñêåéá æùÞò, ìéêñüìÝãåèïò êáé ó÷åôéêÜ ìáëáêïýò âëáóôïýò. Oêñßíïò, ç êÜðáñç, ç ðáðáñïýíá åßíáé ðüåò.Ïé èÜìíïé Ý÷ïõíìåãáëýôåñçäéÜñêåéá æùÞò êáéåßíáé ðéï ìåãÜëïéáðü ôéò ðüåò. ¸÷ïõíóõíÞèùò óêëçñüêáé êïíôü âëáóôü.Ôï áìðÝëé, ç ìõñôéÜ,ôï èõìÜñé åßíáéèÜìíïé.Ôá äÝíôñá åßíáé ðéïìåãÜëá áðü ôïõòèÜìíïõò êé Ý÷ïõíóêëçñü êáé îõëþäçâëáóôü, ôïí êïñìü.Ôï ðåýêï, çáìõãäáëéÜ, ç åëéÜåßíáé ìåñéêÜ÷áñáêôçñéóôéêÜäÝíôñá ôçò åëëçíéêÞò÷ëùñßäáò.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->