Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Triet Hoc - Bai Giang

Triet Hoc - Bai Giang

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 4,377|Likes:
Published by api-3700036

More info:

Published by: api-3700036 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
BÀI GI
NG
TRI
Ế 
T H
C MÁC - LÊNIN
Biên so
n: NGUY
N TH
H
NG VÂN
ĐỖ
MINH S
Ơ 
NTR 
N TH
O NGUYÊN
 
 
Ch
ươ 
ng 1: Tri
ế 
t h
c và vai trò c
a nó trong 
đờ 
i s
ố 
ng xã h
i
1Ch
ươ
ng 1: TRI
T H
C VÀ VAI TRÒ C
A NÓTRONG
ĐỜ
I S
NG XÃ H
I
1.1.
 
TRI
T H
C LÀ GÌ?1.1.1.
 
Tri
ế
t h
c và
đố
i t
ượ 
ng c
a tri
ế
t h
c
1.1.1.1.
 
 Khái ni 
ệ 
m tri 
ế 
t h
c
Tri
ế
t h
c xu
t hi
n c
 
ở 
ph
ươ 
ng
Đ
ông và ph
ươ 
ng Tây vào kho
ng th
ế
th
VIII
đế
n th
ế
 
th
III (TrCN)
.-
ph
ươ 
ng
Đ
ông:+ Trung Qu
c: Ng
ườ 
i Trung qu
c c
 
đạ
i quan ni
m “ tri
ế
t” chính là “ trí”, là cách th
c ngh
thu
t di
n gi
i, b
t b
có tính lý lu
n trong h
c thu
t nh
m
đạ
t t
ớ 
i chân lý t
i cao.+ Theo ng
ườ 
i
n
Độ
: tri
ế
t h
c
đượ 
c
đọ
c là darshana, có ngh
 ĩ 
a là chiêm ng
ưỡ 
ng nh
ư
ng manghàm ý là tri th
c d
a trên lý trí, là con
đườ 
ng suy ng
m
để
d
n d
t con ng
ườ 
i
đế
n v
ớ 
i l
ph
i.-
ph
ươ 
ng Tây, thu
t ng
tri
ế
t h
c xu
t hi
n
ở 
Hy l
 p
đượ 
c la tinh hoá là Philôsôphia -ngh
 ĩ 
a là yêu m
ế
n, ng
ưỡ 
ng m
s
thông thái. Nh
ư
v
y Philôsôphia v
a mang tính
đị
nh h
ướ 
ng, v
anh
n m
nh
đế
n khát v
ng tìm ki
ế
m chân lý c
a con ng
ườ 
iTóm l
i: Dù
ở 
ph
ươ 
ng
Đ
ông hay ph
ươ 
ng Tây, tri
ế
t h
c
đượ 
c xem là hình thái cao nh
t c
atri th
c, nhà tri
ế
t h
c là nhà thông thái có kh
n
ă
ng ti
ế
 p c
n chân lý, ngh
 ĩ 
a là có th
làm sáng t
  b
n ch
t c
a m
i v
t.Có nhi
u cách
đị
nh ngh
 ĩ 
a khác nhau, nh
ư
ng bao hàm nh
ng n
i dung gi
ng nhau,
đ
ó là:tri
ế
t h
c nghiên c
u th
ế
gi
ớ 
i m
t cách ch
nh th
, tìm ra nh
ng quy lu
t chung nh
t chi ph
i s
v
n
độ
ng c
a ch
nh th
 
đ
ó nói chung, c
a xã h
i loài ng
ườ 
i, c
a con ng
ườ 
i trong cu
c s
ng c
ng
đồ
ngnói riêng và th
hi
n nó m
t cách có h
th
ng d
ướ 
i d
ng duy lý.Khái quát l
i ta có th
hi
u: Tri
ế
t h
c là h
th
ng tri th
c lý lu
n chung nh
t c
a con ng
ườ 
iv
th
ế
gi
ớ 
i; v
v
trí vai trò c
a con ng
ườ 
i trong th
ế
gi
ớ 
i
đ
ó.
1.1.1.2.
 
 Ngu
n g 
ố 
c c
a tri 
ế 
t h
c
Tri
ế
t h
c xu
t hi
n do ho
t
độ
ng nh
n th
c c
a con ng
ườ 
i nh
m ph
c v
nhu c
u cu
c s
ng,song v
ớ 
i t
ư
cách là h
th
ng tri th
c lý lu
n chung nh
t, tri
ế
t h
c không th
xu
t hi
n cùng s
xu
thi
n c
a xã h
i loài ng
ườ 
i, mà ch
xu
t hi
n khi có nh
ng
đ
i
u ki
n nh
t
đị
nh.- Ngu
n g
c nh
n th
c:
(1)
TrCN: Tr 
ướ 
c Công nguyên
3
 
Ch
ươ 
ng 1: Tri
ế 
t h
c và vai trò c
a nó trong 
đờ 
i s
ố 
ng xã h
i
+
Đứ
ng tr 
ướ 
c th
ế
gi
ớ 
i
ng l
ớ 
n, bao la, các s
v
t hi
n t
ượ 
ng muôn hình muôn v
, conng
ườ 
i có nhu c
u nh
n th
c th
ế
gi
ớ 
i b
ng m
t lo
t các câu h
i c
n gi
i
đ
áp: th
ế
gi
ớ 
i
y t
 
đ
âu màra?, nó t
n t
i và phát tri
n nh
ư
th
ế
nào?, các s
v
t ra
đờ 
i, t
n t
i và m
t
đ
i có tuân theo quy lu
tnào không? ... tr 
l
ờ 
i các câu h
i
y chính là tri
ế
t h
c.+ Tri
ế
t h
c là m
t hình thái ý th
c xã h
i có tính khái quát và tính tr 
u t
ượ 
ng cao, do
đ
ó,tri
ế
t h
c ch
xu
t hi
n khi con ng
ườ 
i
đ
ã có trình
độ
t
ư
duy tr 
u t
ượ 
ng hoá, khái quát hoá, h
th
nghoá
để
xây d
ng nên các h
c thuy
ế
t, các lý lu
n.- Ngu
n g
c xã h
i:Lao
độ
ng
đ
ã phát tri
n
đế
n m
c có s
phân công lao
độ
ng thành lao
độ
ng trí óc và lao
độ
ngchân tay, xã h
i phân chia thành hai giai c
 p c
ơ 
b
n
đố
i l
 p nhau là giai c
 p ch
nô và giai c
 p nôl
. Giai c
 p th
ng tr 
đ
i
u ki
n nghiên c
u tri
ế
t h
c. B
ở 
i v
y ngay t
khi Tri
ế
t h
c xu
t hi
n
đ
ãt
mang trong mình tính giai c
 p, ph
c v
cho l
ợ 
i ích c
a nh
ng giai c
 p, nh
ng l
c l
ượ 
ng xã h
inh
t
đị
nh. Nh
ng ngu
n g
c trên có quan h
m
t thi
ế
t v
ớ 
i nhau, mà s
phân chia chúng ch
có tínhch
t t
ươ 
ng
đố
i.
1.1.1.3.
 
Đố 
i t 
ượ 
ng c
a Tri 
ế 
t h
c; S 
ự 
bi 
ế 
n
đổ 
đố 
i t 
ượ 
ng tri 
ế 
t h
c qua các giai 
đ 
o
n l 
 ị 
ch s
ử 
 
Khi m
ớ 
i xu
t hi
n, Tri
ế
t h
c C
 
đạ
i còn
đượ 
c g
i là Tri
ế
t h
c t
nhiên - bao hàm trongnó tri th
c v
t
t c
các l
 ĩ 
nh v
c, không có
đố
i t
ượ 
ng riêng.
Đ
ây là nguyên nhân sâu xa làm n
ysinh quan ni
m sau này cho r 
ng Tri
ế
t h
c là khoa h
c c
a m
i khoa h
c.* Th
ờ 
i k 
Trung c
,
ở 
Tây Âu khi quy
n l
c c
a giáo h
i Thiên chúa bao trùm m
i l
 ĩ 
nh v
c
đờ 
i s
ng xã h
i thì Tri
ế
t h
c tr 
ở 
thành m
t b
ph
n c
a th
n h
c. Tri
ế
t h
c ch
có nhi
m v
lý gi
ivà ch
ng minh cho s
 
đ
úng
đắ
n c
a n
i dung trong kinh thánh. Tri
ế
t h
c t
nhiên b
thay th
ế
b
ở 
in
n Tri
ế
t h
c kinh vi
n.
 
T
th
ế
15
đế
n th
ế
18,
để
 
đ
áp
ng yêu c
u c
a s
n xu
t công nghi
 p, các b
mônkhoa h
c chuyên ngành có tính ch
t là khoa h
c th
c nghi
m
đ
ã ra
đờ 
i v
ớ 
i tính cách là các khoah
c
độ
c l
 p. Tri
ế
t h
c lúc này có tên g
i là Siêu hình h
c - Khoa h
c h
u v
t lý.
Đố
i t
ượ 
ng c
aTri
ế
t h
c th
ờ 
i k 
này là nghiên c
u cái
n d
u, cái b
n ch
t
đằ
ng sau các s
v
t, hi
n t
ượ 
ng “v
tth
” có th
th
c nghi
m
đượ 
c.
 
+ Tri
ế
t h
c duy v
t d
a trên c
ơ 
s
ở 
tri th
c c
a khoa h
c th
c nghi
m
đ
ã phát tri
n nhanhchóng,
đạ
t t
ớ 
i
đỉ
nh cao m
ớ 
i v
ớ 
i các
đạ
i bi
u nh
ư
Ph. Bây c
ơ 
n, T.H
 px
ơ 
(Anh), Di
đ
rô, Hen Vêtiúyt(Pháp), Xpinôda (Hà Lan)...+ M
t khác, t
ư
duy Tri
ế
t h
c c
ũ
ng
đượ 
c phát tri
n trong các h
c thuy
ế
t duy tâm mà
đỉ
nhcao là Tri
ế
t h
c Hêghen.+ Song, c
ũ
ng chính s
phát tri
n c
a các b
môn khoa h
c
độ
c l
 p chuyên ngành c
ũ
ng t
ng b
ướ 
c làm phá s
n tham v
ng c
a Tri
ế
t h
c mu
n
đ
óng vai trò “Khoa h
c c
a m
i khoa h
c”, màTri
ế
t h
c Heghen là Tri
ế
t h
c cu
i cùng mang tham v
ng
đ
ó. Heghen xem Tri
ế
t h
c c
a mình làm
t h
th
ng ph
bi
ế
n c
a nh
n th
c, trong
đ
ó nh
ng ngành khoa h
c riêng bi
t ch
là nh
ng m
tkhâu ph
thu
c vào Tri
ế
t h
c.*
Đầ
u th
ế
19, s
phát tri
n m
nh m
c
a khoa h
c, cùng v
ớ 
i s
chuy
n bi
ế
n tính ch
t t
 khoa h
c th
c nghi
m sang khoa h
c lý thuy
ế
t là c
ơ 
s
ở 
khách quan cho tri
ế
t h
c
đ
o
n tuy
t tri
t
4

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
phuong-thu liked this
Tran Anh liked this
Nhung Phan liked this
Phuong Tran liked this
Thu Hoàng Thị liked this
lechiquocminh liked this
Nguyễn Văn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->