Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Triet Hoc - Bai Giang

Triet Hoc - Bai Giang

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 4,377|Likes:
Published by api-3700036

More info:

Published by: api-3700036 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
BÀI GI
NG
TRI
Ế 
T H
C MÁC - LÊNIN
Biên so
n: NGUY
N TH
H
NG VÂN
ĐỖ
MINH S
Ơ 
NTR 
N TH
O NGUYÊN
 
 
Ch
ươ 
ng 1: Tri
ế 
t h
c và vai trò c
a nó trong 
đờ 
i s
ố 
ng xã h
i
1Ch
ươ
ng 1: TRI
T H
C VÀ VAI TRÒ C
A NÓTRONG
ĐỜ
I S
NG XÃ H
I
1.1.
 
TRI
T H
C LÀ GÌ?1.1.1.
 
Tri
ế
t h
c và
đố
i t
ượ 
ng c
a tri
ế
t h
c
1.1.1.1.
 
 Khái ni 
ệ 
m tri 
ế 
t h
c
Tri
ế
t h
c xu
t hi
n c
 
ở 
ph
ươ 
ng
Đ
ông và ph
ươ 
ng Tây vào kho
ng th
ế
th
VIII
đế
n th
ế
 
th
III (TrCN)
.-
ph
ươ 
ng
Đ
ông:+ Trung Qu
c: Ng
ườ 
i Trung qu
c c
 
đạ
i quan ni
m “ tri
ế
t” chính là “ trí”, là cách th
c ngh
thu
t di
n gi
i, b
t b
có tính lý lu
n trong h
c thu
t nh
m
đạ
t t
ớ 
i chân lý t
i cao.+ Theo ng
ườ 
i
n
Độ
: tri
ế
t h
c
đượ 
c
đọ
c là darshana, có ngh
 ĩ 
a là chiêm ng
ưỡ 
ng nh
ư
ng manghàm ý là tri th
c d
a trên lý trí, là con
đườ 
ng suy ng
m
để
d
n d
t con ng
ườ 
i
đế
n v
ớ 
i l
ph
i.-
ph
ươ 
ng Tây, thu
t ng
tri
ế
t h
c xu
t hi
n
ở 
Hy l
 p
đượ 
c la tinh hoá là Philôsôphia -ngh
 ĩ 
a là yêu m
ế
n, ng
ưỡ 
ng m
s
thông thái. Nh
ư
v
y Philôsôphia v
a mang tính
đị
nh h
ướ 
ng, v
anh
n m
nh
đế
n khát v
ng tìm ki
ế
m chân lý c
a con ng
ườ 
iTóm l
i: Dù
ở 
ph
ươ 
ng
Đ
ông hay ph
ươ 
ng Tây, tri
ế
t h
c
đượ 
c xem là hình thái cao nh
t c
atri th
c, nhà tri
ế
t h
c là nhà thông thái có kh
n
ă
ng ti
ế
 p c
n chân lý, ngh
 ĩ 
a là có th
làm sáng t
  b
n ch
t c
a m
i v
t.Có nhi
u cách
đị
nh ngh
 ĩ 
a khác nhau, nh
ư
ng bao hàm nh
ng n
i dung gi
ng nhau,
đ
ó là:tri
ế
t h
c nghiên c
u th
ế
gi
ớ 
i m
t cách ch
nh th
, tìm ra nh
ng quy lu
t chung nh
t chi ph
i s
v
n
độ
ng c
a ch
nh th
 
đ
ó nói chung, c
a xã h
i loài ng
ườ 
i, c
a con ng
ườ 
i trong cu
c s
ng c
ng
đồ
ngnói riêng và th
hi
n nó m
t cách có h
th
ng d
ướ 
i d
ng duy lý.Khái quát l
i ta có th
hi
u: Tri
ế
t h
c là h
th
ng tri th
c lý lu
n chung nh
t c
a con ng
ườ 
iv
th
ế
gi
ớ 
i; v
v
trí vai trò c
a con ng
ườ 
i trong th
ế
gi
ớ 
i
đ
ó.
1.1.1.2.
 
 Ngu
n g 
ố 
c c
a tri 
ế 
t h
c
Tri
ế
t h
c xu
t hi
n do ho
t
độ
ng nh
n th
c c
a con ng
ườ 
i nh
m ph
c v
nhu c
u cu
c s
ng,song v
ớ 
i t
ư
cách là h
th
ng tri th
c lý lu
n chung nh
t, tri
ế
t h
c không th
xu
t hi
n cùng s
xu
thi
n c
a xã h
i loài ng
ườ 
i, mà ch
xu
t hi
n khi có nh
ng
đ
i
u ki
n nh
t
đị
nh.- Ngu
n g
c nh
n th
c:
(1)
TrCN: Tr 
ướ 
c Công nguyên
3
 
Ch
ươ 
ng 1: Tri
ế 
t h
c và vai trò c
a nó trong 
đờ 
i s
ố 
ng xã h
i
+
Đứ
ng tr 
ướ 
c th
ế
gi
ớ 
i
ng l
ớ 
n, bao la, các s
v
t hi
n t
ượ 
ng muôn hình muôn v
, conng
ườ 
i có nhu c
u nh
n th
c th
ế
gi
ớ 
i b
ng m
t lo
t các câu h
i c
n gi
i
đ
áp: th
ế
gi
ớ 
i
y t
 
đ
âu màra?, nó t
n t
i và phát tri
n nh
ư
th
ế
nào?, các s
v
t ra
đờ 
i, t
n t
i và m
t
đ
i có tuân theo quy lu
tnào không? ... tr 
l
ờ 
i các câu h
i
y chính là tri
ế
t h
c.+ Tri
ế
t h
c là m
t hình thái ý th
c xã h
i có tính khái quát và tính tr 
u t
ượ 
ng cao, do
đ
ó,tri
ế
t h
c ch
xu
t hi
n khi con ng
ườ 
i
đ
ã có trình
độ
t
ư
duy tr 
u t
ượ 
ng hoá, khái quát hoá, h
th
nghoá
để
xây d
ng nên các h
c thuy
ế
t, các lý lu
n.- Ngu
n g
c xã h
i:Lao
độ
ng
đ
ã phát tri
n
đế
n m
c có s
phân công lao
độ
ng thành lao
độ
ng trí óc và lao
độ
ngchân tay, xã h
i phân chia thành hai giai c
 p c
ơ 
b
n
đố
i l
 p nhau là giai c
 p ch
nô và giai c
 p nôl
. Giai c
 p th
ng tr 
đ
i
u ki
n nghiên c
u tri
ế
t h
c. B
ở 
i v
y ngay t
khi Tri
ế
t h
c xu
t hi
n
đ
ãt
mang trong mình tính giai c
 p, ph
c v
cho l
ợ 
i ích c
a nh
ng giai c
 p, nh
ng l
c l
ượ 
ng xã h
inh
t
đị
nh. Nh
ng ngu
n g
c trên có quan h
m
t thi
ế
t v
ớ 
i nhau, mà s
phân chia chúng ch
có tínhch
t t
ươ 
ng
đố
i.
1.1.1.3.
 
Đố 
i t 
ượ 
ng c
a Tri 
ế 
t h
c; S 
ự 
bi 
ế 
n
đổ 
đố 
i t 
ượ 
ng tri 
ế 
t h
c qua các giai 
đ 
o
n l 
 ị 
ch s
ử 
 
Khi m
ớ 
i xu
t hi
n, Tri
ế
t h
c C
 
đạ
i còn
đượ 
c g
i là Tri
ế
t h
c t
nhiên - bao hàm trongnó tri th
c v
t
t c
các l
 ĩ 
nh v
c, không có
đố
i t
ượ 
ng riêng.
Đ
ây là nguyên nhân sâu xa làm n
ysinh quan ni
m sau này cho r 
ng Tri
ế
t h
c là khoa h
c c
a m
i khoa h
c.* Th
ờ 
i k 
Trung c
,
ở 
Tây Âu khi quy
n l
c c
a giáo h
i Thiên chúa bao trùm m
i l
 ĩ 
nh v
c
đờ 
i s
ng xã h
i thì Tri
ế
t h
c tr 
ở 
thành m
t b
ph
n c
a th
n h
c. Tri
ế
t h
c ch
có nhi
m v
lý gi
ivà ch
ng minh cho s
 
đ
úng
đắ
n c
a n
i dung trong kinh thánh. Tri
ế
t h
c t
nhiên b
thay th
ế
b
ở 
in
n Tri
ế
t h
c kinh vi
n.
 
T
th
ế
15
đế
n th
ế
18,
để
 
đ
áp
ng yêu c
u c
a s
n xu
t công nghi
 p, các b
mônkhoa h
c chuyên ngành có tính ch
t là khoa h
c th
c nghi
m
đ
ã ra
đờ 
i v
ớ 
i tính cách là các khoah
c
độ
c l
 p. Tri
ế
t h
c lúc này có tên g
i là Siêu hình h
c - Khoa h
c h
u v
t lý.
Đố
i t
ượ 
ng c
aTri
ế
t h
c th
ờ 
i k 
này là nghiên c
u cái
n d
u, cái b
n ch
t
đằ
ng sau các s
v
t, hi
n t
ượ 
ng “v
tth
” có th
th
c nghi
m
đượ 
c.
 
+ Tri
ế
t h
c duy v
t d
a trên c
ơ 
s
ở 
tri th
c c
a khoa h
c th
c nghi
m
đ
ã phát tri
n nhanhchóng,
đạ
t t
ớ 
i
đỉ
nh cao m
ớ 
i v
ớ 
i các
đạ
i bi
u nh
ư
Ph. Bây c
ơ 
n, T.H
 px
ơ 
(Anh), Di
đ
rô, Hen Vêtiúyt(Pháp), Xpinôda (Hà Lan)...+ M
t khác, t
ư
duy Tri
ế
t h
c c
ũ
ng
đượ 
c phát tri
n trong các h
c thuy
ế
t duy tâm mà
đỉ
nhcao là Tri
ế
t h
c Hêghen.+ Song, c
ũ
ng chính s
phát tri
n c
a các b
môn khoa h
c
độ
c l
 p chuyên ngành c
ũ
ng t
ng b
ướ 
c làm phá s
n tham v
ng c
a Tri
ế
t h
c mu
n
đ
óng vai trò “Khoa h
c c
a m
i khoa h
c”, màTri
ế
t h
c Heghen là Tri
ế
t h
c cu
i cùng mang tham v
ng
đ
ó. Heghen xem Tri
ế
t h
c c
a mình làm
t h
th
ng ph
bi
ế
n c
a nh
n th
c, trong
đ
ó nh
ng ngành khoa h
c riêng bi
t ch
là nh
ng m
tkhâu ph
thu
c vào Tri
ế
t h
c.*
Đầ
u th
ế
19, s
phát tri
n m
nh m
c
a khoa h
c, cùng v
ớ 
i s
chuy
n bi
ế
n tính ch
t t
 khoa h
c th
c nghi
m sang khoa h
c lý thuy
ế
t là c
ơ 
s
ở 
khách quan cho tri
ế
t h
c
đ
o
n tuy
t tri
t
4

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
phuong-thu liked this
Tran Anh liked this
Nhung Phan liked this
Phuong Tran liked this
Thu Hoàng Thị liked this
lechiquocminh liked this
Nguyễn Văn liked this
Huyềnkute Nguyễn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->