Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
โครงการ

โครงการ

Ratings: (0)|Views: 94 |Likes:
Published by chantape

More info:

Published by: chantape on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2011

pdf

text

original

 
 โครงการน้อมนำาเศรษฐกิ จพอเพียงสู  ่การปฏิบัติ หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิ จพอเพียง เป็นปรัชญาที พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู  ่หั วทรงมี พระราชดำ ารัสชีแนะแนวทางการดำ าเนินชี วิตแกูพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
 
ตังแตูกูอนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิ จ และเมื อภายหลังได้ทรงเน้นยำ า
 
แนวทางแก้ ไขเพื อให้รอดพ้น และสามารถดำ ารงอยู  ่ ได้อยู างมันคง และยั งยื
 
ภายใต้กระแสโลกาภิ วัตน์และการเปลี ยนแปลงตู างๆ เศรษฐกิ จพอเพียงเป็น ปรัชญาที ชีถึงแนวทางการดำ ารงอยู  ่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดั
 
ตังแตูระดับครอบครั ว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทังในการพัฒนาและบริหาร ประเทศให้ดำ าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิ จเพื อให้ก้ าว
 
ทันตูอยุคโลกาภิ วัตน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
 
รวมถึงความจำ าเป็นที จะต้องมีระบบภ่มิค้นกันในตั วที ดีพอสมควรตูอการมีผลก
 
ระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี ยนแปลงทังภายนอกและภายใน ทังนีจะต้อง
 
อาศัยความร้  ่ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยู างยิ งในการนำาวิชาการตู างๆ
 
มาใช้ ในการวางแผนและการดำ าเนินการทุกขันตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
 
เสริมสร้ างพื  นฐานจิตใจของคนในชาติ ในทุกระดับให้มีสำ านึกในคุณธรรม ความ
 
ซื อสัตย์สุ จริต และให้มีความรอบร้  ่ที เหมาะ สมดำ าเนินชี วิตด้ วยความอดทน
 
ความเพียร มีสติญญาและความรอบคอบ เพื อให้สมดุลและพร้อมตูอการรองรั
 
การเปลี ยนแปลงอยู างรวดเร็ ว และกว้ างขวางทังด้ านวัตถุสังคมสิ งแวดล้อม และ  วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยู างดี
 
 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำ าคัญของการ น้อมนำาเศรษฐกิ จพอเพียงสู  ่การปฏิบัติมาประยุกต์ ใช้กับการพัฒนาระบบการ
 
ศึกษา เนื องจากปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเป็นหลักปรัชญาฯ ที เป็นจริเป็นก
 
รอบในการดำ ารงชีพที สามารถประยุกต์ ใช้ ได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ในระดับตู างๆ
 
 จากชนบทจนถึงในเมือง จากผ้  ่รายได้น้อยจนถึงผ้  ่มีรายได้ส่ง เปนต้
วัตถุประสงค์
1.
เพื อเผยแพรูองค์ความร้  ่ด้ านเศรษฐกิ จพอเพียงแกูบุคลากรในโรงเรียน และชุมชน
2.
เพื อเสริมสร้ างทักษะการดำ ารงชี วิตในการใช้ชี วิตอยู างพอเพียงตาม
 
หลักคำ าสอนของศาสนา และวิถีประชาธิปไตย
3.
เพื อพัฒนาหลักส่ตรและกระบวนการจัดการเรียนร้  ่เชิงบ่รณาการโดย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
 
เป้าหมาย
ด้ านปริมาณ
 
บุคลากรในโรงเรียน จำ านวน
1,730
คนด้ านคุณภาพ
 
บุคลากรในโรงเรียนและชุนชนมีความร้  ่ ความเข้ าใจ
 
ตระหนักเห็นคุณคู าความสำ าคัญตามแนวพระราชดำ าริปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
 
และสามารถดำ ารงชี วิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงได้เป็นอยู างดี
ขันตอนการดำาเนินงานตามโครงการ
1.
แตูงตังคณะกรรมการ
/
คณะทำ างาน
2.
สูงคร่และนักเรียนเข้ ารับการฝึกอบรม สัมมนา สร้ างความเข้ าใจใน หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
3.
สร้ างความตระหนัก ถู ายทอดความร้  ่เกี ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
 
พอเพียงกับคร่และบุคลากรทางการศึกษา
4.
กลู ุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานคุณธรรม
 
 จริยธรรมสร้ างความตระหนักให้ความร้  ่เกี ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพียงกับนักเรียน
5.
ทุกฝูาย
/
ทุกงาน
/
ทุกกลู ุมสาระฯ รู วมวางแผนกำ าหนดแนวคิดตาม
 
 โครงการน้อมนำาเศรษฐกิ จพอเพียงสู  ่การปฏิบัติและขับเคลื อนการ
 
ดำ าเนินงานภายในโรงเรียนอยู างจริงจัง และตูอเนื อง โดยรู วมกั กำ าหนดแนวทางการจัดกิ จกรรมในโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ตาม
 
บทบาทหน้าที ของตนเอง โดยมีผลสรุปจากการรู วมกันกำ าหนด กิ จกรรมดังนี
5.1
ด้านเศรษฐกิ จ
5.1.1
กิ จกรรมธนาคารโรงเรียน
5.1.2
กิ จกรรมฝึกอาชีพและหารายได้ระหวู างเรียน
-
 
 โครงงานเรื องกล้ วย กล้ วย
-
 โครงงานขนมกรอบ
-
การผลิตอิฐตั วหนอน
-
การปล่กผั
-
การทำ าภาพลงรักปิดทอง
-
การทำ ากรอบร่ปวิทยาศาสตร์
-
งานใบตอง
-
งานประดิษฐ์ตู างๆ
-
ฝึกประสบการณ์เพราะเห็ดกับชุมชน
-
การเลียงปลาสวยงาม
-
การผลิตเชื  อเห็
 
-
ชู างประกอบต้  ่ลำ าโพง
 
ฯลฯ
5.1.3
จัดอบรมพัฒนาอาชีพชุมชน
5.1.4
นำาดื มสะอาด ปลอดภั
5.1.5
ร้ านพอเพียง
5.1.6
ผลิตภัณฑ์ จากพืชสมุนไพร
5.1.7
ผลิตนำาดื มเพื อจำ าหนูาย
5.2
ด้านสังคม
5.2.1
 
กิ จกรรมรณรงค์ ให้ความร้  ่ ลด ละ เลิกยาเสพติด และโรคเอดส์
5.2.2
การจัดหาทุนการศึกษา
5.2.3
กิ จกรรมรณรงค์เผยแพรูความร้  ่เกี ยวกับปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
5.2.4
กิ จกรรมบริ จาคโลหิ
5.2.5
กิ จกรรมเยี ยมผ้  ่ปูวย
5.2.6
กิ จกรรมบริ จาคทรัพย์ทำ าบุญด้ วยจิตกุศล
5.2.7
 
กิ จกรรมประกวดคำ าขวัญ เรียงความ ด้ านเศรษฐกิ จพอเพียง
5.2.8
 
แหลูงเรียนร้  ่ ในโรงเรียน
(Learning Resources)
เชู
-
สู วนสมุนไพรในโรงเรียน
-
สวนภ่มิปัญญาไทย
-
ศ่นย์
Internet-
ศ่นย์พัฒนาภาษาตู างประเทศ
-
นำาหมักชี วภาพ
-
ห้องสมุดกลางและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
-
ศ่นย์การเรียนร้  ่กลู ุมสาระการเรียนร้  ่
-
ศ่นย์ วัฒนธรรม
-
บูอเลียงปลาสวยงาม
-
 โรงเรือนเพาะเห็
-
ศ่นย์ศิลปะ ฯลฯ
5.2.9
คู ายพักแรมล่กเสืยุ วกาชาด พี สอนน้อง
5.2.10
คู ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.2.11
เด็กไทยทำ าได้
5.2.12
ศึกษาแหลูงเรียนร้  ่ทรัพยากรท้องถิ น
5.2.13
การเรียนนอกระบบ
5.2.14
การจัดทำ าแผนการสอนปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงทุกกลู ุ สาระการเรียนร้  ่
5.2.15
อาร์ตชัมเมอร์แคมป์เพื อพัฒนาชี วิตตามปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพียง

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->