Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Comentariul CPP

Comentariul CPP

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,294|Likes:
Published by Vadim Jora
Cod procesual penal
Cod procesual penal

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Vadim Jora on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2015

pdf

text

original

 
PARTEA GENERALĂTitlul I.DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENALCapitolul I. PRINCIPII DE BAZĂ. Articolul 1. Noţiunea şi scopul procesului penal
Procesul penal reprezintă o activitate specifică reglementată de lege, desfăşurată deorganele de urmărire penală, de organele procuraturii şi de instanţele judecătoreşti îndomeniul justiţiei penale cu participarea părţilor în proces şi a altor subiecţi, în scopulconstatării şi descoperirii infracţiunilor, tragerii la răspundere şi pedepsirii persoanelor vinovate de săvîrşirea lor, asigurării condiţiilor pentru repararea prejudiciului cauzat prinsăvîrşirea infracţiunii.Ordinea procesuală, limitele şi modalităţile activităţii organelor judiciare, precum şia altor subiecţi participanţi în proces sînt reglementate detaliat de legea procesual penală.Activitatea procesual penală se desfăşoară pe etape ce derulează în următoareasuccesiune: pornirea urririi penale, desfăşurarea şi terminarea urmăririi penale,trimiterea cauzei în judecată, judecarea şi rezolvarea cauzei penale, punerea în executare asentinţei sau a altor hotărîri judecătoreşti definitive.Scopul procesului penal este direcţionat spre:- apărarea persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acesteia, a societăţii şi statului împotrivafenomenului criminalităţii;- constatarea şi descoperirea tuturor infracţiunilor săvîrşite;- prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni;- aplicarea legii procesual penale în aşa mod ca orice persoană care a săvîrşit o infracţiunesă fie F pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană să nu fie trasă la răspundere penală şicondamnată decît în baza unei sentinţe a instanţei de judecată şi în strictă conformitate culegea;- protejarea persoanei şi a societăţii de faptele ilegale ale persoanelor cu funcţii derăspundere din organele de urmărire penală, procuratură şi instanţele judecătoreşti înactivitatea lor legade urrirea pena, judecarea cauzelor penale, cercetareainfracţiunilor săvîrşite sau aflate la etapa de tentativă;- desfăşurarea procesului penal în aşa mod încît nici o persoană fizică sau juridică să nu fieneîntemeiat nuită, învinuită sau condamna, temeiul juridic constituindu-l înexclusivitate fapta prejudiciabilă săvîrşită;- efectuarea urmării penale şi judecarea cauzelor penale astfel ca nici o persoană să nu fiesupusă nelegitim, neîntemeiat, în mod arbitrar sau fără necesitate măsurilor procesuale deconstrîngere;- asigurarea condiţiilor pentru repararea, deplină sau parţială, a prejudiciului cauzat părţiivătămate prin săvîrşirea infracţiunii;- reabilitarea-restabilirea în drepturile încălcate nelegitim a persoanei nevinovate trase laspundere penală, condamnate sau supuse neîntemeiat surilor procesuale deconstrîngere. Noţiunea de proces penal nu trebue confundată cu noţiunile „dreptul procesual penal” şi„ştiinţa dreptului procesual penal”.Dreptul procesual penal este o ramură a sistemului de drept din Republica Moldova a cărei preocupare constantă este de a reglementa activitatea organelor de stat împuternicite sătragă la răspundere penală persoanele care au săvîrşit infracţiuni.Obiectul dreptului procesual penal îl formează relaţiile sociale care se nasc şi se dezvoltă în jurul unor valori sociale protejate de normele dreptului procesual penal.
 
Dreptul procesual penal este constituit dintr-un ansamblu de norme de drept, a căror destinaţie este reglementarea activităţii organelor de stat competente de a porni şi adesfăşura urmărirea penală, de a judeca şi a rezolva cauza penală, de a pune în executaresentinţa sau alte hotărîri judecătoreşti definitive, de a garanta realizarea drepturilor şiobligaţiilor părţilor în proces şi a altor persoane implicate în activitatea procesual penală.Ştiinţa dreptului procesual penal reprezintă ansamblul de cunoştinţe, idei şi noţiuni de bazădespre sistemul de norme procesual penale, despre institiile procesului penal şiraporturile juridice procesual penale, pe care ea le cercetează în întregul lor, specificînd, în baza metodologiei, interferenţele, dar şi deosebirile cu alte ştiinţe juridice înrudite.Ştiinţa dreptului procesual penal are următoarele sarcini:- studierea normelor procesual penale, a instituţiilor procesului penal şi a raporturilor  juridice procesuale penale;- elaborarea recomandărilor în vederea perfecţionării legislaţiei procesual penale şidezvoltării reglementării juridice a acestui domeniu de raporturi sociale;- descoperirea discordanţelor sau lacunelor care pot fi admise în legislaţie;- aprecierea proiectelor de lege şi perfecţionarea lor;- cercetarea eficacităţii normelor dreptului procesual penal în activitatea organelor deurmărire penală, a procuraturii, a instanţelor judecătoreşti şi elaborarea măsurilor menite săamelioreze activitatea acestor organe.Articolul 2. Legea procesuală penalăIzvorul juridic al dreptului procesual penal este legea procesuală penală.Legea procesuală penală are următoarele părţi componente:- normele dreptului internaţional, tratatele şi covenţiile internaţionale ce conţindispoziţii procesual penale la care Republica Moldova este parte;- normele procesuale penale fixate în Constituţia Republicii Moldova;- Codul de procedură penală al Republicii Moldova.Lista izvoarelor juridice ale dreptului procesual penal stipulată în art. 2 din CPP RMeste exhaustivă, cea ce înseamnă că normele juridice cu caracter procesual penal care seconţin în alte legi, decît în cele indicate în ea, nu pot fi aplicate dacă ele nu sînt incluse înCodul de procedură penală al Republicii Moldova.Constituţia, ca Lege Fundamentală a Republicii Moldova este izvor al dreptului procesual penal. Normele constituţionale, avînd putere juridică supremă, poartă un caracter general, însă în cazurile necesare ele pot fi aplicate nemijlocit în cadrul reglementăriiraporturilor juridice procesual penale.Legea procesual penanaţiona, care contravine dispoziilor ConstituţieiRepublicii Moldova, nu are putere juridică. În aceste cazuri se aplică direct normeleconstituţionale.În Constituţia Republicii Moldova au fost întărite majoritatea principiilor generalecare stau la baza procesului penal şi a organizării judecătoreşti.Constituţia Republicii Moldova garantează, de asemenea, drepturile şi libertăţileomului inclusiv ale persoanei implicate în procesul penal. Respectarea şi ocrotirea persoanei implicate în procesul penal constitue o îndatorire primordială a organelor deurmărire penală, a procuraturii şi a instanţelor judecătoreşti (art.16 alin.(1) din ConstituţiaRM), dreptul ei la apărare fiind garantat de Legea Supremă a statului (art. 26 dinConstituţia RM).Principiile generale şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional,tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte constitueelemente integrante ale dreptului procesual penal, pot reglementeze nemijlocit
 
raporturile juridice procesual penale şi au supremaţie asupra Constituţiei RepubliciiMoldova şi legislaţiei procesual penale naţionale.Aceasta înseamnă că legile şi alte acte normative naţionale nu pot avea putere juridică, dacă ele contravin normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional, prevederilor tratatelor internaţonale la care Republica Moldova este parte, dacă prin ele seîncalcă independenţa judecătorească, fie nu corespund principiului contradictorialităţii,anulează sau limitează drepturile omului.Daexisneconcordanţe cu actele internaţionale, au prioritate şi se aplicăreglementările internaţionale.
Articolul 3. Acţiunea legii procesuale penale în timp
Prin acţiunea legii procesuale penale în timp se înţelege ordinea aplicării ei îndesfăşurarea procesului penal în dependenţă de momentul adoptării şi intrării ei în vigoare,sau în dependenţă de momentul modificării, completării, abrogării şi adoptării unei leginoi.Legea procesual penală are putere juridică şi poate fi aplicată numai începînd cuintrarea ei în vigoare (data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova) şi pînă laeşirea din vigoare (data abrogării prin Legea Parlamentului Republicii Moldova).Aceasta înceam, indiferent de perioade timp în care a fost ităinfracţiunea şi de legea procesuapenacare era aplicaîn perioada respecti,urmărirea penală şi examinarea cauzei de către instanţa de judecată se va desfăşura înconformitate cu legea procesuală penală care este în vigoare în timpul efectuării acţiunilor  procesual penale.În situaţiile tranzitorii, adică în perioada de trecere de la aplicarea unei legi laaplicarea altei legi, noi, legea procesuală penală veche poate avea efect ultraactiv, ceea ceînceamnă că dispoziţiile ei pot rămîne aplicabile acţiunilor procesuale reglementate delegea nouă.Dispoziţiile legii vechi vor avea efect ultraactiv numai în cazul în care aceastăcalitate va fi prevăzută în legea procesuală penală nouă. 
Articolul 4.
 
Acţiunea legii procesuale penale în spaţiu
Prin acţiunea legii procesuale penale în spaţiu se înţelege obligativitatea respectării şiexecutării ei de către toţi subiecţii procesului penal pe teritoriul cuprins între frontierelestatului respectiv.Teritoriul Republicii Moldova include întinderea de pămînt, subsolul, apele şi spaţiulaerian cuprinse între frontierele de stat. Pe întreg teritoriul statului are putere juridică şi poate fi aplicată numai legea procesuală penală a Republicii Moldova.Toate organele de urmărire penală, organele care exercită activitate operativă deinvestigaţii, instanţele judecătoreşti, indiferent de personalitatea infractorului, loculsăvîrşirii infracţiunii şi alte circumstanţe, sînt obligatesă aplice în procesul de urmărire penală şi de judecare a cauzei penale legea procesuală penală a Republicii Moldova.Excepţiile de la ordinea aplicării legii procesuale penale în spaţiu sînt prevăzute înînsăşi legea procesuală penală naţională, însă pot fi stabilite şi prin tratatele internaţionalela care Republica Moldova este parte, fiind condiţionate de instituţiile procesului penal privind asistenţa juridică internaţională în materie penală şi de imunitatea reprezentanţilor diplomatici ai statelor străine.
Articolul 5.
 
Aplicarea legii procesuale penale faţă de cetăţenii străini şi apatrizi.
Aplicarea legii procesual penale faţă de cetăţenii străini şi apatrizi este raportată deacţiunea legii procesuale penale în spaţiu.

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
Mariana Nour reviewed this
super. sper sa-mi fie de folos.
NataliaPetrova liked this
Vasea Oprea liked this
Corpaci Felicia liked this
grigorie_92 liked this
Stella Rabaca liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Pavel Cazacu liked this
Pavel Cazacu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->