Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Giangday_Wincc

Giangday_Wincc

Ratings:
(0)
|Views: 718|Likes:
Published by ngotuannghia1

More info:

Published by: ngotuannghia1 on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2011

pdf

text

original

 
Chöông trình giaûng daïy WinCC
I/ Yeâu caàu caáu hình vaø Caùch caøi ñaët WINCC :
1/ Caáu hình :
Yeâu caàu veà caáu hình cuûa maùy tính cho vieäc caøi ñaët Wincc :CPU : Pentium III , 800MB trôû leânRAM: 128 MB trôû leâncöùng : cöùng coøn troáng cho vieäc caøi ñaët >500MBWinCC phaûi ñöôïc caøi ñaët cho heä ñieàu haønh
Win NT4.0
,
Win 2000
,hoaëc
WinXp
Thoâng thöôøng ngaøy nay heä thoáng maùy tính thöôøng duøng laø Win2000 hoaëc WinXp ( töøPIII trôû leân ) do vaäy yeâu caàu veà caáu hình phaàn cöùng khoâng quaù khoù ñoái vôùi heä ñieàuhaønh hieän taïi.Caáu hình maùy tính neâu ôû treân laø caáu hình coù theå chaïy ñöôïc cho WinCC,neáu coù ñieàukieän duøng Pentium IV thì heä thoáng chaïy seõ toát hôn,ñôõ toán thôøi gian hôn nhieàu
2/ Yeâu caàu :
Phaàn meàm Wincc 5.0Phaàn meàm SQL cho WinccService pack 2 ( ñoái vôùi heä ñieàu haønh duøng Win 2000,coøn ñoái vôùi WinXp thìkhoâng caàn duøng ,maø chæ caàn choïn theâm Query laø ñuû).
3/ Caøi ñaët WinCC:
 
Ñöa ñóa Wincc autorun vaøo trong oå CD chôø cho ñóa töï ñoäng chaïy.
 
 
Choïn Install SIMATIC WinCC baèng caùch Click vaøo Install SIMATIC Wincc
 
 
 
 
Ñieàn thoâng tin ngöôøi söû duïng,teân coâng ty vaø soá Serial ( neáu coù ) hoaëc laø demoroài choïn Next.
 
Choïn ngoân ngöõ cho vieäc söû duïng roài choïn Next
 
 
 
Choïn öùng duïng ngöôøi duøng,coù 3 öùng duïng ngöôøi duøng cho pheùp choïn,vaø phaûichuù yù ñeán yeâu caàu cuûa töøng öùng duïng cuï theå.
 
Choïn Option cho vieäc caøi ñaët Help,Communication…..roài click Next.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->