Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5775, 26.9.2011]

Dnevni avaz [broj 5775, 26.9.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 973|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

 
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 26. 9. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5775
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Istraga FUP-a:Ispo{tovan Kurte{ov nalog
ZA SLU^AJ DODIKODGOVORANNA^ELNIK KORMAN
Alarmantno:Upozorenje eksperata
RS UGRO@AVASTABILNOST KM!
[ut, Be~irovi} i Hasi} ju~er u posjeti jednom od povrije|enih policajaca
(Foto: MUP ZDK)
Siled`ijski nasrtaj na ~uvare reda
Gradnja dionice na koridoru 5C, vrijedne 300 miliona maraka, pripast }e strancima zato {tosu uvjeti takvi da ih ne ispunjava niko iz BiH
[ta banke tra`e od izvo|a~a radova
4. strana9. str.
Trojica policajaca ranjena
DOSJE BANJA LUKA
Navija~kinerediizre`irani?
SKANDALOZNO
Udarac doma}im gra|evinskim kompanijama
BH.FIRMAMANEDAJU
DAGRADEAUTOPUT!
@ivotna drama biha}ke porodice Varcar
Gdje je nestaona{ Husein?Gdje je nestaona{ Husein?
   1   0 .  s   t  r  a  n  a
 Visoo
16. strana 36. i 37. strana
D
ionicu autoputa na kori-doru 5C od Vlakova doTar~ina, ~ija je vrijednostoko 300 miliona maraka,ne}e mo}i graditi na{e firme zato {tonijedna ne ispunjava tra`ene uvjete.Ova dionica podijeljena je na tripoddionice, a izbor izvo|a~a trenu-tno je u toku. Na{ sagovornik blizakovoj problematici pojasnio nam jeda je rije~ o uvjetima Evropske ba-nke za obnovu i razvoj (EBRD) iEvropske investicijske banke (EIB),s kojima je sporazum sklopila vlastu prethodnom mandatu.
 2. i 3. str.
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,26. septembar/rujan 2011.
2
Radionica na Ilid`i
Podr{ka bh.pravosu|u
Dvodnevna radionica„Izvje{taj o objektivnimi subjektivnim okolnosti-ma koje utje~u na efika-snost istrage i prakti~nimpreporukama za una-pre|enje istih“ po~et }edanas na Ilid`i, u organi-zaciji Visokog sudskog itu`ila~kog vije}a (VSTV)BiH, javila je Fena.Radionica }e biti uprili~-ena u okviru projekta „Po-dr{ka pravosu|u u BiH -ja~anje tu`ila~kih kapaci-teta u sistemu krivi~nogpravosu|a“, a otvorit }e jeMilorad Novkovi}, pre-dsjednik VSTV-a.
Statistike
U RS u padunatalitet
Stopa prirodnog pri-ra{taja u RS u proteklihnekoliko godina ima ne-gativnu vrijednost, a2010. ona je iznosila 2,4,javila je Onasa poziva-ju}i se na podatke demo-grafskog biltena Zavodaza statistiku RS. U po-smatranom periodu sma-njen je broj ro|enih, i tosa 10.524 u 2006. godinina 10.147 ro|enih lani.
Banja Luka
SeminarNATO-a
U organizaciji [tabaNATO-a u BiH danas }eu Banjoj Luci bitiodr`an seminar o temi„Pro{lost, sada{njost ibudu}nost NATO-a“, ja-vila je Fena. Predavanjeje namijenjeno {iroj ja-vnosti, a govorit }e za-mjenik komandanta i {ef Savjetodavnog tima [ta-ba NATO-a u SarajevuD`on Olsen (John).
Univerziteti
Pobratimili seDoboj i Ankara
Predstavnici Visokeposlovno-tehni~ke {koleiz Doboja i Univerzitetaiz Ankare u Turskoj po-tpisali su ju~er ugovor obratimljenju, kojim je de-finiran proces razmjenestudenata i profesora ovedvije obrazovne instituci-je, kao i ekvivalencija di-ploma ste~enih u Dobojui Ankari, javila je Srna.Posebnu korist od ovogugovora imat }e studentidruge i tre}e godine stu-dija s prosjekom ocjenave}im od osam, rekao jeprofesor Semih Sahinel .
Ukratko
 Novkovi}: Otvara radionicu
Dionicu autoputa na ko-ridoru 5C od Vlakova doTar~ina, ~ija je vrijednostoko 300 miliona maraka,ne}e mo}i graditi na{e fir-me zato {to nijedna ne ispu-njava tra`ene uvjete.Ova dionica podijeljenaje na tri poddionice, a izborizvo|a~a trenutno je u toku.
Nosilac posla
Primjerice, na poddioni-ci Vlakovo - Lepenica uvjetje da je firma u posljednjihpet godina imala godi{njipromet od 52 miliona eura.Drugim rije~ima, to je pr-omet od pola milijarde ma-raka za pet godina. S obzi-rom na to da nijedna na{akompanija ni izbliza neispunjava ovaj uvjet, one
SKANDALOZNO
Novi udarac doma}im
Autoput
graditi
Gradnja dionice na koridoru 5C, vrijedne 300 miliona
Ustamuji}: Autoput velika {ansa
Spec
Ministri unutra{njih poslova Republike Srpske iRepublike Srbije Stanislav ^a|o i Ivica Da~i} potpisat}e danas memorandum o ja~anju policijske saradnje,javila je Srna.U skladu sa Sporazumom o uspostavljanju specijalnihparalelnih odnosa izme|u RS i Srbije, a prepoznaju}izna~aj razvoja kapaciteta, strane potpisnice memora-ndumom su se sporazumjele da }e unapre|ivati bilate-ralnu saradnju izme|u nadle`nih policijskih slu`bikroz borbu protiv organiziranog kriminala.Za samo 15 dana u septe-mbru u RS je odjavljeno 108poreznih obveznika, ugla-vnom malih preduze}a, dokse u prosjeku u ovom entite-tu mjese~no odjavi oko 270poreznih obveznika! Naosnovu spiska Porezne upr-ave RS, koji je objavljen u„Slu`benom glasniku RS“,od 1. do 15. septembra ovegodine 108 firmi dobilo jepotvrdu o deregistraciji,odnosno odjavi, i to najvi{eu Banjoj Luci.Klju~ u bravu stavile subrojne male privatne firme,trgovine, kafi}i, apoteke,knji`are, buregd`inice i spo-rtske kladionice. Podaci enti-tetske Porezne uprave poka-zuju da svakog mjeseca uprosjeku oko 270 firmi uovom entitetu ugasi svojeposlovanje, a najvi{e onihkoje se bave preduzetni~komdjelatno{}u.- U prvih {est mjeseciove godine u RS su deregistr-ovana 1.624 poreska obvezni-ka s poslovnim jedinicama.Ako se posmatra sektor djela-tnosti, od januara do jula ovegodine deregistrovane su 972poslovne jedinice iz preduze-tni~ke djelatnosti, 335 trgovi-na i radnji za popravku moto-rnih vozila ili predmeta za do-ma}instvo te 110 onih koji suse bavili komunalnim, dru{-tvenim ili li~nim uslu`nimdjelatnostim - istakli su u Po-reznoj upravi RS.U Agenciji za razvoj ma-lih i srednjih preduze}aobja{njavaju da su osnovnirazlozi ovakvog stanja - ne-likvidnost, pad prometa iplate`ne mo}i stanovni{tva,rast davanja za poreze i do-prinose te brzina obrta robei direktan plasman kupcimakada su u pitanju trgovine.
 B. SPASENI]
U Banjoj Luci je evide-ntirano najvi{e odjava - 23,Bijeljini 18, Lakta{ima,[amcu i Prijedoru po {est,Bosanskoj Dubici, ^elincui Prnjavoru po ~etiri, Bosa-nskom Brodu, Zvorniku,Trebinju i Doboju prija-vljene su po tri odjave ra-dnji, Derventi, Mili}ima iDonjem @abaru po dvije, aBratuncu, Gacku, Kne`evui Bile}i i u jo{ nekim op}i-nama po jedna.
Najvi{e odjava u Banjoj Luci
Katastrofalno stanje privrede u RS
Klju~ u bravustavila 1.624mala preduze}a!
Osnovni razlozi su nelikvidnost, rastdavanja za poreze i doprinose...
Trgovine me|u prvima na udaru
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,26. septembar/rujan 2011.
3
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
 Pi{e: Elvedina HALA](elahac
 avaz.ba)
Ameri~kisan
Tadi} imao susret s Hilari Klinton,a kod nas je hvalospjev [piri}ev susrets ameri~kim kongresmenima
Komentar dana
Predsjednik Srbije Bo-ris Tadi} u Njujorku, gdjeje u~estvovao na Genera-lnoj skup{tini Ujedinjenihnaroda, sastao se s ame-ri~kom dr`avnom tajni-com Hilari Klinton (Hilla-ry Clinton). Ovom skupu uSAD prisustvuju i poli-ti~ki predstavnici BiH, alioni nisu uspjeli „dobaciti“do Hilari Klinton.@eljko Kom{i}, predsje-davaju}i Predsjedni{tvaBiH, imao je susret sa za-mjenikom dr`avne tajniceSAD Vilijamom Bernsom(William J. Burns), a pre-dsjedavaju}i Vije}a mini-stara Nikola [piri} s kongr-esmenom Denom Barto-nom (Dan Burton) i jo{nekim ni`erangiranim zva-ni~nicima SAD.S ministrom vanjskihposlova BiH Svenom Alka-lajem niko od ozbiljnijihameri~kih diplomata nijese htio ni sastati, vjerovatnozbog njegove „reputacije“koju je godinama gradio.Kada se uzme u obzir svenavedeno, jasno je da jedr`ava BiH, {to je dokazaoi njujor{ki skup, bukvalnoodba~ena na marginu svje-tske diplomatije. Krivitilidere svijeta za takvu situ-aciju bilo bi smije{no. Smi-je{nim se jedino mogu na-zvati hvalospjevi koji su~uju u BiH, jer se [piri},eto, uspio sastati s ame-ri~kim kongresmenima.Me|unarodni diploma-ti zaobilaze bh. predsta-vnike kada su veliki skupo-vi u pitanju, a za takvo sta-nje isklju~ivi krivci su na{ipoliti~ari, koji godinamavode prljave politi~ke igrekako bi vlast podijelili ona-ko kako to njima odgovara,i ni{ta, ama ba{ ni{ta ne ra-de da poprave ionako na-ru{en imid` ove jadne ze-mlje. I dok se oni po ko znakoji put sastaju na doma}emterenu, kako bi prema ko-na~nom dogovoru o dr`a-vnoj vlasti napravili jo{ nekizna~ajni pomak, BiH gubiugled koji je imala u svijetu.To politi~ke vlastodr{cene brine ba{ previ{e. Oniimaju svoje brige, a ti~u senjihovih li~nih, a ne inte-resa BiH, koja i me|udr`avama regiona kotirasve slabije. Zbog toga namje, na`alost, i zahvaljuju}inesposobnom i karikatur-alnom establi{mentu, sva-ki budu}i susret s HilariKlinton u Njujorku tekpusti ameri~ki san.
ne}e mo}i konkurirati zaovaj posao. Sli~na je situa-cija i s poddionicama Lepe-nica - Suhodol i Suhodol -Tar~in.U sva tri slu~aja na{e ko-mpanije mogu konkurira-ti samo u konzorciju s ne-kom stranom firmom, ko-ja }e biti nosilac posla - onebi bile samo partneri, ili na-knadno mogu sklopiti ugo-vore kao podizvo|a~i.Na{ sagovornik blizakovoj problematici pojasnionam je da je rije~ o uvjeti-ma Evropske banke zaobnovu i razvoj (EBRD) iEvropske investicijske ba-nke (EIB), s kojima je spo-razum sklopila vlast u pre-thodnom mandatu. Svi na{isagovornici isti~u da se tr-enutna vlast ne mo`e krivi-ti za ovo, ali da treba vidje-ti {ta }e ona uraditi u bu-du}nosti da za{titi doma}ekompanije.
Godi{nji promet
- Uvjet banaka je da jefirma u posljednjih pet go-dina imala godi{nji pro-met dvostruko ve}i od vr-ijednosti projekta za koje seraspisuje tender. Napri-mjer, ako je projekt vrije-dan 50 miliona eura, uvjetje da godi{nji promet bude100 miliona - poja{njavana{ sagovornik.Dodaje da su za BiHkriteriji sni`eni na „jedannaprema jedan“. Vrijedno-st poddionice Vlakovo -Lepenica je pedesetak mi-liona eura, pa je uvjet da jefirma imala isti toliki go-di{nji promet u posljednjihpet godina. Ipak, ostaje ~in-jenica da }e sav kajmak naovoj dionici, ju`no od Sar-ajeva, pokupiti strane fir-me, a da }e na{e kompani-je kupiti samo mrvice spoda.
G. MRKI]
S tenderima je upoznati poslanik SBB BiH u Pr-edstavni~kom domu Par-lamenta Federacije BiHMirza Ustamuji}, koji je,kako ka`e, o ovome ve} ra-zgovarao s predstavnici-ma nekih doma}ih gra|e-vinskih kompanija. Sma-tra da Vlada mora za{titi-ti na{e gra|evinare.- Tra`it }emo od Feder-alne vlade da ponovo razgo-vara sa EBRD-om o ovomei da poku{a dobiti povoljni-je uvjete za doma}e ko-mpanije. Koridor 5C velikaje razvojna {ansa za na{egra|evinske firme i za ko-mpletnu privredu BiH. Nesmije se dozvoliti da novacodlazi vani, dok na{e ko-mpanije propadaju - kazaonam je Ustamuji}.
Ustamuji}: Vlada mora reagirati
gra|evinskim kompanijama
ne mogu
bh.firme!
maraka, pripast }e strancima zato {to su uvjeti takvi da ih ne ispunjava niko iz BiH
 Koridor 5C: Diskriminacijadoma}ih izvo|a~a radova

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Meg Džonlić liked this
Davor Jurić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->