Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
8Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5776, 27.9.2011]

Dnevni avaz [broj 5776, 27.9.2011]

Ratings: (0)|Views: 4,363|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
ROMSKA SVADBA
Mlada stiglahelikopteromiz Berlina
NA LICU MJESTA
Abdi} u pulskom zatvoru
ZLO^INAC
JO[^EKA
SLOBODU
Huligani 
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 27. 9. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5776
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Zatvorenici Abdi}a prozvali „carem“
Procedura mo`e potrajati
Ni{ta od osloba|anja „gospodara Krajine“ na 72. ro|endan
Preblage kazne za napada~e na policiju
Udar na dr`avu
O
su|eni ratni zlo~inac Fi-kret Abdi} ne}e, najvje-rovatnije, iz zatvora u pu-lskom naselju Veruda iz-a}i ni na svoj 72. ro|endan, 29. se-ptembra, iako se to ranije o~ekiva-lo, s obzirom na to da je ispuniouvjete za prijevremeni otpust.Njegovih pristalica ju~er nije bi-lo u Puli, iako je zakazana sjednicakomisije koja }e odlu~iti o njegovojslobodi. S obzirom na ranija iskust-va iz hrvatskog pravosu|a, Abdi} bina slobodu mogao tek krajem oveili po~etkom naredne godine.
 2. str.7. strana
   4 .  s   t  r  a  n  a
 Ahmet Be}ar, jedan od napada~a na pripadnike MUP-a ZDK, u bolni~kim kolicima
(Foto: J. Had`i})
 
Br~ko:Dr`ava ostaje bez vlade
[ESTORKAPROGLASILANEUSPJEH
Slu~aj ’Vize’:EU upalila alarm
BH. ZVANI^NICIHITNO POZVANIU BRISEL
 Vare{:Tragi~na porodi~na sva|a
PUNAC NO@EMUSMRTIOMLADOG ZETA
   9 .  s   t  r .
 5. strana17. strana
Diktatorov unuk u Mostaru!
Eslu zi vno
Potomak Jong Ila na Koled`u
   3 .  s   t  r  a  n  a
 Zloglasni sjevernokorejski diktator: Dolazak unuka u tajnosti 
 
(Od specijalnogizvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Pule)
Osu|eni ratni zlo~inac Fi-kret Abdi} ne}e, prema svemusude}i, iz zatvora koji gleda nakasarnu „Karl Rojc“ u pu-lskom naselju Veruda iza}i nina svoj 72. ro|endan, 29. se-ptembra, iako se to ranijeo~ekivalo, s obzirom na to daje ispunio uvjete za prijevre-meni otpust. Njegovih prista-lica ili simpatizera ju~er nijebilo u Puli, iako je sino} za-po~ela sjednica komisije kojabi mogla odlu~iti o njegovojslobodi. Na{ fotograf je zabi-lje`io dolazak dijela ~lanovakomisije na sjednicu.
Embargo za javnost
No, zid {utnje u hrvatskiminstitucijama ju~er u Puli, gdjeAbdi} slu`i kaznu, nije bilomogu}e probiti, ali, kako sa-znajemo, slu~aj Mirka Norca,hrvatskog generala, otkrivamogu}u proceduru pu{tanja.A, prema njoj, Abdi}a jo{ ~ekaneko vrijeme iza re{etaka.Norac je po~etkom 2011.ispunio uvjete za uvjetniotpust, a 15. septembra Ko-misija za uvjetni otpust oba-vijestila je javnost da }e Mi-rko Norac biti slobodan ~ov-jek tek 25. novembra, dakle70 dana nakon {to je dobiorje{enje Komisije. Ako jetako, onda bi kraji{ki Babometalnu kapiju pulskog za-tvora mogao zauvijek napu-stiti tek pred kraj ove ilipo~etkom 2012. godine.- Na`alost, ne mogu vampomo}i - ka`e zatvorski po-licajac ekipi „Avaza“.To znamo, jer je iz Minista-rstva pravosu|a Hrvatske donas stigla vijest da }e embargona rad „Abdi}evog povjere-nstva“ u pulskom zatvoru bi-ti maksimalno ispo{tovan. Tozna~i - nema izjava, nema sa-op}enja, a debeli zidovi zatvo-ra sakrit }e vi{e nego dovoljno.Puljani ni~im ne pokazu-ju da ih zanima kraji{ki Babo,koji u njihovom gradu tro{iposljednje dane robije. „GlasIstre“ prenio je Abdi}evu mo-lbu simpatizerima da ne dola-ze na obilje`avanje njegovog72. ro|endana. Parking kasa-rne „Karl Rojc“ ostat }e pra-zan 29. septembra.Ovaj datum nosi i svojuratnu simboliku, prije 18godina na svoj ro|endanAbdi} je preuzeo vlast u Ve-likoj Kladu{i i uspostaviotzv. autonomnu pokrajinuzapadnu Bosnu.U Zagrebu s Matom Bo-banom, u prisustvu FranjeTu|mana, 21. oktobra 1993.godine potpisuje „zajedni~kuizjavu“ o podjeli BiH. Dankasnije ve} je u Beogradu,gdje s krvolokom Radova-nom Karad`i}em, u prisu-stvu balkanskog kasapinaSlobodana Milo{evi}a, potpi-suje „deklaraciju o miru“.Slijedi „ekonomski“ se-gment dobivanja statusa po-vla{tenog hrvatskog partne-ra i pravo na kori{tenje be-scarinske zone u Rijeci za ne-smetan protok svih vrsta ro-be. Istovremeno ni~uAbdi}evi logori za Bo{njakeu Drmaljevu sa 520 ljudi iMiljkovi}ima sa 1.657 za-tvorenika, a mentorstvo zlo-glasnih „[korpiona“ nadAbdi}evom tzv. narodnomodbranom poprima zlo}u-dnu dimenziju.
Politi~ka logika
U borbama s jedinicamaArmije RBiH Abdi}evu pa-ravojsku obilato nao-ru`anjem snabdijevaju sr-pske snage. Avgusta 1994.godine jedinice Petog korpu-sa Armije RBiH umar{iralesu u Veliku Kladu{u. Fikr-et Abdi} bje`i u Hrvatsku,nakratko s marti}evcimavra}a ovaj grad, da bi nakon„Oluje“ kona~no bila sru{ena„autonomija“. Jula 2002. Abdi}a karlo-va~ki @upanijski sud nepravo-mo}no osu|uje na 20 godina,a 5. marta 2005. Vrhovni sudHrvatske progla{ava ga kri-vim i odre|uje mu 15-go-di{nju zatvorsku kaznu. Ni-zama Curanovi}, bosanskaPuljanka rodom iz Zavido-vi}a, ka`e da je jo{ rano zaAbdi}evo pu{tanje na slobo-du. Njeno razmi{ljanje pro-tkano je politi~kom logikom.- Hrvatski izbori su 4.decembra. Treba tu neko vi-djeti korist, a zna se ko.O~igledno je da HDZ `elipokupiti bo{nja~ke glasovene samo u Rijeci, gdje je na-jvi{e Abdi}evih pristalica,nego {irom Hrvatske. Vjer-ujem da }e Babin izlazak izzatvora biti tako izre`iran damanifestira „dobru volju“aktuelne vlasti - isti~e ova us-pje{na poslovna `ena.Fuad Ceri}, nekada{njikomandant u redovima Se-dmog korpusa Armije RBiH,potvr|uje da oko 4.000Bo{njaka Pule ima pre~ihbriga.
 Midhat DEDI]
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,27. septembar/rujan 2011.
2
Inovatori iz BiH
Dr. Dizdar usvjetskom vrhu
Sarajevski hirurg Ad-nan Dizdar osvojio je pe-har i zlatnu diplomu na7. izlo`bi inovacija i no-vih tehnologija „Novovrijeme“ u ukrajinskomlu~kom gradu Sevastopo-lju, javlja Fena. Dizdare-va inovacija „Ortopedskada{~ica s ra{ljastim vijci-ma“, prema `iriju, pre-dstavlja „inventivno i ko-risno rje{enje za sanira-nje ko{tanih prjieloma,koje je ve} u primjeni“.
Ha{ki tribunal
Odbaciti zahtjev
Mladi}eve odbrane
Tu`ila{tvo Ha{kog tri-bunala smatra da zahtjevodbrane Ratka Mladi}a,koja je zatra`ila od Vije}atribunala u Hagu daodbaci odre|ene dijeloveoptu`nice jer nisu dovo-ljno obja{njeni, treba bitiodbijen, javlja Fena.Ha{ko tu`ila{tvo za-tra`ilo je da se optu`nicaprotiv Mladi}a podijelina dva dijela.
Bratunac
Med`lis IZodbio priznanje
Na sve~anoj sjedniciSkup{tine op}ine Bratu-nac ju~er su dodijeljena iop}inska priznanja insti-tucijama i pojedincima.Pravoslavnoj crkvenojop{tini Bratunac dodije-ljeno je priznanje za po-seban doprinos u razvojudemokratije, za{tite lju-dskih prava, ja~anje zaje-dni{tva i povjerenja. Anani Fati Orlovi} 11 go-dina ve} je ugro`enoosnovno ljudsko pravona imovinu zbog neza-konito izgra|ene crkve unjenoj avliji.Med`lis Islamske zaje-dnice nije htio primitiisto priznanje.
Banja Luka
Civilni invalidina protestima
Civilne osobe s invalid-itetom u Republici Srps-koj danas organiziraju no-ve proteste u Banjoj Luci.Najavili su da }e blokiratii glavnu ulicu, ako im sene obrati niko od predsta-vnika vlasti, koje smatrajuodgovornim jer godinamaprimaju najmanje nado-knade u regionu - svega41 marku, javlja Fena.
Ukratko
 Dizdar: Osvojio pehar i  zlatnu diplomu
Koji metar dalje ispred@upanijskog suda simpa-ti~ni Puljanin Toni dijeli snama svoje kratko zatvorskoiskustvo s Carem, kako na-ziva Fikreta Abdi}a.- Gledao sam ga iz }elijedok {eta u zatvorskom dvo-ri{tu. Uvijek je {etao sam, dvasata. On je faca, gazda, nije onobi~an gra|anin. Prema na-ma je bio car, po{tovao nas je,a i mi smo njega. Imao je za-sebnu }eliju, dok sam ja biou }eliji sa 15 ljudi. On je go-spodin - ka`e Toni.Tonija je fascinirala i sli-ka kada su zatvorski ~uvariod Elvire Abdi}-Jelenovi},Abdi}eve k}erke, preuzima-li odijela, ki{obrane, kese inosili ih njenom ocu.- Takvo {to za nas je bilafantazija - priznaje simpati~niPuljanin, uz ponovljenu ko-nstataciju da Abdi} nije imaonikakve privilegije.Na pitanje o Abdi}evojsobi, odgovara:- Krevet, ormar, toalet ire{etke. O. K., on je imao pu-nu sobu knjiga, tako sam ~uo.Vozimo se kilometar-dvadalje do Poliklinike „Pe-harec“, u kojoj je FikretAbdi} jednom sedmi~no biona fizikalnom tretmanu kodStanislava Peharca. Ljubaznidoktor dolazi do nas nakonkratkog ~ekanja, ali uzalud.- @ao mi je, zakonski li-miti i ljekarska etika ne do-zvoljavaju mi bilo kakavkomentar - ispra}a nas dr.Peharec.
Fascinirao zatvorske kolege
NA LICU MJESTA
Zid {utnje oko mogu}eg pu{tanja zlo~inca na slobodu
Abdi} }e sa~ekati
izbore u Hrvatskoj?!
Izvjesno je da Abdi} ne}e biti pu{ten do svog ro|endana, 29. septembra
Procedura mo`e potrajati
Toni: Ima zasebnu }elijuCuravi}: Politi~ke igre
Sastav petero~lane ko-misije ostaje tajna, do da-ljnjeg. ^ine je, ka`e njen pr-avilnik, dvojica sudija Vr-hovnog suda Hrvatske,dr`avni odvjetnik, sudija@upanijskog suda Pula i~lan Sredi{njeg ureda Upr-ave za zatvorski sustav.Oni }e, osim obaveznogintervjua s Fikretom Abd-i}em, analizirati njegov za-tvorski karton, mi{ljenjeCentra za socijalnu skrbPula, Ureda za probaciju,Odvjetni{tva, policije. No,presudno je mi{ljenje upr-ave zatvora, bez kojeg ko-misija ne mo`e donijeti nipozitivnu ni negativnuodluku. Odluka se donosive}inom glasova.
^lanovi Komisije pred zatvorom u Puli 
(Foto: S. Saletovi})
Presudan stav upravnika
 
Kim Han Sol, unuk sje-vernokorejskog vo|e Kim Jong Ila, upisan je ove godi-ne u {estu generaciju Ujedi-njenog koled`a svijeta u Mo-staru, ekskluzivno saznaje„Dnevni avaz“.
Bez komentara
Kako nam je potvr|enoiz vi{e izvora, ovaj 16-go-di{njak poha|at }e nastavu uMostaru naredne dvije godi-ne, a zajedno s njim 73 novo-upisana u~enika iz 29 ze-malja svijeta.Informaciju, kako sazna-jemo, u Ujedinjenom koled`usvijeta u Mostaru trenutnodr`e u tajnosti, s obzirom na~injenicu da se radi o poto-mku zloglasnog sjevernokor-ejskog diktatora. Stoga, osimpotvrde o njegovom upisu, ni-smo mogli dobiti detaljnijeodgovore na na{ upit.Tek smo saznali da se nje-gov dolazak jo{ o~ekuje. Po-rtparol Ujedinjenog koled`asvijeta Mostar Meri Musakazala nam je da o ovomslu~aju nema komentara.Ina~e, ovaj 16-godi{njaksin je Kim Jong Nama, kojije dugo slovio za nasljednikaKim Jong Ila. No, sjeverno-korejskog vo|u najvjerova-tnije }e naslijediti Kim JongUn, njegov najmla|i sin.
Svjetske sile
Kim Jong Il apsolutni jevladar Sjeverne Koreje od1994. godine. On je predsje-dnik Nacionalnog komitetaodbrane ove dr`ave, zatimvrhovni zapovjednik Kore-jske narodne armije i gene-ralni sekretar Radni~ke pa-rtije Koreje.Odnos svjetskih sila, aprije svega SAD prema Sje-vernoj Koreji i re`imu Kim Jong Ila dodatno je zao{trenod jula 2006. godine, kada suiz ove dr`ave lansirane test-rakete koje su zavr{ile u Japanskom moru.
 A. DU^I]
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,27. septembar/rujan 2011.
3
 Pi{e: Goran MRKI](goranm
 avaz.ba)
Prevarenigra|evinari
Na{im kompanijama ne dozvoljava seda rade na „doma}em terenu“
Komentar dana
Uposlenici gra|evi-nskih kompanija u na{ojzemlji s pravom se ovihdana osje}aju prevarenim,jer nijedno od obe}anjakoja su ima davana prote-klih mjeseci i godina ni-je ispunjeno.Gra|evinske kompa-nije imaju sve manje po-sla u inozemstvu, a nedozvoljava im se da radeni na doma}em terenu.Dionicu koridora 5Cod Vlakova do Tar~inavrijednu oko 300 milionaKM, kako je „Avaz“ju~er objavio, mogu gra-diti samo strane kompa-nije, dok na{e firme mo-gu biti tek partneri ili po-dizvo|a~i.Ista situacija desila seprije nekoliko godina priizboru izvo|a~a za saraje-vsku zaobilaznicu, gdjesu zahtjevi bili „prete{ki“za na{e firme.Isto je i kada je rije~ oobnovi magistralnih ce-sta, {to je, tako|er, proje-kt od kojeg su na{e ko-mpanije o~ekivale mno-go. Federalna vlada umaju je suspendiralaugovore vrijedne 50 mi-liona maraka, navodnozbog toga {to su neki po-slovi bili namje{teni.Danas, skoro pet mje-seci kasnije, Vlada nijeiza{la s dokazima o krimi-nalu, niti je poni{tila su-spenziju, {to, kako vrije-me prolazi, budi sve ve}usumnju u motive ovogVladinog poteza.Situacija je jo{ gorakada su u pitanju radovi uinozemstvu. Po~etkomove godine, nakon izbija-nja rata u Libiji, na{igra|evinari izgubili sunajzna~ajnije vanjskotr`i{te. Posljedica toga jeda je vrijednost novih na-rud`bi iz inozemstva uprvoj polovini ove godinemanja za ~ak 95 posto ne-go u istom periodu lani.Federalna vlada tada jenajavila da }e uraditi sveda na{e kompanije nado-knade ovaj gubitak, a zatu svrhu formirane su ra-zne radne grupe, komisi-je... No, do danas nijeura|eno apsolutno ni{ta uvezi s tim.Vlada mora hitno pro-mijeniti politiku premagra|evinarima, jer je ovojedna od najva`nijih pri-vrednih grana, koja za so-bom vu~e cijelu privredujedne zemlje.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
 Pitanje: Brine li vas situacija na Kosovu i mislite li da ona mo`e dovesti do destabilizacije BiH?
A) DA 17,65%B) NE 58,82%C) Ne znam 23,53%
ABC
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 231.006 posjetilaca.
www.dnevniavaz.ba
Situacija na Kosovu nemo`e destabilizirati BiH
Vladar Sjeverne Koreje,nakon smrti „vje~nog vo|e“,svog oca Kim Il Sunga, od1994. godine, slu`beno ~elnikdr`ave od 1998. godine
U nacionalnom kale-ndaru 16. februar, njegovro|endan, ozna~en je kaodr`avni praznik
Svjetski mediji opisu-ju ga kao ekscentrika, sadi-stu, zatim kao narcisoidnui paranoi~nu li~nost
Slovi za velikog fi-lmofila, strastvenog golfera,obo`avatelja francuskih vi-na, „henneseyja“ i ElizabetTejlor (Elisabeth Taylor)
Cijeni se da na banko-vnom ra~unu ima vi{e od~etiri milijarde dolara
Ima strah od letenja pazbog toga u Rusiju i Kinu pu-tuje svojim privatnim vozom
 Japanski mediji 2008.godine objavili su da jeumro jo{ 2003. godine odposljedica dijabetesa i dase od tada u javnosti poja-vljuju njegovi dvojnici
Ko je Kim Jong Il
Majka Ese ^ohe potvrdi-la je ju~er pred Sudom BiHda je njen sin bio sav crn odpremla}ivanja te da optu-`enom Veselinu Vlahovi}uBatku to nikada ne}e opro-stiti. Nura ^oho, svjedokinjaTu`ila{tva, govorila je o sta-nju u sarajevskom naseljuGrbavica tokom 1992. godi-ne te o prvom susretu soptu`enim.- Dolazili su ljudi s ~ara-pama na glavama i govorilinam da ne napu{tamo stano-ve i da }e nas zaklati - kaza-la je svjedokinja sudskom vi-je}u, istaknuv{i da je u njenstan uskoro do{ao i Batko.Ona je rekla da joj je sinpri~ao kako su ga tukli i ka-ko je, poku{avaju}i izbje}iudarce, bje`ao pod sto u ka-ncelariji u kojoj je boravio.- Batku nikada ovo oprosti-ti ne}u, nikada - ponavljala jesvjedokinja vi{e puta, prepo-znav{i optu`enog u sudnici.Nastavak su|enja zaka-zan je za 3. oktobar 2011. go-dine, prenosi BIRN JusticeReport.
Nura ^oho svjedo~ila protiv ratnog zlo~inca
Batku ne}u oprostiti {to mi je pretukao sina
„Avaz“ saznaje
Potomak Kim Jong Ila upisao se na Koled`
Unuk zloglasnog
diktatora u Mostaru!
Ovaj 16-godi{njak poha|at }e nastavu u Mostaru narednedvije godine
Informacija se krije od javnosti
 Koled` ujedinjenog svijeta u Mostaru Jong Il: Protivnik SAD-a

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dijana Bačić liked this
Adisa Bajrovic liked this
Natasa Sorak liked this
Adisa Bajrovic liked this
Ljiljana Vukovic added this note|
Puno hvala!
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->