Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5776, 27.9.2011]

Dnevni avaz [broj 5776, 27.9.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,310|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
ROMSKA SVADBA
Mlada stiglahelikopteromiz Berlina
NA LICU MJESTA
Abdi} u pulskom zatvoru
ZLO^INAC
JO[^EKA
SLOBODU
Huligani 
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 27. 9. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5776
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Zatvorenici Abdi}a prozvali „carem“
Procedura mo`e potrajati
Ni{ta od osloba|anja „gospodara Krajine“ na 72. ro|endan
Preblage kazne za napada~e na policiju
Udar na dr`avu
O
su|eni ratni zlo~inac Fi-kret Abdi} ne}e, najvje-rovatnije, iz zatvora u pu-lskom naselju Veruda iz-a}i ni na svoj 72. ro|endan, 29. se-ptembra, iako se to ranije o~ekiva-lo, s obzirom na to da je ispuniouvjete za prijevremeni otpust.Njegovih pristalica ju~er nije bi-lo u Puli, iako je zakazana sjednicakomisije koja }e odlu~iti o njegovojslobodi. S obzirom na ranija iskust-va iz hrvatskog pravosu|a, Abdi} bina slobodu mogao tek krajem oveili po~etkom naredne godine.
 2. str.7. strana
   4 .  s   t  r  a  n  a
 Ahmet Be}ar, jedan od napada~a na pripadnike MUP-a ZDK, u bolni~kim kolicima
(Foto: J. Had`i})
 
Br~ko:Dr`ava ostaje bez vlade
[ESTORKAPROGLASILANEUSPJEH
Slu~aj ’Vize’:EU upalila alarm
BH. ZVANI^NICIHITNO POZVANIU BRISEL
 Vare{:Tragi~na porodi~na sva|a
PUNAC NO@EMUSMRTIOMLADOG ZETA
   9 .  s   t  r .
 5. strana17. strana
Diktatorov unuk u Mostaru!
Eslu zi vno
Potomak Jong Ila na Koled`u
   3 .  s   t  r  a  n  a
 Zloglasni sjevernokorejski diktator: Dolazak unuka u tajnosti 
 
(Od specijalnogizvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Pule)
Osu|eni ratni zlo~inac Fi-kret Abdi} ne}e, prema svemusude}i, iz zatvora koji gleda nakasarnu „Karl Rojc“ u pu-lskom naselju Veruda iza}i nina svoj 72. ro|endan, 29. se-ptembra, iako se to ranijeo~ekivalo, s obzirom na to daje ispunio uvjete za prijevre-meni otpust. Njegovih prista-lica ili simpatizera ju~er nijebilo u Puli, iako je sino} za-po~ela sjednica komisije kojabi mogla odlu~iti o njegovojslobodi. Na{ fotograf je zabi-lje`io dolazak dijela ~lanovakomisije na sjednicu.
Embargo za javnost
No, zid {utnje u hrvatskiminstitucijama ju~er u Puli, gdjeAbdi} slu`i kaznu, nije bilomogu}e probiti, ali, kako sa-znajemo, slu~aj Mirka Norca,hrvatskog generala, otkrivamogu}u proceduru pu{tanja.A, prema njoj, Abdi}a jo{ ~ekaneko vrijeme iza re{etaka.Norac je po~etkom 2011.ispunio uvjete za uvjetniotpust, a 15. septembra Ko-misija za uvjetni otpust oba-vijestila je javnost da }e Mi-rko Norac biti slobodan ~ov-jek tek 25. novembra, dakle70 dana nakon {to je dobiorje{enje Komisije. Ako jetako, onda bi kraji{ki Babometalnu kapiju pulskog za-tvora mogao zauvijek napu-stiti tek pred kraj ove ilipo~etkom 2012. godine.- Na`alost, ne mogu vampomo}i - ka`e zatvorski po-licajac ekipi „Avaza“.To znamo, jer je iz Minista-rstva pravosu|a Hrvatske donas stigla vijest da }e embargona rad „Abdi}evog povjere-nstva“ u pulskom zatvoru bi-ti maksimalno ispo{tovan. Tozna~i - nema izjava, nema sa-op}enja, a debeli zidovi zatvo-ra sakrit }e vi{e nego dovoljno.Puljani ni~im ne pokazu-ju da ih zanima kraji{ki Babo,koji u njihovom gradu tro{iposljednje dane robije. „GlasIstre“ prenio je Abdi}evu mo-lbu simpatizerima da ne dola-ze na obilje`avanje njegovog72. ro|endana. Parking kasa-rne „Karl Rojc“ ostat }e pra-zan 29. septembra.Ovaj datum nosi i svojuratnu simboliku, prije 18godina na svoj ro|endanAbdi} je preuzeo vlast u Ve-likoj Kladu{i i uspostaviotzv. autonomnu pokrajinuzapadnu Bosnu.U Zagrebu s Matom Bo-banom, u prisustvu FranjeTu|mana, 21. oktobra 1993.godine potpisuje „zajedni~kuizjavu“ o podjeli BiH. Dankasnije ve} je u Beogradu,gdje s krvolokom Radova-nom Karad`i}em, u prisu-stvu balkanskog kasapinaSlobodana Milo{evi}a, potpi-suje „deklaraciju o miru“.Slijedi „ekonomski“ se-gment dobivanja statusa po-vla{tenog hrvatskog partne-ra i pravo na kori{tenje be-scarinske zone u Rijeci za ne-smetan protok svih vrsta ro-be. Istovremeno ni~uAbdi}evi logori za Bo{njakeu Drmaljevu sa 520 ljudi iMiljkovi}ima sa 1.657 za-tvorenika, a mentorstvo zlo-glasnih „[korpiona“ nadAbdi}evom tzv. narodnomodbranom poprima zlo}u-dnu dimenziju.
Politi~ka logika
U borbama s jedinicamaArmije RBiH Abdi}evu pa-ravojsku obilato nao-ru`anjem snabdijevaju sr-pske snage. Avgusta 1994.godine jedinice Petog korpu-sa Armije RBiH umar{iralesu u Veliku Kladu{u. Fikr-et Abdi} bje`i u Hrvatsku,nakratko s marti}evcimavra}a ovaj grad, da bi nakon„Oluje“ kona~no bila sru{ena„autonomija“. Jula 2002. Abdi}a karlo-va~ki @upanijski sud nepravo-mo}no osu|uje na 20 godina,a 5. marta 2005. Vrhovni sudHrvatske progla{ava ga kri-vim i odre|uje mu 15-go-di{nju zatvorsku kaznu. Ni-zama Curanovi}, bosanskaPuljanka rodom iz Zavido-vi}a, ka`e da je jo{ rano zaAbdi}evo pu{tanje na slobo-du. Njeno razmi{ljanje pro-tkano je politi~kom logikom.- Hrvatski izbori su 4.decembra. Treba tu neko vi-djeti korist, a zna se ko.O~igledno je da HDZ `elipokupiti bo{nja~ke glasovene samo u Rijeci, gdje je na-jvi{e Abdi}evih pristalica,nego {irom Hrvatske. Vjer-ujem da }e Babin izlazak izzatvora biti tako izre`iran damanifestira „dobru volju“aktuelne vlasti - isti~e ova us-pje{na poslovna `ena.Fuad Ceri}, nekada{njikomandant u redovima Se-dmog korpusa Armije RBiH,potvr|uje da oko 4.000Bo{njaka Pule ima pre~ihbriga.
 Midhat DEDI]
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,27. septembar/rujan 2011.
2
Inovatori iz BiH
Dr. Dizdar usvjetskom vrhu
Sarajevski hirurg Ad-nan Dizdar osvojio je pe-har i zlatnu diplomu na7. izlo`bi inovacija i no-vih tehnologija „Novovrijeme“ u ukrajinskomlu~kom gradu Sevastopo-lju, javlja Fena. Dizdare-va inovacija „Ortopedskada{~ica s ra{ljastim vijci-ma“, prema `iriju, pre-dstavlja „inventivno i ko-risno rje{enje za sanira-nje ko{tanih prjieloma,koje je ve} u primjeni“.
Ha{ki tribunal
Odbaciti zahtjev
Mladi}eve odbrane
Tu`ila{tvo Ha{kog tri-bunala smatra da zahtjevodbrane Ratka Mladi}a,koja je zatra`ila od Vije}atribunala u Hagu daodbaci odre|ene dijeloveoptu`nice jer nisu dovo-ljno obja{njeni, treba bitiodbijen, javlja Fena.Ha{ko tu`ila{tvo za-tra`ilo je da se optu`nicaprotiv Mladi}a podijelina dva dijela.
Bratunac
Med`lis IZodbio priznanje
Na sve~anoj sjedniciSkup{tine op}ine Bratu-nac ju~er su dodijeljena iop}inska priznanja insti-tucijama i pojedincima.Pravoslavnoj crkvenojop{tini Bratunac dodije-ljeno je priznanje za po-seban doprinos u razvojudemokratije, za{tite lju-dskih prava, ja~anje zaje-dni{tva i povjerenja. Anani Fati Orlovi} 11 go-dina ve} je ugro`enoosnovno ljudsko pravona imovinu zbog neza-konito izgra|ene crkve unjenoj avliji.Med`lis Islamske zaje-dnice nije htio primitiisto priznanje.
Banja Luka
Civilni invalidina protestima
Civilne osobe s invalid-itetom u Republici Srps-koj danas organiziraju no-ve proteste u Banjoj Luci.Najavili su da }e blokiratii glavnu ulicu, ako im sene obrati niko od predsta-vnika vlasti, koje smatrajuodgovornim jer godinamaprimaju najmanje nado-knade u regionu - svega41 marku, javlja Fena.
Ukratko
 Dizdar: Osvojio pehar i  zlatnu diplomu
Koji metar dalje ispred@upanijskog suda simpa-ti~ni Puljanin Toni dijeli snama svoje kratko zatvorskoiskustvo s Carem, kako na-ziva Fikreta Abdi}a.- Gledao sam ga iz }elijedok {eta u zatvorskom dvo-ri{tu. Uvijek je {etao sam, dvasata. On je faca, gazda, nije onobi~an gra|anin. Prema na-ma je bio car, po{tovao nas je,a i mi smo njega. Imao je za-sebnu }eliju, dok sam ja biou }eliji sa 15 ljudi. On je go-spodin - ka`e Toni.Tonija je fascinirala i sli-ka kada su zatvorski ~uvariod Elvire Abdi}-Jelenovi},Abdi}eve k}erke, preuzima-li odijela, ki{obrane, kese inosili ih njenom ocu.- Takvo {to za nas je bilafantazija - priznaje simpati~niPuljanin, uz ponovljenu ko-nstataciju da Abdi} nije imaonikakve privilegije.Na pitanje o Abdi}evojsobi, odgovara:- Krevet, ormar, toalet ire{etke. O. K., on je imao pu-nu sobu knjiga, tako sam ~uo.Vozimo se kilometar-dvadalje do Poliklinike „Pe-harec“, u kojoj je FikretAbdi} jednom sedmi~no biona fizikalnom tretmanu kodStanislava Peharca. Ljubaznidoktor dolazi do nas nakonkratkog ~ekanja, ali uzalud.- @ao mi je, zakonski li-miti i ljekarska etika ne do-zvoljavaju mi bilo kakavkomentar - ispra}a nas dr.Peharec.
Fascinirao zatvorske kolege
NA LICU MJESTA
Zid {utnje oko mogu}eg pu{tanja zlo~inca na slobodu
Abdi} }e sa~ekati
izbore u Hrvatskoj?!
Izvjesno je da Abdi} ne}e biti pu{ten do svog ro|endana, 29. septembra
Procedura mo`e potrajati
Toni: Ima zasebnu }elijuCuravi}: Politi~ke igre
Sastav petero~lane ko-misije ostaje tajna, do da-ljnjeg. ^ine je, ka`e njen pr-avilnik, dvojica sudija Vr-hovnog suda Hrvatske,dr`avni odvjetnik, sudija@upanijskog suda Pula i~lan Sredi{njeg ureda Upr-ave za zatvorski sustav.Oni }e, osim obaveznogintervjua s Fikretom Abd-i}em, analizirati njegov za-tvorski karton, mi{ljenjeCentra za socijalnu skrbPula, Ureda za probaciju,Odvjetni{tva, policije. No,presudno je mi{ljenje upr-ave zatvora, bez kojeg ko-misija ne mo`e donijeti nipozitivnu ni negativnuodluku. Odluka se donosive}inom glasova.
^lanovi Komisije pred zatvorom u Puli 
(Foto: S. Saletovi})
Presudan stav upravnika
 
Kim Han Sol, unuk sje-vernokorejskog vo|e Kim Jong Ila, upisan je ove godi-ne u {estu generaciju Ujedi-njenog koled`a svijeta u Mo-staru, ekskluzivno saznaje„Dnevni avaz“.
Bez komentara
Kako nam je potvr|enoiz vi{e izvora, ovaj 16-go-di{njak poha|at }e nastavu uMostaru naredne dvije godi-ne, a zajedno s njim 73 novo-upisana u~enika iz 29 ze-malja svijeta.Informaciju, kako sazna-jemo, u Ujedinjenom koled`usvijeta u Mostaru trenutnodr`e u tajnosti, s obzirom na~injenicu da se radi o poto-mku zloglasnog sjevernokor-ejskog diktatora. Stoga, osimpotvrde o njegovom upisu, ni-smo mogli dobiti detaljnijeodgovore na na{ upit.Tek smo saznali da se nje-gov dolazak jo{ o~ekuje. Po-rtparol Ujedinjenog koled`asvijeta Mostar Meri Musakazala nam je da o ovomslu~aju nema komentara.Ina~e, ovaj 16-godi{njaksin je Kim Jong Nama, kojije dugo slovio za nasljednikaKim Jong Ila. No, sjeverno-korejskog vo|u najvjerova-tnije }e naslijediti Kim JongUn, njegov najmla|i sin.
Svjetske sile
Kim Jong Il apsolutni jevladar Sjeverne Koreje od1994. godine. On je predsje-dnik Nacionalnog komitetaodbrane ove dr`ave, zatimvrhovni zapovjednik Kore-jske narodne armije i gene-ralni sekretar Radni~ke pa-rtije Koreje.Odnos svjetskih sila, aprije svega SAD prema Sje-vernoj Koreji i re`imu Kim Jong Ila dodatno je zao{trenod jula 2006. godine, kada suiz ove dr`ave lansirane test-rakete koje su zavr{ile u Japanskom moru.
 A. DU^I]
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,27. septembar/rujan 2011.
3
 Pi{e: Goran MRKI](goranm
 avaz.ba)
Prevarenigra|evinari
Na{im kompanijama ne dozvoljava seda rade na „doma}em terenu“
Komentar dana
Uposlenici gra|evi-nskih kompanija u na{ojzemlji s pravom se ovihdana osje}aju prevarenim,jer nijedno od obe}anjakoja su ima davana prote-klih mjeseci i godina ni-je ispunjeno.Gra|evinske kompa-nije imaju sve manje po-sla u inozemstvu, a nedozvoljava im se da radeni na doma}em terenu.Dionicu koridora 5Cod Vlakova do Tar~inavrijednu oko 300 milionaKM, kako je „Avaz“ju~er objavio, mogu gra-diti samo strane kompa-nije, dok na{e firme mo-gu biti tek partneri ili po-dizvo|a~i.Ista situacija desila seprije nekoliko godina priizboru izvo|a~a za saraje-vsku zaobilaznicu, gdjesu zahtjevi bili „prete{ki“za na{e firme.Isto je i kada je rije~ oobnovi magistralnih ce-sta, {to je, tako|er, proje-kt od kojeg su na{e ko-mpanije o~ekivale mno-go. Federalna vlada umaju je suspendiralaugovore vrijedne 50 mi-liona maraka, navodnozbog toga {to su neki po-slovi bili namje{teni.Danas, skoro pet mje-seci kasnije, Vlada nijeiza{la s dokazima o krimi-nalu, niti je poni{tila su-spenziju, {to, kako vrije-me prolazi, budi sve ve}usumnju u motive ovogVladinog poteza.Situacija je jo{ gorakada su u pitanju radovi uinozemstvu. Po~etkomove godine, nakon izbija-nja rata u Libiji, na{igra|evinari izgubili sunajzna~ajnije vanjskotr`i{te. Posljedica toga jeda je vrijednost novih na-rud`bi iz inozemstva uprvoj polovini ove godinemanja za ~ak 95 posto ne-go u istom periodu lani.Federalna vlada tada jenajavila da }e uraditi sveda na{e kompanije nado-knade ovaj gubitak, a zatu svrhu formirane su ra-zne radne grupe, komisi-je... No, do danas nijeura|eno apsolutno ni{ta uvezi s tim.Vlada mora hitno pro-mijeniti politiku premagra|evinarima, jer je ovojedna od najva`nijih pri-vrednih grana, koja za so-bom vu~e cijelu privredujedne zemlje.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
 Pitanje: Brine li vas situacija na Kosovu i mislite li da ona mo`e dovesti do destabilizacije BiH?
A) DA 17,65%B) NE 58,82%C) Ne znam 23,53%
ABC
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 231.006 posjetilaca.
www.dnevniavaz.ba
Situacija na Kosovu nemo`e destabilizirati BiH
Vladar Sjeverne Koreje,nakon smrti „vje~nog vo|e“,svog oca Kim Il Sunga, od1994. godine, slu`beno ~elnikdr`ave od 1998. godine
U nacionalnom kale-ndaru 16. februar, njegovro|endan, ozna~en je kaodr`avni praznik
Svjetski mediji opisu-ju ga kao ekscentrika, sadi-stu, zatim kao narcisoidnui paranoi~nu li~nost
Slovi za velikog fi-lmofila, strastvenog golfera,obo`avatelja francuskih vi-na, „henneseyja“ i ElizabetTejlor (Elisabeth Taylor)
Cijeni se da na banko-vnom ra~unu ima vi{e od~etiri milijarde dolara
Ima strah od letenja pazbog toga u Rusiju i Kinu pu-tuje svojim privatnim vozom
 Japanski mediji 2008.godine objavili su da jeumro jo{ 2003. godine odposljedica dijabetesa i dase od tada u javnosti poja-vljuju njegovi dvojnici
Ko je Kim Jong Il
Majka Ese ^ohe potvrdi-la je ju~er pred Sudom BiHda je njen sin bio sav crn odpremla}ivanja te da optu-`enom Veselinu Vlahovi}uBatku to nikada ne}e opro-stiti. Nura ^oho, svjedokinjaTu`ila{tva, govorila je o sta-nju u sarajevskom naseljuGrbavica tokom 1992. godi-ne te o prvom susretu soptu`enim.- Dolazili su ljudi s ~ara-pama na glavama i govorilinam da ne napu{tamo stano-ve i da }e nas zaklati - kaza-la je svjedokinja sudskom vi-je}u, istaknuv{i da je u njenstan uskoro do{ao i Batko.Ona je rekla da joj je sinpri~ao kako su ga tukli i ka-ko je, poku{avaju}i izbje}iudarce, bje`ao pod sto u ka-ncelariji u kojoj je boravio.- Batku nikada ovo oprosti-ti ne}u, nikada - ponavljala jesvjedokinja vi{e puta, prepo-znav{i optu`enog u sudnici.Nastavak su|enja zaka-zan je za 3. oktobar 2011. go-dine, prenosi BIRN JusticeReport.
Nura ^oho svjedo~ila protiv ratnog zlo~inca
Batku ne}u oprostiti {to mi je pretukao sina
„Avaz“ saznaje
Potomak Kim Jong Ila upisao se na Koled`
Unuk zloglasnog
diktatora u Mostaru!
Ovaj 16-godi{njak poha|at }e nastavu u Mostaru narednedvije godine
Informacija se krije od javnosti
 Koled` ujedinjenog svijeta u Mostaru Jong Il: Protivnik SAD-a

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ljiljana Vukovic added this note
Puno hvala!
Dijana Bačić liked this
Adisa Bajrovic liked this
Natasa Sorak liked this
Adisa Bajrovic liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->