Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai tap toan 10

Bai tap toan 10

Ratings: (0)|Views: 196|Likes:
Published by khanhtrangtt

More info:

Published by: khanhtrangtt on Sep 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2012

pdf

text

original

 
TRƯỜNG THPT TAM PHÚ
 
LÊ THANH HI
U
 
BÀI T
ẬP TOÁN 10 NĂM HỌC 2011
- 2012
1
Chương I :
T
ẬP HỢP
M
ỆNH ĐỀ
 
A.
M
ỆNH ĐỀ
 
1/Xét chân tr
ị của mệnh đề sau :
 a/ S
ố 4 không l
à nghi
ệm của phương tr 
 ình : x
2
 
5x + 4 = 0b/ Hình thoi hình bình hành c/ (
2
>
3
)
(3 <
)d/ (
311
>
27
)
(4
2
< 0) e/ (5.12 > 4.6)
(
2
< 10)2/Ph
ủ định các mệnh đề sau :
 a/M
ọi số tự nhiên đều không chia hết cho 2 v
à 3 b/ x
 
2 hay x
4c/ Có m
ột
ABC vuông ho
ặc cân
d/ 1 < x < 3e/ Có ít nh
ất một học sinh lớp 10A học yếu hay kém. f/ x < 2 hay x = 3.
 g/ Pt x
2
+ 1 = 0 vô nghi
ệm v
à pt x + 3 = 0 nghi
ệm.
h/ x
0 hay x >1i/ 
x
R, f(x) >0 suy ra f(x)
0 vô nghi
ệm.
 3/Ph
ủ định mệnh đề sau :
 a/ 
x
R , x
2
+ 1 > 0 b/ 
x
R , x
2
 
3x + 2 = 0c/ 
n
N , n
2
+ 2 chia h
ết cho 4 d/
n
Q, 2n + 1
0e/ 
a
Q , a
2
> a4/Xét xem các m
ệnh đề sau đúng hay sai, sau đó lập mệnh đề phủ định của chúng :
a)
x
Z
: 4x
2
1 = 0 b)
n
N
: n
2
+ 1 chia h
ết cho 4
c)
x
R : (x 1)
2
 
x 1 d)
n
N
: n
2
> ne)
x
R , x
2
chia h
ết cho 3 th
 ì x chia h
ết cho 3 f)
x
R ; x > 2 thì
x
2
> 4g)
x
R ; x
2
chia h
ết cho 6 th
 ì x chia h
ết cho 6 h)
x
R ; x > –2 thì x
2
> 4i)
x
R; x
2
chia h
ết cho 9 th
 ì x chia h
ết cho 9 j)
x
R ; x
2
> 4 thì x > 2
B. SUY LU
ẬN TOÁN HỌC
 
1/Phát bi
ểu định lý sau dưới dạng "điều kiện đủ"
 a/ N
ếu hai tam giác bằng nhau th
 ì chúng
đồng dạng.
 
 b/ Hai đường thẳng phân biệt c
ùng song song v
ới đường thẳng thứ ba th
 ì chúng songsong v
ới nhau.
 c/ N
ếu a + b > 2 th
 ì a > 1 hay b > 1d/ N
ếu một số tự nhi
ên có ch
ữ số tận c
ùng là s
ố 0 th
 ì nó chia h
ết cho
5.e/ N
ếu a + b < 0 th
 ì ít nh
ất một trong hai số phải âm.
 2 / Phát bi
ểu định lý sau dưới dạng "điều kiện cần"
 a/ Hình ch
ữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.
 b/ N
ếu hai tam giác bằng nhau th
 ì nó có các góc t
ương ứng bằng nhau.
 c/ N
ếu một số tự nhi
ên chia h
ết
cho 6 thì nó chia h
ết cho 3.
 d/ N
ếu a = b th
 ì a
3
= b
3
. e/ N
ếu n
2
là s
ố chẵn th
 ì n là s
ố chẵn.
 
3/ Dùng phương pháp phản chứng, CMR :
 a/ N
ếu x
 
21
và y
 
21
thì x + y + 2xy
 
21
b/ N
ếu x
2
+ y
2
= 0 thì x = 0 và y = 0
 www.VNMATH.com
 
TRƯỜNG THPT TAM PHÚ
 
LÊ THANH HI
U
 
BÀI T
ẬP TOÁN
10 N
ĂM HỌC 2011
- 2012
2
c/ N
ếu x = 1 hay y =
21
thì x + 2y
2xy
1 = 0 d/ N
ếu n
2
là s
ố chẵn th
 ì n là s
ố chẵn.
e/ N
ếu x.y chia hết cho 2 th
 ì x hay y chia h
ết cho 2
 4/ Ch
ứng minh :
a)
2
là s
ố vô tỉ
b)
3
là s
ố vô tỉ
 c) N
ếu a l
à s
ố vô tỉ v
à b là s
ố hữu tỉ th
 ì a + b là s
ố vô tỉ
 
5/ Cho a ; b ; c là 3 đường thẳng phân biệt :
 a) Ch
ứng minh nếu
a // b ; b // c thì a // cb) Ch
ứng minh nếu a // b v
à a c
ắt c th
 ì b c
ắt c
C. T
ẬP HỢP
 
1.
 
Li
ệt k 
ê các ph
ần tử của tập hợp sau :
 a/ A =
x
N / x < 6
b/ B =
x
N / 1 < x
5
 c/ C =
x
Z :
x
 
3
d/ D =
x
Z / x
2
 
9 = 0
 e/ E =
x
R / (x
1)(x
2
+ 6x + 5) = 0
f/ F =
x
R / x
2
 
x + 2 = 0
 g/ G =
x
N / (2x
1)(x
2
 
5x + 6) = 0
h/ H =
x / x = 2k v
ới k 
Z và
3 <x < 13
 i/ I =
x
Z / x
2
> 4 và /x/ < 10
j/ J =
x / x = 3k v
ới k 
Z và
1 < k < 5
 k/ K =
x
R / x
2
 
1 = 0 và x
2
 
4x + 3 = 0
l/ L =
x
Q / 2x
1 = 0 hay x
2
 
4 =0
 
2.
Xác định tập hợp bằng cách n
êu tính ch
ất :
 a/ A =
1, 3, 5, 7, 9
b/ B =
0, 2, 4
 c/ C =
0, 3, 9, 27, 81
d/ D =

3,
2,
1, 0, 1, 2, 3, 4
 e/ E =
1, 4, 9, 16, 25, 36
f/ F =
31
,
52
,
73
,
94
 
3.
Tìm t
ất cả các tập con của tập hợp sau :
 a/ A =
a, b
b/ B =
a, b, c
c/ C =
a, b, c, d
 
4
. Cho A =
1, 2, 3, 4
; B =
2, 3, 4
; C =
2, 3
; D =
2, 3, 5
 a/ Li
ệt k 
ê t
ất cả các tập có quan hệ
 b/ Tìm t
ất cả các tập X sao cho C
X
Bc/ Tìm t
ất cả các tập Y sao cho C
Y
A
5
. Cho A =
x / x là ước nguyên dương của 12} ;
B = {x
N / x < 5
; C =
1, 2, 3
;C=
x
N / (x + 1)(x
2)(x
4) = 0
 a/ Li
ệt k 
ê t
ất cả các tập có quan hệ
 b/ Tìm t
ất cả các tập X sao cho D
X
Ac/ Tìm t
ất cả các tập Y sao cho C
Y
B
 www.VNMATH.com
 
TRƯỜNG THPT TAM PHÚ
 
LÊ THANH HI
U
 
BÀI T
ẬP TOÁN 10 NĂM HỌC 2011
- 2012
3
D.
CÁC PHÉP TOÁN V
Ề TẬP HỢP
 
1/ Cho 3 t
ập hợp : A =
1, 2, 3, 4
; B =
2, 4, 6
; C =
4, 6
 a/ Tìm A
B , A
C , B
C b/ Tìm A
B , A
C , B
Cc/ Tìm A \ B , A \ C , C \ B d/ Tìm A
(B
C) và (A
B)
(A
 C).Có nh
ận xét g
 ì v
ề hai tập hợp n
ày ?2/ Cho 3 t
ập hợp A =
1, 2, 3, 4, 5, 6
; B =
2, 4, 6
; C =
1, 3, 4, 5
.Tìm (A
B)
C và (A
C)
(B
C). Nh
ận xét ?
 3 / Cho 3 t
ập hợp A =
a, b, c, d
; B =
b, c, d
; C =
a, b
 a/ CMR : A
(B \ C} = (A
B) \ (A
C)b/ CMR : A \ (B
C) = (A \ B)
(A \ C)4/ Tìm A
B ; A
B ; A \ B ; B \ A , bi
ết rằng :
 a/ A = (2, +
) ; B = [
1, 3] b/ A = (

, 4] ; B = (1, +
)c/ A = (1, 2] ; B = (2, 3] d/ A = (1, 2] ; B = [2, +
)e/ A = [0, 4] ; B = (

, 2]5/ Cho A =
a, b
; B =
a, b, c, d
. Xác định các tập X sao cho A
X = B6/ Cho A =
x
R / x
-3 ho
ặc x > 6
; B=
x
R / x
2
– 25
0
 a) Tìm các kho
ảng , đoạn, nửa khoảng sau : A
 \ B ; B \ A ; R \ ( A
B ) ;R \ ( A
B) ; R \ ( A \ B )b) Cho C =
x
R / x
a
; D =
x
R / x
b
. Xác định a v
à b bi
ết rằng
 C
B và D
B
là các đoạn có chiều d
ài l
ần lượt l
à 7 và 9. Tìm C
D.7/ Cho A = {x
R/ x
2
 
4} ; B = {x
R / -3
x < 2 }.Vi
ết các tập hợp sau dưới dạng khoảng
đoạn
– n
ửa khoảng:A
B ; A \ B ; B \ A ; R \ (A
B)8/ Vi
ết phần b
ù trong R c
ủa các
t
ập hợp sau :
A=
x
R / 2
x < 1 0
 B=
x
R / 
x
> 2
C =
x
R / -4 < x + 2
5
 
ÔN T
ẬP CHƯƠNG I
 
1/ Dùng phương pháp phản chứng, CMR :
 a/ T
ổng hai số nguyên dương lẻ l
à m
ột số chẵn.
 b/ N
ếu x
 
3 và y
5 thì xy
5x + 3y
15c/ N
ếu a.b chia hết cho 3 th
 ì a ho
ặc b phải chia hết cho 3.
 2/ Cho A =
x
N / x
6 hay x
9 = 0
; B =
0, 2, 4, 6, 8, 9
; C =
x
Z / 2 < x < 8
 
 www.VNMATH.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->