Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KOB2011-39

KOB2011-39

Ratings: (0)|Views: 212|Likes:

More info:

Published by: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk on Sep 28, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2015

 
Kijk op Bodegraven
SBAB EEN JAAR ACTIEF
pagina 3
CLASSIC EXPRESS GAATOP TOURNEE
pagina 5
GEMEENTERAADS- VERGADERING
pagina 7
KIJK OP REEUWIJK 
pagina 10 en 11
RESTAURANT DE FLORIJNIN DE KIJKER
pagina 13
 VV BODEGRAVEN WINT DERBY 
pagina 16
1E JAARGANGNUMMER 26 - 2011 WOENSDAG 28 SEPTEMBER
BIJ
2
.50
Kerkweg 30 Driebruggentel. 0348-502650
Week van de vleeswaren
1 HELE GRILLWORST
 VAN € 3.50 VOOR
 
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON EN GELDIGVAN 28 SEPTEMBER T/M 4 OKTOBER 2011.
De beste kwaliteit ende snelste service van Nederland!
 
   A 
De publicatie van deGemeente Bodegraven-Reeuwijkvindt u op pagina
8, 9, 10 en 11
Borefts Bierfestivalinternationaal succes
Liefebbers van speciaal bier konden agelopen weekend hun hart ophalen bij Brouwerij de Molen. Tijdenshet derde Bores Bierestival waren meer dan honderd soorten bier te proeven. Organisator John Brus legt uit: “Voor het estival selecteren we alleen mooie en kwalitatie goede speciaal bieren. En dat wordt gewaar-deerd, want de meer dan tweeduizend bezoekers aan het estival kwamen uit meer dan 36 landen.
De twee eigenaren vanBrouwerij de Molen en es-tivalorganisatoren MennoOlivier en John Brus kwa-men drie jaar geleden ophet idee om een bieresti-val te organiseren. “Er zijnverschillende bierestivalsin Nederland en Europa,maar een bierestival voorkwaliteitsbieren met com-plexere smaken ontbrak.Daarom besloten we zo’nestival zel te organiseren.Als bierbrouwers zijn wealtijd op zoek naar kwali-teitsbieren en hebben weveel contacten met anderebrouwerijen over de helewereld. De ontdekkingendie we doen onthouden ween nodigen we uit voor hetestival.
Van Brouwerij de Molenwaren el soorten bier teproeven en de Nederlandsebrouwerijen Emelisse enSint Christofel Bier warenook op het estival vertegen-woordigd. De andere bierenkwamen van brouwerijenin België, Denemarken,Engeland, Italië, Noorwegenen Zweden.
John Brus:“Promotie van ons eigenbier is zeker niet hetbelangrijkste doel van hetestival. We willen vooraleen gezellig estivalorganiseren voor delieebbers van kwaliteits-bieren.”
BESTE BIERFESTIVAL
“Kwamen er in het eerstejaar nog ruim vijonderdbezoekers, dit jaar moch-ten we meer dan tweedui-zend bezoekers verwelko-men. Promotie voor hetestival is niet nodig, eensimpele mededeling opde website volstaat. Bier-lieebbers weten ons tevinden. Bij de ingang vanhet estivalterrein is goedte zien waar alle bezoe-kers vandaan komen. Opeen grote wereldkaart koniedereen een speld prikkenin het land van herkomst.Engeland, Frankrijk enBelgië waren goed verte-genwoordigd, maar ook inandere delen van de wereldwerden spelden geprikt.“Tientallen Amerikanenzijn speciaal voor dit es-tival overgevlogen”, alduseen trotse John Brus. Ookvertrouwden verschillendeestivalbezoekers hem toedat dit het beste bieresti-val is dat ze kennen. Vol-doende reden voor de orga-nisatoren om volgend jaarhet vierde Bores Bieresti-val te organiseren.
Beeld: Pancras Kuipers 
Burendag op Polderbrink
Zaterdag was de eerste burendag op de Polderbrink in Bodegra-ven. In samenwerking met Douwe Egberts die een flink bedraghad gesponsord, werden er activiteiten georganiseerd als work-shops, doelschieten, veel muziek en ‘s avonds uiteraard eenbarbecue. “Heel erg leuk, ik spreek nu echt buren die ik normaalgesproken alleen maar zie…”, aldus een enthousiaste buur-vrouw die snel verder ging met het regelen van de juiste muziek.Het heerlijke nazomerweer zorgde ervoor dat deze succesvolleburendag tot laat in de avond door kon gaan.
Tekst en beeld: Ruud Kooistra 
Nieuwe antenne voorRadio Bodegraven
Radio Bodegraven is overge-schakeld op de nieuwe anten-ne. Nadat een test had uitge-wezen dat Radio Bodegravenin de hele gemeente Bodegra-ven-Reeuwijk goed is te ont-vangen. Werd afgelopen zater-dag na het nieuws van 10.00uur overgeschakeld op deantenne die een week eerderal bovenop de reclamezuil wasgeplaatst die langs de A12 opbedrijventerrein Broekveldenstaat.De nieuwe antenne is goednieuws voor vooral de bewo-ners van het buitengebied.Ook in Driebruggen, Waarderen Meije is Radio Bodegravenvia de ether op 107.8 Fm nugoed te bereiken.www.rtvbodegraven.nl
 
Kijk op Bodegraven
28 september 2011 - pagina 2
 J. de Kat Begrafenisverzorging Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaarwww.jdekatbegrafenisverzorging.nlGoejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
 

 





College in gesprek met omwonenden Meije 35
De Raad van State (RvS) heeft op 7 september uitspraakgedaan over het beroep dat omwonenden hadden ingesteldtegen het bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied,beter bekend als Meije 35. Naar het oordeel van de RvS is eenbedrijfsbestemming voor dat perceel niet strijdig met het lande-lijke of provinciale beleid. Wel wijst de RvS erop dat de herzie-ning twee technische gebreken bevat. Daarnaast motiveert hetbestemmingsplan volgens de RvS onvoldoende dat de bedrijfs-activiteiten op het perceel Meije 35 niet strijdig zijn met de Natura2000-doelstellingen en motiveert het plan onvoldoende waaromeen serre wordt gelegaliseerd. Het college gaat nu onderzoekenop welke wijze de gebreken kunnen worden gerepareerd.Eén van de verwijten van de omwonenden in de richting van degemeente is, dat zij zich onvoldoende betrokken voelen bij deprocedures rond het gewraakte perceel. In een persverklaringroepen zij het college op om alsnog tot een vruchtbare dialoogover te gaan.Wethouder Hans Vroomen verklaart desgevraagd daar graagtoe breid te zijn. “We hebben al contact met de omwonendenopgenomen en proberen een datum voor overleg vast te stellen.Parallel daaraan loopt het traject waarbinnen wij gaan onderzoe-ken op welke wijze de gebreken kunnen worden hersteld. Onzeinzet is nadrukkelijk dat wij proberen om deze discussie, die alvanaf 1992 speelt, af te ronden en tot een goed einde te bren-gen.” Oud-wethouder Jan Bouwens, die in de pers stelde de uit-spraak van de RvS te betreuren mocht van de omwonenden eenbrief ontvangen waarin hij op een niet mis te verstane wijze werdgediskwalificeerd. Het college is duidelijk ongelukkig met de inde brief gedane uitspraken en verklaarde nadrukkelijk daarvanafstand te nemen.
Tekst: Bert Verver 
Winkelruimte op eersteverdieping
Naar aanleiding van opmerkingen uit de raad gaat het collegevan Burgemeester en Wethouders onderzoeken of het moge-lijk is ook op de verdieping boven winkelpanden een winkel-ruimte in te richten. Die mogelijkheid ontbreekt momenteel in hetbestemmingsplan, zo bleek onder andere in de discussie rondeen mogelijke verplaatsing van de vestiging van Blokker naar deVan Tolstraat. Wethouder Hans Vroomen meldt dat er nieuwegesprekken met Blokker-eigenaar Van Leeuwen zijn opgestart.Doel van deze gesprekken is te kijken of er nieuwe argumentenkunnen worden gevonden om een uitbreiding van het winkelop-pervlak naar de eerste etage te motiveren en te rechtvaardigen.Eén van de argumenten zou kunnen zijn dat de aantrekkings-kracht van het centrum door dit soort maatregelen versterkt zoukunnen worden.
Tekst: Bert Verver 
 ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie
0900-8844 (Als het zonderzwaailicht kan!)
GEZONDHEIDSZORGHUISARTSEN
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.Mw. Bouma, Boesemsingel 81,Bodegraven,0172-530055.Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,Bodegraven, 0172-615868.Dhr. Coes en mw. Van Gils,Bodelolaan 7, Bodegraven,0172-612113.Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,Bodelolaan 7, Bodegraven,0172-612268.Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,Bodegraven, 0172-611522.Mw. Van den Nieuwendijk,Noordstraat 48, Bodegraven,0172-612030.Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff,Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-613388.Dhr. G. Heijden, Plein 1,Zwammerdam, 0172-619229
HUISARTSENPOST
HuisArtsenPost Midden-Holland(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,0182-322488.Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot08.00 uur. Zaterdag, zondag enfeestdagen hele dag. Uitsluitend natelefonische afspraak.
ZIEKENHUIZEN
Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-weg 10, Gouda, 0182-505050.Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Polaner-baan 2, Woerden, 0348-427911.
 APOTHEKEN
LLOYDS Apotheek, Vromade 2,Bodegraven, 0172-617126.LLOYDS Apotheek, Brugstraat 1,Bodegraven, 0172-612031.Dienst Apotheek Midden-Holland(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,0182-698820. Maandag t/m vrijdagvan 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,zondag en feestdagen hele dag.Uitsluitend na telefonische afspraak.
GEESTELIJKEGEZONDHEIDSZORG
GGZ MIDDEN-HOLLAND,0182-563600.
 VERLOSKUNDIGE
Verloskundigenpraktijk Bodegraven,Vrije Nesse 34, Bodegraven,0172-614469.
TANDARTSEN
Dhr. Baas, Kerkstraat 66, Bodegra-ven, 0172-615247.Dhr. Oei, Kievitsheuvel 46, Bodegra-ven, 0172-611968.Praktijk voor tandheelkunde Oranje-laan, Oranjelaan 1a, 0172-611995.Tandartspraktijk van der Heide, PrinsHendrikstraat 12, 0172-611055.Tandartsenpraktijk Goudplevier,Goudplevier 36, Bodegraven,0172-618097.
THUISZORG
Vierstroom, Spoorlaan 2/A,Bodegraven, 0900-9300.Buurtzorg Bodegraven, Noordstraat8, Bodegraven, 06-83214200.PrivaZorg Groene Hart, Meester vanLoostraat 2, Waarder, 030-6365302Zorgpartners Midden-Holland,Ronsseweg 242, Gouda, 0182-712800.Medicorner, Boelekade 1, Gouda,0182-594545.
MAATSCHAPPELIJKEONDERSTEUNING WMO
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,0172–522522.Informatieloket Bodegraven,Rijngaarden 1, Bodegraven, 0172-618709.Maatschappelijke ondersteuningKwadraad, Spoorlaan 2/A,Bodegraven, 0900-1202150.MEE MIDDEN-HOLLAND, Tielweg 3,2803 PK, Gouda, 0182-520333.
OPVOEDHULP
Opvoedbureau Midden-Holland,Spoorlaan 2/A, Bodegraven, 0182-547888.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Bodegraven,Zuidzijde 63, Bodegraven, 0172-613798.Dierenhulp Bodegraven, 0172-611377
KERKEN VRIJDAG 30 SEPTEMBER
Geloofsgemeenschap St. Willibror-dus, St. Willibrorduskerk, Bode-graven
09.00 uur http://www.parochiebodegraven.nl/ 
ZATERDAG 1 OKTOBER
Geloofsgemeenschap St. Willibror-dus, St. Willibrorduskerk, Bode-graven
19.00 uur http://www.parochiebodegraven.nl/ 
RK Parochie Onze Lieve VrouweGeboorte, Meije
19.00 uur http://meijezegveld.rkonline.nl
ZONDAG 2 OKTOBER
Gereformeerde gemeente, Bethel-kerk, Bodegraven
10.00 en 18.45 uur http://www.bethelkerkbodegraven.nl/ 
Gereformeerde kerk vrijgemaakt,Ichthuskerk, Bodegraven
09.30 en 16.30 uur http://bodegraven.gkv.nl/ 
Hervormde gemeente, Dorpskerk,Bodegraven
09.30 en 18.30 uur http://www.hervormdbodegraven.nl/ 
Hervormde gemeente, Bethlehem-kerk, Nieuwerbrug
09.30 en 18.30 uur http://www.hervormdbodegraven.nl/ 
Protestantse gemeente Emmaüs,Ontmoetingskerk, Bodegraven
09.30 uur, jongerendienst http:// pge.nu/ 
Protestantse gemeente Emmaüs,Salvatorkerk, Bodegraven
09.30 uur http://pge.nu/ 
Protestantse gemeente Emmaüs,Lutherkerk, Bodegraven
18.30 uur http://pge.nu/ 
Protestantse gemeente Nieuwer-brug, Brugkerk, Nieuwerbrug
09.30 uur http://www.brugkerk.nl/ 
Pinkstergemeente Morgenstond,Evertshuis, Bodegraven
10.00 uur http://www.morgenstond.org/bodegraven/ 
Vergadering van gelovigen ‘Irene’,Oranjelaan 2/a, Bodegraven
09.45 en 18.30 uur http://www.vergadering.nu/bodegraven-irene/ 
Geloofsgemeenschap St. Willibror-dus, St. Willibrorduskerk, Bode-graven
09.00 uur http://www.parochiebodegraven.nl/ 
DONDERDAG29 SEPTEMBER
• Rijngaarde (B), Zangkoor,09.45-11.30 uur• Wierickehuis (N), Gymnas-tiek, 09.30-10.15 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), ABVB mid-dag, 14.00-17.00 uur• ’t Centrum (B), Lezing hech-tingspatronen, 20.00 uur• Gemeentehuis (Reeuwijk),Vergadering Commissie Ruim-te, 20.00-23.00 uur• De Zon (B), Thirsty Thurs-day, 21.00 uur
 VRIJDAG 30 SEPTEMBER
• Rijngaarde (B), Gymnastiek,09.30-10.15 uur• Rijngaarde (B), Gymnastiek,10.30-11.15 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), Koersbal,14.00-16.00 uur• Rijngaarde (B), Bridge,14.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), Rummikub,Triominos, 14.30-16.30 uur• Rijngaarde (B), Zomerterras,16.00-17.00 uur• De Meent (B), Bruin café,16.00-18.00 uur• Evertshuis (B), Film TheKing’s Speech, 20.30 uur,€ 7,50
ZATERDAG 1 OKTOBER
• Evertshuis (B), Kaasmuseumgeopend, 10-16.00 uur, € 3,00• Streekmuseum Oudheid-kamer (Reeuwijk-Brug),geopend, 10.00-17.00 uur• Infocentrum Hartloper(Reeuwijkse Hout), geopend,11.00-17.00 uur• Evertshuis (B), KPJ-Feest‘What’s your name’, 22.00 uur,€ 6,00
 Agenda
Een overzicht van activiteiten en evenementen in (B) Bode-graven, (M) Meije en (N) Nieuwerbrug. Activiteit of evene-ment aanmelden? redactie@kijkopbodegraven.nl
ZONDAG 2 OKTOBER
• Streekmuseum Oudheid-kamer (Reeuwijk-Brug),geopend, 10.00-17.00 uur• Infocentrum Hartloper(Reeuwijkse Hout), geopend,11.00-17.00 uur• Willibrorduskerk (B), ConcertWoerdens Vocaal Ensemble,15.00 uur
MAANDAG 3 OKTOBER
• Rijngaarde (B), Schilderenolv Harmen Kooistra, 09.30-11.30 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), Handwerkenvoor Rode Kruis, 14-16.00 uur• Hofhuis (B), Klaverjassen,14.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), Country dan-sen, 15.00-16.15 uur• Rijngaarde (B), Schaken,20.00-23.00 uur
DINSDAG 4 OKTOBER
• Rijngaarde (B), Bibliotheek,9.00-10.30 uur• Buren van de Raad (B), Fotoinzameling en fotopresenta-tie van het Rode Kruis His-torische Kring Bodegraven,10-12.00 uur• Rijngaarde (B), Volksdansen,10.30-12.00 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), PCOB ont-spanningsmiddag, 14.30-16.30uur
 WOENSDAG 5 OKTOBER
• Rijngaarde (B), Gymnastiek,10.00-11.00 uur• Rijngaarde (B), Biljarten,13.00-17.00 uur• Rijngaarde (B), KBO Prijs-klaverjassen en sjoelen ofrummikub voor de bekers,14.00-17.00 uur
Concert Popkoor en BorefseZangers
Het Popkoor geeft samen met de Boreftse Zangers op zaterdag8 oktober een concert in het Evertshuis. Het in 2007 opgerichtepopkoor staat onder leiding van Sjaak Warnaar en bestaat inmid-dels uit zeventig leden. Op het repertoire van het popkoor staannummers van onder andere Marco Borsato en Michael Jackson.Het zang- en shantykoor De Boreftse Zangers is in oktober 2010opgericht. Zij brengen oer-Hollandse en echte shanty liedjes tengehore. Na afloop van het concert, dat om 20.30 uur begint, isiedereen welkom in de foyer voor een swingende after-party metmedewerking van Big Band ‘Keep On Going’ van Eef van Breen.Toegangskaarten voor het concert kosten € 10,00 (inclusief con-sumptie) en zijn verkrijgbaar bij het Evertshuis.
Igor Krulsnor in Evertshuis
Kindercabaretier en goochelaar Igor Krulsnor staat aan de top, opeenzame hoogte. Gelukkig komt hij vanuit zijn geliefde Verwegistannaar Nederland om kinderen en hun ouders een prachtige middag tebezorgen. Hij voert trucs uit die nog nooit eerder buiten zijn geboorte-land zijn vertoond, zoals het met geboeide handen leeg eten van eenbord spaghetti. Igor kan het! Na afloop van de voorstelling geeft Igoreen korte workshop, hiervoor is beperkt plaats. De familievoorstellingen workshop zijn op zaterdag 8 oktober om 14.00 uur in het Evertshuisin Bodegraven. Toegangskaarten kosten € 8,00 per stuk.
www.evertshuis.nl 
 
Kijk op Bodegraven
28 september
2011 - pagina 3
steenoven-collectie
uienruier
meergranenr
mais bloe 
tijgerbr

it energy meel brood 
 
maisano poldeli 
bot
tos ze 

 volkoodje
spelt
 
dje
meetijger 
knipsjes bol 
 
Prins Hendrikstraat 4BodegravenWinkelcentrumBroekveldenBodegravenMiereakker 12ReeuwijkWinkelcentrumMolenvlietWoerdenKalverstraat 12 bHarmelen
Ko van Daalen
 
de
Echte 
Bakker 
 
,
 ,
uit onze
Pain du monde
, echt steenoven broodmet ’n mediterrane inslag. Gevuld met olijven,feta kaas en iets kruiden. Glaasje wijn erbijen…… mmmmmm
 
v  
a
 
k
 o
 
  v
a
  n
 
   d
   a
    a
       l
     e
     n 
2,55
heel
SBAB een jaar actief voorbinnen- en buitensport
De Stichting Beheer Accommodaties Bodegraven (SBAB) beheert, op verzoek van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, sporthal De Sporthoeve, Sportcentrum De Kuil en de gymzalen in Bodegraven en Nieuwerbrug.Hetty Veerman, voorzitter van de SBAB legt uit wat de SBAB, die nu één jaar bestaat, precies doet. “Het bestuur houdt zich, naast het onderhoud van de gebouwen, vooral bezig met het exploiteren van de sport-accommodaties. Dus hoe krijgen we die zalen goed gevuld met sporters en sportverenigingen.
“In de huidige samenstel-ling zijn we sinds 1 oktobervorig jaar bezig. We zijnontstaan uit twee aparteorganisaties, de SBAB en deStichting Zwembad Bode-graven. We zijn samenge-gaan onder de naam SBAB.De gemeente zag dat ervoordelen waren in het inelkaar vlechten van dietwee stichtingen. De con-crete aanleiding was debouw van de nieuwe sport-zaal bij zwembad De Kuil.Dat heet straks samenSportcentrum De Kuil, eenmooie mix van binnen-en buitensport. We heb-ben met de gemeente eennieuwe huur- en exploita-tieovereenkomst ageslotendie tot 2014 geldig is.”
Hoe is het bestuur van deSBAB samengesteld? 
“Het bestuur vormt eenprima team. We kendenelkaar van te voren niet,maar het is een heel leukkoppel geworden metelkaar. We vullen elkaarongelooijk aan. PietKruit is de penningmees-ter en plaatsvervangendvoorzitter. Piet is allrounddeskundig en kan over-al invallen waar dat nodigis. Sia Koster is secretaris.Joost Rooms is algemeenbestuurslid en deskun-dig in personeelszaken; inhet dagelijks leven is hijhumanresourcesmanagerbij een heel groot bedrij.Dan is er nog algemeenbestuurslid Marga Bonen-schansker, zij hee eenjuridische achtergrond.Zel ben ik interim project-manager bij zorginstellin-gen en ben in Bodegravenook jarenlang in de politiekactie geweest.”
Wat is er met de usie ver-anderd? 
“De binnensportaccom-modaties en het zwembadhadden elk een bedrijs-leider. Na de usie wer-ken we met één manager,Mijndert van der Haven,die zich net als de anderemedewerkers, met hart enziel inzet. We proberen deuncties van het midden-kader van de twee organi-saties in elkaar te vlechten.We hebben één centraalinkooppunt, zodat het inko-pen e ciënter gebeurt, dathee een besparing opgele-verd. Het is ons ook geluktom de wachtlijst voorzwemles voor een grootdeel op te hefen. Sinds ditseizoen hebben we zwem-lessen op zaterdagoch-tend en privélessen. Wekijken met de medewer-kers waar zij het beste ophun plek zijn. We probereneigen medewerkers op teleiden om zwemlessen tegaan geven. Wat dat betrestaan we nog maar aan hetbegin.
Wanneer wordt de sport-hal van de Kuil geopend? 
“De o ciële openingvan de nieuwe sporthalvindt plaats op donder-dag 13 oktober. De o -ciële ingebruikname vanhet gebouw is op 29 okto-ber met demonstraties vantopturner Jefrey Wammes.We willen straks, met diemooie nieuwe zaal erbij,graag sportevenementengaan organiseren, waar-bij de sporters zowel bin-nen als buiten terecht kun-nen. We kijken ook hoe wein het sportcentrum meerdingen voor ouderen kun-nen organiseren. Dat doenwe niet zel, we zijn alleenmaar een exploitatiestich-ting, maar we kunnen welde verenigingen stimule-ren om dat te gaan doen.We zijn nu bijvoorbeeld ingesprek met Green HealthCentre o mensen die daaraan tness doen ook iets inhet water met tness wil-len doen.’
Nog meer veranderingen? 
“Sinds 1 september exploi-teert Vork de kantine vanDe Sporthoeve. Voor-heen deden we dat meteigen medewerkers. Vorkzit vlakbij in de Vroma-de en had al vaker gezegdbelangstelling te hebbenvoor de horeca in De Sport-hoeve. De sportkantine wasalleen open als de sport-hal open is, dat is nooitrendabel. Vork hee onzetwee medewerkers over-genomen. De horeca in hetzwembad blijven we zel doen.”
Hoe ziet de toekomst voorde SBAB er uit? 
“In Reeuwijk is de binnen-sport en het zwembad inbeheer bij Optiesport. Datcontract loopt tot 2014.Ons bestuur is gevormdmet een tijdelijk karak-ter tot 2014. We zijn eengeuseerde gemeente enop den duur zal een keuzegemaakt moeten wordenhoe de gemeente het totaalvan de sportaccommoda-ties wil gaan beheren. MetReeuwijk erbij wordt hetdan een organisatie metzo’n veertig, vijig manin dienst. Dan moet je weltoegroeien naar een orga-nisatie met een directeur,een proessioneel manage-ment, en niet meer wer-ken met een vrijwilligers-bestuur.”
Tekst en beeld: Narda Rebel 
Vervoer van deur tot deur innieuwe bus
Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur neemt opwoensdag 28 september de nieuwe bus in gebruik. Burgemees-ter Christiaan van der Kamp maakt de weg bij Rijngaarde vrij,zodat een aantal trouwe passagiers als eersten een ritje met debus kunnen maken. De in april 2005 opgerichte stichting biedtop weekdagen laagdrempelig, aanvullend sociaal vervoer voorouderen. Om hen zolang mogelijk onafhankelijkheid te biedenen een isolement te voorkomen. De stichting ontvangt geen sub-sidies en wordt gerund door zo’n vijftig vrijwilligers. Chauffeurs,begeleiders en meldpuntmedewerkers iedereen doet de werk-zaamheden vrijwillig. In de afgelopen zes jaar zijn er in Bodegra-ven, Meije en Nieuwerbrug bijna 50.000 ritten uitgevoerd en heeftde bus ruim 120.000 kilometer gereden. Hoog tijd om de oudebus te vervangen.In het artikel over de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven(SWOB) in de Kijk op Bodegraven van 21 september 2011staat ten onrechte vermeld dat de Stichting Bodegraven Ver-voer van Deur tot Deur onder de SWOB valt. Dat is niet hetgeval. De stichting is in 2005 ontstaan vanuit de SWOB, maaris een geheel zelfstandige stichting.


 
 
 
op alle bloeiende vaste planten

 
 
 
op alle olijven

 
 
 
op alle niet-bloeiende vasteplanten

 
 
 
op alle kuip-oranjerieplanten

 
 
 
op alle eenjarige planten
Geldt niet voor bestaande aanbiedingen.


                            


Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
John Jacobs liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->