Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Sep 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
Sygn. akt I CK 747/04
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 25 maja 2005 r.Sąd Najwyższy w składzie :SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący)SSN Maria GrzelkaSSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)
Protokolant Anna Matura
w sprawie z powództwa Waldemara K. - Mansion & House Nieruchomościw W.przeciwko "Manor House Corporate Properties" Spółce z o.o. w W.o zakazanie,po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 25 maja 2005 r.,kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnegoz dnia 9 marca 2004 r.,
 
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę dowiApelacyjnemu do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia okosztach postępowania kasacyjnego.
UzasadnieniePowód Waldemar K., prowadzący działalność gospodarcpod nazwą „Mansion & House Nieruchomości Waldemar K.”, wniósł o zakazanie pozwanejSpółce z ograniczoną odpowiedzialnością Mansion & House Corporate Propertiesz siedzibą w W. ywania w obrocie gospodarczym oraz oznaczeniuprowadzonego przedsiębiorstwa słów „Mansion & House” oraz nakazanie tejSpółce zamieszczenia w „Gazecie Wyborczej” w dodatku „Nieruchomości”,w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia, ogłoszenia następującejtrci: „Zard Spółki z o.o. Mansion & House Corporate Properties wyrażaubolewanie i przeprasza Pana Waldemara K. za świadome i umyślne naruszenie jego wyłącznych praw do znaku towarowego Mansion & House”.Pozwana, która zmieniła oznaczenie firmy najpierw na „Mansion HouseCorporate Properties Spółka z o.o.”, a następnie na „Manor House CorporateProperties Spółka z o.o.”, nie uznała powództwa.d Okgowy wyrokiem z dnia 19 lutego 2003 r. nakazał pozwanejzamieszczenie w „Gazecie Wyborczej” w dodatku „Nieruchomości”, w terminie 2tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia, ogłoszenia o następującej treści:„Zarząd Spółki z o.o. Manor House Corporate Properties – poprzednio działający jako Mansion & House Corporate Properties sp. z o.o. – wyraża ubolewanie iprzeprasza Waldemara K. za świadome i umyślne naruszenie jego wyłącznychpraw do znaku towarowego Mansion & House”, a w pozostałej części oddaliłpowództwo. Orzeczenie to oparte zostało na następujących ustaleniach.Decyzją z dnia 18 sierpnia 2000 r. zarejestrowany zostw UrdziePatentowym na rzecz powoda znak towarowy słowno-graficzny „Mansion & House”i na zarejestrowany znak towarowy powód otrzymał świadectwo ochronne. Znaktowarowy zostzarejestrowany m.in. dla usług reklamowych w zakresie
2
 
nieruchomości, usług agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami,pośrednictwa (konsultingu) w zakresie inwestycji nieruchomości. Pozwana, któraprowadziła działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, w ogłoszeniachprasowych dotyczących inwestycji na rynku nieruchomości eksponowała pierwszesłowa z oznaczenia jej firmy – „Mansion & Mouse”.W tych okolicznościach Sąd Okręgowy uznał, ze pozwana dopuściła sięnaruszenia praw powoda z rejestracji znaku towarowego poprzez bezprawneużywanie podobnego znaku w obrocie gospodarczym, co mogło powodować wśródczęści odbiorw ąd polegacy w szczególności na skojarzeniu usługświadczonych przez powoda i oznaczonych zarejestrowanym znakiem towarowym,z analogicznymi usługami pozwanej. Świadome ywanie przez pozwaną w oznaczeniu jej firmy oraz w ogłoszeniach prasowych i reklamach słów „Mansion& House”, będących częścią zarejestrowanego znaku towarowego i to pomimowystosowanego przez powoda wezwania do zaniechania takiego działania,uzasadniało nakazanie pozwanej zamieszczenia żądanego ogłoszenia w prasie.Natomiast dokonana przed wyrokowaniem w sprawie zmiana przez pozwaną oznaczenia firmy jej przedsbiorstwa, wyłączyła możliwć uwzgdnieniapierwszego żądania pozwu.Apelację pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego Sąd Apelacyjny oddaliłwyrokiem z dnia 9 marca 2004 r. Sąd ten zaaprobował stanowisko Sądu pierwszejinstancji co do bezpodstawności, w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 31 stycznia1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.; dalej – „u.z.t.),używania przez pozwaną znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda.Wyrażając pogląd, że dla odmowy udzielenia ochrony zarejestrowanemu znakowitowarowemu nie jest konieczne uprzednie unieważnienie prawa do rejestracji, jeżelipozostające z nim w kolizji prawo do oznaczenia przedsiębiorstwa korzysta zpierwszeństwa, nie podzielił jednak obrony pozwanej. Uznał, że pozwana nieodwołała się do swych własnych praw przedsiębiorcy do używania dla oznaczeniafirmy słów „Mansion & House”, ale wskazała na naruszenie praw innych podmiotówdo nazwy zawierającej te słowa, a mianowicie spółek cywilnych, które je używały, aktóre nie są poprzednikami prawnymi pozwanej. W związku z odwoływaniem sięprzez pozwaną do dobrych obyczajów i uczciwości kupieckiej zwrócił przy tym
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->