Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by daleximpex

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: daleximpex on Sep 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2011

pdf

text

original

 
S.C...................................................
SE APROBĂ,DIRECTOR GENERAL,VIZAT,CONS.JURIDIC,
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 
a contractului de achiziţie publicăpentru MOBILIER DE BIROU 
CUPRINS:
SECŢIUNEA I INFORMAŢII GENERALE SECŢIUNEA II INSTRUCŢIUNI PRIVIND DATE LIMITĂ DE PARTICIPARE SECŢIUNEA III CERINŢE DE CALIFICARE SI SELECŢIE SECŢIUNEA IV CAIETUL DE SARCINI SECŢIUNEA V INSTRUCTIUNI PRIVIND PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂSECŢIUNEA VI CRITERIUL DE ATRIBUIRE APLICAT OFERTEI CÂŞTIGĂTOARSECŢIUNEA VII UTILIZAREA CĂILOR DE ATAC SECŢIUNEA VIII CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII SECTIUNEA IX FISA DE DATE ACHIZITIE SECTIUNEA X FORMULARE 
 
 
 SECTIUNEA IA. INFORMAŢII GENERALEA.1.1. Denumirea autorităţii contractante.......................................................................................................................
Mijloace de comunicare: prin poştă, prin fax şi e-mail.
A.1.2. Procedura de atribuire:
LICITATIE DESCHISA
A.1.3
.Valoarea maxima estimata a procedurii de atribuire :
 
de (157 000 EURO - 4.1902lei/euro) 657 861 lei fara TVA.
 SECTIUNEA IIB. INSTRUCŢIUNI PRIVIND DATE LIMITĂ DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂB.1.1. Orice operator economic interesat poate solicita documentaţia de atribuire începândcu data de......................................B.1.2.
S.C. …………………………..
 
pune la dispoziţia solicitantului documentaţia de atribuire întermen de maxim 1 zi de la primirea solicitării.Documentaţia de atribuire poate fi accesată direct şi nerestricţionat în fişerul electronicdisponibil în SEAP, sau se poate solicita în scris sau prin fax de la adresa ...........................,numărul de telefon ....................., fax ............................., email ...........................Documentaţia de atribuire este prezentată si pe suport hârtie si se poate obţine de la sediulunităţii. La solicitarea furnizorului se poate pune la dispozitie documentatia de atribuire pe e-mailsau CD .
B.1.3.
Clarificările privind documentaţia de atribuire se pot solicita până la data de
...........................B.1.4.
S.C. ……………..
 
va comunica clarificările solicitate în termen de 1 zi lucrătoare de la datasolicitării, dar cu cel puţin 3 zile înainte de data depunerii ofertelor.
B.1.5 Data limită de depunere a ofertelor este..........................ora ....................B.1.6. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul
.S.C……… , adresa: Str.........., nr. ........., indata de
........................ora .........................
Numărul de telefon ......................, telex, fax ......................., email ........................
SECTIUNEA IIIC. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIEC.1. Situaţia personală a ofertantului;C.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;C.3. Situaţia economică şi financiară;C.4. Capacitatea tehnică şi profesională;C.5. Standarde de asigurare a calităţiiC.1. Situaţia personală a ofertantului
 
; 
S.C................................. va exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţiepublică orice ofertant care se află în una din situaţiile următoare: 
C. 1.1)
este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindicsau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii saueste într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
C.1.2)
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute laC.1.1). 
C.1.3
) nu şi-a îndeplinit obligaţiile
 
de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurărisociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederilelegale; 
C.1.4
) a fost condammnat în ultimii trei ani, prin hotărare judecătorească definitivă a unei
2
 
instanţe judecătoreşti pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comitereaunei greşeli în materie profesională; 
C.1.5)
prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate, în legătură cu situaţiaproprie aferentă cazurile prevăzute la C.1.1) – C.1.4)
C.1.6)
Agentul economic va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere semnată dereprezentantul legal al ofertantului privind egibilitatea. Formular A.
C.1.7)
Declaraţie privind neîncadrarea în sitaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006.Formular B.
 C.1.8
) Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal al ofertantului prin carese confirmă îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat ( sănătate, pensii , şomaj), completată conform
Formularului 
B1, din secţiuneaFormulare -
în original.
C.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionaleOfertantul va prezenta:C.2.1.)
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă TribunalulTeritorial, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, din care să rezulte;- obiectul de activitate al ofertantului include produsele care fac obiectul procedurii;- nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 64/1995 privind reorganizarea sauprocedura lichidării judiciare (faliment) sau că societatea se află în incapacitate de plată.
C.3. Situaţia economică şi financiară.Ofertantul va face dovada situaţiei economice şi financiareC.3.1)
Cifra medie de afaceri (formular B2) 
C.4. Capacitatea tehnică şi profesională se va dovedi cu următoarele:
 
C.4.1.)
Declaraţie privind lista principalelor livrări de produsele medicamentoase în ultimii treiani, conţinân valori, perioade de livrare şi beneficiari . Formular C1.
C.5. Standarde de asigurarea calităţii
 
C.5.1)
Se vor prezenta copii certificate care atestă implementarea la producător a sistemului decalitate ISO 9001 sau echivalentul.DIRECTORIntocmit, 
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->