Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23266, 28.9.2011]

Oslobođenje [broj 23266, 28.9.2011]

Ratings: (0)|Views: 209 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 28. 9. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.266Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Bez dogovora u Gradskomvi je}u
 SDA i HDZBiH uborbi za Mos tar
6-7. strana
Svi }e bitivra}eni iz Bel gi je
Ahme to vi} u Od`aku,Grada~cu i Modri~i
2. strana
El vira Abdi} - Jeleno vi}
Za mog ocanema pravde
5. strana
NOVABLOKADASARAJEVA
Nelegalan{trajkradnikaGradskogsaobra}aja
 BRIGAGras je Vladinopreduze}e, ali onani je du`na vodi ti brigu o upla ti doprinosa i pla ta njego vim uposlenicima, ka`e premijer Kantona Sarajevo FikretMusi}
Repriza6. aprila 2009.
2-3. strana
Pono vo po tekla krv na Koso vu
14. strana
Pucnji,suzavac i{ok-bombe
 
Rafineri janaf te BosanskiBrod
Kona~nokrenuobenzin Euro 5
21. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
2
U @I@I
MINISTARCIVILNIHPOSLOVASREDOJENOVI]
VIJESTI
Upozorenje iz Bruxellesa ni je bespo trebno
Ministarci vilnihposlo va BiH Sredo je No vi}smatra da se gra|ani ne treba ju pre vi{epla{itiupozorenja EU o mo- gu}emukidanjuvizneliberalizaci je, ali da isto vremeno ne trebamisliti ni kako  je to bespotrebnoupozorenje. No vi} je  ju~ernaglasiokakoEvropane}eblago- naklonogledati na azilanteko jidolaze iz BiH i zemaljaokru`enja,i na taj na~inugro`avativlastitubezbjednost i sis- temko ji u evropskojza jednicigodinama unkcioni{e. - Moj posljednjibora vak u Bruxellesu, kada sam razgo varao sa nekimministri- ma EU i zapadnogBalkana, zorno je ukazi vao na potrebe da BiH preduzme dodatnemjerekako bi se spri je~ilo da ve- likibrojazilanata iz BiH tra`istatusunu- tar EU, rekao je No vi}.- Ni jekorisno ni dobro da prebacu je- moodgo vornostjedni na druge i go vori- mo da su azilanti iz Srbi je ili Hrvatske,ili biloko jesusjednezemlje,i la`no se predstav lja ju da su iz BiH. Naj ve}atrage- di ja za gra|ane BiH i zemalja u regionu bila bi ukidanjebezviznogre`ima sa ze- mljama[engenskogsporazuma. Mi bi- smotadapotpunodo{li na crnulistu u Evropi i u svi jetu i ne vje ru jem da bi u na- rednih pet ili desetgodinamogli da se  vratimo sa te liste, rekao je No vi}. On je, tako|er, upozorio da parlamen- tarci ne bi smjeli ad hoc rje{a vatipita- njazakona o identiikacijskimdoku- mentima. - To jedanpaketko jida je apsolutnusigurnostgra|anima BiH,  jer je klju~no za svakuzemlju da kvali- tetnori je{iidentiikacijskadokumenta. Igrati se zakonima u parlamentuni jeko- rek tno, kazao je No vi}.
J. F.
Bezviznire`im za gra|aneBosne i Hercego vineni jeugro`en. Ovo je  ju~erizja vioSadikAhmeto vi}, minis- tarsigurnosti BiH, u Od`aku, nakon sastanka sna~elnicimaop}inaOd`ak, Grada~ac i Modri~a. MinistarAhme- to vi} je posjetioOd`akkako bi poraz- go varao sa predsta vnicimalokalnih  vlasti s obziromna to da su sa ovihpo- dru~ja, u posljednjimjesec,72 gra- |aninana{ezemljezatra`ilaazil u ze- mljamaEvropskeuni je.
 [te tnopona{anje
“Dobili smo pismokomesarke za unutra{njeposlo veEvropskeuni je u ko jem je nagla{enmanjiprilivazila- nata iz BiH. Ta akti vnost je alarmira- lavlasti u Belgi jiko je su zatra`ile od Evropskekomisi je da uputezahtje ve zemljamazapadnogBalkana. U tom pismunemanikakvihri je~iko je bi zna~ileukidanjebezviznogre`ima, ali od nas se tra`i da identifku jemo probleme. Iz tog razlogado{li smo na teritorij sa ko jeg su u proteklimjesec 72 na{adr`av ljaninaoti{la u Belgi ju“, istakao je Ahmeto vi}. Prilikomsastanka sna~elnicima,  Ahmeto vi} je dogo vorio da se pokre- nuakti vnostikako bi se zausta vio trendodli vagra|ana iz na{ezemlje. Tako|er, predsta vnicivladeBelgi je istimpo vodombora vit}e danas u na{ojzemlji.“Na~elnici su upoznati sa ovim problemom i u ovu problematiku uklju~ene su i policijskeagenci je. Si- guran sam da }emoidentifcirati sve one, ukolikobudeposto jalaika- kvaindici ja, da neko iz kriminalnih miljeasto ji iza ovog i da zloupotre- blja vagra|anekako bi ih pre veo  van granica BiH”, naglasio je on. Poruka sa sastanka, premaAhme- to vi}evimri je~ima, jeste da na{i gra|aniniti po jednomosno vu ne ispunja va juuslo ve za dodjelji vanje bora vi{ne ni radnedozvole, te da, ukoliko i daljebudupoku{a vali to os- tvariti, samo}e nani jeti{tetusebi, ali i na{ojdr`avi.“Razli~itproflosobazatra`io je azil. Tu ima i onihko ji su imalizapo- slenje i dobroekonomskista jali“, po jasnio je on. Ahmeto vi} je kazao da }e svi oni ko ji su zatra`iliazilbitivra}eni u BiH. “Kada}e ti ljudibitivra}eni,ne za-  visivi{e od nas, ali ~im vladaBelgi-  jeza vr{iprocedure,mi }emoposla- tiavion po na{edr`av ljane. Pono vo napominjem da svi oni ko jizloupo- treblja va jubezviznire`imne}eos- tatineka`njeni i sankcionisat}emo takvepo jedince. Mi }emonjiho vim po vratkompokazationimako jiima-  jutakvenamjere da ih tamo ne ~eka ni radna ni bora vi{nadozvola“, ista- kao je Ahmeto vi}.FadilIm{iro vi}, na~elnikOp}ine Grada~ac, kazao je kako u ovojop}ini nisuimalipri jav ljenihslu~aje va da su mje{tanitra`iliazil u zemljama EU. “Lokalnaza jednicamo`euraditi mnogo. Tu, pri jesvega, podrazumi-  je vamstvaranjeambi jenta za bolji `ivot. Kadabudemoimalipodatke o eventualnimazilantima, razgo varat }emo snjimai vidjetikako im mo- `emopomo}i“, naglasio je Im{iro vi}.
Ozbiljanposao
Ljudiiz ~etrdesetakporodica s podru~jaop}ineOd`akzatra`ili suazil, a na~elnikOp}ineLukaJuri}is- takao je kakosadapredsta vnikelo- kalnihvlasti~ekaozbiljanposao. “Tu ima ljudiko ji su izuzetno imu}ni,ali i onihko ji su korisniciso- ci jalnepomo}i. Ima jo{ onihko ji su `eljelioti}i. Smatram da je ovo smi{- ljenaakti vnost iz kriminalnogmiljea, te da oni to radezlonamjerno. Inor- mi{uljude da ih tamo~eka ju med i mli jeko, a zapra vo se ne radi o tome, {to je op}epoznato. Sada mi mora- moprekomedi ja,ali i mjesnihza je- dnica,da jo{ boljeupoznamo gra|ane o ~emu je zapra vori je~“, na- glasio je Juri}.
 S. HUREMOVI]
Ahmetovi} u Od`aku, Grada~cu i Modri~i
 Svi }e bi ti vra}eni iz
Belgi je
Ministarsigurnosti BiH s na~elnicima dogovorio da se pokrenuaktivnosti kako bi sezaustavioodliv gra|ana iz zemlje
NEMA MEDA I MLIJEKA  Sma tram da je ovosmi{ljena akti vnost iz kriminalnog miljea. Informi{u ljude da ih  tamo ~eka ju med imli jeko, a zapra vo se ne radi o tome, ka`e Juri}
Nakon6. aprila2009. i {traj- karadnikaGradskogsao- bra}aja na Dan oslobo|enjaSara je va, njego vegra|ane i  ju~er je nespremnedo~ekala istasituaci ja, pa ih je ve}ina na posao i u {koluoti{lapje{ke. Tako}e,po svemusude}i, bi- ti i danas. Uprkospo~etkupre- go vora sa ~lano vimaVlade KS-a, {trajka~kiodborSindika- takomunalnepri vredeKJKP Grasdonio je odluku, u no}i sponedjeljka na utorak, o nele- galnoj/nena jav ljenojobusta vi  ja vnogpre voza. Ju~er je po vo- domblokadegradaodr`ana i hitnasjednicaVladeKantona Sara je vo, ko ja je prekinuta, da bi neki od njenih~lano vaoti- {li u Gras,te tamopoku{ali izna}irje{enjako jima bi se {trajkprekinuo. Na koneren- ci ji za medi je, po prekidusje- dnice, premi jer KS-a Fikret Musi}kazao je kako se mora osiguratiminimumdjelatnos- ti u Grasu, uz nadu da }e “sveovo bitijednaru`naepizoda“.
Hladnegla ve
- Trebamorazgo varatihladne gla ve o problemimako je smo zatekli i ko jitra judugi niz godi- na. Kada je ri je~ o sada{njoj upra viGrasa, u~injen je po- mak, ali nedo voljan. Danas se “slu~ajno“ zatvara i konkurs za direktoraGrasa, ima indici ja da se dio radnikapreduze}aba-  vikadrov skompolitikom, a drugi dio tenderima. Niko od toga ne bje`i, kazao je Musi}. Kada su u pitanjuzahtje vi sindikalista, Musi} je istakao kakoGrasjesteVladinopredu- ze}e, ali da ona ni jedu`navo-ditibrigu o uplatidoprinosa i platanjego vimuposlenicima. - Na{e je da im osiguramo uslo ve da to zarade, napo- menuo je premi jer KS-a. Ministarprometa i komuni- kaci ja KS-a HarisLuli}kazao  je kako je Grassustiglaot- platarani jepodignutihkredi- ta, da su milioniizdva jani za  vozila, a da samigra|animo- guvidjetikoliko je u vozila i ulo`eno.- Nemamopo vratnuinor- maci jugdje su za vr{ilasredstva nami jenjena za doprinose. Za- klju~no sa 31. decembrom2010, Gras je imao22 milionaKM duga, oko sedammiliona za energente i vi{e od 20 mili- ona po osno vudoprinosa. Ono {to se iz Grasatra`ijeste da vra- timo|a~ke, studentske, penzi- onerske i drugekartepo vla{te- nihkategori ja na iznos od 53 KM, {to mi nismospremniura- ditiprekono}i, jer ova Vladani-  jedalasub venci jenikome, na- glasio je Luli}.Premi jer i resorniministar istakli su kako je u prvojpolo-
Repriza6
Gras je Vladinopreduze}e, ali ona ni jedu`na  voditibrigu o uplatidoprinosa i platanjego vim uposlenicima, ka`eMusi}
Uz karteGrasa,gra|anii{lipje{ke, Centrotransom i taksi jem
NOVABLOKADASARAJEVA
 
Gradona~elnikAli jaBehmen
Kazne za kr{enje Zakona o {trajku
“U preduze}eGras bih uveopri vremenumjeru. To je ja-  vnaslu`ba i ne mo`e se mimozakona{trajkorganizo va- ti na na~in na ko ji je organizo van i do vestigla vnigrad BiH i njego vegra|ane u kolaps. Tu su potrebniradikalni, naj- radikalni jipotezi. U tom preduze}u su jakoizra`enigru- pno-svo jinskiodnosi. To je, ipak, dr`a vnaimo vina, gdje dr`avauprav ljasvo jimkapitalom na na~inko jimo`e i ko-  jiostvaru je. Dr`avatreba, u ovomslu~ajuKanton, po mom sudu, preduzetinajradikalni jemjere,od fnansijskepo- tpore do ka`nja vanjaonihko jikr{eZakon o {trajku“, ka - zao je gradona~elnikAli jaBehmen.
Mr. B.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
3
U @I@I
NIKOLA[PIRI] @IVKOBUDIMIR PUDARI] I HELEZ EMINEBOZKURT
Vri jeme je da BiHprohoda sama
Predsjeda va ju}iVi je}aministara BiH Nikola[piri}odr`ao je preda vanje u Na- cionalnompres-klubu u Washingtonu, gdje je go vorio o aktuelnojsituaci ji u BiH i regionu, kao i mogu}nostimadaljegra- zvo ja tog di jelaEvrope. Naglasio je da BiH iza sebe ima te`akperiod pun izazo vato- komko jeg joj je bilapotrebnapomo} i podr{kame|unarodneza jednice. “Sad nam je potrebno da me|unarodnaza je- dnicaprepozna i shvati da je stvorenave- likadozame|usobneza visnosti i da je vri-  jeme da BiH budedozvoljeno da proho- dasamostalno“, istakao je [piri}.
Ide ja o dis triktu Bosanska posa vina
PredsjednikFBiH@iv koBudimirbora-  vi u Washingtonugdje se susreo sa zva- ni~nicimaStateDepartmenta, Nacional- nogvi je}a za sigurnost te s predsta vnici- maiseljenika iz BiH i Hrvatske. Razgo va- raoje s direktoricomureda za ju`nu i sre- di{njuEvropu pri StateDepartmentu JenniferBrush i tom prilikomizniosvo-  jevi|enjemogu}nostipobolj{anjastanja u BiH, izni jev {ijoj ide ju o preustro ju Bosanskeposa vine. “U distriktBosanska posa vinau{ao bi dio op}inako jesadapri- pada juFBiH, {to bi isto vjetno, kao i RS- u, smanjilonjezinteritorij“, kazao je.
O problemima in valida otvoreno
PotpredsjednikFederaci jeBosneiHer- cego vineSvetozarPudari} i federalnimi- nistar za bora~kapitanjaZukanHelez razgo varali su ju~er s predsta vnicimaSa-  vezaratnihvojnihin valida sa stopostotnim in validitetom. Temasastankabili su pro- blemiin validnihosobaokupljenih u tom sa vezu. Oci jenjeno je da je potrebanpar- tnerskiodnos i otvorenrazgo vor na rje{a-  vanjuproblemako ji su kruci jalni ne samo za Sa vezratnihvojnihin valida sa stopos- totnimin validitetomko jiokuplja150 ~la- no va,ve} generalno za udru`enjako jaoku- plja juosobe s in validitetom u FBiH.
Ispravljanje nepravde
Poslanica u Evropskomparlamentu i glasnogo voronica za BiH soci jaldemo- krata u EvropskomparlamentuEmine Bozkurtizrazila je zado voljstvozbogodlu- keUsta vnogsuda BiH o nalogure vizi jeZa- kona o dr`av ljanstvu. “Ni jepra vedno da ljudiko ji su protjerani iz svo jihdomo va jo{  vi{ebuduotu|eni. Sama~injenica da bi moralibiratiizme|u bh. i drugogdr`a- ljanstva2013. godine, do vodi bh. di jaspo- ru u te{ku i nepra vednusituaci juko jutre- bami jenjati{to pri je. Oni nisunapustili svo judr`avuzato{to su htjeli, negozato {to su morali“, smatraBozkurt.  vini ove godineGras zabilje`io dug od deset miliona KM, ali da su na- prav ljeneu{tede, naro~itokada  je u pitanjupotro{njagori va. Na`alost, podaci sa terena i `albeSarajli ja,ove u{tede bi mogliobjasnitikroz~injenicu da je od po~etka2011. brojautobusaKJKPGras u prome- tu pao sa 95 na oko 60, a jo{ go-rasituaci javlada u minibuskom  vidupre voza, gdje je ispra vno tek nekihdesetakvozila. Nakontoga, ministarLuli} oti{ao je u Gras na nasta vakpre- go vora, iako su iz Vladeinformi- saliGras da bi zaostaleplatera- dnicimatrebalebitiupla}ene do petka, te da }e im urgentno bitiri je{enproblem oko ovjere zdrav stvenihknji`ica.U prostori jamaGrasaprego-  varali suministarLuli}, predsje- dnikSkup{tineGrasaHamdo Kari}, predsjednik{trajka~kog odboraSenadSilajd`i}, te v.d. direktorGrasaAjdinKobili}, ali radnicisuzatra`ili od premi je- raMusi}a da se pridru`iprego-  vorima, na vode}i da ministar nemaovlasti da ri je{injiho ve probleme.Po za vr{etkusas- tanka u Grasu, sino}je nastav - ljenavanrednasjednicaVlade KS-a u vezi sa zahtje vimapred- sta vnikaovogpreduze}a.
Bez garancija
SjednicaVlade se za vr{ila sino} u 23.15 sati, nakon~ega su na sastankuostalipremi jer, ministar i predsjednikSindi- kataAdnanHimzani ja. I po- redobe}anja u uplatidoda- tnih 100.000 KM za osposob- lja vanjevoznogparkaGrasa nisudategaranci jeo obusta-  vi{trajka u ovompreduze}u. [trajkradnikaKJKPGrastra-  ja}e,ako treba,i godinu,sve dok se ne da jukonkretnega- ranci je za rje{enjenagomilanih problema u ovompreduze}u, kazao je SenadSilajd`i}, pred- sjednik[trajka~kogodbora. Saop{tenjem se oglasio i Centrotrans-eurolines, u ko-  jem se “zahtije va od nadle`nih poduzimanjerazumnih i raci- onalnihmjera s ciljemspre- ~avanjaovakvogpona{anja“ radnikaja vnogpreduze}a. “Uvo|enjezdra vekonku- renci je, kao jedan od prvih preduslo va za sanaci juovog stanja, oba veza je nadle`nih organaKantonaSara je vo, ko-  japroisti~e iz nekolikoodluka Konkurencijskogvi je}a BiH, sudskihrje{enja, sta vo va i odlukanadle`nihorgana za poslo vesaobra}aja“, poru~ili su iz Centrotransa, ko ji je ju~er Sarajli jamaponudiousluge pre voza na prav cimaHrasni- ca- Vi je}nica i Dobrinja- Vi-  je}nica, sa 15 autobusa, a sve do za vr{etka{trajkaKJKPGras. Tehni~kidirektorCentro- transaIbrahimKerla za Oslo- bo|enje je kazaokako je sk e- ptik po pitanjuuskla|ivanja redo vavo`njelinijskogpre vo- za u KantonuSara je vo, nakon na ja va da bi se tomoglodesiti do kra jagodine. - Pokrilismo prav ce iz Had`i}a i Ili ja{apremagradu, na grad- skimlini jamaosigurali12 auto- busa, uz tri na padinskimdi jelo-  vimakudasaobra}ajuminibu- si, uz kartu za marku. Sve su po- luge u rukamaVlade, ali ispa{ta-  jugra|ani,a ne oni ko jimoguri-  je{itiprobleme i ko ji se voze automobilima, istakao je Kerla. PotpredsjednikSindikataAr- minMumino vi}kazao je kako  je Vladaostala pri sta vu o upla- tiagustov skeplate, ovjeri zdrav stvenihknji`ica i isplati jo{ 100.000 KM za remontvozila, bez sankci japrema~lano vima {trajka~kogodbora, te organi- zo vanjutematskesjednice Skup{tina KS-a o Grasu. - Radnicitra`euplatuav gus- tov skeplate do sutra, te uplatu regresa, dodao je Mumino vi}.
M. TATAREVI] - J. MILANOVI]
aprila 2009.
I taksisti spremni na blokadu
PredsjednikUdru`enjaSara-  je votaksiEn verSuljagi}ju~er nam je kazaokakotaksisti do podnenisuradili, u znaksolidar- nosti sa Grasov cima, dok su od podnegra|anepre vozili po ci je- nikartegradskogpre voza od 1,80 KM.- Organizo vali smo linijskipre-  voz, znamo da to ni je po zakonu i da }emobitika`njeni. Primamo po tri - ~etirigra|anima u vozila, koristimosvakosta jali{te, pro{i- renje, istakao je Suljagi}, te napo- menuo da }e se taksistiovog udru`enjapriklju~itiradnicima Grasa u {trajkuukoliko se obus- ta vanasta vi i danas. - Imamo u Sara je vuizme|u hiljadu i 1.500 nelegalnihtaksi- pre voznika i to resornoministar- stvomorari je{iti. Ako se {trajk  Grasanasta vi,i mi }emoiza}i na ulice i blokirati ih vozilima, dodao  je Suljagi}.Ju~er je bio zadnji dan kon-kursa za izbordirektoraGrasa, a me|ukandidatimana}i}e se i dvo jicabiv {ih~elnikapreduze}a. Na poziv se pri ja vio[a}irBo{ka- ilo, ~lanSBiH, ko ja ga je sa mjes-tadirektorasmi jenilanakon{traj- ka 6. aprila2009, te HasanBa{i},direktorko ji je podnioostav ku po formiranjusada{njegsazi vaVla- de KS-a. Vr{ilacdu`nostidirekto- raAjdinKobili} (SDP), tako|er je me|ukandidatima, kao i nje- govsa vjetnikJakubKubur. Dru{- tvo}e im pra vitiAzizFi{o, kandi- dat za na~elnikaHad`i}a na za- dnjimlokalnimizborima, ~lan BPS-a, te,kao i Kobili}, biv {i uposlenikCentrotransa.
Nelegalan{trajkradnikaGradskogsaobra}aja
Kandidati za direktora
Vlada KS-aobe}ala isplatuplata do petka
Fo o: A. KAJMOVI]
Centrotransza djelomi~nudeblokadu
Fo o: S. GUBELI]

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Milan Pekic liked this
Milan Pekic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->