Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao an Thong Tin DD

Giao an Thong Tin DD

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by anhvanthe

More info:

Published by: anhvanthe on Sep 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2011

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn1
Ch
− 
¬ng 1
 Kh¸i qu¸t vÒ th«ng tin di ®éng
1.1. giíi thiÖu chung
1.1.1.
 
LÞch sö ph¸t triÓn
Tõ cuèi thÓ kû 19, Marconi chØ ra r»ng th«ng tin v« tuyÕn cã thÓ liªn l¹ctrªn cù ly xa, m¸y ph¸t vµ m¸y thu cã thÓ di ®éng so víi nhau trong qu¸ tr×nhliªn l¹c.C¸c hÖ thèng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh ph¸t triÓn nhanh vµ h×nh thµnh m¹ng ®iÖntho¹i c«ng céng chuyÓn m¹ch PSTN (Public Switching Telephone Network),®iÖn tho¹i di ®éng ch
− 
a ®
− 
îc chó ý ph¸t triÓn v× nh÷ng h¹n chÕ vÒ c«ng nghÖ.Kû nguyªn ph¸t triÓn cña ®iÖn tho¹i di ®éng ®
− 
îc ®¸nh dÊu vµo n¨m 1947víi sù ra ®êi ý t
− 
ëng vÒ m¹ng ®iÖn tho¹i ®i ®éng tÕ bµo cña Bell Labs. CÊu h×nhc¬ b¶n cña m¹ng tÕ bµo nh
− 
sau:CÊu h×nh m¹ng tÕ bµo cña Bell rÊt tèi
− 
u nh
− 
ng kh«ng thÓ triÓn khai ®
− 
îcvµo thêi ®iÓm ®ã do khã kh¨n vÒ mÆt c«ng nghÖ.C¸c hÖ thèng bé ®µm dïng sãng cùc ng¾n ra ®êi song kh«ng ®¸p øng ®
− 
îcc¸c yªu cÇu cña m¹ng di ®éng nh
− 
:
-
 
Liªn l¹c di ®éng trªn ph¹m vi réng.
-
 
Kh«ng phôc vô ®
− 
îc ®«ng ng
− 
êi.Vµo n¨m 1979, m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng tÕ bµo ®Çu tiªn ®
− 
îc ®
− 
a vµo sö dông ë Mü vµ ph¸t triÓn rÊt nhanh do tÝnh thuËn tiÖn sö dông vµ doanh thu lín.M¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng tÕ bµo ®
− 
îc ra ®êi nhê:
TÕ bµo(Cell)M¸y di®éng MSMSCTæng ®µi®iÖn tho¹idi ®éngTr¹m gècMSVïng phñsãng
 H×nh 1.1: CÊu h×nh c¬ b¶n cña m¹ng tÕ bµo
 
http://www.ebook.edu.vn2
-
 
C¸c hÖ thèng chuyÓn m¹ch tù ®éng víi tèc ®é chuyÓn m¹ch lín, dungl
− 
îng cao.
-
 
Kü thuËt vi m¹ch: VLSI (Very Large Scale Intergrated Circuit) ra ®êicho phÐp tÝch hîp hµng tr¨m ngµn ®Õn 10
6
Transistor trong mét m¸y di®éng, gi¶i quyÕt c¬ b¶n c¸c khã kh¨n do truyÒn sãng di ®éng g©y ra.Ngµy nay, trªn thÕ giíi sè thuª bao di ®éng ®· t¨ng tíi h¬n 500 triÖu vµdoanh thu cña nã ®· v
− 
ît qua dÞch vô ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. Xu h
− 
íng chung cñam¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng lµ kh¶ n¨ng roaming (l
− 
u ®éng) toµn cÇu víi sù ra ®êicña hµng lo¹t c¸c thÕ hÖ ®iÖn tho¹i di ®éng míi.
1.1.2. Ph©n lo¹i c¸c hÖ thèng th«ng tin di ®éng
a, Ph©n lo¹i theo ®Æc tÝnh tÝn hiÖu
- Analog: ThÕ hÖ 1, lµ tÝn hiÖu tho¹i ®iÒu tÇn analog, truy nhËp theo tÇn sè FDMA vµ c¸c kªnh ®iÒu khiÓn ®· sè ho¸ .- Digital: ThÕ hÖ 2 vµ cao h¬n: C¶ tÝn hiÖu tho¹i vµ kªnh ®iÒu khiÓn ®Òu ®·sè ho¸. HÖ thèng v« tuyÕn di ®éng sè cßn cho phÐp khai th¸c mét lo¹t c¸c dÞchvô kh¸c nh
− 
truyÒn c¸c tin ng¾n, truyÒn fax, truyÒn sè liÖu.
b, Ph©n lo¹i theo cÊu tróc hÖ thèng
- C¸c m¹ng v« tuyÕn tÕ bµo: Cung cÊp dÞch vô trªn diÖn réng víi kh¶ n¨ngl
− 
u ®éng (roaming) toµn cÇu (liªn m¹ng).- ViÔn th«ng kh«ng d©y (CT: Cordless Telecom): Cung cÊp dÞch vô trªnm¹ng hÑp, c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt ®¬n gi¶n, kh«ng cã kh¶ n¨ng roaming.- Vµnh v« tuyÕn néi h¹t (WLL: Wireless Local Loop): Cung cÊp ®iÖntho¹i v« tuyÕn víi chÊt l
− 
îng cao nh
− 
ë ®iÖn tho¹i cè ®Þnh cho mét vµnh ®aiquanh mét tr¹m gèc, kh«ng cã kh¶ n¨ng roaming. Môc ®Ých nh»m cung cÊp dÞchvô ®iÖn tho¹i cho c¸c vïng mËt ®é d©n c
− 
thÊp, m¹ng l
− 
íi ®iÖn tho¹i cè ®Þnhch
− 
a ph¸t triÓn.
c, Ph©n lo¹i theo ph
− 
¬ng thøc ®a truy nhËp v« tuyÕn
- §a truy nhËp ph©n chia theo tÇn sè FDMA (Frequence Division MultipleAccess): Mçi thuª bao truy nhËp m¹ng b»ng mét tÇn sè. B¨ng tÇn chung W ®
− 
îcchia thµnh N kªnh v« tuyÕn. Mçi mét thuª bao truy nhËp vµ liªn l¹c trªn kªnhcon trong suèt thêi gian liªn l¹c.¦u ®iÓm: ThiÕt bÞ ®¬n gi¶n, yªu cÇu vÒ ®ång bé kh«ng qu¸ cao.Nh
− 
îc ®iÓm: ThiÕt bÞ tr¹m gèc cång kÒnh do cã bao nhiªu kªnh (tÇn sè sãng mang kªnh con) th× t¹i tr¹m gèc ph¶i cã bÊy nhiªu m¸y thu- ph¸t.
 
http://www.ebook.edu.vn3- §a truy nhËp ph©n chia theo thêi gian TDMA (Time Division MultipleAccess): C¸c thuª bao dïng chung mét tÇn sè song lu©n phiªn vÒ thêi gian.¦u: Tr¹m gèc ®¬n gi¶n do øng víi 1 tÇn sè chØ cÇn mét m¸y thu- ph¸tphôc vô ®
− 
îc nhiÒu ng
− 
êi truy nhËp (ph©n biÖt nhau vÒ thêi gian).Nh
− 
îc: §ßi hái qu¸ tr×nh ®ång bé ngÆt nghÌo.- §a truy nhËp ph©n chia theo m· CDMA (Code Division MultipleAccess): C¸c thuª bao dïng chung mét tÇn sè trong suèt thêi gian liªn l¹c. Ph©nbiÖt nhê sö dông m· tr¶i phæ kh¸c nhau nªn hÇu nh
− 
kh«ng g©y nhiÔu lÉn nhau.¦u: HiÖu qu¶ sö dông phæ cao. Cã kh¶ n¨ng chuyÓn vïng miÒn vµ ®¬ngi¶n trong kÕ ho¹ch ph©n bæ tÇn sè. Kh¶ n¨ng chèng nhiÔu vµ b¶o mËt cao, thiÕtbÞ tr¹m gèc ®¬n gi¶n (chØ víi mét m¸y thu- ph¸t).Nh
− 
îc: Yªu cÇu vÒ ®ång bé vµ ®iÒu khiÓn c«ng suÊt rÊt ngÆt nghÌo. NÕuchªnh lÖch c«ng suÊt thu t¹i tr¹m gèc th× c¸c m¸y di ®éng trong mét tÕ bµo ph¶i
dB
1
±
. Tr¸i l¹i th× sè kªnh phôc vô sÏ ph¶i gi¶m.
d, Ph©n lo¹i theo ph
− 
¬ng thøc song c«ng
- FDD (Frequence Division Duplex) song c«ng ph©n chia theo tÇn sè.B¨ng c«ng t¸c gåm 2 d¶i tÇn dµnh cho ®
− 
êng lªn (up- link) tõ MS ®Õn BS vµ®
− 
êng xuèng (down- link) tõ BS ®Õn MS. Trong ®ã, ®
− 
êng lªn lu«n lµ d¶i tÇnthÊp v× MS cã c«ng suÊt nhá h¬n, th
− 
êng di ®éng vµ cã kh¶ n¨ng bÞ che khuÊt.Khi ®ã, víi d¶i tÇn thÊp h¬n (
λ 
 
lín h¬n) th× kh¶ n¨ng bÞ che khuÊt gi¶m.- TDD (Time Division Duplex), song c«ng ph©n chia theo thêi gian.Khung thêi gian c«ng t¸c ®
− 
îc chia ®«i, mét nöa cho ®
− 
êng lªn, mét nöa cho®
− 
êng xuèng.
1.1.3. Mét sè hÖ thèng th«ng tin di ®éng hiÖn t¹i
a, HÖ thèng th«ng tin di ®éng tÕ bµo mÆt ®Êt.
C¸c hÖ thèng tiªu biÓu:- ThÕ hÖ 1:AMPS (Analog Mobile Phone Service) cña Mü (ra ®êi 1981): FDMA,
 KHz 
30
=
, FM, FDD.NMT- 450 (1981), NMT- 900 (1986) (Nordic Mobile Telephone): FDMA,
 KHz 
25
=
, FM, FDD.- ThÕ hÖ 2:IS - 95 (Interim Standard- 95) (Mü 1993): CDMA, BPSK/QPSK
MHz 
25,1
=
, FDD.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->