Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΤΑ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΪΟΥ Δ

ΤΑ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΪΟΥ Δ

Ratings: (0)|Views: 1,399|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
ΤΑ 
 
ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΑ 
 
ΤΟΥ 
 
ΒΟΪΟΥ 
(
Μέρος
 
Δ΄
)
Δρυόβουνο
(
Ντράνοβο
):
Στο
 
Δρυόβουνο
 
Βοΐου
,
ανά
µ
εσα
 
στα
 
υψώ
µ
ατα
¨
 Άγιος
 
Γεώργιος
"
και
 "
Ριζό
",
που
 
υπάρχουν
 
 λείψανα
 
αρχαιοτάτων
 
φρουρίων
,
σχη
µ
ατίζεται
 
στενή
 
διάβαση
,
που
 
 λέγεται
"
Σαΐτα
"
και
 "
Δερβένι
"
και
 
 χρησί
µ
ευε
 
από
 
αρχαιοτάτων
 
 χρόνων
έχρι
 
και
 
τα
 
 χρόνια
 
της
 
Τουρκοκρατίας
,
 για
 
 να
 
επικοινωνούν
µ
εταξύ
 
τους
 
οι
 
δύο
 
 γειτονικές
 
περιοχές
 
της
 
Ορεστίδος
 
και
 
Ελι
µ
ιώτιδας
.
Στη
 
θέση
"
Σαΐτα
"
υπήρχε
 
ένας
µ
εγάλος
 
οικισ
µ
ός
 
που
 
διατηρήθηκε
µ
έχρι
 
και
 
το
1500 µ.
 χ 
.
Σε
 
αυτό
 
το
 
ση
µ
είο
 
έχουν
 
βρεθεί
 
κατά
 
καιρούς
 
τόξα
,
βέλη
,
πιθάρια
,
και
 
άλλα
 
αντικεί
µ
ενα
,
που
 
βεβαιώνουν
 
την
 
ύπαρξη
 
αυτού
 
του
 
οικισ
µ
ού
.
Οι
 
Τούρκοι
 
στο
 
ύψω
µ
α
"
 Άγιος
 
Γεώργιος
"
είχαν
 
εγκαταστήσει
µ
όνο
µ
ο
 
φυλάκιο
 
 γι
 
 να
 
ελέγχουν
 
τη
 
διάβαση
.
 Από
 
εδώ
 
διέρχονταν
 
καραβάνια
 
και
 
Στρατεύ
µ
ατα
 
από
 
την
 
Κορυτσά
,
την
 
Καστοριά
 
 για
 
 να
 
καταλήξουν
 
στη
 
Κοζάνη
.
Οι
 
κάτοικοι
 
αυτόν
 
τον
 
δρό
µ
ο
 
τον
 
έλεγαν
 
και
"
Τουρκόδρο
µ
ο
"
και
 
αποτελούσε
 
σταυροδρό
µ
ι
,
 γιατί
 
εκτός
 
από
 
την
 
περιοχή
 
της
 
 Αλβανίας
-
Κορυτσά
 
προς
 
Κοζάνη
,
τον
 
 χρησι
µ
οποιούσαν
 
από
 
την
 
Πτολε
µ
αΐδα
 
 για
 
 να
 
πάνε
 
προς
 
το
 
Τσοτύλι
.
 
Επειδή
 
οι
 
κάτοικοι
 
της
"
Σαΐτας
"
δεινοπαθούσαν
 
από
 
τα
 
Τουρκαρβανίτικα
 
στρατεύ
µ
ατα
 
εγκατέλειψαν
 
το
 
 χωριό
 
τους
 
στα
1480 µ
ε
1500 µ.
 χ 
 
και
 
εγκαταστάθηκαν
,
 για
 
την
 
καλύτερη
 
ασφάλεια
 
τους
 
στην
 
Καστοριά
,
το
 
Μοναστήρι
,
και
 
τη
 
Σιάτιστα
.
Ορισ
µ
ένες
 
οικογένειες
,
που
 
παρέ
µ
ειναν
 
κατέφυγαν
,
στην
 
ση
µ
ερινή
 
περιοχή
 
που
 
είναι
 
 χτισ
µ
ένο
 
το
 
Δρυόβουνο
,
αποτελώντας
 
έτσι
,
τον
 
πρώτο
 
πυρήνα
 
του
 
ση
µ
ερινού
 
Δρυόβουνου
,
δίνοντας
 
στον
µ
ικροοικισ
µ
ό
 
που
 
δη
µ
ιούργησαν
 
το
 
όνο
µ
α
"
Σαΐτα
"
και
 "
Ντράνοβο
",
που
µ
ε
 
τον
 
καιρό
 
παρέ
µ
εινε
 
ως
"
Ντράνοβο
".
Εκείνο
 
που
 
συνηγορεί
 
ότι
 
το
 
Δρυόβουνο
 
θα
 
πρέπει
 
 να
 
 χτίστηκε
 
 γύρω
 
στα
1500 µ.
 χ 
 
είναι
 
ότι
 
η
 
πρώτη
 
εκκλησία
 
του
 
 Αγίου
 
Δη
µ
ητρίου
 
 χτίστηκε
 
στις
 14
 Απριλίου
1509.
Το
 
 χωρίο
 
φέρεται
 
 γρα
µµ
ένο
 
στον
 
κώδικα
 
της
 
Ζά
µ
πορδας
 
στη
 
π΄ρωτη
 
 γραφή
(1534)µ
ε
 
τρία
 
βαφτιστικά
 
ονό
µ
ατα
:"36)
Τριάνοβο
3/-"
και
 
στον
 
κατάλογο
 
του
 
Μητροπολίτη
 
Σισανίου
 
Νεόφυτου
 
στα
1797
ως
"
Χωρίον
 
Δριάνοβον
".
Εράτυρα 
(
Σέλιτσα 
):
 
ένα
 
ιστορικό
 
 χωριό
 
που
 
είναι
 
κτισ
µ
ένο
 
α
µ
φιθεατρικά
 
στους
 
πρόποδες
 
του
 
 Ασκιον
 
όρους
 
ή
 
Συνιάτσικο
.
Η
 
 γέννηση
 
του
 
οικισ
µ
ού
 
 χάνεται
 
στα
 
βάθη
 
των
 
 χρόνων
..
Τα
 
ερείπια
 
προϊστορικών
 
οχυρών
 
από
 
σειρές
 
τειχών
 
Κτίσ
µ
ατα
»)
 χρονολογούνται
 
πριν
 
το
700
π
.
Χ
.
αλλά
 
και
 
οι
 
ανασκαφές
 
το
1930,
από
 
τον
 
καθηγητή
 
Ιωάννη
 
Κερα
µ
όπουλο
 
στη
 
Μαγούλα
,
έφεραν
 
στο
 
φως
 
σπουδαία
 
ευρή
µ
ατα
 
που
µ
αρτυρούν
 
την
 
ύπαρξη
 
οικισ
µ
ού
 
της
 
Ρω
µ
αϊκής
 
Εποχής
.
Ιστορικοί
 
τοποθετούν
 
την
 
αρχαία
 
Εράτυρα
 
σαν
µ
ια
 
από
 
της
µ
εγαλύτερες
 
πόλεις
 
της
 
αρχαίας
 
Ελί
µ
ειας
 
στους
 
Μακεδονικούς
 
 χρόνους
.
Η
 
αρχαιότερη
 
 γραπτή
 
πηγή
 
που
 
αναφέρει
 
το
 
όνο
µ
α
 
το
 
οικισ
µ
ού
 
είναι
 
ο
 
Κώδικας
 
της
 
Μονής
 
Ζά
µ
πορδας
 
όπου
 
 
εκεί
 
αναφέρεται
 
το
1534 µ
ε
 
την
 
ονο
µ
ασία
 
Σέλτζα
,
και
 
ως
 
Σέλτσα
 µ
 νη
µ
ονεύεται
 
και
 
στον
 
κώδικα
 
της
 
Μητροπόλεως
 
Σισανίου
.
Κοντά
 
στους
 
όχθες
 
του
 
Μύριχου
 
Ποτα
µ
ού
 
υπήρχαν
µ
ικροοικισ
µ
οί
,
όπως
 
αποδεικνύεται
 
από
 
διάφορα
 
ευρή
µ
ατα
 
που
 
έχουν
 
βρεθεί
 
εκεί
.
Στα
 
δυτικά
 
της
 
ση
µ
ερινής
 
Εράτυρας
,
κάτω
 
από
 
τα
 '
Κτίσ
µ
ατα
"
όπου
 
τα
 
εξωκκλήσια
 
του
 
 Αγίου
 
Νικολάου
 
και
 
 Αγίου
 
Δη
µ
ητρίου
,
υπήρχε
 
οικισ
µ
ός
 
και
 
 νεκροταφείο
.
Στην
 
τοποθεσία
"
Βαρκό
"
σώζονταν
 
θε
µ
έλια
 
σπιτιών
 
και
 
υπολεί
µµ
ατα
 
κτισ
µ
άτων
,
και
 
στη
 
θέση
"
Χωρίστρα
",
 γίνονταν
 
εβδο
µ
αδιαία
 
αγορά
,
που
 
ονο
µ
άζονταν
 
Βιλαέτ
 
Παζάρ
 
ή
 
 Ατ
 
Παζάρ
.
Στην
 
τοποθεσία
 
που
 
υπάρχουν
 
σή
µ
ερα
 
τα
 
εξωκκλήσια
 
του
 
 Αγίου
 
Νικολάου
 
και
 
των
 
 Αγίων
 
 Αναργύρων
,
και
 
οο
µ
άζεται
"
Παλόχωρα
",
σώζονταν
 
θε
µ
έλια
 
σπιτιών
 
και
 
άλλα
 
υπολεί
µ
ατα
,
που
µ
ας
 
δείχνουν
 
πως
 
εδώ
 
κάποτε
 
υπήρξε
 
αξιόλογος
 
οικισ
µ
ός
, µ
ε
 
την
 
ονο
µ
ασία
"
Σκύδρα
",
και
 
 γινόταν
µ
εγάλο
 
παζάρι
 
και
 
θα
 
πρέπει
 
 να
 
υπήρχε
 
από
 
τα
 
Βυζαντινά
 
 χρόνια
.
Πιο
 
πάνω
 
από
 
την
"
Παλιόχωρα
"
στην
 
τοποθεσία
"
Κουρ
µ
άλαινα
"
υπήρχε
µ
ικροικισ
µ
ός
,
που
 
 λέγοταν
"
Σιδερόκαψια
",
και
 
στην
 
τοποθεσία
"
 Αγία
 
Παρασκευή
"
υπήρχε
 
ένας
µ
ικροοικισ
µ
ός
 
που
 
καταστράφηκε
 
από
 
τους
 
Βαλαάδες
 
της
 
Βρογγίστας
(
το
 
ση
µ
ερινό
 
Καλονέρι
),
και
 
οι
 
κάτοικοι
 
του
 
κατέφυγαν
 
στην
 
περιοχή
 
της
 
ση
µ
ερινής
 
Εράτυρας
.
Επίσης
 
οικισ
µ
ός
 
υπήρχε
 
και
 
 γύρω
 
από
 
τον
 
 λόφο
 
της
 
Μαγούλας
,
και
 
εδώ
 
βρέθηκαν
 
πλήθος
 
αρχαίων
 
αντικει
µ
ένων
,
και
 
όπως
 
υποστήριζαν
 
εδώ
 
υπήρχε
 
η
 
αρχαία
 
Σελάτια
,
που
 
καταστράφηκε
 
στον
 
ε
µ
φύλιο
 
πόλε
µ
ο
 
των
 
Ρω
µ
αίων
 
στρατηγών
 
Δο
µ
ιτίου
 
και
 
Σκιπίωνα
 
το
48
π
.
 χ 
.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
TODOROV Todor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->