Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr. Fernando Arias Galicia - AMECAP

Dr. Fernando Arias Galicia - AMECAP

Ratings: (0)|Views: 190|Likes:

More info:

Published by: Amecap Asociación de Capacitación on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
 1
 EELLCCAAPPIITTAALLHHUUMMAANNOODDEELLAASSEEMMPPRREESSAARRIIAASS.. RReessuummeennddeeppoonneenncciiaa DDrr..FFeerrnnaannddooAArriiaassGGaalliicciiaa,, aarriiaassggaalliicciiaa11996699@@pprrooddiiggyy..nneett..mmxx EEllccaappiittaalleessttááccoonnssttiittuuiiddooppoorrttooddoossaaqquueelllloossaaccttoorreessiinncciiddeenntteesseennllaapprroodduucccciióónn ddeebbiieenneessyysseerrvviicciiooss..RReeqquuiieerreennddeeuunnaaiinnvveerrssiióónnpprreevviiaaeennttiieemmppoo,,eessuueerrzzoo,,ddiinneerroo,,eettcc.. yyeessttáánnssuu j jeettoossaaddeetteerriioorroossiinnoosseeeemmpplleeaannrreegguullaarrmmeennttee.. PPoorroottrroollaaddoo,,ccaaddaavveezzeelleessuueerrzzoommuussccuullaarrhhuummaannooeessmmeennoossnneecceessaarriiooeennllaass oorrggaanniizzaacciioonneessppuueesslloossrroobboottssyyaaaabbrriiccaann,,ccoonnttrroollaannyyeennttrreeggaannmmuucchhoosspprroodduuccttoossyy sseerrvviicciiooss.. AAssí í ,,ccaaddaavveezzttoommaarráámmaayyoorriimmppoorrttaanncciiaaeellCCaappiittaallHHuummaannoo,,ssoobbrreeaahhoorraaqquuee eessttaammoosseennlloossaallbboorreessddeellaatteerrcceerraaggrraannrreevvoolluucciióónnddeellaaHHuummaanniiddaadd::llaaddeell ccoonnoocciimmiieennttoo.. EEllCCaappiittaallHHuummaannooppuueeddeeddiivviiddiirrssee,,eenneellccaassooddeellaasseemmpprreessaarriiaass,,eenn:: 
 
CCaappiittaallSSoocciiaall::iinntteeggrraacciióónnddeeeeqquuiippooss;;iinntteeggrraacciióónn,,ccoommuunniiccaacciióónnyyaappooyyoo ddeellaappaarree j jaayyddeelloossaammiilliiaarreess,,vvaalloorreessaaccttuuaaddooss,,eettcc.. 
 
CCaappiittaallPPssiiccoollóóggiiccoo::aammoorrpprrooppiioo,,sseegguurriiddaaddeennssí í mmiissmmaa,,iinnddeeppeennddeenncciiaa,, ccoonniiaannzzaaeenneelluuttuurroo,,eelliicciiddaaddyyaauuttooddiisscciipplliinnaa.. 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->