Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pp Vec to Truot Vao Bai Toan Hop Kin DXC 12pdf

Pp Vec to Truot Vao Bai Toan Hop Kin DXC 12pdf

Ratings: (0)|Views: 595|Likes:
Published by vuminhson
yeuvatly.com
yeuvatly.com

More info:

Published by: vuminhson on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

 
Các bài gi
ảng luyện thi môn Vật Lí 12
. Biên so
ạn
:
Tr
ươ 
ng V
ă
n Thanh
 
Websitehttp://truongthanh85.violet.vn 
 Đ
T: 0974.810.9571
Chuyên
Đ
 
 
Dùng phương pháp vectơ trượt để giải b
ài toán h
ộp kín
trong m
ạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh
 
I.
 
M
ở đầu
 
Khi gi
ải các b
ài toán v
ề hộp kín trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC, đa
s
ố học sinh thường hay sử dụng phương pháp đại số v
à r
ất ngại dùng phương pháp giản đồvectơ. Ở phương pháp đại số, học sinh thường hay lúng túng v
 ì ph
ải xét nhiều trường hợphơn, biện luận nhiều khả năng v
à t
ừ đó dẫn đến phải giải nhiều phương tr 
 ình h
ơn
điều
này là không hay khi làm bài thi tr
ắc nghiệm.
 
Phương pháp vectơ tỏ ra rất hiệu quả khi giải các bài toán điện xoay chiều. Trong phương pháp này người ta chia thành hai phương pháp nhỏ là: phương pháp vectơ buộc v
à
 phương pháp vectơ trượt. Trong đó, phương pháp vectơ trượt tỏ ra chiếm ưu thế vượt trộihơn hẳn.
 
Để giải một b
ài toán v
ề hộp kín ta thường sử dụng hai phương pháp là: phương pháp đại
s
ố và phương pháp giản đồ vectơ. Trong một số t
ài li
ệu có viết về các b
ài toán h
ộp kínthường sử dụng phương pháp đại số. Trong b
ài vi
ết n
ày tôi s
ẽ t
rình bày ph
ương pháp giảnđồ vectơ trượt cho
l
ời giải ngắn gọn hơn, logic
, d
ễ hiểu hơn.
 
II.
 
N
ội dung
 
1.
 
Phương pháp giản đồ vectơ trượt
 
*Ch
ọn ngang l
à tr
ục d
òng
điện.
 *Ch
ọn điểm đầu mạch (A) l
àm g
ốc.
 *V
ẽ lần lượt các véc
-
tơ biểu diễn các điện áp, lần lượt từ A s
ang B n
ối đuôi nhau theo
nguyên t
ắc:
+ L - lên.+ C – xu
ống.
 + R – ngang.
Độ d
ài các véc-
tơ tỉ lệ với các giá trị hiệu dụng tươngứng.
 *N
ối các điểm tr 
ên gi
ản đồ có liên quan đến dữ kiện của
bàitoán.*Bi
ểu diễn các số liệu l
ên gi
ản đồ.
 *D
ựa v
ào các h
ệ thức lượng trong tam giác để t
 ìm các
điện
áp ho
ặc góc chưa biết
 
2.Các bài t
ập ví dụ
 Ví d
ụ 1
: Cho m
ạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AN v
à NB m
ắc nối tiếp nhau.Đoạn mạch AN gồm tụ điện
có dung kháng 100
m
ắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có
c
ảm kháng
200
. Đoạn mạch NB l
à h
ộp kín X chứa hai trong ba phần tử ( R 
0
, L
0
thu
ần,
C
0
) m
ắc nối tiếp. Mắc hai đầu đoạn mạch AB v
ào ngu
ồn điện xoay chiều
u
.100cos200
 
(V) thì c
ường độ d
òng
điện hiệu dụng đo được trong mạch l
à
22
(A). Bi
ết
h
ệ số công suất to
àn m
ạch bằng 1. Tổng trở của hộp kín X có giá trị
:A.
50
 B.
100
 
 
C.
550
 D.
1750
 
Chia se mien phi tai YEUVATLY.COM
 
Các bài gi
ảng luyện thi môn Vật Lí 12
. Biên so
ạn
:
Tr
ươ 
ng V
ă
n Thanh
 
Websitehttp://truongthanh85.violet.vn 
 Đ
T: 0974.810.9572
U
C
0
U
R
0
U
MN
U
AM
NABU
AB
Mi
 Bài gi
ải
 
V
ẽ giản đồ vectơ cho đoạn mạch đ
ã bi
ết:
 Theo bài ra
1cos
 
U
AB
và i cùng pha
)(2100 )(2400 )(2200
 AB L MN  AM 
 
 NB
xiên góc và tr
ễ pha so với i n
ên X ph
ải chứa R 
0
C
0
. D
ựa v
ào gi
ản đồ ta có:
 
55010050 1002222002200.502221002100.
222020000000
 X  L  AB R
 Z  R Z  Z  Z  I   R R I 
 
* N
ếu giải bằng phươ 
ng pháp
đại số cho b
ài này ta làm nh
ư 
sau
:
Theo bài Z
 AB
=
)(50222100
;
1ZRcos
 Vì trên AN ch
ỉ có C v
 à L nên NB (trong X) ph
ải chứa R
 o
 , m
ặt kh
 ác: R
 o
=Z
Z
 L
(t
ổng) = Z 
(t
ổng) n
ên Z
 L
= Z
+Z
Co
 
ậy X có chứa R
 o
và C 
 o
 
)(100100200ZZZ )(50ZR
CLCAB0
o
 
222200
50100505
 X
 ZR
 
Ví d
ụ 2
:
Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN v
à NB ghép n
ối tiếp nhau. Đoạn AN
g
ồm tụ điện có dung kháng
310
m
c n
ối tiếp với điện trở thuần
10
. Đoạn NB l
à h
ộp
kín X ch
ứa hai trong ba phần tử ( R 
0
, L
0
thu
ần, C
0
) m
ắc nối tiếp v
à có U
NB
= 60 (V). Bi
ết
)(120);(.100cos660
uu
 AB AN 
 
. T
ổng trở của hộp kín X có giá trị l
à:
 
A.
320
 B.
20
 C.
310
 D.
31010
 
 Bài gi
ải
 
V
ẽ giản đồ véc tơ cho đoạn mạch đ
ã bi
ết AN, phần c
ònl
ại chưa biết hộp kín chứa g
 ì vì v
ậy ta giả sử nó l
à m
ộtvectơ bất k 
 ì ti
ến theo chiều d
òng
điện sao cho:
)(360);(120);(60
 AN  AB NB
 Nh
ận thấy:
222
 NB AN  AB
, t
ừ đó ta vẽ được
 NB
ph
ải
ACBNM
 
X
ACBNM
X
R
A
U
C
U
R
AMNBi
U   
A  N   
   U
   N   B
U
R
0
U
l
0
D
Chia se mien phi tai YEUVATLY.COM
 
Các bài gi
ảng luyện thi môn Vật Lí 12
. Biên so
ạn
:
Tr
ươ 
ng V
ă
n Thanh
 
Websitehttp://truongthanh85.violet.vn 
 Đ
T: 0974.810.9573ACBNM
 
X
R
chéo lên và tam giác ANB vuông t
ại N.
 
 NB
chéo lên nên X ph
ải chứa R 
0
và L
0
.- Xét tam giác vuông AMN có:
631tan
   
 R
 Z  R
 - Xét tam giác vuông NDB có:
)(3021.60sin. )(330 2360cos.
00
 NB L NB R
  
 M
ặt khác:
)(33 10330)(330 21.360sin.
 A R I 
 R AN  R
 
 
Do đó:
)(32031010)(3103330)(1033330
222)200000
 L X  L L R
 Z  R Z  I  Z  I  R
 *Nh
ận xét
:
Qua 2 ví d 
ụ tr 
ên ta th
ấy: ở ví dụ 1 l 
à 1 bài t 
ập khá đơn giản về hộp kín, trong bài này ta đ 
ã bi
ết 
 
và I nên có th
ể giải theo phương pháp đại số cũng được. Nhưng ở ví 
ụ 2 th
ì ta ch
ưa biết r 
õ
 
và I nên gi
ải theo phương pháp đại số sẽ gặp rất nhiều khókhăn( phỉa xét nhiều trường hợp,
s
ố lượng phương tr 
ình l
ớn). Nhưng khi sử dụng giản đồ
véc
tơ trượt sẽ cho kết quả nhanh chóng, ngắn gọn. Tuy nhi
ên cái khó c
ủa học sinh l 
à
ở 
ch
ỗ rất khó nhận biết được tính chất:
222
 NB AN  AB
. Để có sự nhận biết tốt học sinh
 ph
ải r 
èn luy
ện nhiều b
ài t 
ập để có kĩ năng giải.
 
Ví d
ụ 3
:
Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN v
à NB ghép n
ối tiếp nhau. Đoạn
m
ạch AN gồm tụ điện có dung kháng
90
ghép n
ối tiếp với điện trở thuần
90
. Đoạn
m
ạch NB l
à h
ộp kín X chứa hai trong ba phần tử ( R 
0
, L
0
thu
ần, C
0
) m
ắc nối tiếp. Cho
bi
ết:
)(.100cos260);)( 2.100cos(2180
uu
 NB AN 
   
. T
ổng trở của hộp kín X có giá trị
là:A.
290
 B.
530
 
 
C.
230
 D.
30
 
 Bài gi
ải
 
V
ẽ giản đồ vectơ cho đoạn mạch đ
ã bi
ết AN, phần c
òn l
ại chưa biết hộp
kín là gì, ta gi
ả sử
nó là m
ột vectơ bất k 
 ì ti
ến theo chiều d
òng
điện sao
cho U
NB
s
ớm pha
2
 
so v
ới U
AN
.T
ừ giản đồ vectơ ta nhận thấy
 NB
chéo lên nên X ph
ải
ch
ứa R 
0
và L
0
 - Xét tam giác vuông AMN:
A
U
C
U
R
AMNBi
U   
A  N   
   U
   N   B
U
R
0
U
c
0
D
Chia se mien phi tai YEUVATLY.COM

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kimsojisun liked this
kimsojisun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->