Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ứng dụng CNTT trong dạy - học ở trường THPT chuyên Quang Trung

Ứng dụng CNTT trong dạy - học ở trường THPT chuyên Quang Trung

Ratings: (0)|Views: 866 |Likes:
Published by Du Long

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Du Long on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

 
M
t s
gi
i pháp
ứ 
ng d
ng công ngh
thông tin trong gi
ng d
yvà h
c t
p
ở 
 
trườ 
ng THPT chuyên Quang Trung
I.
Đề
d
n
Vai trò, t
m quan tr
ng và hi
u qu
c
a
ng d
ng CNTT trong d
y h
ọc đãđượ 
c ch
ng minh b
ng th
c ti
n giáo d
ục trong và ngoài nướ 
c nh
ững năm qua,
nó cho th
y vi
c
ng d
ng công ngh
thông tin (CNTT) trong gi
ng d
y và h
ct
p là xu th
ế
t
t y
ế
u c
a giáo d
c.
Đổ
i m
ới phương pháp dạ
y h
c b
ng CNTT làm
t ch
 
đề
l
ớn được UNESCO đưa ra thành chương trình củ
a th
ế
XXI và d
 
đoán sẽ
s
 
thay đổ
i n
n giáo d
c m
ột cách căn bản vào đầ
u th
ế
XXI do
ảnh hưở 
ng c
a CNTT. Ch
th
29/2001/CT-
BGD&ĐT củ
a B
 
trưở 
ng B
Giáod
ục và Đào tạ
o
cũng đã nêu rõ
:
“Đố
i v
ớ 
i giáo d
ục và đào tạ
o, công ngh
thông
tin có tác độ
ng m
nh m
ẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thứ
c d
y và h
c.Công ngh
 
thông tin là phương tiện để
ti
ế
n t
ớ 
i m
t xã h
i h
c t
ập”.
 Nh
n th
c rõ vai trò, t
m quan tr
ng và hi
u qu
c
a
ng d
ng CNTTtrong d
y h
c; ngay t
nh
ững ngày đầ
u thành l
p
trườ 
ng (2004), BGH
trườngTHPT chuyên Quang Trung đã đặ
c bi
t quan tâm và quy
ết tâm đưa
CNTT vào công tác gi
ng d
y và h
c t
p. V
ớ 
i s
quan tâm c
a các c
ấp lãnh đạ
o,s
n
l
c không ng
ng c
a t
p th
 
sư phạm nhà trường, đế
n nay, 100% giáoviên có th
t
so
n gi
ng
ở 
m
c thành th
o và s
d
ng hi
u qu
nh
ng ph
nm
m so
n gi
ng
cũng như các thiế
t b
h
tr
ợ 
 
để
ph
c v
công tác chuyên môn.V
phía h
c sinh, h
u h
ết các em đã đượ 
c trang b
 
 phương pháp họ
c t
p v
ớ 
i ti
ế
th
c có
ng d
ng CNTT và k 
 
năng khả
i thác thông tin ph
c v
h
c t
p t
máytính và Internet.Tham lu
n
đượ 
c vi
ế
t trên tinh th
n chia s
nh
ng kinh nghi
ệm đúc kế
t
đượ 
c trong quá trình tìm tòi, nghiên c
u và
ng d
ng CNTT trong gi
ng d
y vàh
c t
p t
ại trườ 
ng THPT chuyên Quang Trung. Mong r
ng có th
góp m
t ph
nnh
bé vào vi
ệc đổ
i m
ới phương pháp và nâng cao chất lượ 
ng gi
ng d
y
 – 
h
ct
p c
a th
ầy và trò các trườ 
ng ph
thông t
nh nhà.
 II. N
i dung chính1. Các ho
ạt độ
ng
ứ 
ng d
ng CNTT trong d
y h
c
Ứ 
ng d
ng CNTT trong d
y và h
c là vi
c
ng d
ụng nhưng thành tự
u c
aCNTT m
t cách phù h
ợ 
p và hi
u qu
nh
m nâng cao ch
ất lượ 
ng d
y và h
c.
 Như vậ
y,
Ứ 
ng d
ng CNTT trong gi
ng d
y và h
c t
p không ch
 
đượ 
c hi
u theo
nghĩa đơn giả
n là dùng máy tính vào các công vi
ệc như biên soạ
n r
i trình chi
ế
ubài gi
ảng điệ
n t
 
ở 
trên l
ớ 
p.
Ứ 
ng d
ng CNTT ph
ải đượ 
c hi
u là m
t gi
i pháptrong m
i ho
ạt động liên quan đến đào tạo; liên quan đế
n công vi
c c
ủa ngườ 
i
 
làm công tác giáo d
ục; liên quan đế
n ho
ạt độ
ng nghiên c
u, so
n gi
ảng; lưu trữ
,tìm ki
ếm, trao đổ
i, chia s
kinh nghi
m và tài nguyên h
ọc tâp… Và cao hơn, vớ 
iE-Learning, ho
ạt độ
ng d
y và h
ọc ngày nay đượ 
c di
n ra m
i lúc, m
ọi nơi. Trên
l
ớ 
p,
ở 
nhà, ngay t
i góc h
c t
p c
a mình h
c sinh v
n có th
nghe th
y gi
ng, v
ẫn được giao bài và được hướ 
ng d
n làm bài t
p, v
n có th
n
p bài vàtrình bày ý ki
ế
n c
ủa mình…
 Nh
n th
ức được điều đó, v
i
c
ng d
ng CNTT nh
m
 
đổ
i m
ới phương
pháp d
y và h
ọc theo hướ 
ng phát huy tính tích c
c h
c t
p c
a h
c sinh, nângcao ch
ất lượ 
ng giáo d
ục, được nhà trườ 
ng tri
n khai m
ột cách đầy đủ
và thi
ế
tth
c nh
t. M
t s
ho
ạt độ
ng
điể
n hình v
 
ng d
ng CNTT trong d
y
 – 
h
ọc đượ 
cgiáo viên th
c hi
n thành công và mang l
i hi
u qu
 
cao như:
 -
 
Tra c
u thông tin ph
c v
công tác nghiên c
u, nâng cao ki
ế
n th
cchuyên môn và l
ấy tư liệ
u h
tr
ợ 
so
n gi
ng;-
 
S
d
ng các ph
n m
m h
tr
ợ 
so
n gi
ảng để
t
o bài gi
ảng điệ
n t
 
như MS
Powerpoint, Violet, iSpring Presenter và các ph
n m
m d
ng phim,nh
ạc…
 -
 
S
d
ng các ph
n m
m h
tr
ợ 
 
làm đề
thi/ki
ểm tra và đánh giá kế
t qu
h
ct
p c
a h
ọc sinh như McMix, Quest, MS Excel…
 -
 
S
d
ng di
ễn đàn, email như một phương tiện để
 
giao lưu, trao đổ
i kinhnghi
m v
ớ 
i giáo viên
các trườ 
ng b
n trong c
 
nướ 
c.-
 
Tri
n khai các ti
ế
t h
c có
ng d
ng CNTT, có s
d
ng bài gi
ảng điệ
n t
.
Đoàn thanh niên nhà trường cũng tổ
ch
ức ghi hình để
d
gi
ờ 
t
p th
(ghihình ti
ế
t d
ạy sau đó tổ
ch
c chi
ế
u l
ại để
c
 
chi đoàn GV dự
gi
ờ 
, phân tích,góp ý xây d
ng bài).-
 
 
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần xác đị
nh rõ r
ng: CNTT ch
 
là phương tiệ
nt
o thu
n l
ợ 
i cho tri
ển khai phương pháp dạ
y h
c tích c
c ch
không ph
i
điề
u ki
ện đủ
c
ủa phương pháp này. Không lạ
m d
ng công ngh
n
ế
u chúng
không tác độ
ng tích c
ực đế
n quá trình d
y h
ọc. Để
m
t gi
ờ 
h
c
ng d
ngCNTT là m
t gi
ờ 
h
c phát huy tính tích c
c c
a h
ọc sinh thì điề
u ki
n tiên quy
ế
tlà vi
c khai thác CNTT ph
ải đả
m b
o các yêu c
ầu và tính đặc trưng của phương
pháp d
y h
c tích c
c mà giáo viên s
d
ng. C
n tránh vi
c dùng slide trìnhchi
ế
u ch
 
để
thay vi
c vi
ế
t b
ng mà l
ại coi đó là tiế
t d
y
ng d
ng CNTT (c
nphân bi
t th
ế
 
nào là giáo án điệ
n t
, b
n trình chi
ế
u, bài gi
ảng điệ
n t
hay bàigi
ảng điệ
n t
theo chu
n E-Learning).
 
2. Quá trình t
ch
ứ 
c th
ự 
c hi
n
Trong quá trình tri
n khai th
c hi
ện dĩ nhiên sẽ
 
vướ 
ng m
c nhi
ều khó khăn
.Nh
n di
ện khó khăn để
tìm gi
i pháp kh
c ph
c và
vượ 
t qua là công vi
ệc thườ 
ngxuyên trong quá trình t
ch
c th
c hi
n. Nh
ững khó khăn điển hình thườ 
ng g
ptrong vi
c
ng d
ng CNTT trong d
y-h
c
như:
 
-
V
 
đội ngũ giáo viên: Trình độ
, ki
ế
n th
c v
CNTT, k 
 
năng sử
d
ng máy
tính và các phương tiệ
n h
tr
ợ 
c
ủa giáo viên không đồng đề
u, th
m chí có
ngườ 
i ch
dùng máy tính v
ớ 
i m
ục đích duy nhấ
t là so
n th
ảo văn bả
n.
-
V
h
c sinh: Nhi
u h
c sinh r
ất ít có điề
u ki
n ti
ế
p xúc v
ớ 
i máy tính ho
cm
t s
 
em chưa từ
ng bi
ế
t s
d
ụng máy tính cũng là khó khăn cần đượ 
cquan tâm.
-
Cơ sở 
v
t ch
t, trang thi
ế
t b
ph
c v
cho d
y h
ọc, đặ
c bi
t là ph
c v
chovi
c d
y tin h
c
ng d
ng CNTT c
ủa nhà trườ 
ng còn nhi
u h
n ch
ế
:Thi
ế
u các phòng h
c ch
ức năng; số
máy tính ph
c v
cho h
c tin h
c c
ah
c sinh còn ít.
Là người đượ 
c giao nhi
m v
ph
trách công tác tri
n khai
ng d
ng
CNTT trong nhà trườ 
ng, tôi x
in đượ 
c chia s
v
ớ 
i quý th
y cô m
t s
gi
i phápkh
c ph
c nh
ững khó khăn trên để
th
c hi
n hi
u qu
 
hơn việ
c
ng d
ng CNTTtrong d
y-h
c. Trong h
th
ng các gi
ải pháp, nhà trườ 
ng chú tr
ng m
t s
gi
ipháp sau:
 2.1. Công tác b
ồi dưỡ 
 ng
đội ngũ
 
Xác định Con ngườ 
i là m
t trong nh
ng y
ế
u t
 
hàng đầ
u quy
ết đị
nh s
 thành công trong vi
c
ng d
ng CNTT vào trong qu
n lý và gi
ng d
ạy. Do đó,nhà trường đặ
c bi
ệt quan tâm đế
n vi
c b
ồi dưỡng nâng cao trình độ
tin h
c, các
 
năng ứ
ng d
ụng CNTT cho đội ngũ giáo viên.
 2.1.1
.
 Nâng cao nh
 n th
ứ 
 c cho cán b
giáo viên
 
Đẩ
y m
nh tuyên truy
n cho giáo viên th
y rõ hi
u qu
và yêu c
u mangtính t
t y
ế
u c
a
ng d
ụng CNTT trong đổ
i m
ới phương pháp giả
ng d
y thôngqua nhi
u hình th
ức như:
tri
ển khai các văn bả
n ch
 
đạ
o c
a B
, ngành v
 
ngd
ng CNTT trong d
y h
c; thông qua các bu
i h
p h
ội đồng sư phạ
m, sinh ho
tchuyên môn t
kh
i, h
i th
ảo chuyên đề…Đặ
c bi
ệt, để
tri
ển khai thành công thì trướ 
c h
ết, lãnh đạo nhà trườ 
ng ph
inh
n th
ức đầy đủ
v
vai trò và t
m quan tr
ng c
a vi
c
ng d
ng CNTT trongd
y-h
c, t
 
đó quan tâm, tạo điề
u ki
n và quy
ế
t tâm tri
n khai th
c hi
n. N
ế
uch
 
 phát độ
ng mà không quan tâm, không th
hi
n quy
ế
t tâm và th
c hi
n nh
ng

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Du Long liked this
Xuantinh Nguyen liked this
quynhkieu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->