Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Miedzynarodowe Stosunki Gospodarcze_ksiazka

Miedzynarodowe Stosunki Gospodarcze_ksiazka

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,570 |Likes:
Published by api-3726384

More info:

Published by: api-3726384 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

1
Teorie \u2013 teorie handlu mi\u0119dzynarodowego pojawily si\u0119 na prze\u0142omie 18 i 19 wieku. Dokonywa\u0142a si\u0119

w\u00f3wczas rewolucja przemys\u0142owa a wymiana mi\u0119dzynarodowa by\u0142a ju\u017c bardzo du\u017ca. Teorie te stworzono dla upowrzechnienia i unowocze\u015bnienia gospodarki rynkowej, rozwoju, otwierania si\u0119 na zewn\u0105trz oraz przez niezadowalaj\u0105cy stanu nauki ekonomicznej.

Teoria koszt\u00f3w absolutnych (Smith) \u2013 pod koniec 18 wieku Adam Smith opublikowa\u0142 nowe

pog\u0142\u0119bione uog\u00f3lnienia teoretyczne. By\u0142 on za swobodn\u0105 wymian\u0105 mi\u0119dzynarodow\u0105, nieograniczan\u0105 przez pa\u0144stwo, c\u0142o, podatki. Smith zbada\u0142 stosunki eksportowo \u2013 importowe w ich wzajemnym powi\u0105zaniu. Mi\u0119dzynarodow\u0105 wymian\u0119 towarow\u0105 Smith rozpatrywa\u0142 z pozycji mi\u0119dzynarodowego podzia\u0142u pracy. Podkre\u015bla\u0142 on r\u00f3wnie\u017c zwi\u0105zek pomi\u0119dzy handlem mi\u0119dzynarodowym a czynnikami produkcji, eksponujac czynnik pracy. Dlatego te\u017c kategori\u0119 koszt\u00f3w powi\u0105za\u0142 z nak\u0142adami pracy. Aby udowodni\u0107 swoj\u0105 teorie przyj\u0105\u0142 metod\u0119 modelowania. Wymian\u0119 mi\u0119dzynarodow\u0105 rozpatrywa\u0142 na przyk\u0142adzie dw\u00f3ch dowolnie wybranych towar\u00f3w oraz dw\u00f3ch kraj\u00f3w i jednego czynnika produkcji.

USA
UK
Pszenica
6t \u2013 10 min
1t \u2013 60 min
Sukno
3m \u2013 20 min 6m \u201310 min

Po w\u0142\u0105czeniu si\u0119 do obu kraj\u00f3w do wzajemnego podzia\u0142u pracy ich \u0142\u0105czna produkcja powi\u0119kszy\u0142a si\u0119. Kraje te skupi\u0142y si\u0119 na produkcji jednego towaru, na produkcji bardziej efektywnej. Uzyskany efekt jest zatem rezultatem oddzia\u0142ywania handlu mi\u0119dzynarodowego na produkcj\u0119.

USA
UK
Pszenica 12t \u2013 2h
0t
Sukno
0t
12m \u2013 2h
[ Je\u015bli jaki\u015b kraj A ma absolutn\u0105 przewag\u0119 kosztowo \u2013 wydajno\u015bciow\u0105 przy wytwarzaniu dobra X nad

krajem B, a ust\u0119puje mu przy wytwarzaniu dobra Y, to oba kraje uzyskuj\u0105 korzy\u015bci z wzajemnej wymiany towarowej pod warunkiem, ze kraj A eksportuje do kraju B cz\u0119\u015b\u0107 wytworzonych przez siebie d\u00f3br X, a kraj B eksportuje do kraju A cz\u0119\u015b\u0107 wytworzonych przez siebie d\u00f3br]

Teoria koszt\u00f3w wzgl\u0119dnych (Ricardo) \u2013 teoria koszt\u00f3w komparatywnych wy\u0142oni\u0142a si\u0119 z tego

samego kierunku my\u015blowego, kt\u00f3ry wytyczy\u0142 Smith. Teoria ta dotyczy nie tylko kraj\u00f3w o jednakowym poziomie gospodarczym, ale tak\u017ce kraj\u00f3w pomi\u0119dzy, kt\u00f3rymi jest du\u017ca r\u00f3\u017cnica w rozwoju ekonomicznym. Ricardo udowodni\u0142,\u017ce i w takim przypadku wymiana towarowa jest celowa i korzystna. Poniewa\u017c absolutna przewaga ma charakter jednostronny i dotyczy wy\u0142\u0105cznie kraj\u00f3w gospodarczo rozwini\u0119tych, Ricardo zacz\u0105\u0142 poszukiwa\u0107 dla nich przewagi wzgl\u0119dniej na podstawie wprowadzonej do rozwa\u017ca\u0144 kategorii \u201ekoszt\u00f3w wzgl\u0119dnych\u201d.

USA
Brasil
Komp
6szt \u2013 10min
1szt \u2013 10min
Kawa
4t \u2013 15min
3t \u2013 20min
4/6 = 0,7t za komp. 3/1 = 3t za 1komp. Je\u015bli wi\u0119c Amerykanie otrzymuj\u0105 od Brazylijczyk\u00f3w za 1

komp wi\u0119cej ni\u017c 0,7t kawy, a Brazylijczycy przeka\u017ca USA mniej ni\u017c 3 tony, to taka wymiana b\u0119dzie dla obu kraj\u00f3w korzystna. W ramach takiej wymiany Amerykanie otrzymuja za 1 komp ponad dwukrotnie wi\u0119cej kawy ni\u017c na rynku wewn\u0119trznym, a Brazylijczycy jako ekwiwalent przekazuj\u0105 Amerykanom dwa razy mniej kawy, ni\u017c by musieli jej odda\u0107 na w\u0142asnym rynku. Zatem w produkcji komp USA dysponuj\u0105 wzgl\u0119dn\u0105 przewaga nad Brazyli\u0105 za\u015b w produkcji kawy Brazylia ma wzgl\u0119dn\u0105 przewag\u0119 nad USA.

Teoria koszt\u00f3w alternatywnych (Haberler) \u2013 potraktowa\u0142 on koszt komparatywny jako koszt
alternatywny. Zgodnie z tym podej\u015bciem, relatywny koszt danego dobra, wyra\u017cony w innym dobrze,
oznacza koszt alternatywny, czyli pewn\u0105 ilo\u015b\u0107 innych d\u00f3br, z kt\u00f3rych trzeba zrezygnowa\u0107, aby
2
wytworzy\u0107 dodatkow\u0105 jednostk\u0119 danego dobra.
USA
KOMP
KAWA
12
0
10
1,33
8
2,67
6
4
4
5,33
2
6,67
0
8
Teoria obfito\u015bci zasob\u00f3w (proporcji czynnik\u00f3w produkcji) \u2013 zosta\u0142a stworzona w 1930 \u2013 40 przez

Heckschera i Ohlina a rozwini\u0119ta przez Samuelsona i Leontiefa. Teoria H-O przyjmuje zalo\u017cenie,\u017ce motywem uruchomienia handlu mi\u0119dzy krajami s\u0105 r\u00f3\u017cnice w ich warunkach produkcyjnych. Podstawow\u0105 r\u00f3\u017cnic\u0105 badania modelu jest stopie\u0144 wyposa\u017cenia poszczeg\u00f3lnych kraj\u00f3w w zasoby czynnik\u00f3w produkcji, przy czym teoria ta koncentruje si\u0119 na tradycyjnych czynnikach, takich jak praca, ziemia i kapita\u0142. Oznacza to, ze struktura produkcji tych kraj\u00f3w jest komplementarna. Z tego wynika,\u017ce wymiana jest mo\u017cliwa tylko mi\u0119dzy krajami wykazuj\u0105cymi znaczne r\u00f3\u017cnice w stopniu obfito\u015bci i rzadko\u015bci kapita\u0142u, ziemi, pracy i w konsekwencji r\u00f3\u017cni\u0105cymi si\u0119 relacjami cen czynnik\u00f3w produkcji i struktur\u0105 koszt\u00f3w produkcji. Np. kraj A jest lepiej wyposa\u017cony w kapita\u0142 ni\u017c w prac\u0119, natomiast kraj B jest relatywnie bardziej obficie wyposa\u017cony w prac\u0119 ni\u017c w kapita\u0142.

b
a
K,- zas\u00f3b
kapita\u0142u,
b
a
L,- zas\u00f3b pracy.
B
A
L
K
L
K
\ue000\ue001\ue002
\ue003\ue004\ue005
>
\ue000\ue001\ue002
\ue003\ue004\ue005
Stopie\u0144 wyposa\u017cenia kraju w zasoby kapita\u0142u i pracy
wp\u0142ywaj\u0105 na ceny tych czynnik\u00f3w. Z tego wynika,\u017ce czynnik relatywnie obfity jest ta\u0144szy a czynnik
rzadki dro\u017cszy.
Paradoks Leontiefa \u2013 zaj\u0105\u0142 si\u0119 on badaniem gospodarki USA w 1947 roku. Chcia\u0142 on stwierdzi\u0107 czy

prawd\u0105 jest,\u017ce USA eksportuj\u0105 towary, kt\u00f3rych krajowa produkcja absorbuje relatywnie du\u017ce ilo\u015bci kapita\u0142u i ma\u0142e ilo\u015bci pracy, oraz importuj\u0105 dobra i us\u0142ugi, kt\u00f3rych wytworzenie w kraju wymaga\u0142oby zatrudnienia du\u017cej ilo\u015bci pracy i ma\u0142ej ilo\u015bci krajowego kapita\u0142u. Paradoks polega\u0142 na tym,\u017ce wyniki bada\u0144 Leontiefa nie potwierdzi\u0142y tych za\u0142o\u017ce\u0144. USA eksportowa\u0142y g\u0142\u00f3wnie produkty pracoch\u0142onne w zamian za import d\u00f3br kapita\u0142och\u0142onnych.

Teoria luki technologicznej Posnera (neotechnologiczna) \u2013 teoria ta m\u00f3wi, i\u017c jest r\u00f3\u017cnica w

poziomie technologicznym kraj\u00f3w. R\u00f3\u017cnica ta wp\u0142ywa na warunki handlu mi\u0119dzynarodowego. Luka technologiczna jednak mo\u017ce zosta\u0107 wype\u0142niona w\u0142a\u015bnie przez handel zagraniczny. Kraje posiadaj\u0105ce taka luke powinny charakteryzowa\u0107 si\u0119 zdolno\u015bci\u0105 do uczenia si\u0119 i na\u015bladowania zagranicznych rozwi\u0105za\u0144. Jeden z kraj\u00f3w odkrywa now\u0105 technologie a drugi po jakim\u015b czasie \u201eimportuje\u201d j\u0105.

Teoria cyklu\u017cycia produktu (Vernona) \u2013 ka\u017cdy produkt przechodzi takie fazy:
-- faza innowacji, czyli wprowadzenia produktu na rynek
-- faza dojrzewania, rozwoju
-- faza upowszechnienia, czyli pe\u0142nej standaryzacji. Faza ta mo\u017ce tak\u017ce prowadzi\u0107 do stopniowego
wycofywania produktu z rynku.

Zdolno\u015b\u0107 do wytwarzania d\u00f3br wynika z potencja\u0142u naukowo-badawczego i technologicznego danego kraju. Dobra we wczesnych fazach rozwoju s\u0105 sprzedawane g\u0142\u00f3wnie nabywcom o wysokich dochodach. Wymaga to wysokich nak\u0142ad\u00f3w na reklam\u0119 i marketing. Produkt, kt\u00f3ry dost\u0119pny jest ju\u017c w fazie dojrzewania staje si\u0119 produktem dost\u0119pnym dla wi\u0119kszej liczby kraj\u00f3w, gdy\u017c grupa nabywc\u00f3w rozszerza si\u0119. Produkt wytwarzany w tej fazie ma mniejsza cen\u0119, mniejsze ryzyko a co za tym idzie staje si\u0119 konkurencyjny. Ro\u015bnie liczba producent\u00f3w w kraju eksportera, ale pojawiaj\u0105 si\u0119

3

tak\u017ce pierwsi producenci w kraju importera. W tej fazie\u017cycia produktu dynamika wzrostu eksportu zatrzymuje si\u0119 na jednym poziomie, gdy\u017c kraj imituj\u0105cy zmniejsza import, bo sam zacz\u0105\u0142 \u00f3w produkt wyrabia\u0107. W fazie trzeciej produktu technologia staje si\u0119 ju\u017c dost\u0119pna dla wi\u0119kszo\u015bci firm. Spada cena produkcji, powi\u0119ksza si\u0119 rynek.

Teoria korzy\u015bci ze skali produkcji \u2013 gdy skala produkcji zwi\u0119ksza si\u0119 koszt jednostkowy maleje.
Wz\u00f3r na wewn\u0105trz ga\u0142\u0119ziow\u0105:
(
)
i
i
i
i
i
M
X
M
X
H
\u2212
\u2212
+
=
X \u2013 eksport; M \u2013 import
Udzia\u0142 handlu mi\u0119dzyga\u0142\u0119ziowego:
(
)
(
)
i
i
i
i
i
i
i
M
X
M
X
M
X
U
+
\u2212
\u2212
+
=
Teoria wsp\u00f3\u0142zale\u017cno\u015bci i dominacji \u2013 wsp\u00f3\u0142zale\u017cno\u015b\u0107 opiera si\u0119 na wra\u017cliwo\u015bci na wp\u0142ywy zew i

odporno\u015bci na wp\u0142ywy zew z uwzgl\u0119dnieniem tzw. koszt\u00f3w utraconych. Przyk\u0142adem tutaj mo\u017ce by\u0107 reakcja USA na wzrost cen ropy naftowej w 1973 roku. USA nie odczu\u0142a tak bardzo tego kryzysu, dlatego, ze 85% energii tego kraju pochodzi\u0142o z produkcji w\u0142asnej. Nie zerwa\u0142y r\u00f3wnie\u017c handlu z krajami arabskimi, bowiem koszty zerwania tych stosunk\u00f3w by\u0142yby wy\u017csze ni\u017c koszty ich kontynuacji. Wsp\u00f3\u0142zale\u017cno\u015b\u0107 mo\u017cna okre\u015bli\u0107 jako wra\u017cliwo\u015b\u0107 i reakcje danej grupy pa\u0144stw na zmiany zachodz\u0105ce w ramach tej grupy, wynikaj\u0105ce z jej dalszego rozwoju czy zacie\u015bnienia jej wzajemnych wi\u0119zi. Drugi ekonomista stwierdzi\u0142, i\u017c wsp\u00f3\u0142zale\u017cno\u015b\u0107 istnieje w\u00f3wczas, gdy koszty zerwania tych stosunk\u00f3w s\u0105 wysokie dla obu stron. Cz\u0119stym zjawiskiem jest uzale\u017cnienie si\u0119 kraj\u00f3w s\u0142abo rozwini\u0119tych od kraj\u00f3w dobrze rozwini\u0119tych. Przerwanie takiej wsp\u00f3\u0142pracy os\u0142abi\u0142oby tempo ich rozwoju.

Gospodarka otwarta \u2013 jest to gospodarka powi\u0105zana ze\u015bwiatem zew, z kt\u00f3rej wyp\u0142ywaj\u0105 na rynki
zagraniczne dobra i us\u0142ug, a w charakterze ekwiwalentu wp\u0142ywaj\u0105 do niej dobra i us\u0142ugi pochodzenia
obcego.
Gospodarka zamkni\u0119ta \u2013 zak\u0142ada izolacje gospodarki narodowej od otoczenia zew, odci\u0119cie od
handlu zagranicznego, zorientowanie na w\u0142asne si\u0142y i\u015brodki oraz na wymian\u0119 d\u00f3br i us\u0142ug wy\u0142\u0105cznie
w granicach pa\u0144stwowych.
Wzrost gospodarczy \u2013 wzrost gospodarczy owocuje zwi\u0119kszeniem si\u0119 masy wytwarzanych d\u00f3br i

us\u0142ug oraz popraw\u0105 ich struktury i jako\u015bci. Miernikiem wzrostu gospodarczego s\u0105 mierniki produkcji. Do najwa\u017cniejszych z nich zalicza si\u0119 produkt krajowy brutto (Y), kt\u00f3ry reprezentuje wytworzon\u0105 w ci\u0105gu roku mas\u0119 d\u00f3br i us\u0142ug. Wska\u017anik wzrostu krajowego brutto jest stosunkiem jego wielko\u015bci w roku badanym do analogicznej wielko\u015bci w roku bazowym. Wska\u017anik przyrostu krajowego brutto

( )YY
r
\u2206
=
Delta Y to stosunek jego przyrostu w okresie badanym; Y to ca\u0142kowita wielko\u015b\u0107 tego

produktu w okresie bazowym. Wzrost gospodarczy jest zdeterminowany przez r\u00f3\u017cnecz ynni ki.Pr zez czynniki rozumiemy jego si\u0142y nap\u0119dowe. Mo\u017cna wyr\u00f3\u017cni\u0107 czynniki: - wewn\u0119trzne; - zewn\u0119trzne, gdzie handel zagraniczny odgrywa decyduj\u0105c\u0105 role. Wewn\u0119trzne dziel\u0105 si\u0119 na: - osobowe (cz\u0142owiek, zatrudnienie i wydajno\u015b\u0107 pracy); - inwestycyjne (urz\u0105dzenia i maszyny, inwestycje, ich efektywno\u015b\u0107);

- surowcowo energetyczne. Efekt PKB
IY
e\u2206
=
I \u2013 inwestycje; e \u2013 efekt.
300
3
,
0
1000
=
\u22c5
. Przyrost
PKB zale\u017cy od wielko\u015bci wydatkowanych inwestycji oraz od ich efektywno\u015bci.
e
i
r
\u22c5
=
, gdzie
YI
i=
- stopa inwestycji. Przyrost PK jest tym wi\u0119kszy, im wi\u0119ksza jest stopa inwestycji.
06
,
0
3
,
0
2
,
0
=
\u22c5
=
r
- 6% A wi\u0119c handel zagraniczny HZ dociera do czynnik\u00f3w wewn\u0119trznych,
zespala si\u0119 z nimi, pomna\u017ca si\u0142\u0119 ich oddzia\u0142ywania i razem z nimi wywiera skumulowany wp\u0142yw na

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Paweł Szymczak liked this
Przemek Majewski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->