Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
800 Meo Vat Trong Cuoc Song

800 Meo Vat Trong Cuoc Song

Ratings:
(0)
|Views: 15|Likes:
Published by btminh2011
Các mẹo vặt trong các sống
Các mẹo vặt trong các sống

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: btminh2011 on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2012

pdf

text

original

 
Môc lôc:
Ch¬ng I : NÊu níng..............................................................................................................................................15
PhÇn 1: C¸ch chÕ biÕn thÞt lîn.......................15
1. Dïng bia xµo thÞt, thÞt sÏ ngon h¬n..................152. HÇm thÞt cho thªm giÊm sÏ rót ng¾n thêi gian.153. TiÕt kiÖm dÇu khi r¸n thøc ¨n...........................154. C¸ch pha chÕ mãn thÞt viªn..............................155. C¸ch pha chÕ thÞt khi xµo................................156. PhÌn chua lµm mãn thÞt kho tµu kh«ng ngÊy....157. Kü thuËt khi níng thÞt.......................................158. Hun thÞt (thÞt hun khãi) b»ng l¸ chÌ, ®êng vµ g¹o159. Khi níng thÞt nªn ®Æt miÕng b¸nh m× bªn c¹nh bÕp........................................................................1610. Gan lîn vµ c¸ch xö lý.......................................1611. CËt lîn vµ c¸ch xö lý........................................1612. D¹ dµy lîn vµ c¸ch t¨ng thªm ®é dµy..............1613. C¸ch chèng dÇu, mì b¾n khi r¸n thøc ¨n.........1614. Lµm thÕ nµo ®Ó miÕng sên r¸n kh«ng bÞ co l¹i1615. C¸ch r¸n b× lîn................................................1616. C¸ch th¸i thÞt mì.............................................1617. ThÞt mì vµ c¸ch chèng bÐo.............................1618. C¸ch b¶o qu¶n xóc xÝch sau khi c¾t..............1719. VÞ th¬m ngon cña canh thÞt vá quýt..............1720. Mïi th¬m cña b¸t canh thÞt l¸ cÇn...................1721. Canh sên nªn cho thªm giÊm..........................1722. Khi thÞt bÞ bÈn nªn dïng níc g¹o röa thÞt........1723. C¸ch röa thÞt bÞ d©y dÇu hoÆc cã mïi h«i.....1724. Lµm tan thÞt ®«ng l¹nh cÇn ph¶i dïng níc l¹nh hoÆc níc muèi.........................................................1725. Níc gõng cã thÓ lµm thÞt ®«ng l¹nh trë l¹i t¬i1726. Mì l¸ vµ c¸ch röa..............................................1827. C¸c c¸ch r¸n mì lîn...........................................1828. Khö mïi thÞt b»ng c¬m vµ rîu tr¾ng...............1829. Cñ c¶i tr¾ng khö vÞ ch¸t cña thÞt muèi..........1830. C¸ch lµm s¹ch néi t¹ng lîn................................1831. Nhæ l«ng lîn b»ng nhùa th«ng........................1832. MËt ong cã thÓ gi÷ thÞt lîn t¬i l©u................1833. Gi÷ thÞt t¬i l©u b»ng kh¨n tÈm giÊm............1834. Gi÷ thÞt t¬i b»ng mì lîn..................................1935. Gi÷ thÞt t¬i b»ng tói tÈm rîu..........................1936. C¸ch b¶o qu¶n xóc xÝch hay l¹p xêng.............19
PhÇn 2: c¸ch chÕ biÕn thÞt bß........................19
37. Ph¬ng ph¸p xµo cho thÞt bß mÒm.................1938. Nªn dïng níc s«i ®Ó ninh nÊu thÞt bß.............1939. Mïi vÞ ®éc ®¸o cña thÞt bß nÊu bia...............1940. C¸ch lµm thÞt bß mÒm trë l¹i..........................19
phÇn 3: c¸ch chÕ biÕn thÞt gµ, vÞt.................19
41. Lµm s¹ch tiÕt cho thÞt khái bÞ ®en vµ tanh...1942. Tríc khi nhæ l«ng gµ, vÞt nªn ®æ giÊm hoÆc rîu lªn m×nh gµ, vÞt.................................................2043. Kh«ng nªn lÊy níc s«i nhóng vÞt......................2044. C¸ch rót x¬ng c¶ con (gµ, vÞt) sau khi ®· chÕ biÕn xong................................................................2045. Gµ íp bia tríc khi hÊp mïi vÞ th¬m ngon hÊp dÉn..............................................................................2046. C¸ch lµm mÒm thÞt gµ giµ..............................2047. C¸ch chÕ biÕn thÞt vÞt giµ..............................2048. ThÞt gµ giµ hÇm lÊy níc canh, canh sÏ rÊt ngon2049. TiÕt gia cÇm cã t¸c dông lµm canh hÕt mì ngÊy.2150. HÇm hoÆc nÊu canh b»ng c¸c lo¹i thÞt kh¸c nhau, nhiÖt ®é níc còng cÇn ph¶i kh¸c nhau.............21
PhÇn 4: C¸ch chÕ biÕn thuû s¶n.....................22
51. C¸c c¸ch khö mïi tanh cña c¸...........................2252. Khö mËt c¸ b»ng rîu C¸cb«nat natri (NaHCO3)2253. C¸ch tÈy vÈy c¸ nhanh....................................2254. Hµnh chèng ruåi ®Ëu vµo c¸...........................2255. C¸ t¬i íp tríc khi nÊu, mãn ¨n sÏ ®Ëm ®µ mµ kh«ng bÞ n¸t.............................................................2256. S÷a bß cã thÓ lµm c¸ ®«ng l¹nh t¬i trë l¹i.....2257. C¸ kho bia tiÕt kiÖm thêi gian, kh«ng cßn mïi tanh..........................................................................2258. Ch¾c ch¾n c¸c b¹n sÏ thÝch: c¸ kho chua ngät22
1
 
59. T¸c dông cña ®êng tr¾ng trong c¸c mãn c¸...2360. Khi hÊp c¸ nªn cã mét miÕng mì gµ................2361. Khi r¸n c¸ nªn bäc cho miÕng c¸ mét líp bét máng...........................................................................2362. C¸ch lµm c¸ kh«ng dÝnh nåi, dÝnh ch¶o.........2363. MÑo ¨n ba ba..................................................2364. Mïi vÞ ®Æc biÖt cña c¸ ng©m s÷a bß............2365. Mïi th¬m cña c¸ ng©m rîu vµ giÊm................2366. Khi nÊu canh c¸ ph¶i ghi nhí cho ®ñ níc mét lÇn2367. Rîu g¹o khö mÆn cña c¸..................................2368. GiÊm cã thÓ gi÷ cho c¸ t¬i l©u......................2469. Gi÷ c¸ t¬i b»ng níc muèi................................2470. Hai c¸ch gi÷ c¸ sèng.......................................2471. Gi÷ c¸ t¬i b»ng níc muèi ®un s«i...................2472. Níc muèi lµm c¸ ®«ng l¹nh kh«ng bÞ kh«.......2473. C¸ch bãc t«m sèng..........................................2474. Vá, cµnh quÕ cã thÓ khö mïi tanh cña t«m.....2475. T«m t¬i nªn luéc hoÆc r¸n qua tríc khi cho vµo tñ l¹nh ®Ó ®«ng l¹nh.............................................2576. Ph¬ng ph¸p gi÷ ch¹ch sèng l©u h¬n.............2577. MÑo lµm thÞt ba ba.........................................2578. Ph¬ng ph¸p ng©m, íp søa ®· th¸i sîi..............2579. C¸ch bãc mùc kh«...........................................25
PhÇn 5: c¸ch chÕ biÕn trøng gia cÇm..............25
80. C¸ch gi÷ lßng ®á trøng t¬i l©u......................2581. C¸ch gi÷ lßng tr¾ng ®îc t¬i l©u....................2582. §¸nh trøng kh«ng ®îc dïng ®å nh«m..............2583. §¸nh trøng nhanh cÇn cho muèi......................2684. §¸nh trøng cÇn cho thªm níc l¹nh....................2685. C¸ch ph©n biÖt trøng sèng vµ trøng chÝn......2686. C¸ch ph©n biÖt trøng míi vµ trøng cò.............2687. Phßng trøng nøt khi luéc.................................2688. MÑo luéc trøng khi dËp vì...............................2689. Luéc trøng cho giÊm ®Ô bãc vá.....................2690. §un chÌ trøng nªn dïng chÌ ®en.......................2691. C¸ch èp lÕp trøng............................................2692. T¸c dông cña bét m× khi tr¸ng trøng..............2793. Mïi vÞ th¬m ngon cña trøng tr¸ng cho thªm rîu2794. Muèi cã thÓ ®iÒu chØnh mµu s¾c cña trøng.2795. MÑo b¾c trøng B¾c th¶o................................2796. C¸ch th¸i trøng luéc.........................................2797. C¸ch th¸i trøng b¾c th¶o................................2798. Khö vÞ ®¾ng, ch¸t cña trøng b¾c th¶o.........2799. §iÒu cÇn chó ý khi lµm trøng cuèn..................27100. C¸ch ¨n trøng vÞt muèi míi............................27101. Hai c¸ch muèi trøng......................................27102. C¸ch lµm trøng muèi tiÕt ra nhiÒu dÇu.........28103. C¸c c¸ch b¶o qu¶n trøng...............................28
phÇn 6: c¸ch b¶o qu¶n, chÕ biÕn s÷a vµ chÕ biÕn .......................................................................29c¸c chÕ phÈm cña s÷a....................................29
104. C¸ch ®un s÷a kh«ng bÞ trµo ra ngoµi..........29105. Hai c¸ch b¶o qu¶n s÷a..................................29106. Chèng s÷a dÝnh nåi khi ®un........................29107. C¸ch lµm pho m¸t bÞ cøng mÒm l¹i...............29108. Khö vÞ g©y cña s÷a dª.................................29
phÇn 7: c¸ch chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n rau...........30
109. MÑo cho muèi khi xµo rau.............................30110. T¸c dông cña bia khi lµm c¸c mãn ném.........30111. Muèi cã thÓ lµm cho l¸ rau vµng xanh trë l¹i.30112. T¸c dông cña s÷a bß khi xµo xóp l¬.............30113. Ném cã cµ chua nªn cho muèi.......................30114. Lµm s¹ch xa l¸t b»ng rîu nho.........................30115. C¸ch pha chÕ níc chua ngät .........................30116. C¸ch cho dÊm vµo thøc ¨n............................30118. C¸ch khö v¸ng tr¾ng trong v¹i da.................31119. BÝ quyÕt th¸i ít, hµnh kh«ng bÞ cay m¾t.....31
2
 
120. Gi¶m bít ®é cay khi xµo ít............................31121. C¸ch b¶o qu¶n ít t¬i......................................31122. C¸ch ch÷a canh bÞ mÆn..............................31123. T¶o tÝa ( hay cßn gäi lµ t¶o cao) cã thÓ gi¶m ®é bÐo cho canh....................................................31124. C¸ch xö lý thøc ¨n nÊu bÞ mÆn....................31125. Gi¶m ®é chua cña thøc ¨n b»ng rîu..............32126. C¸ch lµm da muèi ®ì bÞ mÆn vµ bÞ cay.....32127. Khö vÞ ®¾ng vµ ch¸t trong rau....................32128. Cñ c¶i kh« ®«ng l¹nh....................................32129. Khö mïi ë cñ c¶i.............................................32130. C¸ch b¶o qu¶n cñ c¶i....................................32131. C¸ch gi÷ t¬i cµ rèt ®· gät vá........................33132. C¸ch phôc håi hµnh t©y ®«ng l¹nh hîp lý.....33133. C¸ch b¶o qu¶n rau........................................33134. Xµo hµnh t©y nªn cho bét m×......................33135. C¸ch xö lý ngøa sau khi gät khoai sä hoÆc khoai m«n...................................................................33136. C¸ch xµo ngã sen kh«ng bÞ th©m ®en........33137. §iÒu cÇn chó ý khi th¸i cµ.............................33138. BÝ quyÕt gät vá khoai t©y...........................33139. Khoai t©y gät cµng máng vá cµng tèt..........33140. H¬ng vÞ cña khoai t©y cã cho thªm s÷a......33141. C¸ch xµo khoai t©y.......................................33142. C¸ch xö lý mïi khoai t©y ®«ng l¹nh..............34143. Khoai t©y kh«ng ®îc ®Ó cïng víi khoai lang34144. C¸ch nÊu rong biÓn chãng nhõ.....................34145. HiÖu qu¶ cña níc g¹o khi ng©m ®å ¨n kh«...34146. C¸ch chÕ biÕn rong biÓn kh«........................34147. Hai c¸ch ng©m méc nhÜ..............................34148. C¸ch röa méc nhÜ.........................................34149. C¸ch ng©m nÊm ..........................................34150. C¸ch ph©n biÖt nÊm ®éc.............................34151. C¸ch chÕ biÕn rau kim ch©m.......................34152. C¸ch ng©m m¨ng kh« ®Ó ¨n dÇn................35
phÇn 8: c¸ch chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ®Ëu vµ ......................................................................35c¸c chÕ phÈm lµm tõ ®Ëu...............................35
153. T¸c dông cña muèi víi c¸c thøc ¨n s½n lµm tõ ®Ëu........................................................................35154. C¸ch xö lý nÊu mãn rau ch©n vÞt víi ®Ëu phô35155. Níc da vµ ®Ëu phô........................................35156. Gi¸ xµo ®Ëu nªn cho giÊm............................35157. BÝ quyÕt nÊu ®Ëu xanh nhõ ®Òu................35158. B¶o qu¶n ®Ëu ®á, ®Ëu t»m khái bÞ mät ®ôc.35159. C¸ch bãc vá ®Ëu t»m....................................35
PhÇn 9 : C¸ch chÕ biÕn vµ cÊt gi÷ l¹c..............36
160. C¸ch gi÷ ®é gißn cña l¹c rang dÇu...............36161. C¸ch rang l¹c.................................................36162. C¸ch b¶o qu¶n l¹c.........................................36
PhÇn 10 : B¶o qu¶n, sö dông, xö lý c¸c lo¹i gia vÞ36
163. C¸ch chän ®å ®ùng ®Ó cÊt gi÷ dÇu mì......36164. C¸ch b¶o qu¶n vµ t¨ng h¬ng th¬m cña dÇu l¹c..............................................................................36165. BÝ quyÕt khö mïi cña dÇu h¹t c¶i..................36166. BÝ quyÕt lµm mÊt bät trong dÇu nãng.........36167. C¸c xö lý khi dÇu trong nåi bèc löa...............37168. C¸ch khö mïi cña dÇu ®Ó l©u......................37169. C¸ch khö mïi tanh cña dÇu r¸n c¸..................37170. C¸ch lµm t¨ng mïi th¬m cña dÇu h¹t c¶i.......37171. C¸ch xµo rau tiÕt kiÖm dÇu..........................37172. C¸ch chång x× dÇu bÞ mèc..........................37173. Lµm t¨ng vÞ th¬m cña dÊm..........................38174. Trøng b¾c th¶o cã thÓ lµm gi¶m ®é chua cña giÊm.....................................................................38175. C¸ch bãc tái nhanh........................................38176. C¸ch khö mïi tái sau khi ¨n............................38177. C¸ch cÊt gi÷ tái.............................................38178. C¸ch b¶o qu¶n rîu g¹o...................................38
phÇn 11: c¸ch b¶o qu¶n chÕ biÕn g¹o vµ thøc ¨n lµm tõ g¹o..........................................................38
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
nguoichucphuc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->